Διαδικασία : 2015/2183(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0104/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0104/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0171

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 691kWORD 121k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2183(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8 -0081/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0104/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8 -0081/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(10), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0104/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0104/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 9 217 150 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρος ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και αμφότερες επισημαίνονται πλέον στην έκθεση του Συνεδρίου με την ένδειξη «δεν ισχύει»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,09 %, δηλαδή στην επίτευξη του στόχου της Υπηρεσίας και σε αύξηση κατά 0,45 % σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 88,43 %, πράγμα που σημαίνει ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της Υπηρεσίας και ότι σημειώθηκε αύξηση κατά 4,58 % σε σύγκριση με το 2013·

3.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

4.  σημειώνει με ικανοποίηση τα επίπεδα των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων που επιτεύχθηκαν από την Υπηρεσία· σημειώνει, συγκεκριμένα, ότι τα ποσοστά των μεταφορών για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθαν σε 25% και 30% αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας μείωση κατά 13% για κάθε τίτλο σε σύγκριση με το 2013·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό των ακυρωθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το έτος 2013, το οποίο ανήλθε σε 4,3 %, αντιπροσωπεύοντας μείωση κατά 46 % σε σύγκριση με το ποσοστό του προηγούμενου έτους·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  λαμβάνει υπόψη ότι 360 233 EUR μεταφέρθηκαν από τον Τίτλο I στον Τίτλο II· αναγνωρίζει ότι οι συνέργειες στον τομέα της οργάνωσης συνεδριάσεων, η αύξηση του συντονισμού εξ αποστάσεως και η μείωση των αποστολών του προσωπικού της Υπηρεσίας επέτρεψαν τη διάθεση του πλεονάσματος του προϋπολογισμού για άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού·

7.  καλεί την Υπηρεσία στο μέλλον να διατηρεί το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος όσο το δυνατόν χαμηλότερο και να δημοσιοποιεί τις μεταφορές πιστώσεων σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, να εκπληρώσει το καθήκον λογοδοσίας του·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η τελευταία ενέκρινε την πολιτική της για την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων τον Οκτώβριο 2014· παρατηρεί ότι η πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων ζητεί να προσκομίζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Υπηρεσίας δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που υπέγραψαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας και τα διευθυντικά στελέχη της δημοσιοποιήθηκαν· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων των διευθυντικών στελεχών της Υπηρεσίας χαρακτηρίστηκε προαιρετική στο πλαίσιο της πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων και ότι και τα τέσσερα μέλη του διευθυντικού προσωπικού της Υπηρεσίας προσκόμισαν τα βιογραφικά τους σημειώματα προς δημοσίευση· ενθαρρύνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων τους με σκοπό την περαιτέρω δημοσίευσή τους στον ιστότοπο της Υπηρεσίας, ούτως ώστε να εκπληρωθούν τα καθήκοντα διαφάνειας και λογοδοσίας της Υπηρεσίας·

9.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν θεσπίσει κώδικες συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων τους, όπως οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία προέβη σε εκτίμηση κινδύνου, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασίες επαλήθευσης και έγκρισης ορισμένων συναλλαγών χαμηλής αξίας θα μπορούσαν να συγχωνευθούν· σημειώνει ότι τον Αύγουστο 2014 εφαρμόστηκε μείωση των εργασιών επικύρωσης για τις εν λόγω συναλλαγές· σημειώνει επίσης ότι η Υπηρεσία όρισε τριμηνιαία μεθοδολογία εκ των υστέρων επαλήθευσης, με την οποία οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που δεν επαληθεύτηκαν εκ των προτέρων υποβάλλονται σε επίσημη διαδικασία εκ των υστέρων επαλήθευσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρώτη εκ των υστέρων επαλήθευση που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2014 κατέληξε σε προβλεπόμενο ποσοστό σφάλματος της τάξης του 0,25 %·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Υπηρεσίας να παρακολουθεί τις εξαιρέσεις και τις αποκλίσεις από τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες, ανεξάρτητα από το διακυβευόμενο ποσό, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις και αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα τεκμηριώνονται με τον δέοντα τρόπο·

12.  γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι στα τέλη του 2014 τήρησε 10 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS), ότι τήρησε εν μέρει πέντε ICS και δεν τήρησε καθόλου ένα ICS· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω ICS·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο στην Υπηρεσία σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου 2013-2015 της IAS, και ότι διατύπωσε έξι συστάσεις, μία από της οποίες χαρακτηρίστηκε ως «πολύ σημαντική»· γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι κατήρτισε λεπτομερές σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις εν λόγω συστάσεις· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων·

Επιδόσεις

14.  σημειώνει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Υπηρεσία για να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και την κατάλληλη διάρθρωση των δραστηριοτήτων ελέγχου στα κράτη μέλη, συγκεκριμένα με τη βοήθεια διαφόρων μέτρων που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων καθοδήγησης της Υπηρεσίας·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση δύο κρίσιμους κινδύνους που εντόπισε η Υπηρεσία στην ετήσια αξιολόγηση του κινδύνου που πραγματοποίησε το 2014· γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι για κάθε κίνδυνο όρισε σχέδιο δράσης για να εξασφαλιστεί ο μετριασμός του μέχρι ένα αποδεκτό επίπεδο εναπομένοντος κινδύνου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι κατά τη διάρκεια του 2014 δεν υπήρξε κανένας εμφανής κίνδυνος·

16.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία καλείται να επιτελέσει νέα καθήκοντα στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (KAΠ) με έναν προϋπολογισμό που έχει παγώσει στα επίπεδα του 2013 και με μειωμένο προσωπικό και τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη αριθμητική ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στο προσωπικό·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ, ο έλεγχος και ο συντονισμός των εν λόγω στόχων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι της Υπηρεσίας·

18.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Υπηρεσία, στο πλαίσιο αυξανόμενων προκλήσεων, για να ενισχύσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στη βάση μιας ορθολογικής, απλουστευμένης και βελτιωμένης οργάνωσης·

Λοιπά σχόλια

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει στον ιστότοπό της ένα τμήμα που θα παρουσιάζει την Υπηρεσία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και ότι, λόγω της θέσης της έδρας της Υπηρεσίας, έχει συμπεριληφθεί και η γλώσσα της Γαλικίας ως η τοπική γλώσσα· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να αναλάβει δράση, εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να ενισχυθούν η προβολή και η φήμη της·

20.  καλεί την Υπηρεσία να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές της που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

21.  σημειώνει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Υπηρεσία για την κατάρτιση των επιθεωρητών της Ένωσης και των υπαλλήλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, χάρη στις οποίες σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των κατηρτισμένων υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις οι οποίες συντονίζονται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο των κοινών αναπτυξιακών σχεδίων· σημειώνει επιπλέον ότι καταγράφηκε ετήσια αύξηση αυτών των επιθεωρήσεων σε περίπου 12 700 και ότι εντοπίστηκαν περισσότερες από 700 εικαζόμενες παραβάσεις κατά τη διάρκεια του 2014·

22.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Υπηρεσίας στην υλοποίηση των στόχων της αναθεωρημένης ΚΑΠ· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία της Υπηρεσίας με τα κράτη μέλη για να προετοιμαστεί η παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης με τη βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την προαγωγή της διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων·

23.  επαναλαμβάνει πως είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας, ώστε διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών·

°

°  °

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

14.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2183(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Blanco López

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναγνωρίζει την ποιότητα και σημασία των καθηκόντων που εκτελεί η Υπηρεσία και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέπεια και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει επιτύχει από τότε που δημιουργήθηκε·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2014 είναι νόμιμες και κανονικές·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε πως η Υπηρεσία ολοκλήρωσε πλήρως τις διορθωτικές δράσεις που ανέλαβε σε συνέχεια των σχολίων που είχαν διατυπωθεί στην έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2013·

5.  υπογραμμίζει το συνεχιζόμενο εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (99%) και των πιστώσεων πληρωμών (88 %), με το δεύτερο ποσοστό να έχει βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των πιστώσεων που της χορηγούνται·

6.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Υπηρεσίας στην υλοποίηση των στόχων της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία της Υπηρεσίας με τα κράτη μέλη για να προετοιμαστεί η παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης με τη βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας της αλιευτικής δραστηριότητας και με τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την προαγωγή της διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων·

7.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία πρέπει να επιτελέσει τα νέα καθήκοντα που της ανατίθενται στο πλαίσιο της ΚΑΠ με τον προϋπολογισμό της παγωμένο στα επίπεδα του 2013 και με μειωμένο προσωπικό και υπενθυμίζει ότι πρέπει επίσης να τονιστεί η ανάγκη για αριθμητική ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στο προσωπικό·

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ, ο έλεγχος και ο συντονισμός των στόχων αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι της Υπηρεσίας·

9.  επαναλαμβάνει πως είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας, ώστε διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών·

10.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Υπηρεσία, στο πλαίσιο αυξανόμενων προκλήσεων, για να ενισχύσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στη βάση μιας ορθολογικής, απλουστευμένης και βελτιωμένης οργάνωσης·

11.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια·

12.  προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 151.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 151.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 151.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 151.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου