Eljárás : 2015/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0101/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0101/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0151

JELENTÉS     
PDF 469kWORD 120k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0101/2016),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0101/2016),

A.  mivel a közköltségvetési adatok átláthatósága és ellenőrzése általános demokratikus alapelv, amelytől az Unió nem térhet el;

B.  mivel a mentesítési eljárás a képviseleti demokrácia fogalmának részét képezi;

C.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke értelmében egyedül az Európai Parlament feladata az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alóli mentesítés;

D.  mivel a Tanács költségvetése az Európai Unió költségvetésének egyik szakaszát képezi;

E.  mivel az EUMSZ 319. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az Európai Parlament kérésére köteles megadni a Parlamentnek a kiadások végrehajtásával, illetve a pénzügyi ellenőrző rendszerek működésével kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást;

F.  mivel az EUMSZ 335. cikkének megfelelően minden egyes uniós intézmény igazgatási autonómiával rendelkezik, és a költségvetési rendelet 55. cikke szerint az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

G.  mivel a szükséges információk hiányában a Parlament nem tud megalapozott döntést hozni a mentesítést illetően;

H.  mivel a Parlament által 2012. szeptember 27-én tartott, „Az Európai Parlament joga a Tanács mentesítésére” című műhelytalálkozón a jogi és tudományos szakértők egyetértettek abban, hogy a Parlamentet megilleti a tájékoztatáshoz való jog;

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében ellenőrzött terülteken a személyzeti költség kiszámításához kapcsolódóan kis számban hibákat, és a családi támogatások kezelésében pedig hiányosságokat talált;

3.  felhívja az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy orvosolja a feltárt hiányosságokat, és javítsa ki a Számvevőszék által megállapított hibákat;

4.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2014-ben összesen 534 200 000 EUR volt (2013-ban 535 511 300 EUR), 91,3%-os végrehajtással; tudomásul veszi, hogy a felhasználási arány 2014-ben növekedett;

5.  tudomásul veszi, hogy a Tanács 2014. évi költségvetése 1,3 millió euróval csökkent (-0,2%);

6.  továbbra is aggályosnak tartja, hogy a fel nem használt előirányzatok aránya magas, és ez szinte minden kategóriára jellemző; a költségvetési tervezés javítása érdekében megismétli a főbb teljesítménymutatók kidolgozására irányuló felhívását;

7.  aggodalmának ad hangot a 2014-ről 2015-re átvitt – különösen az ingatlanokhoz, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó – előirányzatok nagy száma miatt; határozottan úgy véli, hogy az előirányzattok átvitelének ismétlődő előfordulása sérti a költségvetési rendeletben rögzített évenkéntiség és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét;

8.  úgy véli, hogy a Tanács költségvetési tételek közötti jelentős átcsoportosításai jobb költségvetési programozással elkerülhetők lennének;

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának fokozása érdekében;

10.  kitart amellett, hogy – a többi intézményhez hasonlóan – a Tanácsnak is elszámoltathatónak és átláthatónak kell lennie; felhívja a Tanácsot, hogy csatlakozzon az uniós átláthatósági nyilvántartáshoz;

11.  ismételten kéri az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy küldjék el a Parlament számára éves tevékenységi jelentésüket a két intézménynél rendelkezésre álló humánerőforrások átfogó áttekintésével, kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban;

12.  kijelenti, hogy az uniós intézmények és ügynökségek éves jelentései fontos szerepet játszhatnának az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az uniós intézményeket és ügynökségeket, hogy éves jelentéseikben szerepeltessenek állandó fejezetet ezekről az elemekről;

13.  sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács még mindig nem fogadott el magatartási kódexet; véleménye szerint minden uniós intézménynek és ügynökségnek közös magatartási kódexet kellene elfogadnia, mert ez nélkülözhetetlen az intézmények átláthatóságához, elszámoltathatóságához és feddhetetlenségéhez; felhívja a magatartási kódexszel továbbra sem rendelkező uniós intézményeket és szerveket, hogy a lehető legrövidebb időn belül dolgozzanak ki ilyen dokumentumot;

14.  felhívja a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül vezesse be a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokat;

15.  felhív az Európai Unió Tanácsa tagjainak pénzügyi érdekeltségeiről szóló érdemi nyilatkozat közzétételére az interneten;

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy az Európai Tanács elnökére és kabinetjének tagjaira vonatkozóan nincsenek feddhetetlenségi szabályok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok és részletes életrajzi adatok; megállapítja továbbá, hogy a Tanácsba delegált nemzeti képviselőkre vonatkozóan nincsenek a közös feddhetetlenségi szabályok; felszólítja a Tanácsot, hogy hozzon intézkedéseket a helyzet orvoslására, és erről tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;

17.  üdvözli az Unió magas rangú tisztviselőinek javadalmazásáról szóló tanácsi rendelet tervezetét és a benne előirányzott megtakarításokat;

18.  felhívja a Tanácsot, hogy saját szervezetén belül dolgozzon ki részletes korrupció elleni iránymutatásokat és független politikai intézkedéseket;

19.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Tanácson belül a jogalkotási folyamat, a tárgyalások, a tagállami álláspontok és az ülések vonatkozásában nyugtalanítóan hiányzik az átláthatóság; sürgeti a Tanácsot, hogy tegye közzé a lényeges dokumentumokat, és hozzon létre olyan egyértelmű jelentéstételi rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság nyílt és átlátható módon követhesse az eljárásokat;

20.  aggodalmának ad hangot a háromdalú egyeztetések és egyeztető ülések átláthatatlansága miatt; felhívja a Tanácsot, hogy a tárgyalások tekintetében módszeresen növelje az átláthatóságot és az integritást;

21.  tudomásul veszi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a harmonizált módszerek kialakítása terén elért eredményeket, amelyek lehetővé teszik a fordítási költségek közvetlen összehasonlítását valamennyi intézmény között; örömmel veszi tudomásul, hogy a Tanács e módszer alapján szolgáltat adatokat;

22.  hangsúlyozza, hogy a Tanács Főtitkárságának fő pénzügyi célkitűzései közül egy – az Európa épület befejezése 2015 végére – nem valósult meg; sajnálatát fejezi ki a késés miatt, és kéri, hogy tájékoztassák a halasztás pénzügyi következményeiről;

23.  ismételten kéri, hogy az intézmény ingatlanpolitikáját mellékeljék éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy e politika költségei ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

A mentesítésre vonatkozó határozat elhalasztásának okai

24.  ismételten rámutat, hogy a Tanácsnak átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljes körűen elszámoltathatónak kell lennie a rábízott pénzeszközök tekintetében azáltal, hogy – a többi uniós intézményhez hasonlóan – teljes körűen és jóhiszeműen részt vesz az éves mentesítési eljárásban; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának hatékony felügyeletéhez a Parlament és a Tanács közötti, együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésre van szükség; sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségek miatt; rámutat, hogy a két intézmény közötti párbeszédre való képességet javítani kell egy olyan megoldás mielőbbi megtalálása érdekében, amely lehetővé teszi a Szerződésben foglalt megbízatás teljesítését és az állampolgárok előtti elszámoltathatóság biztosítását;

25.  megjegyzi, hogy az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amely annak érdekében jött létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió adófizetői felé; hangsúlyozza, hogy ez ténylegesen garantálja az Európai Parlamentnek az uniós költségvetés egésze fölötti ellenőrzési hatáskörét és kötelezettségét;

26.   megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 2014. január 23-i levelében megfogalmazott álláspont szerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomonkövetési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az EUMSZ és a másodlagos joganyag vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett az összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel;

27.   hangsúlyozza, hogy a Bizottság levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját;

28.  emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 55. cikke értelmében a rendelet 2. cikke b) pontjában meghatározott valamennyi intézmény autonómiát élvez saját költségvetési szakasza végrehajtásában; megerősíti, hogy a jelenlegi szabályok értelmezésével és a gyakorlattal összhangban az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus elszámoltathatóság fenntartása érdekében a Parlament külön-külön ad mentesítést az egyes intézményeknek;

29.  hangsúlyozza, hogy a Parlament az EUMSZ 316., 317. és 319. cikke és a költségvetési rendelet 55. és 164–167. cikke értelmében mentesítési jogkörrel rendelkezik; úgy véli, hogy e rendelkezések együttesen elégséges jogalapot teremtenek ahhoz, hogy a Bizottság mentesítésére irányuló kifejezett joga mellett a Parlament gyakorolhassa azon jogát, hogy a Tanács esetében különálló mentesítési határozatot hozzon; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek joga, valamint az uniós polgárok felé fennálló kötelezettsége is a mentesítés megadása vagy elutasítása;

30.  hangsúlyozza, hogy a Tanács 2009 óta nem hajlandó alávetni magát az Európai Parlament által végrehajtott mentesítési eljárásnak, visszautasítva a szükséges információk átadását, az írásbeli kérdésekre való válaszadást, valamint a tanácsi költségvetés végrehajtásáról szóló meghallgatásokon és vitákon való részvételt, ennek következtében pedig uniós közpénzekből több mint 3 milliárd euró került felhasználásra megfelelő ellenőrzés nélkül; úgy véli, hogy ez negatív üzenet az uniós polgárok felé;

31.  megismétli, hogy a Tanács együttműködése híján a Parlament nem tud megalapozott döntést hozni a mentesítést illetően;

32.  úgy véli, hogy a fennálló helyzet a Szerződésekben rögzített kötelezettségek teljesítésének, különösen az intézmények közötti jóhiszemű és kölcsönös együttműködés elve betartásának súlyos mulasztását jelenti, és hogy sürgősen megoldást kell találni annak érdekében, hogy az uniós költségvetés egésze ellenőrizhető legyen; ezzel kapcsolatban hivatkozik az EUMSZ 15. cikkére is, amely kimondja, hogy valamennyi uniós intézmény, szerv és hivatal gondoskodik tevékenységének átláthatóságáról;

33.  ismételten rámutat, hogy a hatékony költségvetési ellenőrzés csak a Parlament és a Tanács közötti együttműködés nyomán valósulhat meg, és hogy annak főbb elemeit a Tanács, és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának képviselői közötti hivatalos megbeszéléseknek, az írásos kérdőív alapján a bizottsági tagok által feltett kérdésekre adott válaszoknak, valamint a kérésre folytatott költségvetési ellenőrzések háttéranyagául szolgáló dokumentumok benyújtásának kell képezniük;

34.  emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek akkor ad mentesítést, ha azok benyújtották a kért dokumentumokat és választ adtak a feltett kérdésekre; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Parlament rendre nem kap választ kérdéseire a Tanácstól;

35.  tudomásul veszi a Tanács főtitkárának levelét, melyet válaszul küldött a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának a 2016. január 11-i eszmecserére szóló meghívásra; megállapítja, hogy a levél nem válaszol sem a meghívásra, sem pedig a Főtitkárságnak 2015. november 25-én küldött, a képviselők kérdéseit tartalmazó kérdéssorra, hanem csupán megismétli a Tanács korábban már kinyilvánított álláspontját a pénzügyi információk cseréjéről;

36.  úgy véli, hogy a mentesítési eljárás az uniós polgárok felé való demokratikus elszámoltathatóság fontos eszköze;

37.  kéri a Tanácsot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Parlamenttel biztosítandó a Parlament ahhoz való jogának érvényesítését, hogy a Tanács költségvetésének végrehajtásáról szóló információkhoz hozzájusson; úgy véli, hogy ez kötelezi a Tanácsot a kért információk átadására;

38.  sajnálja, hogy az átláthatóság tekintetében nem minden uniós intézmény követ azonos szintű előírásokat, és úgy véli, hogy a Tanácsnak még van mit javítania e téren;

39.  úgy véli, hogy bár a helyzetet javítani lehetne a szerződések keretein belül az uniós intézmények közötti megfelelőbb együttműködés révén, idővel szükség lehet a szerződések felülvizsgálatára a mentesítési eljárások átlátható menetének biztosítása érdekében abban az értelemben, hogy a Parlamentet kifejezett hatáskör illeti meg arra, hogy külön-külön adjon mentesítést az egyes intézményeknek;

40.  felhívja a Bizottságot a költségvetési rendelet módosítására a mentesítési eljárás céljainak tisztázása és a rendelet be nem tartása esetén kiszabható szankciók egyértelmű meghatározása érdekében; hangsúlyozza, hogy erre az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelme céljából az európai intézmények elszámoltathatóságának megőrzése érdekében kell sort keríteni, hangsúlyozza, hogy ez alól nem lehetnek kivételek.

23.2.2016

VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

A vélemény előadója: Pascal Durand

JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A.  mivel a költségvetési elszámolások átláthatósága és ellenőrzése alapvető demokratikus alapelvek, amelyektől az Unió nem térhet el;

B.  mivel a mentesítési eljárás a képviseleti demokrácia elvének részét képezi;

C.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke értelmében egyedül az Európai Parlament felelős az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért;

D.  mivel a Tanács költségvetése az uniós költségvetés részét képezi;

E.  mivel a Szerződés 319. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az Európai Parlament kérésére köteles megadni a Parlamentnek a kiadások végrehajtásával, illetve a pénzügyi ellenőrző rendszerek működésével kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást;

F.  mivel a jogi és tudományos szakértők egyetértettek abban, hogy a Parlamentet megilleti a Parlament által 2012. szeptember 27-én tartott, „Az Európai Parlament joga a Tanács mentesítésére” című műhelytalálkozóval kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog;

G.  mivel az EUMSZ 335. cikkének megfelelően minden egyes uniós intézmény igazgatási autonómiával rendelkezik, és az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendeletének(6) (költségvetési rendelet) 55. cikke szerint az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

H.  mivel a szükséges információk hiányában a Parlament nem tud megalapozott döntést hozni a mentesítést illetően;

1.   megjegyzi, hogy az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amely annak érdekében jött létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió adófizetői felé; hangsúlyozza, hogy ez hatékonyan garantálja az Európai Parlamentnek az uniós költségvetés egésze fölötti ellenőrzési hatáskörét és kötelezettségét;

2.  megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 2014. január 23-i levelében megfogalmazott álláspont szerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomonkövetési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az EUMSZ és a másodlagos joganyag vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett az összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel;

3.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját;

4.  hangsúlyozza, hogy 2009 óta egyedül a Tanács nem volt hajlandó alávetni magát az Európai Parlament költségvetési mentesítési eljárásának azáltal, hogy visszautasította a szükséges információk átadását, az írásbeli kérdésekre való válaszadást, valamint a tanácsi költségvetés végrehajtásáról szóló meghallgatásokon és vitákon való részvételt, miközben az uniós közpénzekből több mint 3 milliárd euró került felhasználásra teljes egészében átláthatatlan módon;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlament és a Tanács az elmúlt években gyenge együttműködést tanúsított a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése terén, és úgy véli, hogy ez negatív jelet küld az uniós polgárok felé;

6.  úgy véli, hogy a fennálló helyzet a Szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésének, különösen az intézmények közötti jóhiszemű és kölcsönös együttműködés elvének súlyos megszegését jelenti, és hogy sürgősen megoldást kell találni annak érdekében, hogy az uniós költségvetés egésze ellenőrizhető legyen; ezzel kapcsolatban utal az EUMSZ 15. cikkére is, amely kimondja, hogy valamennyi uniós intézmény, szerv és hivatal gondoskodik tevékenységének átláthatóságáról;

7.  felszólítja a Tanácsot, hogy átlátható és az uniós polgárok előtt teljes körűen elszámoltatható legyen azáltal, hogy a többi intézményhez hasonlóan részt vesz az éves mentesítési eljárásban;

8.  felszólít annak figyelembevételére, hogy az EUMSZ 319. cikkének (1) bekezdése, valamint az EUMSZ 317. cikkének (2) bekezdése és a költségvetési rendelet 55., 165. és 166. cikkei együttesen elégséges jogalapot teremtenek ahhoz, hogy a Bizottság mentesítésére irányuló kifejezett joga mellett a Parlament gyakorolhassa azon implicit jogát, hogy a Tanács esetében különálló mentesítési határozatot hozzon;

9.  kéri a Tanácsot, hogy kezdjenek tárgyalásokat az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy biztosítva legyen a Parlament ahhoz való joga, hogy a Tanács költségvetésének végrehajtásáról szóló információkhoz hozzájusson; úgy véli, hogy ez kötelezi a Tanácsot a kért információk átadására;

10.  emlékezteti a Tanácsot, hogy a Bizottság 2014. január 23-i levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját;

11.  úgy véli, hogy bár a helyzetet javítani lehetne a szerződések keretein belül az uniós intézmények közötti megfelelőbb együttműködés révén, idővel szükség lehet a szerződések felülvizsgálatára a mentesítési eljárások átlátható menetének biztosítása érdekében abban az értelemben, hogy a Parlamentet kifejezett hatáskör illeti meg arra, hogy külön-külön adjon mentesítést az egyes intézményeknek.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

HL L 51., 2014.2.20.

(2)

HL C 377., 2015.11.13., 1. o.

(3)

HL C 373., 2015.11.5., 1. o.

(4)

HL C 377., 2015.11.13., 146. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.);

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat