Διαδικασία : 2015/2158(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0107/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0107/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0153

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 590kWORD 96k
8.4.2016
PE 571.502v02-00 A8-0107/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

(2015/2158(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2015/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0123/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0107/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2015/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0107/2016),

1.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφεξής «το Συνέδριο») υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής – η PricewaterhouseCoopers SARL – έτσι ώστε να εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που το ίδιο εφαρμόζει στους ελεγχόμενούς του· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του ελεγκτή ότι «η δημοσιονομική δήλωση παρέχει αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου»·

2.  τονίζει ότι, το 2014, οι οριστικές πιστώσεις του Συνεδρίου ανέρχονταν σε 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR το 2013), και ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 98,8% έναντι 92% το 2013· χαιρετίζει τη βελτίωση του ποσοστού εκτέλεσης στο πλαίσιο ενός μειωμένου προϋπολογισμού·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Συνεδρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες που αφορούν τα άτομα που εργάζονται στο όργανο·

4.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Συνεδρίου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια αξιοποιούνται με πιο αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο· υπενθυμίζει ότι το Συνέδριο βρίσκεται σε εξέχουσα θέση προκειμένου να παρέχει στον νομοθέτη και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πολύτιμες γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της οικονομίας, των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

5.  χαιρετίζει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Συνεδρίου που ξεκίνησε στα τέλη του 2014, προκειμένου να εξορθολογίσει τη διαδικασία του ελέγχου και να μετατρέψει το Συνέδριο σε έναν οργανισμό που θα εστιάζεται στα καθήκοντα και να επεκτείνει το πεδίο των εργασιών του προσωπικού· καλεί το Συνέδριο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους στόχους που επιτεύχθηκαν και τις επιπτώσεις που διαπιστώθηκαν μετά τη μεταρρύθμιση·

6.   υπενθυμίζει στο Συνέδριο ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει στο σημείο 54 της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, του 2012, ότι όλες οι πτυχές των εξωτερικών ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους «παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του ΕΕΣ, το οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και καλύπτει από τον προϋπολογισμό του οιαδήποτε άλλη δαπάνη συνδέεται με τους εξωτερικούς αυτούς ελέγχους που έχουν ανατεθεί σε τρίτους»· εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η νέα προσέγγιση του ελέγχου, που εμπλέκει ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, οδήγησε στην αύξηση του διοικητικού φόρτου των αποκεντρωμένων οργανισμών· σημειώνει με ανησυχία ότι τούτο οδήγησε σε αύξηση του διοικητικού φόρτου κατά 85%, σε πάνω από 13.000 ώρες σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο, τον οποίο διαχειρίστηκε το Συνέδριο, κάτι που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 3,5 ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι ο χρόνος που αναλώθηκε για ανάθεση συμβάσεων και διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου δημιούργησε πάνω από 1.400 ώρες πρόσθετης εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και η συνολική ετήσια δαπάνη του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου του ιδιωτικού τομέα το 2014 ανήλθε σε 550 000 EUR· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συνέδριο να ακολουθήσει τη συμπεφωνημένη κοινή προσέγγιση και να αναθέσει ελέγχους σε εξωτερικούς ελεγκτές των οργανισμών και να καλύψει το κόστος, καθώς και να παράσχει καλύτερη καθοδήγηση για τους ιδιώτες ελεγκτές προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο αυξημένος διοικητικός φόρτος·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Συνέδριο σχεδιάζει να προχωρήσει σε επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να αξιολογήσει τις επιδόσεις του, μετά το σχετικό αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013(6)·

8.  βασιζόμενο στην καλή αυτή συνεργασία, ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ετοιμάσει ειδική έκθεση σχετικά με το εάν η Επιτροπή έκανε καλή χρήση των εξουσιών της όσον αφορά τη στήριξη και τον έλεγχο των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

9.  στηρίζει το Συνέδριο στην προσπάθειά του να διαθέσει περισσότερους πόρους στους ελέγχους επιδόσεων· αναμένει ότι η οργάνωση του ελεγκτικού προσωπικού με βάση τα καθήκοντα θα δώσει τη δυνατότητα στο Συνέδριο να χορηγεί πόρους πιο ευέλικτα χωρίς να υπονομεύεται η αποστολή του· θεωρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων, ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση των εκθέσεων ελέγχου των επιδόσεων (απόδοση σε σχέση με το κόστος) των διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ και όσον αφορά τον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης· αναμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τον επιμερισμό του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Συνεδρίου·

10.  σημειώνει την πρωτοβουλία του Συνεδρίου να μεταρρυθμίσει το σύστημα οργάνωσης των τμημάτων του και ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τη σχετική πρόταση·

11.  σημειώνει, με βάση τα στοιχεία του Συνεδρίου, ότι το 2014 σημειώθηκε ρεκόρ στο έργο που παρήγαγε το όργανο· χαιρετίζει καινοτομίες όπως η γενική επισκόπηση·

12.  σημειώνει ότι τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων έχουν συντομευθεί από το 2008, μολονότι δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο των 18 μηνών· τονίζει ότι ο στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός ούτως ώστε να μην υπονομευτεί η ποιότητα των εκθέσεων·

13.  ενθαρρύνει το Συνέδριο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ του αριθμού και της επικαιρότητας των ειδικών εκθέσεων·

14.  εμμένει στην άποψη ότι οι συστάσεις των ειδικών εκθέσεων συχνά είναι ασαφείς και ότι θα πρέπει να γνωστοποιούν συστηματικά τη θετική και αρνητική συμπεριφορά των αντίστοιχων κρατών·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5% διενεργείται χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην πολιτική του Συνεδρίου που συνίσταται στην ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου· καλεί το Συνέδριο να διασφαλίσει ότι περαιτέρω μειώσεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των εκθέσεών του·

16.  καλεί το Συνέδριο να εξασφαλίσει, παράλληλα με την αξία και την εμπειρογνωμοσύνη, τη γεωγραφική ισορροπία του προσωπικού του, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαχειριστικές και διευθυντικές θέσεις·

17.  εκτιμά τις προσπάθειες του Συνεδρίου να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στο προσωπικό του· επισημαίνει και χαιρετίζει την αύξηση του αριθμού των ελεγκτριών, η οποία αναμφίβολα θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά την παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου ελεγκτριών· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

18.  εκτιμά τις προσπάθειες του Συνεδρίου σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση των ελεγκτών του, προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποδοτικές η διαχείριση και η επικαιροποίηση της γνώσης· συγχαίρει το Συνέδριο για τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο του Metz/Nancy στη δημιουργία ειδικών μαθημάτων ευρωπαϊκού λογιστικού ελέγχου, και ενθαρρύνει το Συνέδριο να καθιερώσει επαφές με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για τον ίδιο σκοπό·

19.  σημειώνει ότι τα εναπομένοντα κεφάλαια που διατίθενται στη σύμβαση θεματοφυλακής η οποία συνήφθη για την πληρωμή του κτιρίου Κ3 θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του κτιρίου Κ2· θα το ενδιέφερε να μάθει την έκταση των εν λόγω εργασιών·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του η πολιτική του Συνεδρίου για τα κτίρια να επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του·

21.  αναγνωρίζει ότι το Συνέδριο καταβάλλει προσπάθειες να μειώσει τα έξοδα μετάφρασης· πιστεύει ότι το ενδεχόμενο συμφωνίας συνεργασίας για τη μετάφραση - όπως έχουν οι συμβουλευτικές επιτροπές με το Κοινοβούλιο - θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος της στρατηγικής του Συνεδρίου για το χρονικό διάστημα 2013-2017 που έχει στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους· ζητεί από το Συνέδριο να εξετάσει τη μετάφραση από εξωτερικούς συνεργάτες ως έναν πρόσθετο τρόπο εξοικονόμησης κόστους·

22.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας ως προς την έγκριση μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις του κόστους της μετάφρασης για όλα τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συνέδριο παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή·

23.  καλεί το Συνέδριο να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το θεσμικό όργανο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

24.  σημειώνει ότι η εκτέλεση των συστάσεων της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου περί επανεξέτασης των κανόνων που περιλαμβάνονται στον οδηγό αποστολών αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους·

25.  σημειώνει τις πρώτες ενέργειες του Συνεδρίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί· συντάσσεται με το Συνέδριο για την υλοποίηση των στόχων του αλλά αναμένει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να λαμβάνει λίγα αντίγραφα σε χαρτί των εκθέσεων του Συνεδρίου· επιδοκιμάζει την περιβαλλοντική στρατηγική που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα το Συνέδριο, περιλαμβανομένης της εστίασής του στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των βιντεοδιασκέψεων, την εγκατάσταση συστήματος περισυλλογής όμβριων υδάτων και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας·

26.  χαιρετίζει τη βελτιωμένη σαφήνεια των μηνυμάτων του Συνεδρίου στα μέσα ενημέρωσης· αναμένει τη συνέχιση αυτών των βελτιώσεων·

27.  εκτιμά τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική ανταπόκριση του Συνεδρίου στα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ L 51, 20.2.2014

(2)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 5.11.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(6)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕ L 255, 30.9.2015, σ. 123).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου