Procedūra : 2015/2158(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0107/2016

Pateikti tekstai :

A8-0107/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0153

PRANEŠIMAS     
PDF 581kWORD 90k
8.4.2016
PE 571.502v02-00 A8-0107/2016

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2015/2158(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

PAKEITIMAI
 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2015/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015) 0377 – C8-0203/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto įvykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0107/2016),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Audito Rūmams, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, taip pat Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį

(2015/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0107/2016),

1.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos jie taiko savo audituojamiems subjektams, Audito Rūmų metinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius – įmonė „PricewaterhouseCoopers SARL“; atkreipia dėmesį į auditoriaus nuomonę, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Audito Rūmų finansinę būklę;

2.  pabrėžia, kad 2014 m. Audito Rūmų galutiniai asignavimai iš viso siekė 133 498 000 EUR (2013 m. – 142 761 000 EUR) ir kad bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,8 proc., palyginti su 92 proc. 2013 m.; palankiai vertina įvykdymo lygio pagerėjimą sumažėjus biudžetui;

3.  pabrėžia, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis ir didelė lėšų dalis panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis;

4.  pripažįsta labai svarbų Audito Rūmų vaidmenį užtikrinant geresnį ir sumanesnį Europos lėšų panaudojimą; primena, kad Audito Rūmai turi puikias galimybes teikti teisės aktų leidėjui ir biudžeto valdymo institucijai vertingas nuomones apie taikant Sąjungos politikos priemones pasiektus rezultatus ir poveikį, kad būtų galima pagerinti Sąjungos finansuojamos veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą;

5.  palankiai vertina 2014 m. pabaigoje pradėtą Audito Rūmų reformos projektą, kuriuo siekiama supaprastinti audito procesą, paversti Audito Rūmus užduotimis grindžiama organizacija ir išplėsti darbuotojų darbo apimtį; ragina Audito Rūmus informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pasiektus tikslus ir nustatytą šios reformos poveikį;

6.   primena Audito Rūmams, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija 2012 m. Bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras 54 punkte susitarė, kad už visus užsakomųjų išorės auditų aspektus visiška atsakomybė ir toliau tenka Europos Audito Rūmams, kurie administruoja visas reikiamas administracines ir viešųjų pirkimų procedūras ir iš savo biudžeto finansuoja šias procedūras ir visas kitas su užsakomaisiais išorės auditais susijusias išlaidas; labai apgailestauja, kad dėl naujo audito metodo, kai įtraukiami privačiojo sektoriaus auditoriai, padidėjo decentralizuotoms agentūroms tenkanti administracinė našta; susirūpinęs pažymi, kad administracinė našta padidėjo 85 proc., iki daugiau kaip 13 000 valandų, palyginti su ankstesniu Audito Rūmų atliktu auditu, ir tai vidutiniškai atitinka 3,5 etato ekvivalentų; apgailestauja dėl to, kad viešieji pirkimai ir audito sutarčių administravimas pareikalavo daugiau kaip 1 400 papildomo decentralizuotų agentūrų darbo valandų ir kad papildomos privačiojo sektoriaus išorės auditų išlaidos 2014 m. siekė 550 000 EUR; dar kartą ragina Audito Rūmus laikytis sutarto bendro požiūrio ir sudaryti sutartis su agentūrų išorės auditoriais ir jiems mokėti, taip pat geriau konsultuoti privačius auditorius, kad būtų smarkiai sumažinta padidėjusi administracinė našta;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad, remdamiesi Parlamento prašymu, pateiktu jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(6), Audito Rūmai ketina persvarstyti Teisingumo Teismo veiklą, kad įvertintų jo veiksmingumą;

8.  remdamasis geru bendradarbiavimu, prašo Audito Rūmų parengti specialią ataskaitą dėl to, ar Komisija tinkamai naudojosi savo įgaliojimais remdama ir kontroliuodama valstybes nares joms įgyvendinant Sąjungos teisę;

9.  pritaria Audito Rūmų pastangoms daugiau išteklių skirti veiklos auditams; tikisi, kad užduotimis grindžiama audito srities darbuotojų organizacija sudarys sąlygas Audito Rūmams lanksčiau paskirstyti išteklius nepakenkiant savo misijai; mano, kad, remiantis SESV 287 straipsnio 3 dalimi, reikėtų siekti glaudesnio Audito Rūmų ir nacionalinių aukščiausiųjų audito institucijų bendradarbiavimo, visų pirma rengiant įvairių Sąjungos politikos priemonių ir programų veiklos (ekonominio naudingumo) audito ataskaitas ir atliekant pasidalijamojo valdymo auditą; tikisi konkrečių rezultatų paskelbiant Audito Rūmų metinę darbo programą;

10.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų iniciatyvą reformuoti kolegijų sistemą ir nori daugiau sužinoti apie pasiūlymą;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai pažymi, kad 2014 m. institucija pasiekė atliktų darbų rekordą; palankiai vertina naujoves, pavyzdžiui, padėties apžvalgas;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad terminai, per kuriuos reikia parengti specialiąsias ataskaitas, nuo 2008 m. tapo trumpesni, tačiau vis dar nepasiektas 18 mėnesių tikslas; pabrėžia, kad siekiant nepakenkti ataskaitų kokybei tikslas turi būti realistinis;

13.  ragina Audito Rūmus išnagrinėti specialiųjų ataskaitų skaičiaus ir parengimo laiku santykį;

14.  pabrėžia, kad specialiųjų ataskaitų rekomendacijos dažnai yra neaiškios ir kad jose nuolat turėtų būti skelbiama apie teigiamą ir neigiamą susijusių šalių elgesį;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad įsipareigojimas 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių įgyvendinamas nedarant neigiamo poveikio Audito Rūmų politikai dėl audito tarnybų stiprinimo; ragina Audito Rūmus užtikrinti, kad dėl tolesnio mažinimo nenukentėtų ataskaitų kokybė;

16.  ragina Audito Rūmus, atsižvelgiant į nuopelnus ir kompetenciją, užtikrinti darbuotojų geografinę pusiausvyrą, ypač einančiųjų vadovaujamas ir direktorių pareigas;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas pagerinti darbuotojų lyčių pusiausvyrą; pastebi ir džiaugiasi, kad daugėja moterų auditorių, o tai neabejotinai turės įtakos tam, kad vis daugiau jų eis atsakingas pareigas šiame sektoriuje ir kad bus sukurtas moterų auditorių tinklas; pabrėžia, kad reikia toliau dirbti šia linkme;

18.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas, susijusias su auditorių profesiniu mokymu, siekiant užtikrinti, kad žinių valdymas ir žinių atnaujinimas būtų veiksmingesni; džiaugiasi, kad Audito Rūmai bendradarbiauja su Meco / Nansi universitetu, kad būtų sukurtos specializuotos Europos audito studijos, ir skatina Audito Rūmus tuo pačiu tikslu užmegzti ryšius su kitais Europos universitetais;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų balansas, turimas pagal sutartį, sudarytą siekiant sumokėti už pastatą K3, bus panaudotas finansuoti pastato K2 atnaujinimą; nori sužinoti, kokia yra šių darbų apimtis;

20.  dar kartą ragina Audito Rūmus savo pastatų politiką pridėti prie metinės veiklos ataskaitos;

21.  pripažįsta, kad Audito Rūmai deda pastangų siekdami sumažinti vertimo raštu išlaidas; mano, kad bendradarbiavimo susitarimas vertimo raštu srityje – kurį konsultaciniai komitetai yra sudarę su Parlamentu – galėtų būti laikomas Audito Rūmų 2013–2017 m. strategijos dalimi siekiant padidinti veiksmingumą ir sumažinti išlaidas; prašo Audito Rūmų apsvarstyti vertimo raštu užsakomąsias paslaugas kaip papildomą būdą sutaupyti;

22.  pripažįsta tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto pasiektus rezultatus susitarimo dėl suderintos metodikos, kuria remiantis galima tiesiogiai palyginti visų institucijų vertimo raštu išlaidas, srityje; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai teikia duomenis remdamiesi šia metodika;

23.  ragina Audito Rūmus, laikantis esamų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metinės veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose ši institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad vidaus auditorių tarnybos rekomendacijų peržiūrėti į gaires dėl komandiruočių įtrauktas taisykles įgyvendinimas buvo atidėtas dėl techninių priežasčių;

25.  atkreipia dėmesį į pirmuosius Audito Rūmų žingsnius pereinant prie bepopierės aplinkos; remia Audito Rūmus siekiant savo tikslų, tačiau tikisi, kad Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ir toliau bus teikiama keletas Audito Rūmų ataskaitų spausdintinių kopijų; pritaria Audito Rūmų iki šiol įgyvendinamai aplinkos strategijai, kurioje dėmesys skiriamas energijos vartojimo mažinimui, dažnesniam naudojimuisi vaizdo konferencijomis, lietaus vandens regeneravimo sistemos įrengimui, tvaraus judumo skatinimui;

26.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų pranešimai žiniasklaidoje tapo aiškesni; tikisi, kad ši sritis ir toliau bus tobulinama;

27.  vertina Audito Rūmų ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą ir džiaugiasi, kad Audito Rūmai, Parlamentui paprašius, reguliariai teikia grįžtamąją informaciją.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL L 51, 2014 2 20.

(2)

OL C 377, 2015 11 13, p. 1.

(3)

OL C 373, 2015 11 5, p. 1.

(4)

OL C 377, 2015 11 13, p. 146.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį (OL L 255, 2015 9 30, p. 123).

Teisinė informacija - Privatumo politika