Procedūra : 2015/2183(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0104/2016

Pateikti tekstai :

A8-0104/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.35
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0171

PRANEŠIMAS     
PDF 684kWORD 112k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2183(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8–0104/2016),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(10), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8–0104/2016),

1.  pažymi, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8–0104/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau –Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2014 finansinių metų biudžetas buvo 9 217 150 EUR; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos žuvininkystės kontrolės agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad dėl dviejų 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir abi pastabos Audito Rūmų ataskaitoje dabar pažymėtos žyma „netaikoma“;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,09 proc., taigi buvo pasiektas Agentūros tikslas ir, palyginti su 2013 m., minėtas lygis išaugo 0,45 proc.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,43 proc., taigi pasiektas Agentūros tikslas ir, palyginti su 2013 m., šis lygis išaugo 4,58 proc.;

3.  pabrėžia, kad reikia įvertinti galimybę ateinančiais metais numatyti daugiau asignavimų, skirtų Agentūros veiklai;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  su malonumu atkreipia dėmesį į įsipareigotų asignavimų, kuriuos Agentūra perkėlė į kitą laikotarpį, lygį; ypač pažymi, kad perkėlimų į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) ir III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) lygis buvo atitinkamai 25 proc. ir 30 proc., o tai reiškia, kad, palyginti su 2013 m., pagal kiekvieną antraštinę dalį buvo perkelta 13 proc. mažiau asignavimų;

5.  teigiamai vertina panaikintų įsipareigojimų, perkeltų į kitą laikotarpį iš 2013 m., lygį, kuris siekė 4,3 proc., o tai reiškia, kad šis lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 46 proc.;

Perkėlimai

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 360 233 EUR suma buvo perkelta iš I antraštinės dalies į II antraštinę dalį; pripažįsta, kad dėl sąveikos organizuojant posėdžius ir dažniau taikomo nuotolinio koordinavimo bei Agentūros darbuotojų misijų sumažinimo buvo galima biudžeto perteklių skirti kitoms biudžeto eilutėms;

7.  ragina Agentūrą ateityje užtikrinti, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigotų asignavimų lygis būtų kuo mažesnis, ir informuoti apie lėšų perkėlimą į kitas biudžeto eilutes ir tokiu būdu vykdyti savo atskaitomybės prievolę;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pažymi, kad Agentūra 2014 m. spalio mėn. patvirtino savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; pareiškia, kad pagal interesų konfliktų politiką Agentūros administracinės valdybos nariai ir Agentūros vadovaujantieji darbuotojai turi pateikti interesų konfliktų deklaraciją; pažymi, kad Agentūros administracinės valdybos narių ir Agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų pasirašytos interesų konfliktų deklaracijos buvo paskelbtos viešai; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal interesų konfliktų politiką Agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų gyvenimo aprašymų skelbimas yra neprivalomas ir kad visi keturi Agentūros vadovybės nariai pateikė savo gyvenimo aprašymus, kad jie būtų paskelbti; ragina Agentūros administracinės valdybos narius nedelsiant pateikti savo interesų konfliktų deklaracijas, kad jos toliau būtų skelbiamos Agentūros interneto svetainėje, siekiant užtikrinti Agentūros skaidrumo ir atskaitomybės pareigų vykdymą;

9.  ragina Sąjungos institucijas ir agentūras, įskaitant Europos Parlamentą, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, stiprinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

Vidaus kontrolė

10.  su malonumu pažymi, kad Agentūra, siekdama padidinti veiksmingumą tvarkant finansines operacijas, atliko rizikos vertinimą, per kurį buvo padarytos išvados, kad tam tikrų mažos vertės operacijų tikrinimo ir autorizacijos procesai galėtų būti sujungti; pažymi, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. buvo įgyvendintas trumpesnis šių operacijų patvirtinimo darbo srautas; be to, pažymi, kad Agentūra apibrėžė kas ketvirtį vykdomos ex post patikros metodologiją, pagal kurią ex ante nepatikrintos finansinės operacijos tikrinamos pagal oficialią ex post patikros procedūrą; teigiamai vertina tai, kad 2014 m. lapkričio mėn. užbaigus pirmąją ex post patikrą nustatytas numatomas klaidų lygis buvo 0,25 proc.;

11.  teigiamai vertina Agentūros iniciatyvą stebėti nustatytos politikos ir procedūrų taikymo išimtis ir nukrypimo nuo jų atvejus, nepaisant susijusių sumų, taip užtikrinant, kad minėtos išimtys ir nukrypimai būtų tinkamai pagrįsti ir patvirtinti dokumentais;

12.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pripažįsta, kad 2014 m. pabaigoje ji atitiko 10 ir iš dalies atitiko 5 vidaus kontrolės standartus ir neatitiko vieno iš šių standartų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo būklę;

Vidaus auditas

13.  remdamasis Agentūros pateikta informacija pripažįsta, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba, laikydamasi savo strateginio audito plano (2013–2015 m.), atliko Agentūros auditą ir pateikė šešias rekomendacijas, iš kurių viena nurodyta kaip labai svarbi; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pripažįsta, kad ji parengė visapusišką veiksmų planą, pagal kurį turi būti atsižvelgta į šias rekomendacijas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių rekomendacijų įgyvendinimo būklę;

Veiklos rezultatai

14.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas siekiant užtikrinti, kad kontrolės veiksmai būtų tinkamai koordinuojami ir sisteminami valstybėse narėse, ypač įgyvendinant įvairius veiksmus, dėl kurių susitarė valstybės narės ir Komisija vykdant Agentūros regioninių iniciatyvinių grupių veiklą;

15.  atkreipia dėmesį į du kritinius rizikos veiksnius, kuriuos Agentūra nustatė per savo 2014 m. metinį rizikos vertinimą; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pripažįsta, jog ji parengė veiksmų planą dėl kiekvieno iš šių rizikos veiksnių, kad užtikrintų likutinės rizikos sumažinimą iki priimtino lygio; su džiaugsmu pažymi, kad 2014 m. neiškilo jokia pastebima rizika;

16.  pripažįsta, kad Agentūra turi įgyvendinti naujas bendros žuvininkystės politikos (BŽP) užduotis, nors jos biudžetas įšaldytas ties 2013 m. lygiu ir sumažintas jos darbuotojų skaičius, ir pabrėžia, kad reikia užtikrinti jos darbuotojų lyčių pusiausvyrą;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant reformuotos BŽP tikslų labai svarbi kontrolė ir šių tikslų koordinavimas ir kad dėl to reikia didinti Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

18.  atsižvelgiant į vis didesnes užduotis, teigiamai vertina Agentūros dedamas pastangas, susijusias su jos verslo modelio stiprinimu racionalizuojant, supaprastinant ir modernizuojant organizaciją;

Kitos pastabos

19.  pažymi, kad Agentūra yra įsipareigojusi savo interneto svetainės skyrių, kuriame pristatoma Agentūra, pateikti visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir kad, atsižvelgiant į jos būstinės vietą, kaip vietinė kalba prisidėjo galisų kalba; ragina Agentūrą, neviršijant turimų išteklių, ir toliau siekti didinti savo matomumą ir garsinti savo gerą vardą;

20.  ragina Agentūrą gerinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

21.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas, dedamas siekiant mokyti Sąjungos inspektorius, valstybių narių ir trečiųjų valstybių pareigūnus, nes dėl to labai išaugo apmokytų pareigūnų, dalyvaujančių Agentūros koordinuojamuose patikrinimuose pagal bendrus plėtros planus, skaičius; be to, pažymi, kad 2014 m. tokių patikrinimų skaičius išaugo iki maždaug 12 700 ir per juos nustatyta daugiau nei 700 įtariamų pažeidimų;

22.  pripažįsta, kad Agentūra reikšmingai prisidėjo įgyvendinant reformuotos BŽP tikslus; teigiamai vertina tai, jog Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad būtų parengta įpareigojimo iškrauti laimikį stebėsena, gerindama žvejybos kontrolę ir priežiūrą, tarpininkaudama bendradarbiavimo klausimu, skatindama sąveikumą ir stiprindama bendrus pajėgumus;

23.  primena, kad svarbu stiprinti Agentūros įgaliojimus, kad būtų įgyvendinami bendri veiksmai su kitomis jūrų sektoriuje veikiančiomis Europos agentūromis, siekiant užkirsti kelią nelaimėms jūroje ir koordinuoti Europos pakrančių apsaugos funkcijas;

°

°  °

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... ... d.](13) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

14.1.2016

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2183(DEC))

Nuomonės referentas: José Blanco López

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų;

2.  pripažįsta Agentūros užduočių kokybę ir svarbą ir palankiai vertina Agentūros nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo jos sukūrimo;

3.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog Agentūra atliko visus taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi reaguodama į Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų pateiktas pastabas;

5.  atkreipia dėmesį į vėl puikų įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygį (99 proc.) ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį (88 proc.) – pastarasis rodiklis pagerėjo, palyginti su praėjusiais metais; ragina Agentūrą ir toliau stengtis užtikrinti optimalų jai skirtų asignavimų panaudojimą;

6.  pripažįsta, kad Agentūra reikšmingai prisidėjo įgyvendinant reformuotos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslus; teigiamai vertina tai, jog Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad būtų parengta įpareigojimo iškrauti laimikį stebėsena, gerindama žvejybos kontrolę ir priežiūrą, tarpininkaudama bendradarbiavimo klausimu, skatindama sąveikumą ir stiprindama bendrus pajėgumus;

7.  pripažįsta, kad Agentūra turi įgyvendinti naujas BŽP užduotis, nors jos biudžetas įšaldytas ties 2013 m. lygiu ir sumažintas jos darbuotojų skaičius, ir primena, kad taip pat svarbu pabrėžti darbuotojų lyčių pusiausvyros poreikį;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant reformuotos BŽP tikslų labai svarbi kontrolė ir šių tikslų koordinavimas ir kad dėl to reikia didinti Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

9.  primena, kad svarbu stiprinti Agentūros įgaliojimus, kad būtų įgyvendinami bendri veiksmai su kitomis jūrų sektoriuje veikiančiomis Europos agentūromis, siekiant užkirsti kelią nelaimėms jūroje ir koordinuoti Europos pakrančių apsaugos funkcijas;

10.  teigiamai vertina Agentūros dedamas pastangas atsižvelgiant į vis didesnes užduotis, susijusias su jos verslo modelio stiprinimu racionalizuojant, supaprastinant ir modernizuojant organizaciją;

11.  pabrėžia, kad reikia įvertinti galimybę ateinančiais metais numatyti daugiau asignavimų, skirtų Agentūros veiklai;

12.  siūlo patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

14.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 151.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 151.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 151.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 151.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika