Procedure : 2015/2158(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0107/2016

Indgivne tekster :

A8-0107/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0153

BETÆNKNING     
PDF 354kWORD 76k
8.4.2016
PE 571.502v02-00 A8-0107/2016

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V – Revisionsretten

(2015/2158(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

ÆNDRINGSFORSLAG
 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V – Revisionsretten

(2015/2158(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0107/2016),

1.  meddeler Revisionsrettens generalsekretær decharge for gennemførelsen af Revisionsrettens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Revisionsretten, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V – Revisionsretten

(2015/2158(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V – Revisionsretten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0107/2016),

1.  noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab er revideret af en uafhængig ekstern revisor – PricewaterhouseCoopers SARL – med henblik på at anvende de samme principper om gennemsigtighed og ansvarlighed, som den anvender i forbindelse med de enheder, den selv reviderer; noterer sig, at årsregnskabet ifølge revisoren "giver et retvisende billede af Revisionsrettens finansielle stilling";

2.  understreger, at Revisionsrettens endelige bevillinger for 2014 beløb sig til i alt 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR i 2013), og at den samlede gennemførelsesgrad for budgettet var 98,8 % sammenlignet med 92 % i 2013; glæder sig over forbedringen i udnyttelsesgraden med et reduceret budget;

3.  understreger imidlertid, at Revisionsrettens budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer, der arbejder i institutionen;

4.  anerkender Revisionsrettens afgørende rolle med hensyn til at sikre bedre og mere intelligent udnyttelse af EU-midler; minder om, at Revisionsretten indtager en særlig plads med hensyn til at give lovgiver og budgetmyndighed værdifulde udtalelser om de resultater og virkninger, der er opnået af Unionens politikker, med henblik på at forbedre økonomien i samt effektiviteten af EU-finansierede aktiviteter;

5.  glæder sig over Revisionsrettens reformprojekt, der blev iværksat i slutningen af 2014, og som sigter mod at strømline revisionsprocessen, omdanne Revisionsretten til en opgavebaseret organisation og udvide de ansattes arbejdsopgaver; opfordrer Revisionsretten til at underrette dechargemyndigheden om de opnåede mål og den konstaterede virkning af denne reform;

6.   minder Revisionsretten om, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i punkt 54 i den fælles tilgang til decentrale agenturer fra 2012 blev enige om, at alle aspekter af outsourcede eksterne revisioner "stadig forbliver under Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne forvalter alle de nødvendige administrations- og udbudsprocedurer og finansierer disse og andre udgifter i forbindelse med outsourcede eksterne revisioner over sit eget budget"; beklager dybt, at den nye revisionsstrategi, der omfatter revisorer fra den private sektor, resulterede i en stigning i den administrative byrde for de decentrale agenturer; bemærker med bekymring, at dette resulterede i en stigning i den administrative byrde på 85 %, dvs. mere end 13 000 timer sammenlignet med den tidligere revision, der blev forvaltet af Revisionsretten, hvilket svarer til et gennemsnit på 3,5 fuldtidsækvivalenter; beklager, at den tid, der er brugt på udbud og administration af revisionskontrakter, medførte mere end 1 400 yderligere arbejdstimer for de decentrale agenturer, og at de samlede yderligere udgifter til eksterne revisioner fra den private sektor i 2014 udgjorde 550 000 EUR; gentager sin opfordring til Revisionsretten om at følge den aftalte fælles tilgang og indgå kontrakter og betale for agenturernes eksterne revisorer og give bedre vejledning til private revisorer med henblik på væsentligt at reducere den forøgede administrative byrde;

7.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten har planer om at foretage en revision af EU-Domstolen for at vurdere dens resultater efter Parlamentets anmodning i dennes dechargebeslutning af 29. april 2015 for regnskabsåret 2013(6);

8.  anmoder Revisionsretten om på grundlag af dette gode samarbejde at udarbejde en særberetning om, hvorvidt Kommissionen har benyttet sine beføjelser godt hvad angår dens støtte til og kontrol af medlemsstaterne i deres gennemførelse af EU-retten;

9.  støtter Revisionsretten i dens bestræbelser på at afsætte flere ressourcer til forvaltningsrevision; forventer, at den opgavebaserede organisering af revisionspersonalet vil gøre det muligt for Revisionsretten mere fleksibelt at afsætte ressourcer uden at undergrave sin mission; mener, at der som følge af artikel 287, stk. 3, i TEUF bør tilstræbes et tættere samarbejde mellem Revisionsretten og de overordnede nationale revisionsorganer, især i forbindelse med de forvaltningsorienterede (value for money‑)revisionsberetninger vedrørende forskellige EU-politikker og -programmer og revisionen af ordninger med delt forvaltning; forventer konkrete resultater med hensyn til deling af Revisionsrettens årlige arbejdsprogram;

10.  noterer sig Revisionsrettens initiativ til at reformere dets system med afdelinger og er interesseret i at høre mere om forslaget;

11.  erfarer fra Revisionsretten, at 2014 var et rekordår med hensyn til det output, som blev leveret af institutionen; glæder sig over nye elementer såsom den horisontale analyse;

12.  noterer sig, at den tid, det kræver at udarbejde særberetninger, er blevet afkortet siden 2008, selv om målet på 18 måneder endnu ikke er nået; understreger, at målet skal være realistisk for ikke at gå på kompromis med beretningernes kvalitet;

13.  opfordrer Revisionsretten til at undersøge forholdet mellem antallet og rettidigheden af særberetninger;

14.  fastholder, at anbefalingerne i særberetningerne ofte er uklare, og at de konsekvent bør oplyse om både positiv og negativ adfærd i de pågældende lande;

15.  bemærker med tilfredshed, at personalereduktionen på 5 % gennemføres uden negative virkninger for Revisionsrettens politik for styrkelse af dens revisionstjenester; opfordrer Revisionsretten til at sørge for, at yderligere nedskæringer ikke vil forringe kvaliteten af dens beretninger;

16.  opfordrer Revisionsretten til, ud over kvalifikationer og ekspertise, at sikre geografisk balance blandt sit personale, navnlig i ledende stillinger og direktørstillinger;

17.  glæder sig over de bestræbelser, som Revisionsretten har gjort for at forbedre kønsfordelingen blandt sit personale; påpeger og glæder sig over stigningen i antallet af kvindelige revisorer, hvilket uden tvivl vil have indflydelse på antallet af kvinder på beslutningstagende poster inden for revision, samt over oprettelsen af et netværk af kvindelige revisorer; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte indsatsen på dette område;

18.  glæder sig over de bestræbelser, som Revisionsretten har gjort hvad angår den faglige uddannelse af dens revisorer med henblik på at effektivisere styringen og ajourføringen af viden; lykønsker Revisionsretten for samarbejdet med universitetet i Metz/Nancy i forbindelse med oprettelsen af specialiserede studier i europæisk revision og opfordrer Revisionsretten til med samme formål at etablere kontakter med andre europæiske universiteter;

19.  bemærker, at de resterende disponible midler i kontrakten til betaling af K3-bygningen vil blive brugt til at finansiere moderniseringen af K2-bygningen; er interesseret i at kende omfanget af dette arbejde;

20.  gentager sit krav om, at Revisionsrettens bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport;

21.  anerkender, at Revisionsretten har gjort en indsats for at reducere oversættelsesomkostningerne; mener, at udsigten til en samarbejdsaftale om oversættelse – i lighed med den, som de rådgivende udvalg har med Parlamentet – kunne overvejes som en del af Revisionsrettens strategi for 2013-2017 til at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne; anmoder Revisionsretten om at overveje at outsource oversættelser som en yderligere måde at mindske omkostningerne på;

22.  anerkender de resultater, som Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning har nået, ved at blive enig om en harmoniseret metode, der gør det muligt at foretage direkte sammenligninger af alle institutionernes oversættelsesomkostninger; glæder sig over, at Revisionsretten leverer data i overensstemmelse med denne metode;

23.  opfordrer Revisionsretten til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede sager i OLAF, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

24.  noterer sig, at gennemførelsen af den interne revisionstjenestes anbefalinger om at gennemgå reglerne i vejledningen for tjenesterejser blev udsat af tekniske årsager;

25.  noterer sig Revisionsrettens første skridt i retning af et papirløst miljø; støtter Revisionsretten i dens målsætninger, men forventer, at Parlamentets Budgetkontroludvalg fortsat vil modtage nogle papirudgaver af Revisionsrettens beretninger; støtter den miljøstrategi, som Revisionsretten hidtil har gennemført, herunder dens fokus på begrænsning af dens energiforbrug, øget anvendelse af videokonferencer, installation af et system til genvinding af regnvand og fremme af bæredygtig mobilitet;

26.  glæder sig over den øgede klarhed i Revisionsrettens meddelelser i medierne; forventer, at denne positive udvikling fortsætter;

27.  værdsætter samarbejdet mellem Revisionsretten og Parlamentets Budgetkontroludvalg og glæder sig over Revisionsrettens regelmæssige feedback på Parlamentets anmodninger.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT L 51 af 20.2.2014.

(2)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 373 af 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion V – Revisionsretten (EUT L 255 af 30.9.2015, s. 123).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik