Postup : 2015/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0103/2016

Předložené texty :

A8-0103/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.32
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0168

ZPRÁVA     
PDF 625kWORD 120k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(4), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(10), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 60 486 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 3,72 %; vzhledem k tomu, že 97 % rozpočtu střediska plyne z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí informace střediska, že:

-  se již uskutečňuje jeho strategie ověřování ex post a audity ex post pokrývající období 2012–2013 byly provedeny v roce 2014 s použitím interinstitucionální rámcové smlouvy pro audity;

-  pro jeho plán na ověřování grantů byly vybrány dva audity a byly dokončeny v roce 2014; konstatuje, že z jednoho auditu vyplynul nárok na zpětné získání 2,9 % proplacených výdajů a podle druhého auditu není nutno usilovat o žádné vrácení prostředků;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla vysoká míra plnění rozpočtu 98,77 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 5,81 %; zjistil, že míra využití prostředků na platby činila 80,37 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 6,23 %;

3.  bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že zvýšený váhový koeficient pro Švédsko mezi lety 2010 a 2013 měl celkový dopad na rozpočet střediska na rok 2014 ve výši 5 milionů EUR, a středisko tudíž žádalo o další 2 miliony EUR z rozpočtu EU, aby bylo schopno nést zvýšené náklady, byly středisku dodatečné 2 miliony EUR vyplývající z kladného zůstatku střediska za rok 2013 výjimečně poskytnuty;

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2014 činila v hlavě II (správní výdaje) 25 % (1 600 000 EUR) a v hlavě III (operační výdaje) 49 % (8 100 000 EUR); bere na vědomí, že přenosy v hlavě II se týkaly především plánovaných veřejných zakázek na pořízení hardwaru a softwaru ve druhé polovině roku 2014, u nichž budou související úhrady splatné až v roce 2015; dále bere na vědomí, že u hlavy III se přenesené prostředky týkaly víceletých projektů střediska, položek IKT na podporu operačních činností a konzultací s odborníky;

5.  bere na vědomí zlepšení v rozpočtovém plánování a při konání operačních jednání, zejména používání skutečných průměrných cen letenek namísto používání cenových stropů rozpočtu na akce a rychlého zrušení přidělení daných prostředků ihned po skončení příslušného jednání; poznamenává, že středisko musí podrobně sledovat výdaje na operační jednání, aby se vyhnulo zbytečným přenosům či rušení prostředků, a to tím, že bude provádět čtvrtletní přezkoumání plánu jednání střediska a zavede postup schvalování s cílem mít pod kontrolou změny a doplňky v plánu jednání;

6.  vyzývá středisko, aby s využitím všech dostupných možností nadále maximálně usilovalo o omezení přenosů prostředků přidělených na závazky, přičemž by například mohlo převzít postupy, které se osvědčily v jiných agenturách;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  bere na vědomí, že v roce 2014 přijalo středisko 16 zaměstnanců, 10 pracovníků odešlo; konstatuje, že na konci roku mělo středisko celkem 182 dočasných zaměstnanců, 92 smluvních zaměstnanců a tři přidělené národní odborníky; od střediska se dozvídá, že mezi zaměstnanci střediska mají zastoupení všechny členské státy s výjimkou Lucemburska a Chorvatska;

8.  konstatuje, že pokud jde o zadávací řízení, středisko se specificky zaměřilo na zajištění konzistentnosti ve všech dokumentech k nabídkovému řízení; zdůrazňuje, že nově složený výbor střediska pro veřejné zakázky, smlouvy a granty působí jako další mechanismus kontroly kvality; vyzývá středisko zejména k tomu, aby v zájmu zvýšení transparentnosti pečlivě kontrolovalo, zda v souvislosti s výběrovými řízeními a zadáváním zakázek nedochází ke střetům zájmů;

9.  žádá středisko, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrétnosti a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je zásadní v zájmu zachování důvěryhodnosti institucí;

10.  bere na vědomí skutečnost, že celkový počet statutárních zaměstnanců se v roce 2014 snížil z 287 na 277 z důvodu požadovaného snižování počtu pracovních míst v plánu pracovních míst o 10 % do roku 2018;

11.  bere na vědomí skutečnost, že středisko vyčleňuje 75,5 % svých lidských zdrojů na provozní činnosti; vybízí středisko, aby v tomto procesu pokračovalo;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  vítá skutečnost, že v roce 2014 byla vytvořena strategie boje proti podvodům v návaznosti na pokyny vydané úřadem OLAF;

Vnitřní kontroly

13.  konstatuje, že v roce 2014 středisko přezkoumalo uplatňování svých standardů vnitřní kontroly; s uspokojením konstatuje, že tři standardy vnitřní kontroly se uplatňují téměř v úplnosti a zbytek byl uplatňován v plném rozsahu;

Interní audit

14.  konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise audit s názvem „Školení v problematice veřejného zdraví“ a předložil svou zprávu, která obsahovala jednu připomínku označenou za „velmi důležitou“ a šest doporučení označených za „důležitá“; konstatuje, že akční plán, který středisko připravilo, IAS přijal a v současnosti se provádí;

Další připomínky

15.  vítá skutečnost, že na internetových stránkách střediska byl vytvořen a uveden do provozu Atlas dohledu nad infekčními chorobami (dále jen „atlas“); konstatuje, že do konce roku 2014 středisko prostřednictvím atlasu zveřejňovalo údaje na úrovni EU a rovněž na mezinárodní úrovni ke čtyřem nemocem a vybízí středisko, aby v provádění tohoto projektu pokračovalo; s politováním však konstatuje, že komunikační činnosti střediska se z valné části omezovaly na publikace na jeho internetových stránkách a že sdělovací prostředky v EU jej neidentifikovaly jako klíčového poskytovatele informací; vyzývá středisko, aby přijalo opatření ke zvýšení přítomnosti v mediálním prostoru;

16.  bere na vědomí, že veškeré zprávy zpracované a zveřejněné střediskem byly zpřístupněny na internetových stránkách střediska jako dokumenty, které si lze stáhnout, a také že středisko ve stále větší míře zveřejňuje data, grafy, mapy a infografiku ve formátu umožňujícím si je stáhnout; konstatuje, že v roce 2014 přibyl na internetových stránkách střediska nový oddíl „Data a nástroje“, jehož cílem je být centralizovaným vstupem k interaktivním datům, mapám a dalším podobným zdrojům; lituje, že informace nejsou na portálu poskytovány ve všech jazycích Unie;

17.  vyzývá středisko, aby zlepšilo své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívalo k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

18.  připomíná, že středisko má jakožto agentura EU rozpočet vyjádřený v eurech, avšak mnoho výdajů je v jiné měně (švédské koruny (SEK)), protože sídlí v zemi mimo eurozónu; konstatuje, že na začátku roku 2014 muselo středisko uplatňovat revidovaný směnný kurz EUR na SEK a upravovat náklady v EUR na výdaje v SEK směrem nahoru, což vedlo k několika změnám v jeho pracovním programu; vítá skutečnost, že středisko i přesto do konce roku 2014 poskytlo téměř 85 % výstupů plánovaných v jeho pracovním programu na rok 2014 i 117 mimořádných výstupů v souvislosti s rozsáhlou, naléhavou krizí v oblasti kontroly nemocí, k níž došlo v roce roce 2014, tj. s bezprecedentní epidemií eboly, jež se objevila v západní Africe a následně se rozvinula v celosvětový problém;

19.  bere na vědomí, že obecné řízení ve druhé polovině roku 2014 se zaměřovalo zejména na otázky kontinuity činnosti, jako je nutnost činit vyvážená rozhodnutí a upravit plánování tak, aby se zaměřovalo na nejvýznamnější hrozby a zároveň zajišťovalo kontinuitu klíčových služeb a projektů; vítá skutečnost, že přes tyto problémy si výstupy střediska obecně zachovaly vysokou kvalitu;

20.  bere na vědomí, že během mimořádné situace v souvislosti s virem ebola pracovalo více než 100 zaměstnanců střediska na podpoře reakce na ebolu na úrovni EU, a vítá flexibilitu střediska, jeho zaměření na služby a úsilí o vědeckou excelenci, jež se při této příležitosti projevily;

°

°  °

21.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

22.1.2016

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014

(2015/2177(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že původní základní rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) ve výši 58,3 mil. EUR na rok 2014 zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce, a že díky zvýšenému příspěvku sdružení ESVO na rok 2014 se celkový rozpočet zvýšil na 58,4 mil. EUR;

2.  bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že zvýšený váhový koeficient pro Švédsko mezi lety 2010 a 2013 měl celkový dopad na rozpočet střediska na rok 2014 ve výši 5 milionů EUR, a středisko tudíž žádalo o další 2 miliony EUR z rozpočtu EU, aby bylo schopno nést zvýšené náklady, byly středisku dodatečné 2 miliony EUR vyplývající z kladného zůstatku střediska za rok 2013 výjimečně poskytnuty;

3.  konstatuje, že v roce 2014 bylo tedy středisku poskytnuto celkem 60,5 mil EUR ze souhrnného rozpočtu Evropské unie; konstatuje, že tato částka představuje 0,042 % celkového rozpočtu EU;

4.  konstatuje, že 100 % prostředků z dotace přidělené středisku na rok 2014 bylo přiděleno na závazky a bylo předmětem plateb;

5.  připomíná, že středisko má jakožto agentura EU rozpočet vyjádřený v eurech, avšak mnoho výdajů je v jiné měně (švédské koruny (SEK)), protože sídlí v zemi mimo eurozónu; konstatuje, že na začátku roku 2014 muselo středisko uplatňovat revidovaný směnný kurz EUR na SEK a upravovat náklady v EUR na výdaje v SEK směrem nahoru, což vedlo k několika změnám v jeho pracovním programu; vítá skutečnost, že středisko i přesto do konce roku 2014 poskytlo téměř 85 % výstupů plánovaných v jeho pracovním programu na rok 2014 i 117 mimořádných výstupů v souvislosti s rozsáhlou, naléhavou krizí v oblasti kontroly nemocí, k níž došlo v roce 2014, tj. s bezprecedentní epidemií eboly, jež se objevila v západní Africe a následně se rozvinula v celosvětový problém;

6.  bere na vědomí, že obecné řízení ve druhé polovině roku 2014 se zaměřovalo zejména na otázky kontinuity činnosti, jako je nutnost činit vyvážená rozhodnutí a upravit plánování tak, aby se zaměřovalo na nejvýznamnější hrozby a zároveň zajišťovalo kontinuitu klíčových služeb a projektů; vítá skutečnost, že přes tyto problémy si výstupy střediska obecně zachovaly vysokou kvalitu;

7.  konstatuje, že jakkoli si je vědom víceleté povahy činností střediska, která byla důvodem přenosů prostředků, byly přenosy rozpočtových prostředků na závazky v roce 2014 relativně vysoké (9,7 mil. EUR); v této souvislosti středisko vybízí, aby usilovalo o dodržování zásady ročního rozpočtu, a zejména vítá jeho závazek, že bude důkladněji monitorovat operativní výdaje spojené se schůzemi, aby zabránilo zbytečným přenosům nebo rušení prostředků;

8.  vítá snahu střediska o dokončení nápravných opatření na základě předchozích připomínek Účetního dvora a zejména přijetí strategie ověřování ex-post, která již plně vstoupila v platnost;

9.  vítá rozvoj strategie boje proti podvodům v roce 2014 v návaznosti na pokyny vydané úřadem OLAF;

10.  bere na vědomí skutečnost, že na konci roku 2014 bylo naplněno 183 pracovních míst ze 194 stanovených v plánu pracovních míst, a připomíná, že míru obsazenosti (94,3 %, která je obdobná jako v roce 2013) je třeba zvýšit;

11.  bere na vědomí skutečnost, že celkový počet statutárních zaměstnanců se v roce 2014 snížil z 287 na 277 z důvodu požadovaného snižování počtu pracovních míst v plánu pracovních míst o 10 % do roku 2018;

12.  bere na vědomí skutečnost, že středisko vyčleňuje 75,5 % svých lidských zdrojů na provozní činnosti; vybízí středisko, aby v tomto procesu pokračovalo;

13.  bere na vědomí, že během mimořádné situace v souvislosti s virem ebola pracovalo více než 100 zaměstnanců střediska na podpoře reakce na ebolu na úrovni EU, a vítá flexibilitu střediska, jeho zaměření na služby a úsilí o vědeckou excelenci, jež se při této příležitosti projevily;

14.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2014, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

15.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí