Postup : 2015/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2016

Predkladané texty :

A8-0100/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.34
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0170

SPRÁVA     
PDF 550kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0100/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(10), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0100/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej environmentálnej agentúry sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0100/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 52 573 071 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6,70 % oproti roku 2013; keďže 76,81 % rozpočtu agentúry vychádza z rozpočtu Únie; keďže zvýšenie sa týka najmä administratívnych výdavkov na strategické akcie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov v roku 2014 agentúra uverejnila výzvu na predloženie ponúk s cieľom obstarať IT služby a konzultačné služby geografického informačného systému (GIS) s cieľom podporiť uplatňovanie zložky prístupu k referenčným údajom (RDA) a podporiť ďalšie činnosti agentúry súvisiace s programom Copernicus; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov nebol dôležitý aspekt ponuky, tzv. známe nedostatky, vymedzený v rámci technických špecifikácií; na základe informácií od agentúry konštatuje, že tzv. známe nedostatky boli vysvetlené v oddieli 6.3.2 technických špecifikácií k verejnej súťaži;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,19 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,19 %;

Záväzky a prenosy

3.  berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil výraznejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2014; poznamenáva, že hoci celkový objem rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015 je vyšší ako v predchádzajúcom roku, 69,36 % tejto sumy sa týka konečnej platby príspevku pre európske tematické strediská za rok 2014, ktorý sa mal podľa dohôd vyplácať po predložení 4. štvrťročnej správy o pokroku v roku 2015;

Presuny

4.  poznamenáva, že celkovo sa v roku 2014 uskutočnilo 24 presunov; poznamenáva, že tieto presuny boli nižšie ako limit 10 % rozpočtových prostriedkov na rok uvedených v rozpočtovom riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a predstavovali 268 128 EUR (0,64 % celkových rozpočtových prostriedkov); konštatuje, že 40 % z počtu presunov sa uskutočnilo z diferencovaných rozpočtových prostriedkov, a preto nie sú zahrnuté do výpočtu 10 %;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  berie na vedomie informáciu agentúry o tom, že znížila počet svojich zamestnancov v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne(13), čo viedlo k zníženiu o tri dočasné pracovné miesta na rok 2014; berie na vedomie informáciu od agentúry o tom, že prispôsobiť organizačnú štruktúru s cieľom pristúpiť k potrebnému prepúšťaniu bez škodlivého účinku na kapacitu agentúry plniť hlavné časti viacročného pracovného programu je čoraz ťažšie, najmä pokiaľ ide o ďalšie predpokladané zníženie počtu zamestnancov nad hranicou stanovenou v medziinštitucionálnej dohode; berie na vedomie, že v poslednom externom hodnotení agentúry sa konštatuje, že administratívne náklady sú nižšie ako náklady podobných agentúr;

6.  žiada agentúru, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  konštatuje, že správna rada agentúry v novembri 2014 prijala stratégiu pre boj proti podvodom s cieľom zabezpečiť riadny priebeh riešenia otázok v oblasti konfliktu záujmov a rozvíjať činnosti zamerané proti podvodom, a to najmä prevenciou, odhaľovaním, zvyšovaním informovanosti a užšou spoluprácou s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); berie na vedomie, že podľa metodiky a usmernenia pre stratégie boja proti podvodom decentralizovaných agentúr EÚ vypracovanej úradom OLAF agentúra posúdila riziko podvodu vo svojej činnosti na základe odhadovanej pravdepodobnosti a možného vplyvu podvodov;

8.  žiada, aby agentúra vykonávala článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o vyšších úradníkoch, ktorí z agentúry odišli, ako aj zoznam konfliktov záujmov;

9.  nabáda agentúru, aby zlepšila zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

10.  žiada tie inštitúcie a agentúry EÚ, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

11.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

12.  konštatuje, že agentúra už okrem zverejnených životopisov členov svojho vedenia zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenia o ich záujmoch; berie na vedomie, že správna rada agentúry sprístupnila životopisy tých členov rady, ktorí boli ochotní životopisy poskytnúť;

Vnútorné kontroly

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra začala uplatňovať novú politiku predbežnej a následnej kontroly grantov; berie na vedomie, že v čase auditu Dvora audítorov neboli overovacie postupy ešte zdokumentované; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že v máji 2014 začala uplatňovať novú politiku kontroly, pričom uprednostnila usmernenia pre príjemcov, ktoré sa týkajú prípravy výkazov nákladov; okrem toho berie na vedomie, že tieto usmernenia boli vypracované a distribuované úradníkom pre zdroje, ktorí vykonávajú predbežné overovanie grantov, a budú sa uplatňovať od rozpočtového roku 2016;

14.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje nedostatky zistené v predbežných a následných overovaniach, ktoré vykonala agentúra; poukazuje na to, že v jednom prípade neboli poskytnuté požadované dokumenty a v druhom prípade išlo o zahrnutie neoprávnených výdavkov, pričom deklarovaná suma však bola v plnom rozsahu schválená; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že po pripomienkach Dvora audítorov začala agentúra v druhom prípade od príjemcu vymáhať príslušné prostriedky; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra dôsledne zdokumentuje akékoľvek prípady nevykonania kontroly alebo odchýlok od bežných politík a postupov, ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť;

15.  so znepokojením berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov o tom, že aj napriek tomu, že predbežné a následné overovania sú nezlučiteľné úlohy, vnútorný audítor sa zúčastnil oboch overovaní; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že sa vypracuje stratégia formálneho následného overovania, ktorá zabezpečí zlučiteľnosť s úlohami oddelenia vnútorného auditu agentúry; berie na vedomie, že útvar vnútorného auditu agentúry bude vykonávať výlučne následné kontroly vrátane kontrol na mieste a preverovať účinnosť procesu predbežnej kontroly agentúry; očakáva, že agentúra bude informovať orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom prostredníctvom opatrení zavedených v súvislosti s politikou predbežných a následných kontrol;

Vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit riadenia údajov a informácií vrátane zložky IT, ktorý začal v roku 2014 a skončil v roku 2015; so záujmom očakáva výsledky tohto auditu, ktoré budú uvedené vo výročnej správe agentúry za rok 2015;

17.  konštatuje, že v dôsledku zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry správna rada agentúry vypracovala a prijala novú chartu vnútorného auditu; berie na vedomie, že správna rada je novým príjemcom správ oddelenia vnútorného auditu a že správna rada bude takisto schvaľovať ročný pracovný plán a opatrenia nadväzujúce na odporúčania oddelenia vnútorného auditu;

Ďalšie pripomienky

18.  poznamenáva, že agentúra podpísala zmluvu týkajúcu sa zálohovania údajov vrátane emailových služieb s poskytovateľom cloudových služieb, a to v rámci medziinštitucionálnej zákazky Komisie; berie na vedomie, že v podmienkach zmluvy sa umiestnenie údajov agentúry nevymedzuje dostatočne, čo znamená, že existuje riziko, že výsady a imunity Európskych spoločenstiev, ktoré sa vzťahujú na agentúru, nebudú zaručené a že poskytovateľ služieb nebude v plnej miere dodržiavať záruky súkromia, ktoré poskytuje článok 7 Charty základných práv Európskej únie; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že v nadväznosti na prijatie objasnenia a záruk od poskytovateľa služieb považuje identifikované zvyškové riziko za primerané a znížené prostredníctvom dohodnutých zmluvných ustanovení; konštatuje, že agentúra bude aj tak vykonávať pravidelné kontroly plnenia zmluvy so zreteľom na prehodnotenie rizík a v prípade potreby príjme náležité opatrenia a nápravné kroky;

°

°  °

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

22.1.2016

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2168(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že v roku 2014 mala Európska environmentálna agentúra (ďalej len „agentúra“) k dispozícii sumu 52 500 000 EUR, z čoho 36 437 517 EUR (69,4 %) bolo poskytnutých zo všeobecného rozpočtu Európskej únie; zároveň konštatuje, že táto suma predstavuje 0 025 % z celkového rozpočtu Únie;

2.  berie na vedomie, že 130 zo 135 pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2014 a že agentúra zamestnávala 74 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov; konštatuje, že v porovnaní s rokom 2013 miera obsadenosti pracovných miest mierne stúpla a že podiel zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov sa oproti roku 2013 znížil; konštatuje, že agentúra prideľuje 72 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti, a nabáda agentúru, aby pokračovala v tomto trende;

3.  berie na vedomie poznámku Dvora audítorov týkajúcu sa kontrol ex ante a ex post, ktorá sa tento rok opäť opakuje, konkrétne pokiaľ ide o tohtoročné opätovne zistené nedostatky v súvislosti s kontrolovanými grantovými operáciami; pripomína, že predovšetkým systém kontrol ex ante je predmetom diskusií Dvora audítorov a agentúry od roku 2012; nabáda agentúru, aby ďalej posilňovala úsilie v súvislosti s kontrolnými opatreniami;

4.  konštatuje, že agentúra v roku 2014 uverejnila výzvu na predloženie ponúk s cieľom obstarať IT služby a konzultačné služby geografického informačného systému s cieľom podporiť vykonávanie zložky prístupu k referenčným údajom a podporiť ďalšie aktivity agentúry v súvislosti s programom Copernicus v hodnote 1,7 milióna EUR; berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že dôležitý aspekt ponuky, tzv. známe nedostatky, nebol vymedzený v rámci technických požiadaviek a že jasnejšie požiadavky ponuky by boli prispeli k účinnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu postupu verejného obstarávania, a vyzýva agentúru, aby v budúcnosti do ponuky zahrnula jasné požiadavky;

5.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

6.  žiada zodpovedný orgán agentúry, aby čím skôr zaviedol stratégiu boja proti podvodom;

7.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

10

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 143.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 143.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1

(4)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 143.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 143.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1

(10)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, Ú. v EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

(14)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia