Menetlus : 2015/2168(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0100/2016

Esitatud tekstid :

A8-0100/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.34
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0170

RAPORT     
PDF 290kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2168(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0100/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(10), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0100/2016),

1.  märgib, et Euroopa Keskkonnaameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0100/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 52 573 071 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 6,70 % suurust kasvu; arvestades, et 76,81 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest; arvestades, et see kasv on peamiselt seotud strateegiliste meetmete tegevuskuludega;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2014. aastal kuulutas amet välja teenuste pakkumise projektikonkursi võrdlusandmete komponendi jaoks IT ja geograafiliste teabesüsteemide konsultatsiooniteenuste pakkumiseks ja ameti toetamiseks muu Copernicuse programmiga seotud tegevuse elluviimisel; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei sisaldanud hanke tehniline kirjeldus ühte olulist pakkumuse osa – teadaolevad puudused; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et teadaolevaid puudusi kirjeldati siiski tehnilise kirjelduse punktis 6.3.2;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,19 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,19 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus ei tuvastatud 2014. aastal ülekantud kulukohustuste määraga seoses märkimisväärseid probleeme; märgib, et kuigi 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud assigneeringute kogumäär on varasemast aastast kõrgem, on 69,36 % sellest summast seotud Euroopa teemakeskustele ette nähtud 2014. aasta toetuse lõppmaksega, mis kokkulepete kohaselt tuli teha pärast neljanda kvartaalse eduaruande esitamist 2015. aastal;

Ümberpaigutamised

4.  märgib, et 2014. aastal tehti kokku 24 ümberpaigutamist; märgib, et need ümberpaigutamised jäid allapoole ülemmäära, milleks on 10 % aasta assigneerinutest, mis on näidatud eelarvereal, millelt ümberpaigutamine tehakse, ning et neid tehti summas 268 128 eurot (0,64 % kõikidest assigneeringutest); märgib, et 40 % ümberpaigutamiste arvust oli seotud liigendatud assigneeringutega ning seetõttu ei kajastunud need 10 % arvutuses;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et amet vähendas oma töötajate arvu kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud eelarvedistsipliini käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes(13), ning et sellega kaasnes kolme ajutise ametikoha kaotamine 2014. aastal; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et organisatsioonilise struktuuri kohandamine vajalike koondamisvõimaluste leidmiseks, kahjustamata suutlikkust viia ellu oma mitmeaastase tööprogrammi peamised osad, muutub üha keerulisemaks, eelkõige seoses täiendava töötajate arvu oodatava vähendamisega ulatuses, mis ületab institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud piirmäära; võtab teadmiseks, et ameti viimase välishindamise kohaselt on selle halduskulud väiksemad kui sarnastel ametitel;

6.  palub ametil avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  märgib, et ameti pettustevastane strateegia võeti selle haldusnõukogu poolt vastu 2014. aasta novembris, et tagada huvide konflikti alaste probleemide nõuetekohane käsitlemine ning töötada välja pettustevastased meetmed eelkõige ennetamise, avastamise, teadlikkuse tõstmise ja Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) tehtava tihedama koostöö abil; võtab teadmiseks, et amet viis kooskõlas OLAFi ELi detsentraliseeritud asutuste pettustevastaste strateegiate metoodika ja suunistega oma tegevuse suhtes läbi pettuste riskihindamise, võttes aluseks pettuse hinnangulise tõenäolisuse ja võimaliku mõju;

8.  palub ametil rakendada personalieeskirjade artiklit 16, avaldades igal aastal teabe teenistusest lahkunud kõrgemate ametnike kohta ja loetelu huvide konfliktide kohta;

9.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

10.  nõuab, et need ELi institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on kehtestanud käitumisjuhendi, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

11.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ja asjaomaste kolmandate riikidega;

12.  märgib, et amet on avaldanud oma veebisaidil juhtkonna huvide deklaratsioonid lisaks juba avaldatud elulookirjeldustele; võtab teadmiseks, et ameti haldusnõukogu on teinud kättesaadavaks nende haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused, kes on nõustunud neid esitama;

Sisekontroll

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet on hakanud rakendama toetuste puhul uut eel- ja järelkontrolli poliitikat; võtab teadmiseks, et kontrollikoja auditi tegemise ajal olid kontrollimenetlused veel dokumenteerimata; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et alustades uue kontrollipoliitika rakendamist 2014. aasta mais, prioriseeris amet toetusesaajatele suunatud kuluaruannete koostamise suuniseid; võtab ühtlasi teadmiseks, et need suunised töötati välja ja edastati ressursiametnikele, kes teevad toetuste eelkontrolle, ning neid kohaldatakse alates eelarveaastast 2016;

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks puudused, mis tuvastati ameti eel- ja järelkontrollides; juhib tähelepanu asjaolule, et ühe juhtumi puhul ei esitatud nõutud dokumente ja ühe teise juhtumi puhul sisaldas väljamaksetaotlus abikõlbmatuid kulusid, kuid sellest hoolimata kiideti heaks kogu väljamaksetaotluses esitatud summa; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et teise juhtumi puhul algatas amet pärast kontrollikoja tähelepanekuid asjaomaselt toetusesaajalt toetuse tagasinõudmise; võtab teadmiseks, et amet registreerib edaspidi rangelt kõik kontrollide eiramised või kehtestatud poliitikast ja menetlustest kõrvalekaldumised, mis võivad tulevikus esineda;

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et kuigi eel- ja järelkontrollid on teineteisega vastuolus olevad ülesanded, osales siseaudiitor neis mõlemas; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et töötatakse välja ametlik järelkontrolli strateegia, et tagada kooskõla ameti siseauditi üksuse ülesannetega; võtab teadmiseks, et ameti siseaudiitor peab tegema üksnes järelkontrolle, k.a kohapealsed kontrollid, ning kontrollima ameti eelkontrolliprotsessi tõhusust; ootab, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru eel- ja järelkontrolli poliitikaga seoses võetud meetmetega saavutatud edust;

Siseaudit

16.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas auditi andme-/teabehalduse kohta, k.a IT-komponent, mida alustati 2014. aastal ja mis viidi lõpule 2015. aastal; ootab auditi tulemusi, mis esitatakse ameti 2015. aasta aastaaruandes;

17.  märgib, et ameti finantseeskirjade muutmisest tulenevalt koostati ja kiideti ameti haldusnõukogu poolt heaks uus siseauditi harta; võtab teadmiseks, et haldusnõukogu on siseauditi üksuse aruannete uus saaja ning et haldusnõukogu kiidab heaks ka iga-aastase töökava ja võtab järelmeetmeid siseauditi üksuse soovituste suhtes;

Muud kommentaarid

18.  märgib, et amet on sõlminud IT-varundusteenuste (sh elektronposti teenused) lepingu pilveteenuste osutajaga, kasutades selleks komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud institutsioonidevahelist lepingut; võtab teadmiseks, et lepingu tingimustes ei määratleta piisavalt ameti andmete asukohta, mis tähendab, et on oht, et Euroopa ühenduste privileegid ja immuniteedid, mis kehtivad ka ameti suhtes, ei ole tagatud, ning et teenuseosutaja ei austa täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 7 sätestatud eraelu puutumatust; võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et pärast teenuseosutajalt täiendavate selgituste ja tagatiste saamist on amet arvamusel, et tuvastatud jääkrisk on vastuvõetav ja kokkulepitud lepingutingimustega adekvaatselt kaetud; märgib, et amet vaatab siiski lepingu rakendamise korrapäraselt läbi, et hinnata riske ümber ja võtta asjakohaseid meetmeid ja parandusmeetmeid, kui seda peetakse vajalikuks;

°

°  °

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

22.1.2016

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2168(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et 2014. aastal oli Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) kasutada olnud eelarve 52 500 000 eurot, millest Euroopa Liidu üldeelarve kaudu tehti kättesaadavaks 36 437 517 eurot (69,4 %); märgib ka, et see summa moodustas liidu üldeelarvest 0,025 %;

2.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta lõpuks oli 135 ametikohast täidetud 130 ning ametis töötas 74 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti; märgib, et ametikohtade täitmise määr on 2013. aastaga võrreldes veidi suurenenud ning lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide osakaal on 2013. aastaga võrreldes vähenenud; märgib, et 72 % ameti inimressurssidest on pühendatud operatiivtegevusele, ning ergutab ametit samal kursil jätkama;

3.  võtab teadmiseks kontrollikoja poolt sel aastal jälle tehtud märkuse eel- ja järelkontrollide kohta, eelkõige sel aastal jälle täheldatud puudused toetustega seotud auditeeritud tehingute puhul; tuletab eelkõige meelde, et eelkontrollide süsteem on olnud kontrollikoja ja ameti vahel aruteluteemaks alates 2012. aastast; ergutab ametit kontrollimeetmete osas rohkem pingutama;

4.  märgib, et 2014. aastal kuulutas amet välja teenuste pakkumise projektikonkursi võrdlusandmete komponendi jaoks IT ja geograafiliste teabesüsteemide konsultatsiooniteenuste pakkumiseks ja ameti toetamiseks muu Copernicuse programmiga seotud tegevuse elluviimisel kogumahuga 1,7 miljonit eurot; võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et hanke tehniline kirjeldus ei sisaldanud ühte olulist pakkumuse osa – teadaolevad puudused – ning selgem tehniline kirjeldus oleks muutnud hankemenetluse tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks, ning palub ametil koostada edaspidi selged tehnilised kirjeldused;

5.  väljendab heameelt, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

6.  palub ameti vastutaval üksusel rakendada pettustevastast strateegiat niipea kui võimalik;

7.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

10

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniel Dalton

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 143.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 143.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 143.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 143.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika