Διαδικασία : 2015/2167(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0105/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0105/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.41
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0177

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 688kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.755v02-00 A8-0105/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2167(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(10), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (το «Κέντρο»), ο οριστικός προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 15 675 036 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 3,88 % σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 93,4% του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

1.  διαπιστώνει ότι το Κέντρο έχει λάβει μέτρα για να περιορίσει περαιτέρω την ανάγκη προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, καθώς και για να διασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται αποτελεσματικότερα όταν απαιτούνται τέτοιου είδους προσαρμογές, ιδίως μέσω της δημοσίευσης σαφέστερων ανακοινώσεων στον ιστότοπο του Κέντρου·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το 2014 περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα τα οποία έλαβε το Κέντρο κατόπιν των παρατηρήσεων και συστάσεων που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την αρμόδια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αρχή και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επισημαίνει τις προσπάθειες του Οργανισμού να εφαρμόσει τις συστάσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της IAS, προκειμένου να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 99,62%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 94,93%, ήτοι ότι υπήρξε ελαφρά μείωση κατά 2,78% σε σχέση με το 2013· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 26% (673 534 EUR) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες)· διαπιστώνει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως την επισπευσμένη υλοποίηση της πολυετούς στρατηγικής του Κέντρου στον τομέα της ΤΠΕ, καθώς και πόρους που προορίζονταν αρχικά για μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες δεν κρίθηκαν όμως απαραίτητες κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτάχυνση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΠΕ, αλλά καλεί το Κέντρο να διατηρήσει μελλοντικά στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρει στο επόμενο έτος·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική του Κέντρου για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου υιοθέτησε το 2015 τα πρότυπα για τη δημοσίευση δηλώσεων συμφερόντων·

7.  επισημαίνει τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι δηλώσεις συμφερόντων του διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, και ζητεί από το Κέντρο να δημοσιοποιήσει αυτές τις δηλώσεις αμελλητί·

8.  υπενθυμίζει στο Κέντρο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, πρέπει να εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για τους καταγγέλτες· καλεί επιπλέον το Κέντρο να θεσπίσει σαφείς κανόνες κατά του φαινομένου της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

9.  επιβεβαιώνει ότι το 2013 καταρτίστηκε ένα έγγραφο το οποίο επανεξετάζει και προσδιορίζει την κατάσταση εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Κέντρου και το έγγραφο αυτό επανεξετάστηκε κατά τη διάρκεια του 2014· παρατηρεί ότι οι τρεις τομείς στους οποίους διαπιστώθηκε πως θα πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή των ΠΕΕ είναι οι εξής: συνέχεια της δραστηριότητας, διακυβέρνηση ΤΠ όσον αφορά τη διαχείριση έργων και παρακολούθηση των επιδόσεων βάσει κύριων δεικτών επιδόσεων· αναγνωρίζει ότι το Κέντρο εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα μετριασμού του κινδύνου, για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων·

10.  επισημαίνει ότι το Κέντρο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνου στον τομέα ΤΠΕ του μητρώου κινδύνων του Κέντρου, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη διαχείριση έργων και τη διακυβέρνηση·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι όλες οι συστάσεις σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο της Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) του 2008 έχουν κλείσει· επισημαίνει ότι δύο συστάσεις από τον λογιστικό έλεγχο της IAS του 2011 δεν έχουν κλείσει επίσημα, καθώς η εφαρμογή τους στο Κέντρο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο λογιστικός έλεγχος της IAS του 2013 για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού περιλάμβανε τρεις βασικές συστάσεις, δύο εκ των οποίων υλοποιήθηκαν ήδη ενώ η σύσταση για τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμματίστηκε να ολοκληρωθεί το 2015·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.  επισημαίνει ότι το Κέντρο συνέχισε τις προσπάθειές του για να βρει κατάλληλη λύση για ορισμένα τμήματα του κτιρίου του Cais do Sodré Relógio, το οποίο παραμένει μερικώς αχρησιμοποίητο· επισημαίνει ότι δύο μέρη εξέφρασαν πρόσφατα ενδιαφέρον για υπενοικίαση αυτών των τμημάτων· επισημαίνει, επιπλέον, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη λιμενική αρχή της Λισαβόνας, ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων, για μείωση του ενοικίου· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την περαιτέρω πρόοδο που σημειώνεται επί του θέματος·

13.  καλεί το Κέντρο να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές του που αποβλέπουν στη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρει ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα·

°

°  °

14.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

19.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2167(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (εφεξής το «Κέντρο») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  επισημαίνει την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολυετούς στρατηγικής ΤΠΕ μετά τη μεταβίβαση των διαθέσιμων κονδυλίων στη γραμμή του προϋπολογισμού για τα μισθολογικά έξοδα εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τη μη προσαρμογή των αποδοχών των υπαλλήλων της Ένωσης για τα έτη 2011, 2012 και 2013· ζητεί διευκρινίσεις όσον αφορά τους λειτουργικούς λόγους για τους οποίους τα χρήματα δεν επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

3.   σημειώνει το υψηλό επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για το 2014, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι οι μεταφορές πιστώσεων συχνά οφείλονται σε γεγονότα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των οργανισμών ή δικαιολογούνται λόγω του πολυετούς χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή των έργων· επιπλέον, συνιστά τη δημοσιοποίηση του ποσού που μεταφέρεται από μία κατηγορία του προϋπολογισμού σε άλλη·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2014 περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα τα οποία έλαβε ο Οργανισμός κατόπιν των παρατηρήσεων και συστάσεων που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την αρμόδια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αρχή και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες του Οργανισμού να εφαρμόσει τις συστάσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΥΕΛΕ προκειμένου να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου·

5.  χαιρετίζει την αναθεώρηση και τη δημοσιοποίηση της πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και την έγκριση υποδειγμάτων στις 9 Σεπτεμβρίου 2015· παροτρύνει τον Οργανισμό να τα δημοσιεύσει έως την 1η Μαρτίου 2016 και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί·

6.  υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι πρέπει να εγκρίνει δεσμευτικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· καλεί επιπλέον τον Οργανισμό να θεσπίσει σαφείς κανόνες κατά του φαινομένου της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 206.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 206.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 206.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 206.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου