Процедура : 2015/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2016

Внесени текстове :

A8-0108/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.53
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0189

ДОКЛАД     
PDF 708kWORD 125k
8.4.2016
PE 569.767v02-00 A8-0108/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2015/2166(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0108/2016),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0108/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0108/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 21 229 000 EUR, което представлява намаление с 0,56 % спрямо 2013 г.; като има предвид, че 99 % от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, същата степен като тази за предходната година, и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 69,45 %, което представлява намаление с 0,82 % спрямо предходната година; установява, че високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че равнището на пренесените към 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 25 % за дял II (административни разходи) и 75 % за дял III (оперативни разходи); установява въз основа на доклада на Сметната палата, че преносите по дял II се отнасят главно до планираното закупуване на стоки и услуги, свързани с информационните технологии, за които плащанията са били дължими през 2015 г.; потвърждава освен това, че преносите по дял III отразяват основно многогодишния характер на оперативните проекти на Агенцията, при които плащанията се извършват по планиран график;

3.  отбелязва, че през 2014 г. степента на изпълнение за бюджетните кредити, пренесени от 2013 към 2014 г., е 97,68 %, като само 147 430 EUR са били анулирани, което представлява 2,32 % от общата сума; освен това отбелязва, че тази ниска степен на анулирани бюджетни кредити е доста под целта на Агенцията;

Трансфери

4.  отбелязва, че през 2014 г. Управителният съвет на Агенцията одобри три бюджетни трансфера между дялове от бюджета, както и над 10 % от одобрения бюджет; отбелязва, че тези трансфери възлизат на сумата от 947 932 EUR и са свързани главно с преразпределяне на излишъка в рамките на административните разходи, към оперативни проекти или в рамките на оперативните разходи;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че с цел подобряване на качеството на офертите е извършен надзорен преглед на всички процедури за възлагане на обществени поръчки преди отправянето на покани за участие в търгове; отбелязва факта, че освен тези прегледи, при необходимост, са предприети корективни действия, като например промени в тръжните спецификации;

6.  отбелязва, че от 2014 г. Агенцията е въвела нова система за оценка в резултат на промените в Правилника за длъжностните лица, внесени чрез Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7); отбелязва по-специално, че докладите за оценка на Агенцията понастоящем включват цялостна оценка за задоволителността на работата на служителя; посочва, че за служителите са организирани обучителни сесии за определяне на специфични, измерими, достижими, целесъобразни и обвързани със срокове цели (SMART) и надеждни показатели за изпълнението, както и за изготвянето на ясни оценки;

7.  приветства факта, че Агенцията участва в процедури за възлагане на обществени поръчки на Комисията винаги, когато това е възможно; освен това отбелязва, че Агенцията стартира съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки заедно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за разработването на интранет приложения, както и с Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за събирането на данни за подпомагане на изпълнението на оперативните проекти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че в края на 2014 г. Агенцията преразгледа и прие хармонизирани правила за предотвратяване на конфликти на интереси във връзка с нейния Управителен съвет и Научен комитет; освен това отбелязва, че Агенцията разработи и прие насоки за предотвратяването на конфликти на интереси, предназначени за нейните служители;

9.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е публикувала декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на нейния Управителен съвет и Научен комитет, както и на нейния ръководен екип;

10.  отбелязва, че Агенцията прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения съгласно решението на нейния Изпълнителен съвет(8); отбелязва освен това, че нейните служители са задължени да докладват за обстоятелства, свидетелстващи за евентуална незаконна дейност, включително измама или корупция, или за сериозно неизпълнение на професионалните задължения; констатира, че Агенцията е повишила осведомеността на своите служители във връзка с тази политика; отбелязва, че Агенцията ще продължи да прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения до приемането от Комисията на нова политика за подаването на сигнали за нарушения, предвидено за 2016 г.;

11.  все пак изразява съжаление за това, че срещу Агенцията многократно са завеждани дела за случаи на лошо отношение спрямо лица, подаващи сигнали за нередности, и подчертава факта, че Европейският омбудсман е заявил, че Агенцията е допуснала лошо управление, като е отказала да проведе подходящо задълбочено разследване относно твърденията на лице, подало сигнал за нередности, за упражняване на психически тормоз; призовава Агенцията да прилага решенията на Съда на публичната служба, и по-специално решението на Съда на публичната служба от 8 октомври 2015 г.(9);

12.  насърчава Агенцията да повишава в по-голяма степен информираността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред своите служители, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждане на постигнатите резултати;

13.  призовава Агенцията да обърне специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета;

14.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е провеждала нови одити; освен това отбелязва, че Агенцията е предприела последващи действия във връзка с два одита, извършени през 2013 г. във връзка с човешките ресурси и управлението на договори; констатира, че Агенцията е представила планове за действие за изпълнение на препоръките на Службата за вътрешен одит, които бяха оценени положително от IAS; установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит е извършила последващ одит, който е приключил с положителни резултати, без неизпълнени препоръки, маркирани като „много важни“; отбелязва, че е приключило изпълнението на всички препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит до декември 2013 г.;

Други коментари

16.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че при изменението на Правилника за длъжностните лица през 2004 г. с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(10) са включени разпоредби, предвиждащи, че бъдещите възнаграждения на длъжностни лица, назначени преди 1 май 2004 г., не следва да бъдат по-малки от тези, заложени в предходния правилник; отбелязва, че одитът на Сметната палата е разкрил нарушение на тази разпоредба, като при 10 от 26-те длъжностни лица, назначени към този момент, се наблюдава намаление на възнагражденията с 45 892 EUR за периода 2005—2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че изчисляването на заплатите е възложено на външен изпълнител – Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията; отбелязва, че Агенцията е предприела необходимите действия, за да разреши този въпрос;

17.  отбелязва със задоволство, че основната информация за Агенцията е публикувана на нейния уебсайт на всички езици на Съюза; отбелязва, че Агенцията редовно публикува в социалните медии информация и актуализирани данни относно последните си доклади и други дейности, включително интерактивни данни, инфографики, снимки и видеоматериали;

18.  констатира, че през 2012 г. е извършена независима оценка на Агенцията с цел оценяване на ефективността, ефикасността, добавената стойност, полезността, координацията и съгласуваността на нейната работа; отбелязва, че един от ключовите приоритети, включени в стратегическия план на Агенцията за периода 2013–2017 г., основан на тази оценка, е увеличаване на приноса на Агенцията за процесите на национално равнище; отбелязва, че Агенцията засилва връзките си с държавите членки и увеличава сътрудничеството си със заинтересованите страни на национално равнище, за да могат подкрепените с доказателства съвети на Агенцията да залегнат в основата на изготвяните и прилагани национални политики в областта на основните права;

19.  отбелязва със задоволство, че през февруари 2014 г. Агенцията създаде уебсайт за деца като част от раздела за правата на детето на своята интернет страница, където децата могат да намерят информация за техните права, за това кой взема решения за техните права, какво прави Агенцията за децата, както и полезни линкове, при нужда от повече информация;

20.  призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

21.  призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

22.  заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

°  °

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

19.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2015/2166(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни; потвърждава, че високите суми, прехвърлени по дял II, са свързани главно с планираното закупуване на стоки и услуги, свързани с ИТ, плащанията за които са дължими едва през 2015 г., а прехвърлянията на средства по дял III отразяват най-вече многогодишния характер на оперативните проекти на Агенцията, при които плащанията се извършват в съответствие с планирани графици; приема отговора на Агенцията по отношение на естеството на прехвърлените суми и ниското равнище на анулирани кредити в бюджета;

2.  приветства факта, че според доклада на Сметната палата през 2014 г. са поети задължения за целия размер на бюджетните кредити.

3.  отбелязва, че по силата на новия Правилник за длъжностните лица, във вида, в който е изменен през 2014 г., възнаграждението на длъжностните лица и другите служители, наети преди 1 май 2014 г., следва да не бъде по-ниско от възнаграждението в съответствие с предишния правилник за длъжностните лица; изразява съжаление, че в 10 случая Агенцията не е спазила това изискване; признава, че вследствие на констатациите на Сметната палата през 2015 г. Агенцията е предприела корективни мерки; подчертава значението на доброто управление на човешките ресурси и закрилата на правата на служителите;

4.  отбелязва, че Агенцията все още не разполага със свои собствени обвързващи правила за закрила на лицата, подали сигнал за нередности, въпреки препоръките, изказани от Парламента през 2015 г., и въпреки наличието на проект на съответни разпоредби в очакване на формално приемане от 2012 г.; отбелязва, че Агенцията прилага насоките на Комисията по отношение на лицата, подали сигнал за нередности в съответствие с решение на изпълнителния съвет от 2012 г. и изисква съответните вътрешни правила да бъдат незабавно приети и публикувани, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица, тъй като той влезе в сила на 1 януари 2014 г.; отправя искане за досие със случаите на подаване на сигнали за нередности и тяхното разглеждане в съответствие с горепосочените правила;

5.  потвърждава, че през 2014 г. Агенцията прие практическо ръководство за управление и предотвратяване на конфликтите на интереси сред нейните служители; отправя искане към Агенцията да представи на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета досие със случаите на установени конфликти на интереси, да гарантира, че професионалните автобиографии и декларациите за интереси на членовете на нейния управителен съвет, експерти и управленски екип са публикувани, наред с набор от ясни правила срещу „кадровите въртележки“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(8)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf

(9)

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 октомври 2015 г., DD/ Агенция на Европейския съюз за основните права, съединени дела C-106/13 и F-25/14, ECLI: EU: F: 2015: 118.

(10)

Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).

(11)

Текстове, приети на тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация - Политика за поверителност