Procedură : 2015/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2016

Texte depuse :

A8-0104/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0171

RAPORT     
PDF 609kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2183(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(10), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 9 217 150 EUR; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent în raportul curții apare, în cazul ambelor comentarii, mențiunea „nu se aplică”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,09 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,45 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,43 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 4,58 % în comparație cu 2013;

3.  subliniază că este necesar să se examineze posibilitatea de a majora în viitor creditele alocate acțiunilor desfășurate de Agenție;

Credite angajate și reportări

4.  ia act cu satisfacție de ratele creditelor angajate reportate realizate de Agenție; constată în special faptul că ratele reportărilor de la titlul II (cheltuieli administrative) și titlul III (cheltuieli operaționale) au fost de 25% și, respectiv, 30%, reprezentând o scădere de 13% pentru fiecare titlu în comparație cu exercițiul 2013;

5.  salută rata de angajamentelor anulate reportate din anul 2013, care a fost de 4,3%, ceea ce reprezintă o scădere de 46% comparativ cu rata din exercițiul anterior;

Transferuri

6.  ia în considerare faptul că suma de 360 233 EUR a fost transferată de la titlul I la titlul II; recunoaște faptul că organizarea de reuniuni în sinergie, precum și creșterea coordonării la distanță și reducerea numărului de misiuni ale personalului Agenției au permis ca excedentul bugetar să fie alocat altor linii bugetare;

7.  invită Agenția ca, pe viitor, să mențină cât mai scăzut volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor și să prezinte transferurile de credite către alte linii bugetare, respectând astfel obligația privind răspunderea;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia notă, din informarea Agenției, de faptul că aceasta a adoptat o politică proprie de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în octombrie 2014; remarcă faptul că politica privind conflictele de interese impune membrilor Consiliului de administrație și personalului de conducere al Agenției să semneze o declarație privind conflictele de interese; constată că declarațiile privind conflictele de interese semnate membrii Consiliului de administrație și ai personalului de conducere al Agenției au fost făcute publice; ia act de faptul că publicarea CV-urilor personalului de conducere al Agenției a fost declarată ca fiind opțională în conformitate cu politica privind conflictele de interese și că toți cei patru membri ai conducerii Agenției și-au pus la dispoziție CV-urile spre a fi publicate; încurajează membrii Consiliului de administrație al Agenției să-și prezinte fără întârziere declarațiile privind conflictele de interese pentru a fi publicate ulterior pe site-ul internet al Agenției, pentru ca aceasta să își respecte obligațiile privind transparența și răspunderea;

9.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

Controale interne

10.  constată cu satisfacție că Agenția efectuat o evaluare a riscului pentru a crește eficiența prelucrării tranzacțiilor financiare, iar concluzia acestei evaluări a fost că procesele de verificare și de autorizare a anumitor tranzacții cu valoare mică ar putea fi comasate; ia act de faptul că pentru validarea acestor tranzacții în august 2014 s-a pus în aplicare un flux de lucru redus; constată, în plus, faptul că Agenția a definit o metodologie de verificare trimestrială ex post, tranzacțiile financiare care nu au fost verificate ex ante fiind supuse unei proceduri oficiale de verificare ex post; salută faptul că primul exercițiu de verificare ex post încheiat în noiembrie 2014 a condus la o rată de eroare extrapolată de 0,25%;

11.  salută inițiativa Agenției de a monitoriza excepțiile și abaterile de la politicile și procedurile stabilite indiferent de sumele în cauză, prin care se asigură justificarea și documentarea în mod corespunzător a acestor excepții și abateri;

12.  este informat de către Agenție că la sfârșitul exercițiului 2014 aceasta îndeplinit zece standarde de control intern, a îndeplinit parțial cinci standarde de control intern și nu a îndeplinit un standard de control intern; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a standardelor respective;

Auditul intern

13.  este informat de Agenție cu privire la faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a auditat Agenția în conformitate cu planul său strategic de audit 2013-2015 și că a formulat șase recomandări, una dintre acestea fiind calificată ca fiind „foarte importantă”; este informat de Agenție cu privire la faptul că aceasta a elaborat un plan de acțiune cuprinzător pentru a da curs recomandărilor respective; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a standardelor respective;

Performanță

14.  remarcă eforturile depuse de Agenție pentru a se asigura că activitățile de control sunt coordonate și organizate în mod corespunzător în statele membre, în special prin intermediul a diferite demersuri convenite cu statele membre și cu Comisia în cadrul grupurilor de coordonare regionale ale Agenției;

15.  ia act de două riscuri majore identificate de către Agenție în cadrul exercițiului său anual de evaluare a riscurilor din 2014; este informat de Agenție cu privire la faptul că, pentru fiecare risc, aceasta a elaborat un plan de acțiune, pentru a asigura reducerea până la un nivel acceptabil a riscului rezidual; constată cu satisfacție că pe parcursul lui 2014 nu s-a concretizat niciun risc major;

16.  ia act de faptul că Agenția trebuie să execute noile sarcini aferente politicii comune din domeniul pescuitului (PCP) cu un buget înghețat la nivelul din 2013 și cu personal mai redus și reamintește necesitatea asigurării echilibrului de gen în rândul personalului;

17.  subliniază că obiectivele PCP reformate conferă un rol crucial controalelor și coordonării acestora și că este, prin urmare, necesară consolidarea resurselor financiare și umane puse la dispoziția Agenției;

18.  salută eforturile depuse de Agenție, într-un context în care dificultățile devin tot mai mari, pentru a-și întări modelul de activitate prin raționalizare, simplificare și optimizare;

Alte observații

19.  ia act de faptul că Agenția s-a angajat să creeze o secțiune a site-ului său internet care să facă o prezentare a agenției în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și de faptul că, având în vedere amplasarea sediului său, a introdus galiciana ca limbă locală; încurajează Agenția să acționeze în această direcție, în limitele resurselor disponibile, în scopul de a îmbunătăți vizibilitatea și reputația sa;

20.  solicită Agenției să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

21.  ia act de eforturile depuse de Agenție în scopul de a forma inspectori ai Uniunii, funcționari ai statelor membre și ai țărilor terțe, lucru care a condus la o creștere considerabilă a numărului de funcționari formați care participă la inspecții coordonate de Agenție în cadrul planurilor de dezvoltare comune; remarcă, totodată, că a existat o creștere a numărului acestor inspecții până la aproximativ 12 700, cu peste 700 de cazuri de suspiciuni de încălcări detectate în 2014;

22.  ia act de contribuția importantă a Agenției la punerea în aplicare a obiectivelor PCP în urma reformării acesteia; salută colaborarea strânsă a Agenției cu statele membre pentru a organiza monitorizarea obligației de debarcare, prin îmbunătățirea controlului și supravegherii activităților de pescuit, intermedierea cooperării, promovarea interoperabilității și dezvoltarea de capacități comune;

23.  reamintește importanța consolidării mandatului Agenției pentru inițierea de acțiuni operative comune cu alte agenții europene specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

°

°  °

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

14.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2183(DEC))

Raportor pentru aviz: José Blanco López

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) pentru exercițiul financiar 2014;

2.  recunoaște calitatea și importanța sarcinilor îndeplinite de Agenție și salută consecvența de care a dat dovadă aceasta și rezultatele foarte bune obținute de la înființarea sa;

3.  își exprimă satisfacția în legătură cu declarația Curții de Conturi prin care aceasta constată legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2014;

4.  ia act de faptul că Curtea de Conturi a confirmat finalizarea integrală de către Agenție a măsurilor de corecție întreprinse ca răspuns la observațiile formulate în raportul său pentru exercițiul financiar 2013;

5.  subliniază că ratele de execuție a creditelor de angajament (99 %) și a creditelor de plată (88 %) sunt în continuare excelente, în cazul creditelor de plată înregistrându-se o îmbunătățire față de exercițiul precedent; încurajează Agenția să își continue eforturile pentru a asigura utilizarea optimă a creditelor alocate;

6.  recunoaște contribuția importantă a Agenției la transpunerea în practică a obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) în urma reformării acesteia; salută colaborarea strânsă a Agenției cu statele membre pentru a organiza monitorizarea obligației de debarcare, prin îmbunătățirea controlului și supravegherii activităților de pescuit, intermedierea cooperării, promovarea interoperabilității și dezvoltarea de capacități comune;

7.  ia act de faptul că Agenția trebuie să execute noile sarcini din PCP cu un buget înghețat la nivelurile din 2013 și cu personal redus și reamintește că este necesar, de asemenea, să se sublinieze nevoia echilibrului de gen în rândul personalului;

8.  subliniază că obiectivele PCP reformate conferă un rol crucial controalelor și coordonării acestora și că este, prin urmare, necesară consolidarea resurselor financiare și umane puse la dispoziția Agenției;

9.  reamintește importanța consolidării mandatului Agenției pentru inițierea de acțiuni operative comune cu alte agenții europene specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

10.  salută eforturile depuse de Agenție, într-un context în care dificultățile devin tot mai mari, pentru a-și întări modelul de activitate prin raționalizare, simplificare și optimizare;

11.  subliniază că este necesar să se examineze posibilitatea de a majora în viitor creditele alocate acțiunilor desfășurate de Agenție;

12.  propune să se acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

14.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 151.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 151.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 151.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 151.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate