Postopek : 2015/2156(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0101/2016

Predložena besedila :

A8-0101/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0151

POROČILO     
PDF 585kWORD 114k
7.4.2016
PE 571.517v02-00 A8-0101/2016

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A8-0101/2016),

1.  odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A8-0101/2016),

A.  ker sta preglednost in nadzor javnih računov glavni demokratični načeli, ki veljata tudi za Unijo;

B.  ker je postopek razrešnice del koncepta predstavniške demokracije;

C.  ker je Evropski parlament v skladu s členom 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) edini organ, odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

D.  ker je proračun Sveta oddelek proračuna Evropske unije;

E.  ker mora Komisija v skladu s členom 319(2) PDEU Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predložiti vse potrebne informacije o izvrševanju odhodkov in delovanju sistemov finančnega nadzora;

F.  ker imajo vse institucije Unije v skladu s členom 335 PDEU upravno avtonomijo, v skladu s členom 55 finančne uredbe pa so vsaka posebej odgovorne za izvrševanje svojih oddelkov proračuna;

G.  ker Parlament brez potrebnih informacij ne more sprejeti premišljene odločitve o podelitvi razrešnice;

H.  ker so se pravni in akademski strokovnjaki na delavnici o pravici Evropskega parlamenta do podelitve razrešnice Svetu, ki jo je Parlament organiziral 27. septembra 2012, strinjali s pravico slednjega do obveščenosti;

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

2.  je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2014 navedlo, da je na revidiranih področjih za Evropski svet in Svet odkrilo manjše število napak, ki se nanašajo na izračun stroškov osebja, in nekaj pomanjkljivosti, ki se nanašajo na upravljanje družinskih dodatkov;

3.  poziva Evropski svet in Svet, naj izboljšata upravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti in odpravita napake, ki jih je odkrilo Računsko sodišče;

4.  ugotavlja, da sta imela Evropski svet in Svet v letu 2014 skupni proračun v višini 534.200.000 EUR (535.511.300 EUR v letu 2013) in da je bila stopnja izvrševanja 91,3 %; ugotavlja, da se je stopnja uporabe v letu 2014 povečala;

5.  ugotavlja, da se je proračun Sveta za leto 2014 zmanjšal za 1,3 milijona EUR (-0,2 %);

6.  je še zmeraj zaskrbljen, ker je stopnja neporabljenih sredstev v skoraj vseh kategorijah visoka; ponovno poziva k oblikovanju ključnih kazalnikov uspešnosti, ki bi izboljšali načrtovanje proračuna;

7.  je zaskrbljen nad zelo visokim zneskom sredstev, prenesenih iz leta 2014 v leto 2015, zlasti na področju opredmetenih osnovnih sredstev; odločno meni, da ponavljajoč se prenos sredstev v naslednje leto krši načelo enoletnosti in dobrega finančnega poslovodenja iz finančne uredbe;

8.  meni, da bi bilo mogoče z boljšim proračunskim načrtovanjem preprečiti večje prerazporeditve Sveta znotraj proračunskih vrstic;

9.  znova poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi s tem zagotovili večjo preglednost njunega finančnega poslovodenja in večjo odgovornost obeh institucij;

10.  vztraja, da mora Svet tako kot druge institucije delovati odgovorno in pregledno; poziva Svet, naj se pridruži registru Unije za preglednost;

11.  ponovno poziva Evropski svet in Svet, naj Parlamentu pošljeta letno poročilo o dejavnostih s celovitim pregledom vseh kadrovskih virov, ki so na voljo institucijama, razčlenjenih po kategoriji, razredu, spolu, državljanstvu in poklicnem usposabljanju;

12.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila institucij in agencij Unije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva institucije in agencije Unije, naj v svoja letna poročila vključijo standardno poglavje o teh sestavinah;

13.  obžaluje, da Svet še vedno ni sprejel kodeksa ravnanja; meni, da bi se morale vse institucije in agencije Unije uskladiti glede skupnega kodeksa ravnanja, ki je nujen za zagotavljanje njihove preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva institucije in organe Unije, ki še vedno nimajo kodeksa ravnanja, naj ga čim prej oblikujejo;

14.  poziva Svet, naj začne brez nadaljnjega odlašanja izvajati notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti;

15.  poziva k objavi smiselne izjave o finančnih interesih članov Sveta Evropske unije v internetu;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da za predsednika Evropskega sveta in člane kabineta ni mogoče najti pravil o integriteti, izjav o navzkrižju interesov in podrobnih bibliografskih podatkov; ugotavlja tudi, da ni skupnih pravil o integriteti za nacionalne predstavnike v Svetu; poziva Svet, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo popravil stanje, in o rezultatih poroča organu za podelitev razrešnice;

17.  pozdravlja osnutek uredbe Sveta o določitvi prejemkov nosilcev visokih javnih funkcij Unije in predvidene prihranke, ki jih vsebuje;

18.  poziva Svet, naj oblikuje podrobne smernice za boj proti korupciji in neodvisne politike v organizaciji;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je mogoče opaziti zaskrbljujoče pomanjkanje preglednosti pri zakonodajnih postopkih, pogajanjih, stališčih držav članic in sejah v Svetu; poziva Svet, naj razkrije ustrezne dokumente in uvede jasen sistem poročanja, ki bo javnosti omogočal odprto in pregledno spremljanje zakonodajnih postopkov;

20.  je zaskrbljen nad pomanjkanjem preglednosti pri trialogih in spravnih sejah; poziva Svet, naj sistematično povečuje preglednost in integriteto pogajanj;

21.  priznava rezultate, ki jih je z uporabo usklajene metodologije, ki omogoča neposredno primerjavo stroškov prevajanja vseh institucij, dosegel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje; pozdravlja dejstvo, da Svet posreduje podatke v skladu s to metodologijo;

22.  poudarja, da eden glavnih finančnih ciljev generalnega sekretariata Sveta za leto 2014, tj. otvoritev stavbe Europa do konca leta 2015, ni bil dosežen; obžaluje, da je prišlo do zamude, in želi, da se ga obvešča o finančnih posledicah preložitve;

23.  ponovno poziva, naj se letnemu poročilu o dejavnostih priloži nepremičninska politika institucije, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

Razlogi za odložitev sklepa o podelitvi razrešnice

24.  ponavlja, da bi moral biti Svet pregleden in v odnosu do državljanov Unije v celoti odgovoren za sredstva, ki se mu dodelijo, ter enako kot druge institucije Unije v celoti in dobronamerno sodelovati v letnem postopku podelitve razrešnice; zato meni, da je za uspešen nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije potrebno sodelovanje med Parlamentom in Svetom na osnovi delovnega dogovora; obžaluje težave, do katerih je prihajalo v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice; poudarja, da je treba izboljšati sposobnost za dialog med obema institucijama, da se čim prej najde rešitev, ki bo omogočila izpolnjevanje mandata iz Pogodbe in odgovornost do državljanov;

25.  ugotavlja, da je podeljevanje ločenih razrešnic posameznim institucijam in organom Unije dolgoletna praksa, ki se je izoblikovala zato, da bi zagotovili preglednost in demokratično odgovornost do davkoplačevalcev Unije; poudarja, da ima tako Parlament pravico in dolžnost pregledati celoten proračun Unije;

26.   je seznanjen s stališčem Komisije iz pisma z dne 23. januarja 2014, da so vse institucije v celoti vključene v nadaljnje ukrepanje v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale v medsebojnem sodelovanju skrbeti za nemoteno izvedbo tega postopka, pri tem pa v celoti upoštevati ustrezne določbe PDEU in druge sekundarne zakonodaje;

27.   poudarja, da Komisija v tem pismu tudi navaja, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije za izvrševanje njenega dela proračuna;

28.  opozarja, da so vse institucije, kakor je opredeljeno v členu 2(b) finančne uredbe, same odgovorne za izvrševanje lastnega razdelka proračuna v skladu s členom 55 finančne uredbe; poudarja, da v skladu s prakso in tolmačenjem veljavnih pravil, pa tudi za ohranitev preglednosti in demokratične odgovornosti do davkoplačevalcev Unije, Parlament podeli razrešnico vsaki instituciji posebej;

29.  poudarja, da ima Parlament pooblastila za podelitev razrešnice v skladu s členi 316, 317 in 319 PDEU ter členi 55 in 164 do 167 finančne uredbe; meni, da so te določbe zadostna pravna podlaga za to, da Parlament poleg pravice do podelitve razrešnice Komisiji uveljavi tudi pravico do sprejetja ločenega sklepa o razrešnici Svetu; potrjuje, da je podelitev ali zavrnitev podelitve razrešnice pravica in dolžnost, ki jo ima Parlament do državljanov Unije;

30.  poudarja, da Svet od leta 2009 zavrača sodelovanje v postopku razrešnice, kot ga izvaja Parlament, saj ne posreduje potrebnih informacij, ne odgovarja na pisna vprašanja ter se ne udeležuje predstavitev in razprav o izvrševanju svojega proračuna, torej je bilo več kot 3 milijarde EUR evropskih javnih sredstev dejansko porabljenih brez pravega nadzora; meni, da je to negativno sporočilo za državljane Unije;

31.  poudarja, da Parlament brez sodelovanja Sveta ne more sprejeti premišljene odločitve o podelitvi razrešnice;

32.  meni, da gre za hudo kršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, zlasti načela lojalnega sodelovanja med institucijami, ter da je treba nemudoma najti rešitev, ki bo omogočila nadzor nad celotnim proračunom Unije; v zvezi s tem se sklicuje na člen 15 PDEU, ki določa, da vsaka institucija, organ, urad in agencija zagotovi preglednost svojih postopkov;

33.  znova poudarja, da je mogoče učinkovit proračunski nadzor izvajati samo s sodelovanjem Parlamenta in Sveta, ki mora vključevati uradna srečanja med predstavniki Sveta in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, odgovarjanje na vprašanja, ki jih zastavijo člani odbora na podlagi pisnega vprašalnika, in predložitev dokumentacije, ki bo služila kot informativno gradivo za proračunske kontrole na zahtevo;

34.  opominja, da Parlament podeli razrešnico drugim institucijam, potem ko preuči predložene dokumente in posredovane odgovore na vprašanja; obžaluje, da se Parlament vedno znova sooča s težavami pri prejemanju odgovorov Sveta;

35.  je seznanjen s pismom generalnega sekretarja Sveta, ki ga je poslal v odgovor na poziv Odbora Parlamenta za proračunski nadzor o izmenjavi mnenj 11. januarja 2016; ugotavlja, da pismo ne odgovarja ne na poziv ne na vprašalnik, poslan generalnemu sekretariatu 25. novembra 2015, v katerem so bila navedena vprašanja poslancev, temveč zgolj ponavlja stališče Sveta o izmenjavi finančnih informacij, ki je bilo že izraženo v preteklosti;

36.  meni, da je postopek razrešnice pomemben instrument za zagotavljanje demokratične odgovornosti do državljanov Unije;

37.  poziva Svet, naj se začne pogajati s Parlamentom, da bo lahko slednji uveljavljal svojo pravico do vpogleda v informacije o izvrševanju proračuna Sveta je prepričan, da je glede na povedano Svet obvezan posredovati zahtevane informacije;

38.  obžaluje, da vse institucije Unije ne spoštujejo istih standardov preglednosti, in meni, da bi moral Svet pri tem še marsikaj izboljšati;

39.  meni, da bi bilo mogoče situacijo začasno izboljšati s tesnejšim sodelovanjem med institucijami Unije v pogodbenem okviru, vendar bo nazadnje morda potrebna sprememba pogodb, da se postopek podelitve razrešnice jasneje opredeli in Parlamentu izrecno podeli pristojnost za podelitev razrešnice vsaki instituciji in organu posebej;

40.  poziva Komisijo, naj spremeni finančno uredbo, da bi razjasnili cilje postopka podelitve razrešnice in jasno opredelili kazni za neupoštevanje predpisov; poudarja, da bi bilo treba tako povečati odgovornost evropskih institucij ter zaščititi finančne interese državljanov Unije; poudarja, da ne bi smelo biti izjem.

23.2.2016

MNENJE Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Pripravljavec mnenja: Pascal Durand

POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker sta preglednost in nadzor javnih računov glavni demokratični načeli, od katerih Unija ne more odstopati;

B.  ker je postopek razrešnice del koncepta predstavniške demokracije;

C.  ker je Evropski parlament v skladu s členom 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) edini organ, odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

D.  ker je proračun Sveta oddelek proračuna Unije;

E.  ker mora Komisija v skladu s členom 319(2) PDEU Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predložiti vse potrebne informacije o izvrševanju odhodkov in delovanju sistemov finančnega nadzora;

F.  ker so se pravni in akademski strokovnjaki na delavnici o pravici Evropskega parlamenta do podelitve razrešnice Svetu, ki jo je Parlament organiziral 27. septembra 2012, strinjali s pravico slednjega do obveščenosti;

G.  ker imajo vse institucije Unije v skladu s členom 335 PDEU upravno avtonomijo, v skladu s členom 55 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) (finančna uredba) pa so individualno odgovorne za izvrševanje svojih oddelkov proračuna;

H.  ker Parlament brez potrebnih informacij ne more sprejeti premišljene odločitve o podelitvi razrešnice;

1.  ugotavlja, da je podeljevanje ločenih razrešnic posameznim institucijam in organom Unije dolgoletna praksa, ki se je izoblikovala zato, da bi zagotovili preglednost in demokratično odgovornost do davkoplačevalcev Unije; poudarja, da bi zato moral imeti dejansko pravico in dolžnost, da pregleda celoten proračun Unije;

2.   je seznanjen s stališčem Komisije iz pisma z dne 23. januarja 2014, da so vse institucije v celoti vključene v nadaljnje ukrepanje v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale v medsebojnem sodelovanju skrbeti za nemoteno izvedbo tega postopka, pri tem pa v celoti upoštevati ustrezne določbe PDEU in druge sekundarne zakonodaje;

3.   poudarja, da Komisija v tem pismu tudi navaja, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije za izvrševanje njenega dela proračuna;

4.  poudarja, da Svet od leta 2009 zavrača sodelovanje v postopku razrešnice, kot ga izvaja Parlament, saj ne posreduje potrebnih informacij, ne odgovarja na pisna vprašanja ter se ne udeležuje predstavitev in razprav o izvrševanju svojega proračuna, torej je bilo več kot 3 milijarde EUR evropskih javnih sredstev dejansko porabljenih brez pravega nadzora;

5.   obžaluje slabo sodelovanje med Parlamentom in Svetom v zvezi z nadzorom nad izvrševanjem proračuna v zadnjih letih in meni, da je to negativno sporočilo za državljane Unije;

6.  meni, da gre za hudo kršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, zlasti načela lojalnega sodelovanja med institucijami, ter da je treba nemudoma najti rešitev, ki bo omogočila nadzor nad celotnim proračunom Unije; s tem v zvezi se sklicuje na člen 15 PDEU, ki določa, da vsaka institucija, organ, urad in agencija zagotovi preglednost svojih postopkov;

7.   poziva Svet, naj ravna pregledno in povsem odgovorno do državljanov Unije ter sodeluje v letnem postopku podelitve razrešnice, tako kot počnejo vse druge institucije Unije;

8.   opozarja, da je člen 319(1) PDEU v povezavi z drugim odstavkom člena 317 PDEU ter členi 55, 165 in 166 finančne uredbe zadostna pravna podlaga za to, da Parlament uveljavi svojo implicitno pravico in sprejme ločen sklep o razrešnici Svetu, poleg svoje eksplicitne pravice do podelitve razrešnice Komisiji;

9.  poziva Svet, naj se začne pogajati s Parlamentom, da bo lahko slednji uveljavljal svojo pravico do vpogleda v informacije o izvrševanju proračuna Sveta; je prepričan, da je glede na povedano Svet obvezan posredovati zahtevane informacije;

10.   Svet opominja na stališče Komisije, izraženo v pismu z dne 23. januarja 2014, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije za izvrševanje njenega dela proračuna;

11.  meni, da bi bilo mogoče situacijo začasno izboljšati s tesnejšim sodelovanjem med institucijami Unije v pogodbenem okviru, vendar bo nazadnje morda potrebna sprememba pogodb, da se postopek podelitve razrešnice jasneje opredeli in Parlamentu podeli eksplicitna pristojnost za podelitev razrešnice vsaki instituciji in organu posebej.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, Helmut Scholz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL L 51, 20.2.2014.

(2)

UL C 377, 13.11.2015, str. 1.

(3)

UL C 373, 5.11.2015, str. 1.

(4)

UL C 377, 13.11.2015, str. 146.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov