Procedură : 2015/2174(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0102/2016

Texte depuse :

A8-0102/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.42
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0178

RAPORT     
PDF 619kWORD 130k
7.4.2016
PE 569.756v01-00 A8-0102/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2174(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(10), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 52 403 276 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 9,37 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  apreciază faptul că Curtea nu a făcut nicio observație cu privire la gestiunea financiară a Agenției în 2014; salută faptul că Agenția a procedat la inventarierea fizică a echipamentului de birou din dotare și invită Agenția să își intensifice eforturile în vederea îmbunătățirii procedurilor contabile și a calității informațiilor privind costurile asociate activelor intangibile create la nivelul Agenției;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că, în decursul exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 94,78 %, iar rata de execuție a creditelor de plată a fost de 93,77 %;

Angajamente și reportări

3.  ia act de faptul că, potrivit auditului anual al Curții de Conturi, precum și Raportului anual de activitate al Agenției, nu s-au identificat probleme notabile cu privire la nivelul reportărilor în 2014; observă că suma de 5 178 491 EUR a fost reportată din exercițiul financiar 2013; constată cu satisfacție că doar 3,80 % din reportările din 2013 au fost anulate;

4.  regretă, îndeosebi în contextul noului cadru juridic al Agenției, faptul că execuția angajamentelor în 2014 se situează sub obiectivul de 95 % stabilit de Comisie, având ca rezultat sancționarea aplicată de aceasta proiectului de buget 2016; invită Agenția să explice de ce nu a îndeplinit obiectivul de 95 %; îndeamnă Agenția să își îmbunătățească execuția bugetară și să respecte plafoanele stabilite de Comisie;

Transferuri

5.  constată că, în conformitate cu Raportul anual de activitate al Agenției, nivelul și natura transferurilor în 2014 s-au menținut în limitele normelor financiare ale Agenției; constată că toate transferurile de la un titlu la altul efectuate de Agenție pentru 2014 au reprezentat mai puțin de 10 % din creditele exercițiului financiar de la linia bugetară;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act de faptul că, în cursul exercițiului financiar 2014, Agenția a lansat 82 de proceduri de achiziții publice, cu 15 proceduri de negociere speciale și 67 de proceduri de negociere deschise și de valoare scăzută; constată, în plus, că suma plătită pentru contractele de achiziții publice semnate în 2014 a fost de 3 432 061 EUR;

7.  constată din raportul Curții că, la sfârșitul exercițiului, Agenția avea 210 posturi în schema sa de personal, dintre care 198 de posturi erau ocupate, 30 de posturi erau prevăzute în buget pentru personalul contractual, dintre care 29 de posturi erau, de asemenea, ocupate, precum și 18 posturi pentru experții naționali detașați, dintre care 15 erau ocupate; ia act de faptul că, anticipând reducerile de personal și evoluțiile priorităților în activitate, Agenția a redus cu trei numărul posturilor cu atribuții administrative; înțelege de la Agenție că, pentru a răspunde mai eficace la creșterea volumului de muncă, a identifica expertiza disponibilă în prezent în cadrul Agenției și a sprijini o politică de mobilitate internă, Agenția a creat o bază de date privind capitalul uman, ca instrument de sprijin al gestionării interne;

8.  ia act de rezultatele primului exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, potrivit căruia 20,3 % dintre locurile de muncă au fost dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 70,8 % sarcinilor operaționale și 6,6 % sarcinilor de control și celor financiare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  înțelege din informațiile primite de la Agenție că Consiliul său de administrație și-a modificat regulamentul de procedură; constată că acest regulament modificat reflectă necesitatea ca membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora să își pună la dispoziție CV-urile pentru a fi publicate pe site-ul Agenției, în plus față de declarațiile de angajament și declarațiile de confidențialitate semnate; observă că CV-urile respective trebuiau publicate înainte de octombrie 2015; remarcă, totodată, că CV-ul directorului executiv și CV-urile personalului de conducere de nivel superior al Agenției sunt deja publicate pe site-ul acesteia;

10.  observă că strategia Agenției privind prevenirea și detectarea fraudei, elaborată în conformitate deplină cu orientările furnizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, a fost adoptată în noiembrie 2015; înțelege că se vor întreprinde în continuare o serie de acțiuni suplimentare în cursul perioadei 2015-2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor măsuri;

11.  salută faptul că, potrivit unui sondaj în rândul părților interesate lansat de Agenție în 2014, Agenția este percepută ca fiind foarte profesionistă și ca dispunând de cunoștințe tehnice de specialitate de nivel înalt pentru realizarea misiunii sale; ia act cu îngrijorare de faptul că transparența este considerată a fi un punct slab potrivit sondajului și invită Agenția să depună eforturi pentru a schimba această percepție în rândul părților interesate;

Performanță

12.  salută faptul că Agenția elaborează obiective și planuri de acțiune pe termen mediu pentru îmbunătățirea performanței sale în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice prevăzute în strategia cincinală adoptată de Consiliul de administrație în 2013; regretă, în acest context, faptul că, în contradicție flagrantă cu noile atribuții statutare ale Agenției stabilite în Regulamentul (UE) nr. 100/2013, cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 ar putea impune o adaptare a strategiei Agenției ca urmare a constrângerilor financiare;

Controale interne

13.  constată că unul dintre elementele-cheie ale sistemului de control intern al Agenției îl constituie controlul și înregistrarea excepțiilor de la reglementările, politicile, normele și procedurile stabilite; observă că s-au înregistrat în total 11 excepții de acest fel în cursul anului 2014, din care nouă au fost excepții ex ante, iar două au fost excepții ex post; înțelege din informațiile primite de la Agenție că s-au întreprins acțiuni corective, după caz, ori s-au oferit lămuriri pentru a se evita reproducerea pe viitor a unor situații asemănătoare;

Auditul intern

14.  ia act de faptul că în 2014 Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind „elementele de bază ale asigurării” în cadrul Agenției; constată că, potrivit IAS, sistemul de control intern instituit de conducerea Agenției oferă asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de activitate stabilite pentru raportul anual și pentru procesul subiacent de consolidare a asigurării;

15.  remarcă faptul că în momentul auditului nu a existat nicio procedură oficială și documentată de elaborare a raportului anual, ceea ce genera riscul ca unii actori implicați în procedură să nu fi fost pe deplin conștienți de responsabilitățile lor; constată că, în urma auditului, Agenția a stabilit un plan de acțiune pentru a aborda toate recomandările care decurg din raportul de audit, care a fost aprobat ulterior de IAS; observă că Agenția a revizuit și a documentat procedura de elaborare a raportului anual, pentru a oferi orientări clare și o definiție a rolurilor și responsabilităților care le revin tuturor actorilor implicați în procedura de elaborare, evaluare și aprobare a raportului anual;

Alte observații

16.  constată cu satisfacție că Agenția a încercat în mod activ să creeze potențiale sinergii cu alte agenții; remarcă, în special, faptul că Agenția își împarte instrumentul de asigurare a continuității activității de la Madrid cu întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune și cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului; constată că Agenția, dată fiind proximitatea geografică, a dezvoltat o strânsă cooperare în domeniul resurselor umane, infrastructurii și TIC cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

17.  invită Agenția să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

18.  subliniază contribuția Agenției la siguranța maritimă și la prevenirea poluării de către nave în Europa, precum și asistența furnizată de aceasta statelor membre și Comisiei în temeiul dreptului internațional și al Uniunii; regretă faptul că în 2014 au fost aplicate reduceri bugetare și de personal, în ciuda lărgirii domeniului de competențe la un nou set de sarcini principale și a introducerii unor sarcini auxiliare noi pentru Agenție, în urma intrării în vigoare a regulamentului de instituire modificat în februarie 2013 [Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă]; salută și încurajează colaborarea Agenției cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților și reafirmă faptul că Agenția trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale, inclusiv când este vorba despre sarcini de o importanță fundamentală ce nu intră în domeniul său de competențe, cum ar fi contribuția sa cu personal, sprijin operațional și expertiză la soluționarea crizei refugiaților;

19.  subliniază că expertiza și capacitățile interne ale Agenției îi oferă oportunitatea de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel global, contribuind astfel la extinderea domeniului de aplicare a cadrelor de reglementare ale UE și a standardelor în materie de siguranță și de mediu;

°

°  °

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

17.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2174(DEC))

Raportoare pentru aviz: Inés Ayala Sender

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2014;

2.  constată că bugetul anual al Agenției pe 2014, inclusiv reportările, a fost de 52,4 milioane EUR în credite de angajament și 52,07 milioane EUR în credite de plată, cu rate de execuție de 94,78% și, respectiv, 95,52%;

3.  regretă, îndeosebi în contextul noului cadru juridic al EMSA, faptul că execuția angajamentelor în 2014 se situează sub obiectivul de 95% stabilit de Comisie, având ca rezultat sancționarea aplicată de aceasta proiectului de buget 2016; invită Agenția să explice de ce nu a îndeplinit obiectivul de 95%; îndeamnă Agenția să își îmbunătățească execuția bugetară și să respecte plafoanele stabilite de Comisie;

4.  subliniază contribuția Agenției la siguranța maritimă și la combaterea poluării de către nave în Europa și asistența furnizată de aceasta statelor membre și Comisiei în temeiul dreptului internațional și al Uniunii; regretă faptul că au fost aplicate reduceri bugetare și de personal în 2014, în ciuda lărgirii domeniului de competențe la un nou set de sarcini principale și a introducerii unor sarcini auxiliare noi pentru Agenție, în urma intrării în vigoare a regulamentului de instituire modificat în februarie 2013 (Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă); salută și încurajează colaborarea Agenției cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților și reafirmă faptul că Agenția trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale, inclusiv când este vorba despre sarcini de o importanță fundamentală ce nu intră în domeniul său de competențe, cum ar fi contribuția sa cu personal, sprijin operațional și expertiză la criza refugiaților;

5.  ia act de rezultatele primului exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 20,3 % dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 70,8 %, sarcinilor operaționale și 6,6 %, sarcinilor de control și celor financiare;

6.  salută faptul că Agenția elaborează obiective și planuri de acțiune pe termen mediu pentru îmbunătățirea performanței sale în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice prevăzute în strategia cincinală adoptată de Consiliul de administrație în 2013; regretă, în acest context, faptul că, în contradicție cu noile atribuții statutare ale EMSA stabilite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 100/2013, cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 ar putea impune o adaptare a strategiei Agenției ca urmare a constrângerilor financiare;

7.  subliniază că expertiza și capacitățile interne ale Agenției oferă oportunitatea de a extinde activitățile sale și serviciile furnizate la un nivel mai global, contribuind astfel la extinderea cadrelor de reglementare ale UE și a standardelor în materie de siguranță și de mediu;

8.  regretă faptul că încă nu au fost finalizate acțiunile corective necesare în urma observației Curții de Conturi din 2012 privind procedurile contabile și informațiile referitoare la activele necorporale create pe plan intern; solicită Agenției să explice de ce nu au fost finalizate acțiunile corective și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura cel mai înalt grad de transparență;

9.  salută publicarea pe site-ul Agenției a versiunii scurte a CV-urilor directorului executiv și ale eșalonului superior al conducerii; regretă însă că declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale directorului executiv și ale membrilor eșalonului superior de conducere și nici CV-urile membrilor Consiliului de administrație nu au fost făcute publice, după cum a solicitat Parlamentul și a recomandat Curtea de Conturi;

10.  salută faptul că, potrivit unui sondaj în rândul părților interesate lansat de EMSA în 2014, Agenția este percepută ca fiind foarte profesionistă și ca dispunând de cunoștințe tehnice de specialitate de nivel înalt pentru realizarea misiunii sale; ia act cu îngrijorare de faptul că transparența este considerată a fi un punct slab potrivit sondajului și invită Agenția să depună eforturi pentru a schimba această percepție în rândul părților interesate;

11.  apreciază faptul că Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație cu privire la gestiunea financiară a Agenției în 2014; salută faptul că Agenția a procedat la inventarierea fizică a echipamentului de birou din dotare și invită Agenția să își intensifice eforturile în vederea îmbunătățirii procedurilor contabile și a calității informațiilor privind costurile asociate activelor intangibile create la nivelul Agenției;

12.  propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Gabriel Mato

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 216.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 216.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 216.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 216.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate