Menettely : 2015/2158(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0107/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0107/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0153

MIETINTÖ     
PDF 348kWORD 78k
8.4.2016
PE 571.502v02-00 A8-0107/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin

(2015/2158(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

TARKISTUKSET
 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(2015/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0107/2016),

1.  myöntää tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille vastuuvapauden tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tilintarkastustuomioistuimelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(2015/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0107/2016),

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksen tarkastaa riippumaton ulkoinen tilintarkastaja – PricewaterhouseCoopers SARL – jotta voidaan soveltaa samoja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita, joita tilintarkastustuomioistuin soveltaa omiin tarkastuskohteisiinsa; panee merkille tilintarkastajan lausunnon, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta;

2.  toteaa, että vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuimella oli käytettävissään määrärahoja kaikkiaan 133 498 000 euroa (142 761 000 euroa vuonna 2013) ja että talousarvion yleinen toteutusaste oli 98,8 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 92 prosenttia; pitää myönteisenä, että määrärahojen käyttöaste on parantunut niiden vähentyessä;

3.  korostaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuren osan siitä muodostavat toimielimen henkilöstömenot;

4.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimella on keskeinen rooli unionin varojen paremman ja järkevämmän käytön varmistamisessa; muistuttaa, että sillä on erinomaiset mahdollisuudet toimittaa lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjälle arvokasta tietoa unionin toimien tuloksista ja seurauksista, jotta voidaan lisätä unionin rahoittaman toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

5.  pitää myönteisenä vuoden 2014 lopulla käynnistynyttä tilintarkastustuomioistuimen uudistushanketta, jolla pyritään järkeistämään tarkastusprosessia, tekemään tilintarkastustuomioistuimesta tehtävälähtöinen organisaatio ja laajentamaan henkilöstön toimenkuvaa; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uudistuksen myötä saavutetuista tavoitteista ja sen vaikutuksista;

6.   muistuttaa tilintarkastustuomioistuinta, että parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat erillisvirastoista vuonna 2012 antamansa yhteisen lähestymistavan 54 kohdassa, että ”kaikki näihin ulkoistettuihin ulkoisiin tarkastuksiin liittyvät seikat (...) ovat täysin tilintarkastustuomioistuimen vastuulla” ja että se ”hallinnoi kaikki tarvittavat hallinnolliset ja hankintamenettelyt ja rahoittaa omasta budjetistaan nämä menettelyt ja kaikki muut ulkoistetuista ulkoisista tarkastuksista aiheutuvat kustannukset”; pitää erittäin valitettavana, että uusi tarkastustapa, johon osallistuu yksityisiä tilintarkastajia, on johtanut erillisvirastojen hallinnollisen taakan lisääntymiseen; toteaa huolestuneena, että hallinnollinen taakka on lisääntynyt 85 prosentilla yli 13 000 tuntiin verrattuna tilintarkastustuomioistuimen suorittamaan edelliseen tarkastukseen ja että tämä vastaa 3,5:tä kokoaikaista työntekijää; pitää valitettavana, että tarkastussopimusten hankinta ja hallinnointi lisäsi erillisvirastojen työmäärää yli 1 400 tunnilla ja että ulkoisesta yksityisestä tarkastuksesta aiheutui vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 550 000 euron lisäkustannukset; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta soveltamaan sovittua yhteistä lähestymistapaa ja tekemään sopimuksia erillisvirastojen ulkoisten tarkastajien kanssa ja maksamaan näille tästä työstä sekä antamaan yksityisille tarkastajille parempia ohjeita, jotta lisääntynyttä hallinnollista rasitusta kyetään karsimaan merkittävästi;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo parlamentin sille varainhoitovuoden 2013 vastuuvapautta koskevassa 29. huhtikuuta 2015 annetussa päätöslauselmassa(6) esittämän pyynnön johdosta tarkastella unionin tuomioistuinta ja arvioida sen toiminnan tuloksellisuutta;

8.  pyytää tilintarkastustuomioistuinta laatimaan tämän hyvän yhteistyön pohjalta erityiskertomuksen siitä, onko komissio käyttänyt oikein toimivaltuuksiaan tukeakseen ja valvoakseen jäsenvaltioita niiden pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä;

9.  tukee tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksiä lisätä resursseja tuloksellisuuden tarkastamiseen; toivoo tarkastushenkilöstön tehtävälähtöisen organisoinnin mahdollistavan sen, että tilintarkastustuomioistuin voi osoittaa resursseja joustavammin, ilman että sen tehtävien hoito kärsii; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen ja korkeimpien kansallisten tilintarkastuselinten välistä SEUT-sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaista yhteistyötä olisi tiivistettävä, erityisesti kun on kyse unionin eri toimintalinjoja ja ohjelmia koskevista toiminnantarkastuskertomuksista (vastinetta rahalle -tarkastukset) ja yhteisen hallinnoinnin järjestelyjen tarkastamisesta; odottaa konkreettisia tuloksia tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen työohjelman tiedoksiantamisesta;

10.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen aloitteen sen jaostojärjestelmän uudistuksesta ja odottaa kiinnostuneena lisätietoja ehdotuksesta;

11.  panee tilintarkastustuomioistuimen antamista tiedoista merkille, että sen tuotos oli vuonna 2014 ennätyksellisen suuri; panee tyytyväisenä merkille yleiskatsausten kaltaiset uudet julkaisut;

12.  panee merkille, että erityiskertomusten tuottamiseen tarvittava aika on lyhentynyt vuodesta 2008, vaikkakaan vielä ei ole saavutettu 18 kuukauden tavoitetta; korostaa, että tavoitteen on oltava realistinen, jotta ei vaaranneta kertomusten laatua;

13.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan erityiskertomusten lukumäärän ja ajoituksen välistä suhdetta;

14.  on sitä mieltä, että erityiskertomusten suositukset ovat usein epäselviä ja että niissä olisi johdonmukaisesti tuotava esille kyseisten maiden myönteiset ja kielteiset toimintatavat;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että henkilöstön viiden prosentin vähennysvelvoitteen soveltamisesta ei ole aiheutunut kielteisiä vaikutuksia tilintarkastustuomioistuimen tarkastusyksiköiden vahvistamiseen pyrkivään toimintapolitiikkaan; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta varmistamaan, että lisäleikkaukset eivät heikennä sen kertomusten laatua;

16.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta varmistamaan, että henkilöstön maantieteellinen jakauma otetaan huomioon ansioiden ja asiantuntemuksen lisäksi varsinkin hallinto- ja johtotehtävissä;

17.  suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen toteuttamiin toimiin sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi henkilöstönsä keskuudessa; korostaa ja pitää myönteisenä naispuolisten tarkastajien määrän lisääntymistä, joka epäilemättä heijastuu aikanaan naisten määrään kyseisen alan johtotehtävissä, sekä naispuolisten tarkastajien verkoston luomista; korostaa tarvetta jatkaa tällaista työtä;

18.  suhtautuu erittäin myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen toimiin, jotka koskevat sen tarkastajien ammatillista koulutusta, jotta tietämyksenhallinta ja tietämyksen saattaminen ajan tasalle olisi tehokkaampaa; suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen yhteistyöhön Metzin ja Nancyn yliopiston kanssa erityisopintojen luomiseksi Euroopan unionin tilintarkastuksesta ja kannustaa tilintarkastustuomioistuinta luomaan yhteyksiä muihin eurooppalaisiin yliopistoihin samaa tarkoitusta varten;

19.  panee merkille, että K3-rakennuksen maksamista varten tehdyssä sopimuksessa jäljellä olevalla määrällä rahoitetaan K2-rakennuksen kunnostustöitä; on kiinnostunut tietämään, kuinka laajoista töistä on kyse;

20.  kehottaa jälleen liittämään tilintarkastustuomioistuimen kiinteistöpolitiikan sen vuotuiseen toimintakertomukseen;

21.  toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt säästöihin käännöskustannuksissa; katsoo, että kääntämistä koskevaa yhteistyösopimusta – jollainen neuvoa-antavilla komiteoilla on parlamentin kanssa – voitaisiin harkita osaksi vuosia 2013–2017 koskevaa tilintarkastustuomioistuimen strategiaa, jolla tehostetaan toimintaa ja vähennetään kuluja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan käännösten ulkoistamista lisäsäästöjen saamiseksi;

22.  panee merkille toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean saavuttamat tulokset pyrittäessä sopimukseen sellaisista yhdenmukaisista menetelmistä, jotka mahdollistavat kaikkien toimielinten käännöskustannusten suoran vertailun; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa tiedot näitä menetelmiä noudattaen;

23.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö, ja näihin tapauksiin liittyvät jatkotoimet;

24.  panee merkille, että sisäisen tarkastuksen suosittamaa virkamatkaoppaan sääntöjen tarkistamista lykättiin teknisistä syistä;

25.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on aloittanut siirtymisen paperittomaan toimintaympäristöön; tukee tilintarkastustuomioistuinta sen tavoitteissa mutta toivoo, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle toimitetaan jatkossakin muutama paperikopio tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista; suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen tähän mennessä toteuttamaan ympäristöstrategiaan, johon sisältyvät muun muassa tavoite vähentää energian kulutusta, videokonferenssien laajempi hyödyntäminen, sadeveden keräysjärjestelmän asentaminen ja kestävän liikkuvuuden edistäminen;

26.  toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuimen viestintä tiedotusvälineissä on selkeytynyt; toivoo tämän myönteisen kehityksen jatkuvan;

27.  arvostaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välillä ja pitää myönteisenä parlamentin pyyntöihin perustuvaa tilintarkastustuomioistuimen säännöllistä palautetta.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL L 51, 20.2.2014.

(2)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 5.11.2015, s 1.

(4)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s 1.

(6)

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (EUVL L 255, 30.9.2015, s. 123).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö