Procedura : 2015/2158(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0107/2016

Teksty złożone :

A8-0107/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0153

SPRAWOZDANIE     
PDF 581kWORD 93k
8.4.2016
PE 571.502v02-00 A8-0107/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2015/2158(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

POPRAWKI
 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2015/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0107/2016),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Obrachunkowemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2015/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0107/2016),

1.  przyjmuje do wiadomości, że w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych, kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dokonuje niezależny audytor zewnętrzny – PricewaterhouseCoopers SARL; przyjmuje do wiadomości opinię audytora, że „sprawozdanie finansowe prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową Trybunału”;

2.  podkreśla, że w roku 2014 Trybunał dysponował ostateczną kwotą środków w wysokości 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR w 2013 r.) oraz że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 98,8% (w porównaniu do 92% w 2013 r.); z zadowoleniem przyjmuje lepsze wskaźniki wykonania uzyskane przy mniejszym budżecie;

3.  podkreśla, że budżet Trybunału jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji;

4.  uznaje kluczową rolę Trybunału w zapewnianiu lepszego i bardziej inteligentnego wydatkowania funduszy europejskich; przypomina, że Trybunał odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu prawodawcy i władzy budżetowej cennych opinii na temat rezultatów i wyników osiągniętych w realizacji unijnych strategii politycznych, w celu poprawy gospodarności, skuteczności i efektywności działań finansowanych przez Unię;

5.  z zadowoleniem przyjmuje projekt reformy Trybunału rozpoczęty pod koniec 2014 r., mający na celu usprawnienie procesu kontroli, przekształcenie Trybunału w organizację pracującą w trybie zadaniowym oraz poszerzenie zakresu zadań personelu; zwraca się do Trybunału o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o tym, jakie osiągnięto cele i jakie było oddziaływanie tej reformy;

6.   przypomina Trybunałowi, że Parlament, Rada i Komisja uzgodniły w ust. 54 wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych z 2012 r., że „za wszystkie aspekty audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia, finansuje je, a także z własnego budżetu pokrywa wszelkie inne koszty związane z tym rodzajem audytu”; głęboko ubolewa nad tym, że nowe podejście do kontroli, zakładające zaangażowanie audytorów sektora prywatnego, spowodowało większe obciążenie administracyjne dla agencji zdecentralizowanych; zauważa z zaniepokojeniem, że w związku z tym obciążenie administracyjne wzrosło o 85% do ponad 13 000 godzin w porównaniu z wcześniejszą kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał, co daje średnio 3,5 ekwiwalentów pełnego czasu pracy; ubolewa nad tym, że czas poświęcony przetargom i administrowaniu umowami dotyczącymi audytu przełożył się na ponad 1400 godzin dodatkowej pracy dla agencji zdecentralizowanych oraz że całkowite dodatkowe wydatki związane z zewnętrznym audytem przeprowadzonym przez sektor prywatny w 2014 r. wyniosły 550 000 EUR; ponownie apeluje do Trybunału, by zastosował się do uzgodnionego wspólnego podejścia i podpisał umowy z zewnętrznymi audytorami agencji oraz zapłacił za ich usługi, a także by zapewnił lepsze wytyczne audytorom prywatnym w celu znacznego ograniczenia większego obciążenia administracyjnego;

7.  zauważa z zadowoleniem, że – w następstwie wniosku Parlamentu sformułowanego w jego rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013 – Trybunał planuje przeprowadzenie przeglądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby ocenić jego wyniki(6);

8.  opierając się na tej dobrej współpracy, zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o przygotowanie sprawozdania specjalnego na temat tego, czy Komisja dobrze wykorzystała swoje uprawnienia, wspierając i kontrolując wdrażanie prawa Unii przez państwa członkowskie;

9.  wspiera Trybunał w jego staraniach na rzecz przeznaczenia większych zasobów na kontrole wykonania zadań; oczekuje, że oparta na zadaniach organizacja personelu zajmującego się kontrolą umożliwi Trybunałowi bardziej elastyczne przydzielanie zasobów bez uszczerbku dla jego misji; jest zdania, że zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE należy dążyć do ściślejszej współpracy między Trybunałem i najwyższymi, krajowymi organami kontroli, w szczególności w związku z realizacją sprawozdań z kontroli wykonania zadań (optymalne wykorzystanie zasobów) w ramach różnych unijnych strategii politycznych i programów oraz w związku z kontrolą zarządzania dzielonego; oczekuje konkretnych wyników w zakresie dzielenia się rocznym programem prac Trybunału;

10.  odnotowuje inicjatywę Trybunału dotyczącą reformy jego systemu izb i chętnie dowie się więcej na temat tej propozycji;

11.  na podstawie informacji od Trybunału zauważa, że w 2014 r. odnotowano rekordową wydajność tej instytucji; z zadowoleniem przyjmuje nowe elementy, takie jak sprawozdanie przekrojowe;

12.  zauważa, że wymagane terminy składania sprawozdań specjalnych skróciły się od 2008 r., choć nie udało się jeszcze osiągnąć celu wynoszącego 18 miesięcy; podkreśla, że cel musi być realistyczny, aby nie pogarszać jakości sprawozdań;

13.  zachęca Trybunał do zbadania związku między liczbą a terminowością sprawozdań specjalnych;

14.  zaznacza, że zalecenia zawarte w sprawozdaniach specjalnych są często niejasne i że powinny one konsekwentnie uwzględniać pozytywne i negatywne działania danych państw;

15.  zauważa z zadowoleniem, że wymóg ograniczenia liczby pracowników o 5% jest wdrażany bez negatywnego wpływu na politykę Trybunału w zakresie umacniania jego usług kontrolnych; wzywa Trybunał do dopilnowania, by dalsze cięcia nie wpłynęły negatywnie na jakość sprawozdań;

16.  zwraca się do Trybunału, by – obok zasług i wiedzy fachowej – zapewnił równowagę geograficzną personelu, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich;

17.  z zadowoleniem przyjmuje starania poczynione przez Trybunał w celu poprawy równowagi płci wśród członków swojego personelu; podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby kobiet wśród audytorów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie audytu i do utworzenia sieci kobiet zajmujących się audytem; podkreśla, że należy nadal prowadzić działania w tym względzie;

18.  z dużym zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez Trybunał starania dotyczące szkolenia zawodowego dla swoich audytorów z myślą o zapewnieniu skuteczniejszego zarządzania wiedzą i jej aktualizowania; wyraża uznanie dla Trybunału za współpracę z Uniwersytetem Metz/Nancy mającą na celu przygotowanie specjalistycznych studiów w zakresie audytu europejskiego i zachęca Trybunał do nawiązania kontaktów z innymi uniwersytetami europejskimi w tym samym celu;

19.  przyjmuje do wiadomości, że pozostałe środki finansowe dostępne na mocy umowy zawartej w celu opłacenia budynku K3 zostaną wykorzystane do sfinansowania modernizacji budynku K2; wyraża chęć poznania zakresu tych robót;

20.  ponownie apeluje o załączanie do rocznego sprawozdania z działalności Trybunału informacji o jego polityce w zakresie nieruchomości;

21.  przyznaje, że Trybunał stara się ograniczyć koszty tłumaczeń; uważa, że w ramach strategii Trybunału na okres 2013–2017 dotyczącej zwiększania skuteczności i ograniczania kosztów można rozważyć porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej tłumaczeń, na wzór porozumienia zawartego między Parlamentem a komitetami doradczymi; zwraca się do Trybunału, aby rozważył zlecanie na zewnątrz tłumaczeń pisemnych, co stanowi dodatkowy sposób na ograniczanie kosztów;

22.  uznaje rezultaty osiągnięte przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, który uzgodnił zharmonizowaną metodologię umożliwiającą bezpośrednie porównywanie kosztów tłumaczeń we wszystkich instytucjach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał przekazuje dane zgodnie z tą metodologią;

23.  wzywa Trybunał, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności i ochrony danych – uwzględniał wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była sama instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

24.  odnotowuje, że z przyczyn technicznych odłożono wdrażanie zaleceń służb audytu wewnętrznego dotyczących przeglądu zasad zawartych w przewodniku w sprawie podróży służbowych;

25.  odnotowuje pierwsze działania Trybunału na rzecz eliminowania papierowej formy dokumentów; popiera cele Trybunału, ale oczekuje, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu będzie nadal otrzymywać kilka papierowych kopii sprawozdań Trybunału; popiera strategię środowiskową realizowaną dotychczas przez Trybunał, w tym położenie nacisku na ograniczenie zużycia energii, częstsze wykorzystywanie wideokonferencji, zainstalowanie systemu odzysku wody deszczowej oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju;

26.  z zadowoleniem przyjmuje większą jasność wiadomości przekazywanych mediom przez Trybunał; oczekuje, że te ulepszenia będą kontynuowane;

27.  docenia współpracę Trybunału i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz z zadowoleniem przyjmuje regularne przekazywanie przez Trybunał informacji zwrotnych w odpowiedzi na wnioski Parlamentu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014.

(2)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.

(4)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 123).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności