Förfarande : 2015/2174(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0102/2016

Ingivna texter :

A8-0102/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.42
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0178

BETÄNKANDE     
PDF 291kWORD 96k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2174(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(4), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0102/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0072/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(10), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0102/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2174(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0102/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2014 till 52 403 276 EUR, vilket är en minskning med 9,37 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet uppskattar det faktum att revisionsrätten inte hade några anmärkningar på byråns ekonomiska förvaltning under 2014. Parlamentet välkomnar att byrån har slutfört en fysisk inventering av administrativ utrustning och uppmanar byrån att skynda på sitt arbete med att förbättra redovisningsförfarandena och redovisningsinformationen när det gäller kostnader för internt skapade immateriella tillgångar.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 94,78 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 93,77 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar att inga betydande problem med nivån på överföringarna 2014 har noterats i revisionsrättens årliga granskning och inte heller i byråns verksamhetsrapport. Parlamentet konstaterar att 5 178 491 EUR hade förts över från budgetåret 2013 och noterar med tillfredsställelse att endast 3,80 % av överföringarna från 2013 hade förfallit.

4.  Europaparlamentet beklagar, i synnerhet mot bakgrund av byråns nya rättsliga ram, att genomförandegraden för åtaganden 2014 ligger under kommissionens mål på 95 %, vilket lett till en påföljd från kommissionens sida i förslaget till budget för 2016. Parlamentet uppmanar byrån att motivera varför man inte lyckats uppnå målet på 95 %. Parlamentet uppmanar byrån att förbättra sitt budgetgenomförande och minska denna nivå till de tak som fastställts av kommissionen.

Överföringar mellan budgetposter

5.  Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns verksamhetsrapport att nivån på och typen av överföringar under budgetåret 2014 har hållits inom ramen för byråns finansiella bestämmelser. Parlamentet noterar att alla byråns överföringar 2014 låg under 10 % av budgetårets anslag för budgetposten, när överföringen gjorts från en avdelning till en annan.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inledde 82 upphandlingsförfaranden under budgetåret 2014, varav 15 med förhandlat förfarande och 67 med öppet förfarande eller förhandlat förfarande för kontrakt med lågt värde. Parlamentet noterar vidare att 3 432 061 EUR betalats för upphandlingskontrakt som undertecknats 2014.

7.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån vid årets slut hade 210 tjänster i sin tjänsteförteckning, varav 198 var tillsatta. 30 tjänster var budgeterade för kontraktsanställda, varav 29 var tillsatta och 18 tjänster var budgeterade för utstationerade nationella experter, varav 15 var tillsatta. Parlamentet har konstaterat att byrån, för att föregripa personalminskning och på grund av utvecklingen av verksamhetsprioriteringarna, minskade antalet administrativa tjänster med tre. För att bättre bemöta den ökade arbetsbördan, kartlägga den expertis som redan finns inom byrån och stödja policyn för intern mobilitet har byrån inrättat en databas för humankapital som ett verktyg för ledningen.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 20,3 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 70,8 % för operativa uppgifter och 6,6 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet noterar att byråns styrelse har ändrat sin arbetsordning. Enligt ändringarna ska ledamöter och suppleanter i styrelsen, utöver de undertecknade förklaringarna om intressekonflikter och konfidentialitet, lämna in sina meritförteckningar för offentliggörande på byrån webbplats. Meritförteckningarna skulle ha offentliggjorts före oktober 2015. Direktörens och den högsta ledningens meritförteckningar har redan offentliggjorts på byråns webbplats.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byråns strategi om förebyggande och upptäckt av bedrägerier antogs i november 2015. Strategin har tagits fram i enlighet med riktlinjerna från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Parlamentet noterar att ett antal ytterligare åtgärder ska genomföras under perioden 2015–2016 och uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur genomförandet av dessa åtgärder fortlöper.

11.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån enligt den enkät bland intressenter som genomfördes 2014 betraktas som ett mycket professionellt organ med hög teknisk sakkunskap för att genomföra sitt uppdrag. Parlamentet konstaterar med oro att transparensen avslöjas som en svag punkt i denna enkät, och uppmanar byrån att arbeta för att åstadkomma en ändring av denna uppfattning bland intressenterna.

Resultat

12.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån håller på att utarbeta medelfristiga mål och handlingsplaner för att förbättra sitt resultat i riktning mot ett uppnående av de strategiska mål som fastställts i den femåriga strategi som styrelsen antog 2013. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att EU:s fleråriga budgetram för perioden 2014–2020, i klar kontrast till byråns nya behörighetsområde enligt förordning (EU) nr 100/2013, kan föranleda en anpassning av byråns strategi till följd av finansiella begränsningar.

Interna kontroller

13.  Europaparlamentet noterar att ett av nyckelelementen i byråns interna kontrollsystem är kontroll och registrering av de undantag som görs från etablerade regler, policyer, bestämmelser och förfaranden. Sammanlagt elva sådana undantag registrerades under 2014. Nio av undantagen gjordes på förhand och två i efterhand. Enligt byrån vidtogs korrigerande åtgärder där så behövdes, eller så gjordes förtydliganden för att undvika liknande situationer i framtiden.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2014 genomförde en revision av ”de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen” vid byrån. Enligt IAS ger det interna kontrollsystem som byråns ledning har upprättat tillräcklig säkerhet beträffande uppnåendet av verksamhetsmålen i årsrapporten och den underliggande processen för att bygga upp säkerheten.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det vid tidpunkten för revisionen inte fanns några formella och dokumenterade förfaranden för hur årsrapporten skulle utformas, vilket innebär en risk för att vissa aktörer i processen inte är fullt medvetna om sitt ansvar. Efter revisionen fastställde byrån en åtgärdsplan för att ta itu med alla rekommendationer i revisionsrapporten. Planen godkändes senare av IAS. Parlamentet konstaterar att byrån har sett över och dokumenterat förfarandet för årsrapporten, med tydliga riktlinjer och fastställande av roller och ansvar för alla aktörer som deltar i arbetet med att skriva, utvärdera och godkänna årsrapporten.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån aktivt har sökt potentiella synergier med andra byråer. Byrån delar sin plan för verksamhetens kontinuitet i Madrid med det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi och med Europeiska fiskerikontrollbyrån. Parlamentet noterar att byrån, med tanke på den geografiska närheten, har byggt upp ett nära samarbete på området för mänskliga resurser, infrastruktur och IKT med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

17.  Europaparlamentet uppmanar byrån att stärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

18.  Europaparlamentet framhäver byråns bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg i Europa samt dess assistans till medlemsstaterna och Europeiska kommissionen vid tillämpningen av internationell rätt och unionens lagstiftning. Parlamentet beklagar att samtidigt som byråns befogenheter utökades till att omfatta en ny samling centrala uppgifter och nya kompletterande uppgifter för byrån till följd av ikraftträdandet av dess ändrade grundförordning i februari 2013 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 100/2013 av den 15 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå) genomfördes personalminskningar och budgetnedskärningar under 2014. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra europeiska byråer i flyktingkrisen och framhåller att byrån måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att byrån ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt, även kritiskt viktiga uppdrag som berör verksamhet utanför mandatet, alltså dess bidrag i form av kompetens, operativt stöd och personal för att hantera flyktingkrisen.

19.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet ger möjligheter att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att sprida EU:s regelverk respektive säkerhets- och miljönormer.

°

°  °

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

17.2.2016

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2174(DEC))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2014 är korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2014, överföringar medräknade, uppgick till 52,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 52,07 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden uppgick till 94,78 respektive 95,52 %.

3.  Europaparlamentet beklagar, i synnerhet mot bakgrund av byråns nya rättsliga ram, att genomförandegraden för åtaganden 2014 ligger under kommissionens mål på 95 %, vilket lett till en påföljd från kommissionens sida i förslaget till budget för 2016. Parlamentet uppmanar byrån att motivera varför man inte lyckats uppnå målet på 95 %. Parlamentet uppmanar byrån att förbättra sitt budgetgenomförande och minska denna nivå till de tak som fastställts av kommissionen.

4.  Europaparlamentet framhäver byråns bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg i Europa samt dess assistans till medlemsstaterna och Europeiska kommissionen vid tillämpningen av internationell rätt och unionens lagstiftning. Parlamentet beklagar att samtidigt som byråns befogenheter utökades till att omfatta en ny samling centrala uppgifter och nya kompletterande uppgifter för byrån till följd av ikraftträdandet av dess ändrade grundförordning i februari 2013 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 100/2013 av den 15 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå) genomfördes personalminskningar och budgetnedskärningar under 2014. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra europeiska byråer i flyktingkrisen och framhåller att byrån måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att byrån ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt, även kritiskt viktiga uppdrag som berör verksamhet utanför mandatet, såsom att bidra med byråns kompetens, operativa stöd och personal för att lösa flyktingkrisen.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 20,3 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 70,8 % för operativa uppgifter och 6,6 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter.

6.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån håller på att utarbeta medelfristiga mål och handlingsplaner för att förbättra sitt resultat i riktning mot ett uppnående av de strategiska mål som fastställts i den femåriga strategi som styrelsen antog 2013. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att EU:s fleråriga budgetram för perioden 2014–2020, i klar kontrast till byråns nya behörighetsområde enligt förordning (EU) nr 100/2013, kan föranleda en anpassning av byråns strategi till följd av finansiella begränsningar.

7.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet ger möjligheter att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att sprida EU:s regelverk respektive säkerhets- och miljönormer.

8.  Europaparlamentet beklagar att den korrigerande åtgärden fortfarande inte till fullo har genomförts när det gäller revisionsrättens iakttagelser från 2012 avseende redovisningsförfarandena och informationen om kostnaderna för internt skapade immateriella tillgångar. Parlamentet uppmanar byrån att redogöra för orsakerna till detta och vidta lämpliga åtgärder för att säkra maximal transparens.

9.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet på byråns webbplats av verkställande direktörens och högsta ledningens kortfattade meritförteckningar. Parlamentet beklagar emellertid att styrelseledamöternas, verkställande direktörens och högsta ledningens intresseförklaringar, liksom även styrelseledamöternas meritförteckningar, inte ännu har offentliggjorts, något som parlamentet begärt och revisionsrätten rekommenderat.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån enligt den enkät bland intressenter som genomfördes 2014 betraktas som ett mycket professionellt organ med hög teknisk sakkunskap för att genomföra sitt uppdrag. Parlamentet konstaterar med oro att transparensen avslöjas som en svag punkt i denna enkät, och uppmanar byrån att arbeta för att åstadkomma en ändring av denna uppfattning bland intressenterna.

11.  Europaparlamentet uppskattar det faktum att revisionsrätten inte hade några anmärkningar på byråns ekonomiska förvaltning under 2014. Parlamentet välkomnar att byrån har slutfört en fysisk inventering av administrativ utrustning och uppmanar byrån att skynda på sitt arbete med att förbättra redovisningsförfarandena och redovisningsinformationen när det gäller kostnader för internt skapade immateriella tillgångar.

12.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gabriel Mato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 216.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 216.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 216.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 216.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy