Förfarande : 2015/2172(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0099/2016

Ingivna texter :

A8-0099/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.51
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0187

BETÄNKANDE     
PDF 301kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014

(2015/2172(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014

(2015/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2014, med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0070/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2014

(2015/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2014, med Eurojusts svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0070/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(10), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Eurojust framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014

(2015/2172(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Eurojust för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 33 667 239 EUR, vilket utgör en ökning med 4,04 % jämfört med 2013. Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar följande på basis av uppgifter från Eurojust:

 Dess kollegium antog i juni 2015 en modell för intresseförklaringarna från styrelsen i juni 2015.

 Kommissionens internrevisionstjänst (IAS) avslutade en utestående rekommendation från budgetåret 2015 som klassificerats som "mycket viktig".

 Dess riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter lades fram i oktober 2015 till styrelsen och antogs sedan vid styrelsemötet i januari 2016. Parlamentet ber Eurojust att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med ett register över fastställda fall med intressekonflikter och införa stränga och tydliga regler mot svängdörrsproblematik.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten för 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,82 %, vilket innebär en ökning med 0,21 % från 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,31 %, vilket innebär en minskning med 2,34 % från 2013.

3.  Europaparlamentet noterar Eurojusts uttalande att antalet budgetposter för dess budget för 2015 skurits ned i syfte att minska bristerna i budgetplanering och budgetgenomförande. Parlamentet noterar vidare att denna process kommer att fortsätta för budgetarna för 2016 och 2017.

4.  Europaparlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens rapport att den ekonomiska effekten av lönejusteringar och av höjningen av korrigeringskoefficienten inte hade inkluderats i den ursprungliga budgeten för budgetåret 2014. Parlamentet beklagar att underskottet på cirka 1 800 000 EUR i lönebudgeten krävde vissa tillfälliga nedskärningar av driftsutgifterna och betydande överföringar från administrativa och operativa budgetposter vid årets slut. Parlamentet noterar att detta underskott delvis balanserades av en ändringsbudget som gav ytterligare 1 200 000 EUR till Eurojust och att åtaganden gjordes för att gå vidare med genomförandet av de planerade projekten.

5.  Europaparlamentet noterar att Eurojust beviljar bidrag från sin egen budget för att stödja de gemensamma utredningsgrupperna (JIT). Parlamentet noterar dock att endast 32,8 % betalats vid årets slut, vilket framför allt beror på budgetgenomförandet som är avhängigt av mottagarna och de ersättningsanspråk de lämnat in, vilket äventyrar budgetgenomförandet. Eurojust uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att ta itu med denna fråga och erbjuda bättre vägledning till mottagarna.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att den totala nivån på ingångna åtaganden var hög och låg på 99 %. Parlamentet konstaterar att nivån på överföringarna till efterföljande budgetår för avdelning III var hög och låg på 35 %, vilket innebär en ökning på 2 % jämfört med 2013. Parlamentet slår fast att denna höga överföringsnivå framför allt berodde på det tillfälliga budgetunderskottet under året då åtaganden endast kunde ingås sent på året och på att betalningar inte skulle göras förrän 2015 för JIT-projekt som startats under de sista månaderna av 2014.

7.  Europaparlamentet välkomnar att Eurojust kommer att utvärdera användningen av differentierade anslag för att säkerställa finansieringen av sin operativa verksamhet. Parlamentet noterar att dessa initiativ tagits i samråd med kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor och generaldirektoratet för budget. Eurojust uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av detta initiativ och av de åtgärder som vidtagits.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar Eurojusts insatser för att tillhandahålla en mer övergripande upphandlingsplan och uppmanar Eurojust att offentliggöra den fullständiga förteckningen över tilldelade kontrakt.

9.  Europaparlamentet välkomnar den detaljerade presentationen av Eurojusts organisationsstruktur, ledamöter och administrativa strukturer, och offentliggörandet av dess regler för god förvaltningssed på webbplatsen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet påminner Eurojust om att den måste anta interna bindande regler för att skydda visselblåsare i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Interna kontroller

11.  Europaparlamentet erfar från Eurojust att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde riskbedömningar under 2014 och att resultaten av dessa bedömningar har använts av IAS som grund för dess strategiska plan för internrevision 2014–2016 och av Eurojust för att identifiera möjliga förbättringar av dess administrativa processer. Parlamentet noterar de åtgärder som Eurojust vidtagit för genomförandet av interna kontrollstandarder för etiska och organisatoriska faktorer och för riskhanteringsprocessen.

Internrevision

12.  Europaparlamentet noterar Eurojusts observation att IAS inte utfärdade några kritiska rekommendationer under 2014. Parlamentet noterar dock att IAS utfärdade en "utestående" rekommendation från 2013 under det första kvartalet 2015. Parlamentet ser fram emot resultaten av översynen och uppmanar Eurojust att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet noterar Eurojusts uttalande om att den olösta frågan som revisionsrätten väckte 2011 avseende överlappningen av ansvarsområden mellan den administrativa direktören och Eurojusts kollegium endast kan lösas av den lagstiftande myndigheten i det pågående lagstiftningsförslaget för en ny Eurojustförordning(13). Parlamentet anser att detta förslag bör antas i linje med PIF-direktivet(14) och EPPO-förordningen(15). Rådet uppmanas att gå vidare med de nödvändiga reformerna som dessa förslag innehåller.

14.  Europaparlamentet noterar Eurojusts förklaring att man 2014 beslutade om att avbryta projekten till följd av översynen av dess organisationsstruktur. Parlamentet noterar att man med den nya Eurojustförordningen kan ta itu med de styrningsfrågor som tidigare ledde till att dessa båda projekt inleddes.

15.  Europaparlamentet välkomnar den årliga utbildningsplan som startade 2014 för att täcka de yrkesmässiga behoven hos personalen liksom den kompetensram som inrättats för funderingar kring Eurojusts centrala behov och ledningsbehov. Parlamentet noterar att arbetet kring det utkast kring kompetensramen som lades fram 2014 skulle slutföras och presenteras för hela personalen 2015. Eurojust uppmanas att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lämna en uppdatering av genomförandet av kompetensramen.

16.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

17.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

18.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 41a i beslutet om förstärkning av Eurojust(16) ska Eurojust kollegium före den 4 juni 2014 beställa en oberoende extern utvärdering av genomförandet av detta beslut och av de verksamheter som Eurojust utfört. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av slutrapporten(17) och noterar dess åtta strategiska rekommendationer.

19.  Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas både för att ta itu med etiska frågor som rör lobbyisternas politiska roll, deras metoder och deras inflytande och för att främja skyddet av integritet, i syfte att öka transparensen i lobbyverksamheten. Parlamentet föreslår att gemensamma regler för hur lobbyverksamhet inom EU:s institutioner genomförs bör införas.

°

°  °

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](18) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

19.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014

(2015/2172(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att Eurojusts årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska effekten av lönejusteringar och av höjningen av korrigeringskoefficienten inte hade inkluderats i den ursprungliga budgeten för 2014. Parlamentet beklagar att det på grund av detta underskott på cirka 1,8 miljoner EUR i lönebudgeten har behövts vissa tillfälliga nedskärningar av de driftsutgifter som påverkade genomförandet av pågående projekt negativt och en ändringsbudget på 1,2 miljoner EUR i slutet av 2014. Parlamentet kräver en ansvarsfull och sund budgetförvaltning.

3.  Europaparlamentet noterar Eurojusts insatser för att tillhandahålla en mer övergripande upphandlingsplan och uppmanar Eurojust att offentliggöra den fullständiga förteckningen över tilldelade kontrakt.

4.  Europaparlamentet välkomnar den detaljerade presentationen av Eurojusts organisationsstruktur, ledamöter och administrativa strukturer, och offentliggörandet av dess regler för god förvaltningssed på webbplatsen.

5.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust inte har antagit en politik och praktiska riktlinjer för att hantera och förebygga intressekonflikter, i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013. Parlamentet uppmanar Eurojust att brådskande anta sina reviderade arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om antagandet. Parlamentet ber Eurojust att vidta korrigerande åtgärder och att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med ett register över fastställda fall med intressekonflikter, och införa stränga och tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”.

6.   Europaparlamentet påminner Eurojust om att den måste anta interna bindande regler för att skydda visselblåsare i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 315.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 315.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 315.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 315.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), COM(2013)0535 final, 2013/0256(COD), daterat den 17 juli 2013.

(14)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, COM(2012)0363 final, 2012/0193(COD), daterat den 11 juli 2012.

(15)

Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2013)0534, 2013/0255(APP), daterat den 17 juli 2013.

(16)

Rådets beslut 2009/426/RIF om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet, EUT L 138, 4.6.2009, s. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy