Procedūra : 2015/2179(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0106/2016

Pateikti tekstai :

A8-0106/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.44
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0180

PRANEŠIMAS     
PDF 692kWORD 125k
7.4.2016
PE 569.758v02-00 A8-0106/2016

dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2179(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(4), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0106/2016),

1.  patvirtina Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(10), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0106/2016),

1.  pažymi, kad Europos geležinkelio agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0106/2016),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 25 715 600 EUR, t. y. 0,55 proc. mažesnis negu 2013 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos geležinkelio agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,34 proc., jis buvo 0,53 proc. mažesnis nei 2013 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 85,82 proc., t. y. 2,3 proc. mažesnis, palyginti su ankstesniais metais;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad į kitą laikotarpį perkelti III antraštinės dalies (Veiklos išlaidos) įsipareigoti asignavimai siekė 2 200 000 EUR (37,7 proc.); be to, pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį yra susiję su vėluojančiais veiklos ir IT projektais ir buvo padaryti dėl to, kad sutartys buvo pasirašytos finansinių metų pabaigoje, nes viešųjų pirkimų procedūros buvo pradėtos tik po to, kai buvo priimtas Agentūros biudžetas ir darbo programa; pažymi, kad šiuos perkėlimus į kitą laikotarpį Agentūra atidžiai stebi ir kitais metais pasiekė mažiausiai 95 proc. įvykdymo lygį;

3.  atkreipia Agentūros dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamų įsipareigojimų asignavimų apimtis ateityje turi būti kuo mažesnė, kad būtų geriau užtikrinamas skaidrumas ir laikomasi atskaitomybės prievolės;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

4.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog Agentūra atnaujino konkurso procedūrą dėl konkrečių sutarčių suteikimo, atsižvelgiant į Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos bendrąją sutartį; be to, pažymi, kad dėl perdėm didelio kokybės ir didelės sutarties maksimalios vertės lyginamojo svorio, atnaujinus konkursą finansiniai pasiūlymai buvo artimi sutarties maksimaliai vertei; tačiau konstatavo, kad tai prieštarauja konkurso procedūros atnaujinimo tikslui – užtikrinti varžymąsi dėl mažesnės kainos; pripažįsta, kad vykdant auditą Agentūra rengė vidaus gaires dėl konkurso atnaujinimo procedūros naudojimo siekiant užtikrinti geresnį varžymąsi dėl mažesnės kainos; prašo Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

5.  pažymi, kad Agentūra persvarstė savo atrankos procedūras ir atliko keletą įdarbinimo procedūros patobulinimų, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas ir vienodas požiūris į kandidatus; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) nustatė kai kuriuos kitus trūkumus, kurie atsirado Agentūrai pradėjus taikyti ex-ante kontrolę, siekiant užtikrinti nepriklausomą atrankos procedūrų stebėseną;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra priėmė sprendimą, kuriuo remiantis ji gali ilgam laikui įdarbinti darbuotojus, vykdančius pagrindinę veiklą; konstatuoja, kad naujame reglamente Agentūrai pavyko įtraukti galimybę ilgam laikui įdarbinti darbuotojus, vykdančius pagrindinę veiklą, ši galimybė turėtų būti įtraukta į naują Agentūros steigimo reglamentą(13);

7.  konstatuoja, kad Agentūra paskelbė daugumos savo Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų konfliktų deklaracijas; kartu apgailestauja, kad dar nepaskelbtos kai kurių Administracinės valdybos narių ir administracijos darbuotojų interesų konfliktų deklaracijos; primygtinai pažymi, kad laikantis tokios praktikos neužtikrinamas skaidrumas, todėl Agentūra turėtų nedelsdama paskelbti likusias interesų konfliktų deklaracijas;

8.  atkreipia dėmesį į Agentūros pirmosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 20,9 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 67,6 proc. vykdo pagrindinę veiklą ir 11,7 proc. vykdo kontrolės ir finansines užduotis;

9.  pripažįsta, kad dėl 2014 m. vykdytų atrankos ir įdarbinimo procedūrų etatų plano įvykdymas siekia 96 proc.; džiaugiasi, kad sumažėjo anksčiau buvusi didelė darbuotojų, vykdančių pagrindinę veiklą, kaita, ir tikisi, kad priėmus naują Europos geležinkelio agentūros reglamentą Agentūra galės užtikrinti tinkamą pagal trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis dirbančių darbuotojų pusiausvyrą, visų pirma pagrindinės veiklos skyriuose, kad galėtų užtikrinti veiklos tęstinumą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  konstatuoja, kad Agentūra paskelbė daugumos savo Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų konfliktų deklaracijas; pažymi, kad Agentūra turėtų paskelbti likusių Administracinės valdybos narių ir vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų interesų konfliktų deklaracijas;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros kovos su sukčiavimu strategija 2014 m. lapkričio mėn. buvo pateikta Administracinei valdybai ir priimta 2015 m. kovo mėn.; pažymi, kad šioje kovos su sukčiavimu strategijoje visiškai atsižvelgiama į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos „Kovos su sukčiavimu strategijų metodiką ir gaires ES decentralizuotoms agentūroms“ ir vykdomajam direktoriui ir Administracinei valdybai nurodomi kovos su sukčiavimu tikslai;

12.  pažymi, kad nuo 2012 m. Agentūra yra įdiegusi savo darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų interesų konfliktų deklaravimo politiką; pripažįsta, kad ši politika bus peržiūrėta artimoje ateityje, ir ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Vidaus auditas

13.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, konstatuoja, kad 2014 m. VAT paskelbė vieną rekomendaciją su žyma „labai svarbu“, kurią Agentūrą įvykdė 2015 m. gruodžio mėn.; atkreipia dėmesį į tai, kad, be VAT audito rekomendacijų iš ankstesnių metų, 2015 m. pabaigoje dvi rekomendacijas Agentūra buvo įvykdžiusi ir keturias vykdė; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie įgyvendinant šias rekomendacijas padarytą pažangą;

Vidaus kontrolė

14.  pripažįsta, kad 2014 m. kovo mėn. buvo paskirtas vidaus kontrolės koordinatorius siekiant padėti kurti integruotą valdymo sistemą ir vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą, nes tai sustiprins Agentūros darbo kokybę ir svarbą;

15.  konstatuoja, kad Agentūra įvertino pagrindinių kontrolės priemonių veiksmingumą 2014 finansiniais metais ir padarė išvadą, kad 16 vidaus kontrolės standartų (VKS) veiksmingai įgyvendinti; be to, pažymi, kad VKS įvertinimas parodė, kad Agentūra visiškai atitinka aštuonis VKS ir iš dalies atitinka kitus aštuonis VKS; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie savo veiksmų planų rezultatus siekiant visapusiškai įgyvendinti prioritetinius VKS;

Veikla

16.  atkreipia dėmesį į Agentūros 2014 m. darbo programoje ir metinėje ataskaitoje nurodytą didelį išdirbių (240) ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (41) skaičių; pritaria nuomonei, kad ataskaitų teikimo sistema, kuri būtų grindžiama Agentūros poveikiu geležinkelių sektoriui, padėtų padidinti Agentūros užduočių vykdymo skaidrumą ir matomumą;

Kitos pastabos

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas Agentūros veikloje 2014 m. buvo užtikrintas, nes agentūros suinteresuotosios šalims buvo atstovaujama administracinėje valdyboje ir buvo rengiamos konsultacijos dėl Agentūros darbo programos; atkreipia dėmesį į agentūros matomumą, kurį ji pasiekia reikšdamasi socialinėje žiniasklaidoje, dalyvaudama viešuose renginiuose, bendradarbiaudama su akademine bendruomene, susijusia su geležinkeliais, burdama darbo grupes ir atlikdama suinteresuotųjų šalių apklausas siekiant gauti ir analizuoti interesų grupių atsiliepimus;

18.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja, šiuo tikslu taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis;

19.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūrą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį, šiems principams skirtą skyrių;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra dalijasi apskaitos pareigūnu su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir tam tikromis paslaugomis su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru, siekdama sukurti sąveiką ir pasiekti ekonominį efektyvumą;

21.  pažymi, kad, nors Agentūra savo veiklą pradėjo 2005 m., ji dirbo su priimančiąja valstybe nare keisdamasi korespondencija ir informacija, nes Agentūra ir valstybė narė nėra pasirašiusios visapusiško susitarimo dėl būstinės; pripažįsta, kad priimančios valstybės narės vyriausybė neseniai su Agentūra šiuo klausimu inicijavo neformalias diskusijas; ragina Agentūrą ir priimančiąją valstybę narę skubiai išspręsti šį klausimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų pažangą;

22.  apgailestauja dėl to, kad Agentūrai veiklą vykdant dviejose vietose ji patiria papildomų išlaidų, o tai yra Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas; reikalauja spręsti šį klausimą siekiant mokesčių mokėtojams vėl užtikrinti ekonomiškai naudingiausias paslaugas ir veiklos efektyvumą, kartu vengiant nereikalingų netiesioginių išlaidų, pvz., dėl kelionės iššvaistytų darbo valandų ar papildomo administracinio darbo;

23.  pabrėžia Agentūros vaidmenį siekiant užtikrinti Europos geležinkelio sistemų saugą ir sąveiką; teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimo, bandymo ir įgyvendinimo procese, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat pažymi, kad svarstant ketvirtąjį geležinkelio dokumentų rinkinį atliekama Agentūros vaidmens (pvz., vieno langelio principo taikymo leidimų naudoti transporto priemones išdavimo ir saugos sertifikavimo srityse) ir įgaliojimų peržiūra; pabrėžia, kad, jeigu Agentūrai bus pavesta daugiau pareigų, jai reikės skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti savo naujas ir papildomas užduotis; susirūpinęs pažymi, kad esama prieštaros atsižvelgiant į neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos išplečiamos Agentūros užduotys, ir Agentūros biudžeto lėšų mažinimą, kuris bus vykdomas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

24.  ragina Agentūrą bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant padidinti geležinkelių projektų, visų pirma ERTMS projektų, pasiūlytų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto programą, skaičių ir pagerinti jų kokybę; primena Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia sugrąžinti visas sumas, perkeltas iš EITP biudžeto Europos strateginių investicijų fondui (ESIF);

°

°  °

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... ... d.](14) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

17.2.2016

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2179(DEC))

Nuomonės referentė: Inés Ayala Sender

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2014 finansiniais metais Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) sąskaitos buvo tvarkingos;

2.  pažymi, kad Agentūros 2014 m. metinį biudžetą sudarė 25,7 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų ir kad vidutinis įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,34 proc. (įskaitant perkėlimus), o mokėjimų asignavimų – 96,87 proc.;

3.  kritikuoja tai, kad, palyginti su praėjusių metų duomenimis, padaugėjo perkėlimų pagal II (24,53 proc.) ir III (37,93 proc.) antraštines dalis ir visų pirma dėl to, kad dėl vėlavusių veiklos ir IT projektų pagal III veiklos antraštinę dalį reikėjo perkelti 2,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą; ragina Agentūrą pagerinti biudžeto planavimą ir vykdymą ir sumažinti šį lygį iki Audito Rūmų nustatytų orientacinių viršutinių ribų (20 proc. pagal II antraštinę dalį ir 30 proc. pagal III antraštinę dalį), laikantis biudžeto metinio periodiškumo principo ir vadovaujantis DFP; ragina Komisiją imtis spręsti konkrečias bendras agentūrų patiriamas lėšų perkėlimo problemas;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl specialiosios bendrosios sutarties dėl Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) skyrimo procedūros, kurią vykdant pateikti finansiniai pasiūlymai beveik siekia maksimalią sutarties vertę; ragina Agentūrą tinkamai taikyti šių rūšių konkurso procedūras siekiant, kad būtų skatinama kainų konkurencija ir kartu užtikrinama pasirinktų projektų kokybė;

5.  pritaria taisomiesiems veiksmams, kurių imtasi siekiant padidinti Agentūros viešųjų pirkimų procedūrose naudojamos informacijos tikslumą ir pagerinti dokumentavimą, taip pat siekiant laikytis jos vidaus kontrolės standartų, susijusių su veiklos tęstinumu; pažymi, kad, nors bendra kontrolės sistema yra veiksminga, reikėtų dar pagerinti vidaus kontrolės standartų laikymąsi; ragina Agentūrą toliau nustatinėti sritis ir taikyti priemones siekiant padidinti savo integruotos valdymo sistemos veiksmingumą; todėl teigiamai vertina tai, kad, siekiant paremti integruotos valdymo sistemos plėtojimą ir vidaus kontrolės standartų taikymą, 2014 m. į darbą priimtas vidaus kontrolės koordinatorius;

6.  atkreipia dėmesį į pirmosios Agentūros etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 20,9 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 67,6 proc. vykdo pagrindinę veiklą ir 11,7 proc. vykdo kontrolės ir finansines užduotis;

7.  pabrėžia Agentūros vaidmenį siekiant užtikrinti Europos geležinkelio sistemų saugą ir sąveiką; teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir diegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat pažymi, kad svarstant ketvirtąjį geležinkelio dokumentų rinkinį atliekama Agentūros vaidmens (pvz., vieno langelio principo taikymo leidimų naudoti transporto priemones išdavimo ir saugos sertifikavimo srityse) ir įgaliojimų peržiūra; pabrėžia, kad, jeigu Agentūrai bus pavesta daugiau pareigų, jai reikės skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti savo naujas ir papildomas užduotis; susirūpinęs pažymi, kad esama prieštaros atsižvelgiant į neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos išplečiamos Agentūros užduotys, ir Agentūros biudžeto lėšų mažinimą, kuris bus vykdomas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

8.  ragina Agentūrą bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant padidinti geležinkelių projektų, visų pirma ERTMS projektų, pasiūlytų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto programą, skaičių ir pagerinti jų kokybę; primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia sugrąžinti visas sumas, perkeltas iš EITP biudžeto Europos strateginių investicijų fondui (ESIF);

9.  atkreipia dėmesį į Agentūros 2014 m. darbo programoje ir metinėje ataskaitoje nurodytą didelį išdirbių (240) ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (41) skaičių; pritaria nuomonei, kad ataskaitų teikimo sistema, kuri būtų grindžiama Agentūros poveikiu geležinkelių sektoriui, padėtų padidinti Agentūros užduočių vykdymo skaidrumą ir matomumą;

10.  palankiai vertina administracinės valdybos sprendimą priimti interesų konflikto politiką ir tai, kad Agentūros interneto svetainėje paskelbti administracinės valdybos narių interesų deklaracijos ir gyvenimo aprašymai; vis dėlto apgailestauja, kad nepaskelbtos kai kurių administracinės valdybos narių deklaracijos, ir ragina Agentūrą nedelsiant jas paskelbti;

11.  pripažįsta, kad Agentūra persvarstė savo įdarbinimo procedūras ir gaires, siekdama išspręsti atliekant auditus nustatytas problemas; apgailestauja, kad siekiant išspręsti tokius klausimus nebuvo skubiau imtasi veiksmų ir kad kaip laikina priemonė buvo nustatyta papildoma kontrolė, kuri bus taikoma tol, kol bus gauta pakankamai įrodymų, kad procedūros vykdomos tinkamai;

12.  pripažįsta, kad dėl 2014 m. vykdytų atrankos ir įdarbinimo procedūrų etatų plano įvykdymas siekia 96 proc.; džiaugiasi, kad sumažėjo anksčiau buvusi didelė darbuotojų, vykdančių pagrindinę veiklą, kaita, ir tikisi, kad priėmus naują Europos geležinkelio agentūros reglamentą Agentūra galės užtikrinti tinkamą pagal trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis dirbančių darbuotojų pusiausvyrą, visų pirma pagrindinės veiklos skyriuose, kad galėtų užtikrinti veiklos tęstinumą;

13.  siūlo Parlamentui suteikti Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gabriel Mato

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 238.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 238.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 238.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 238.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.881/2004, COM(2013) 27 final, 2013 1 30.

(14)

Tos dienos priimti tekstai, [P8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika