MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

7.4.2016 - (2015/2183(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Derek Vaughan

Menettely : 2015/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0104/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0104/2016
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset[1],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005[4] ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5],

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0104/2016),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset[7],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman[8] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8 -0081/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[9] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005[10] ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[11],

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[12] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0104/2016),

1.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0104/2016),

A.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 9 217 150 euroa; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2013 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja molemmat on nyt vuoden tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa saaneet merkinnän ”Ei relevantti”;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,09 prosenttia, mikä merkitsee viraston tavoitteen saavuttamista ja 0,45 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,43 prosenttia, mikä merkitsee viraston tavoitteen saavuttamista ja 4,58 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

3.  korostaa tarvetta arvioida, voidaanko viraston toimintaan osoittaa tulevina vuosina enemmän määrärahoja;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee tyytyväisenä merkille siirrettyjen sidottujen määrärahojen tason, jonka virasto on saavuttanut; panee erityisesti merkille, että osaston 2 (hallintomenot) määrärahasiirtojen osuus oli 25 prosenttia ja osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirtojen osuus 30 prosenttia, mikä merkitsee kummankin osaston kohdalla 13 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

5.  panee tyytyväisenä merkille vuodelta 2013 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisasteen, joka oli 4,3 prosenttia, mikä merkitsee 46 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  ottaa huomioon, että 360 233 euroa siirrettiin osastosta 1 osastoon 2; antaa tunnustusta siitä, että synergiat kokousten järjestämisessä ja etäkoordinoinnin lisääminen sekä viraston työntekijöiden virkamatkojen vähentäminen mahdollistivat talousarvion ylijäämän osoittamisen muihin budjettikohtiin;

7.  kehottaa virastoa pitämään seuraavalle vuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden tulevaisuudessa mahdollisimman pienenä ja julkistamaan budjettikohdasta toiseen tehdyt määrärahasiirrot ja noudattamaan näin vastuuvelvollisuuttaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että virasto hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet lokakuussa 2014; toteaa eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden edellyttävän, että viraston hallintoneuvoston jäsenet ja sen toimiva johto antavat etunäkökohtia koskevan ilmoituksen; panee merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ja sen toimivan johdon allekirjoittamat etunäkökohtia koskevat ilmoitukset on saatettu julkisesti saataville; panee merkille, että eturistiriitoja koskevissa toimintaperiaatteissa ilmoitettiin, että viraston toimivan johdon jäsenten ansioluetteloiden julkaiseminen on vapaaehtoista, ja toteaa, että kaikki neljä viraston toimivan johdon jäsentä ovat toimittaneet ansioluettelonsa julkaistavaksi; kannustaa viraston hallintoneuvoston jäseniä antamaan viipymättä etunäkökohtia koskevan ilmoituksen, jotta ilmoitukset voidaan julkaista viraston verkkosivustolla ja jotta noudatetaan avoimuutta ja viraston vastuuvelvollisuutta;

9.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

Sisäinen valvonta

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto suoritti riskinarvioinnin rahoitustoimien käsittelyn tehostamiseksi, ja toteaa, että riskinarvioinnissa tultiin siihen lopputulokseen, että tiettyjen arvoltaan vähäisten toimien tarkastus- ja hyväksyntäprosessit voitaisiin yhdistää; panee merkille, että näiden toimien vahvistamista koskeva yksinkertaistettu työnkulku otettiin käyttöön elokuussa 2014; panee lisäksi merkille, että virasto vahvisti neljännesvuosittain tehtäviä jälkitarkastuksia koskevan menetelmän, jossa ne rahoitustoimet, joille ei tehdä ennakkotarkastusta, otetaan viralliseen jälkitarkastukseen; panee tyytyväisenä merkille, että marraskuussa 2014 päätökseen saatu ensimmäinen jälkitarkastusmenettely antoi virhetasoksi 0,25 prosenttia;

11.  suhtautuu myönteisesti viraston aloitteeseen seurata vakiintuneista toimintaperiaatteista ja menettelyistä tehtäviä poikkeuksia ja poikkeamia riippumatta siitä, miten suurista summista on kyse, millä varmistetaan se, että kyseiset poikkeukset ja poikkeamat perustellaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti;

12.  toteaa viraston antamista tiedoista, että vuoden 2014 lopussa virasto noudatti kymmentä sisäisen valvonnan standardia, noudatti osittain viittä sisäisen valvonnan standardia ja ei noudattanut yhtä sisäisen valvonnan standardia; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta;

Sisäinen tarkastus

13.  panee viraston antamien tietojen perusteella merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) tarkasti viraston IAS:n strategisen tarkastussuunnitelman 2013–2015 mukaisesti ja että se esitti kuusi suositusta, joista yksi on luokiteltu ”erittäin tärkeäksi”; tietää viraston antamien tietojen perusteella, että se laati kattavan toimintasuunnitelman näiden suositusten huomioon ottamiseksi; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten suositusten täytäntöönpanosta;

Toiminnan tuloksellisuus

14.  panee merkille toimet, jotka virasto on toteuttanut varmistaakseen valvonnan asianmukaisen koordinoinnin ja organisoinnin jäsenvaltioissa, erityisesti eri keinoin, joista on sovittu jäsenvaltioiden ja komission kanssa viraston alueellisten ohjausryhmien puitteissa;

15.  panee merkille kaksi kriittistä riskiä, jotka virasto havaitsi vuoden 2014 riskinarvioinnissa; panee viraston antamien tietojen perusteella merkille, että virasto on laatinut kutakin riskiä varten toimintasuunnitelman vaikutusten lieventämiseksi niin, että jäännösriskitaso laskee hyväksyttävälle tasolle; panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2014 aikana yksikään huomattavista riskeistä ei toteutunut;

16.  panee merkille, että viraston on pantava täytäntöön yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sisältämät uudet tehtävät vuoden 2013 tasolle jäädytetyillä määrärahoilla ja vähemmällä henkilöstöllä, ja korostaa henkilöstön tasapainoisen sukupuolijakauman tarvetta;

17.  toteaa uudistetun YKP:n tavoitteiden merkitsevän sitä, että kyseisten tavoitteiden valvonnalla ja koordinoinnilla on keskeinen merkitys ja että näin ollen viraston määrärahoja ja henkilöstöä on lisättävä;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on haasteiden kasvaessa ponnistellut vahvistaakseen liiketoimintamalliaan rationalisoimalla, yksinkertaistamalla ja keventämällä organisaatiotaan;

Muita huomautuksia

19.  panee merkille, että virasto on sitoutunut luomaan verkkosivustolleen sivun, jolla virasto esitellään kaikilla unionin virallisilla kielillä; panee tyytyväisenä merkille myös sen, että viraston kotipaikan sijainnin vuoksi sen esittely on myös galician kielellä; kannustaa virastoa käytettävissä olevien resurssien rajoissa toteuttamaan toimia näkyvyytensä ja maineensa parantamiseksi;

20.  kehottaa virastoa tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

21.  panee merkille viraston toteuttamat toimet unionin tarkastajien sekä jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden virkamiesten kouluttamiseksi ja toteaa, että näiden toimien ansiosta viraston yhteisten kehityssuunnitelmien puitteissa koordinoimissa tarkastuksissa on nyt mukana huomattavasti enemmän koulutettuja virkamiehiä; panee lisäksi merkille, että nämä tarkastukset lisääntyivät niin, että niitä on nyt tehty noin 12 700, ja toteaa, että vuoden aikana 2014 tarkastuksissa on havaittu yli 700 epäiltyä rikkomusta;

22.  panee merkille viraston merkittävän roolin uudistetun YKP:n uusien tavoitteiden täytäntöönpanossa; panee tyytyväisenä merkille, että virasto toimii kiinteästi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa organisoidakseen purkamisvelvoitteen seurantaa parantamalla kalastustoimien valvontaa ja tarkkailua, mahdollistamalla yhteistyötä, edistämällä yhteentoimivuutta ja kehittämällä yhteisiä toimintaedellytyksiä;

23.  muistuttaa, että on tärkeää lujittaa viraston valtuuksia, jotta voidaan luoda yhteisiä operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi;

°

°  °

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan[13].

14.1.2016

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2183(DEC))

Valmistelija: José Blanco López

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014;

2.  toteaa, että virastolla on tärkeitä tehtäviä, jotka se hoitaa hyvin, ja pitää myönteisenä sen toiminnan johdonmukaisuutta ja sen perustamisesta alkaen saavutettuja hyviä tuloksia;

3.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ilmoitusta siitä, että varainhoitovuoden 2014 tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

4.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin vahvisti viraston saattaneen päätökseen kaikki korjaavat toimet vastauksena tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2013 koskevassa kertomuksessa esittämiin huomautuksiin;

5.  korostaa maksusitoumusmäärärahojen (99 prosenttia) ja maksumäärärahojen (88 prosenttia) edelleen erinomaista käyttöastetta ja toteaa viimeksi mainitun parantuneen edellisestä vuodesta; kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan käyttääkseen sille osoitetut määrärahat optimaalisesti;

6.  panee merkille viraston merkittävän roolin uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uusien tavoitteiden täytäntöönpanossa; panee tyytyväisenä merkille, että virasto toimii kiinteästi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa organisoidakseen purkamisvelvoitteen seurantaa parantamalla kalastustoimien valvontaa ja tarkkailua, mahdollistamalla yhteistyötä, edistämällä yhteentoimivuutta ja kehittämällä yhteisiä toimintaedellytyksiä;

7.  panee merkille, että viraston on pantava täytäntöön YKP:n sisältämät uudet tehtävät vuoden 2013 tasolle jäädytetyillä määrärahoilla ja vähemmällä henkilöstöllä, ja pitää aiheellisena korostaa henkilöstön tasapainoisen sukupuolijakauman tarvetta;

8.  toteaa uudistetun YKP:n tavoitteiden merkitsevän sitä, että kyseisten tavoitteiden valvonnalla ja koordinoinnilla on keskeinen merkitys ja että näin ollen viraston määrärahoja ja henkilöstöä on lisättävä;

9.  muistuttaa, että on tärkeää lujittaa viraston valtuuksia, jotta voidaan luoda yhteisiä operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on haasteiden kasvaessa ponnistellut vahvistaakseen liiketoimintamalliaan rationalisoimalla, yksinkertaistamalla ja keventämällä organisaatiotaan;

11.  korostaa tarvetta arvioida, voidaanko viraston toimintaan osoittaa tulevina vuosina enemmän määrärahoja;

12.  ehdottaa, että viraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

14.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

 • [1]  EUVL C 409, 9.12.2015, s. 151.
 • [2]  EUVL C 409, 9.12.2015, s. 151.
 • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
 • [5]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUVL C 409, 9.12.2015, s. 151.
 • [8]  EUVL C 409, 9.12.2015, s. 151.
 • [9]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
 • [11]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].