Postopek : 2015/2172(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2016

Predložena besedila :

A8-0099/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.51
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0187

POROČILO     
PDF 639kWORD 112k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) za proračunsko leto 2014

(2015/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2014

(2015/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2014 z odgovori eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2016),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2014

(2015/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2014 z odgovori eurojusta(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(10), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Eurojusta takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2014

(2015/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2016),

A.  ker računovodski izkazi Eurojusta kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 33.667.239 EUR, kar je 4,04 % več kot leta 2013; ker celotni proračun Eurojusta izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov Eurojusta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  je seznanjen s trditvami Eurojusta, da:

  je njegov kolegij junija 2015 sprejel predlogo za izjave o odsotnosti interesov upravnega odbora;

  je služba Komisije za notranjo revizijo zaključila neuresničeno priporočilo, ki je bilo označeno kot „zelo pomembno“, iz proračunskega leta 2013;

  so bile njegove „Smernice za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov“ oktobra 2015 predložene upravnemu odboru in nato sprejete na seji tega odbora januarja 2016; ga poziva, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi evidenco ugotovljenih primerov nasprotja interesov ter določi stroga in jasna pravila za preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 99,82 %, kar je 0,21 % več kot leta 2013; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 87,31 %, kar je 2,34 % manj kot leta 2013;

3.  je seznanjen z izjavo Eurojusta, da je zmanjšal število proračunskih vrstic v svojem proračunu za leto 2015, da bi zmanjšal pomanjkljivosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna; ugotavlja tudi, da bo do takega zmanjšanja prišlo tudi v proračunih za leti 2016 in 2017;

4.  je zaskrbljen zaradi navedb v poročilu Računskega sodišča, da finančni učinki prilagoditve plač in povečanja korekcijskega koeficienta niso bili vključeni v začetni proračun za proračunsko leto 2014; obžaluje, da je primanjkljaj v proračunu plač v višini približno 1.800.000 EUR zahteval začasno zmanjšanje operativnih odhodkov in večje prerazporeditve iz upravnih in operativnih proračunskih vrstic ob koncu leta; ugotavlja, da je bil ta primanjkljaj delno izravnan s spremembo proračuna, ki je Eurojustu zagotovila dodaten znesek 1.200.000 EUR, urad pa se je zavezal, da bo dosegel napredek pri izvajanju projektov;

5.  je seznanjen, da Eurojust zagotavlja nepovratna sredstva iz lastnega proračuna, s katerimi podpira skupne preiskovalne enote; ugotavlja tudi, da je bilo do konca leta izplačanega zgolj 32,8 % teh sredstev, in sicer predvsem zaradi tega, ker je izvrševanje proračuna odvisno od upravičencev in njihovih predloženih zahtevkov za izplačilo, zaradi česar je ogroženo izvrševanje proračuna; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice seznani z ukrepi, ki jih je sprejel za obravnavo tega vprašanja, in zagotovi boljše smernice za svoje upravičence;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je bila skupna raven odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, visoka in je znašala 99 %; vendar ugotavlja, da je bila stopnja prenosov v naslovu III visoka in je znašala 35 %, kar je 2 % več kot v letu 2013; ugotavlja, da je do visoke stopnje prenosov prišlo predvsem zaradi začasnega proračunskega primanjkljaja, saj je bilo mogoče obveznosti prevzeti šele proti koncu leta, in zaradi nakazovanja nepovratnih sredstev za projekte za skupne preiskovalne skupine, ki so se začeli v zadnjih mesecih leta 2014, plačila zanje pa so zapadla šele leta 2015;

7.  pozdravlja, da bo Eurojust ocenil uporabo diferenciranih sredstev, da bi zagotovil financiranje svojih operativnih dejavnosti; ugotavlja tudi, da se ta pobuda izvaja ob posvetovanju z generalnima direktoratoma Komisije za pravosodje in potrošnike ter za proračun; poziva Eurojust, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te pobude in o sprejetih ukrepih;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  je seznanjen s prizadevanji Eurojusta za oblikovanje bolj celostnega načrta javnih naročil in ga poziva, naj objavi popoln seznam oddanih pogodb;

9.  pozdravlja podrobno predstavitev organizacijske strukture Eurojusta, njegovih članov in upravne strukture ter objavo njegovega kodeksa ravnanja javnih uslužbencev na spletnem mestu;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

10.  opozarja Eurojust, da mora v skladu s členom 22(c) kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejeti zavezujoče notranje predpise o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti;

Notranje kontrole

11.  na podlagi trditev Eurojusta ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2014 opravila oceno tveganja in da je ta služba rezultate te ocene uporabila kot osnovo za svoj strateški načrt notranje revizije za obdobje 2014–2016, Eurojust pa jih je uporabil za opredelitev morebitnih izboljšav upravnih procesov; ugotavlja, da so ukrepi Eurojusta glede izvajanja standardov notranje kontrole povezani z etičnimi in organizacijskimi vrednotami, pa tudi s procesom obvladovanja tveganja;

Notranja revizija

12.  je seznanjen z ugotovitvijo Eurojusta, da služba za notranjo revizijo v letu 2014 ni izdala kritičnih priporočil; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo v prvem četrtletju leta 2015 izdala „neuresničeno“ priporočilo iz leta 2013; z zanimanjem pričakuje rezultate pregleda in poziva Eurojust, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu;

Druge pripombe

13.  je seznanjen z izjavo Eurojusta, da lahko nerešeno vprašanje, ki ga je Računsko sodišče ugotovilo leta 2011 in se nanaša na prekrivanje pristojnosti med upravnim direktorjem in kolegijem Eurojusta, rešijo zgolj zakonodajni organi v okviru zakonodajnega predloga za novo uredbo o Eurojustu, ki je trenutno v obravnavi(13); meni, da bi bilo treba ta predlog sprejeti v skladu z direktivo o finančnih interesih Unije(14) in uredbo o Evropskem javnem tožilstvu(15); poziva Svet, naj nadaljuje s potrebnimi reformami iz teh predlogov;

14.  je seznanjen z izjavami Eurojusta, da se je leta 2014 odločil začasno ustaviti projekte, ki izhajajo iz pregleda njegove organizacijske strukture; ugotavlja, da bi lahko nova uredba o Eurojustu obravnavala vprašanja v zvezi z upravljanjem, zaradi katerih sta bila v preteklosti začeta oba projekta;

15.  pozdravlja letni načrt izobraževanja, pripravljen leta 2014 za kritje službenih potreb osebja, pa tudi vzpostavitev okvira pristojnosti, ki naj bi odražal temeljne in vodstvene potrebe Eurojusta; je seznanjen, da bi moralo biti delo v zvezi z osnutkom okvira pristojnosti, ki je bil predložen leta 2014, končano in na voljo vsemu osebju leta 2015; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvajanju okvira pristojnosti;

16.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Evropskim parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

17.  poziva Eurojust, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

18.  želi spomniti, da je moral v skladu s členom 41a sklepa o okrepitvi Eurojusta(16) njegov kolegij do 4. junija 2014 naročiti neodvisno zunanjo oceno izvajanja te odločitve in dejavnosti Eurojusta; pozdravlja objavo končnega poročila(17) in je seznanjen z njegovimi osmimi strateškimi priporočili;

19.  meni, da so za večjo preglednost lobistične dejavnosti potrebni nadaljnji ukrepi za reševanje etičnih vprašanj, povezanih s politično vlogo lobijev, njihovimi praksami in njihovim vplivom, ter za spodbujanje jamstev z vidika integritete; predlaga, naj se uvedejo skupna pravila za izvajanje lobistične dejavnosti v institucijah in agencijah Unije;

°

°  °

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](18) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

19.2.2016

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2014

(2015/2172(DEC))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen z zaključki Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Eurojusta pošteno prikazujejo finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter da so transakcije zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da finančni učinki prilagoditve plač in povečanja korekcijskega koeficienta niso bili vključeni v začetni proračun za leto 2014; obžaluje, da je ta primanjkljaj v proračunu za plače v višini približno 1,8 milijona EUR zahteval nekaj začasnih zmanjšanj odhodkov iz poslovanja, ki so negativno vplivala na izvajanje tekočih projektov in zahtevala spremembo proračuna v višini 1,2 milijona EUR ob koncu leta 2014; poziva k odgovornemu in dobremu proračunskemu poslovodenju;

3.  je seznanjen s prizadevanji Eurojusta za oblikovanje bolj celostnega načrta javnih naročil in ga poziva, naj objavi popoln seznam oddanih pogodb;

4.  pozdravlja podrobno predstavitev organizacijske strukture Eurojusta, njegovih članov in upravne strukture ter objavo njegovega kodeksa ravnanja javnih uslužbencev na spletnem mestu;

5.  obžaluje, da Eurojust ni sprejel političnega in praktičnega vodnika o obvladovanju in preprečevanju navzkrižja interesov v skladu s smernicami, ki jih je decembra 2013 objavila Komisija; poziva Eurojust, naj nemudoma sprejme revidirane določbe za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov in o tem obvesti organ za podelitev razrešnice; Eurojust poziva, naj sprejme popravljalne ukrepe in organu za podelitev razrešnice zagotovi evidenco ugotovljenih primerov navzkrižja interesov ter določi stroga in jasna pravila za preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

6.   opozarja Eurojust, da mora v skladu s členom 22(c) kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejeti zavezujoče notranje predpise o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 315.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 315.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 315.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 315.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), COM(2013)0535, 2013/0256(COD) z dne 17. julija 2013.

(14)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, COM(2012)0363, 2012/0193(COD) z dne 11. julija 2012.

(15)

Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva, COM(2013)0534, 2013/0255(APP) z dne 17. julija 2013.

(16)

Sklep Sveta 2009/426/PNZ o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala, UL L 138, 4.6.2009, str. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov