Procedūra : 2015/2166(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0108/2016

Pateikti tekstai :

A8-0108/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.53
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0189

PRANEŠIMAS     
PDF 685kWORD 117k
8.4.2016
PE 569.767v02-00 A8-0108/2016

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2166(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

PAKEITIMAI
 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0108/2016),

1.  patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(10), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0108/2016),

1.  pažymi, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0108/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 21 229 000 EUR, t. y. 0,56 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m. biudžetu; kadangi 99 proc. Agentūros biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2014 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., kaip ir praėjusiais metais, ir kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 69,45 proc., t. y. 0,82 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais; pažymi, kad bendras didelis įsipareigotų asignavimų lygis rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) buvo 25 proc., o pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) – 75 proc.; pažymi, jog Audito Rūmai nurodo, kad pagal II antraštinę dalį perkeltos sumos daugiausia yra susijusios su planuotu IT prekių ir paslaugų pirkimu, už kurias turėjo būti sumokėta 2015 m.; be to, pripažįsta, kad pagal III antraštinę dalį perkeltos sumos visų pirma atspindi Agentūros veiklos projektų daugiametį pobūdį, kai mokėjimai atliekami laikantis planinių tvarkaraščių;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 2013 m. į 2014 m. perkeltų asignavimų panaudojimo lygis 2014 m. buvo 97,68 proc. ir panaikinta buvo tik 147 430 EUR, t. y. 2,32 proc. visos sumos; taip pat pažymi, kad šis nedidelis panaikinimų lygis yra gerokai mažesnis už Agentūros planinį lygį;

Perkėlimai

4.  pažymi, kad 2014 m. Agentūros valdančioji taryba patvirtino tris biudžeto lėšų perkėlimus iš vienos biudžeto antraštinės dalies į kitą viršijant daugiau kaip 10 proc. patvirtinto biudžeto; pažymi, kad perkeliamos lėšos sudarė 947 932 EUR ir kad perkėlimas buvo daugiausia susijęs su administracinėms išlaidoms skirtų lėšų pertekliaus perskyrimu veiklos projektams arba veiklos išlaidoms skirtų lėšų perskirstymu;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, pažymi, kad prieš skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus buvo taikomas priežiūrinis tikrinimas siekiant pagerinti pasiūlymų kokybę; atkreipia dėmesį į tai, kad po šio tikrinimo imtasi taisomųjų veiksmų, pvz., prireikus buvo atliekami kvietimų pateikti pasiūlymus specifikacijų pakeitimai;

6.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra pradėjo taikyti naują vertinimo sistemą, kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 buvo pakeisti Tarnybos nuostatai(13); visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad į Agentūros vertinimo ataskaitas dabar įtrauktas bendras vertinimas, ar darbuotojo darbo rezultatai buvo patenkinami; konstatuoja, kad darbuotojams buvo surengti mokymo kursai, kaip nustatyti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, svarbius ir per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus, informatyvius veiklos rodiklius ir kaip rašyti aiškius vertinimus;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra, kai tik įmanoma, dalyvauja Komisijos viešųjų pirkimų procedūrose; be to, pažymi, kad Agentūra kartu su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) pradėjo bendrų viešųjų pirkimų procedūras dėl intraneto taikomųjų programų kūrimo ir kartu su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) – dėl duomenų rinkimo siekiant paremti veiklos projektų įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. pabaigoje ji peržiūrėjo ir priėmė suderintas interesų konfliktų prevencijos taisykles, skirtas valdančiajai tarybai ir moksliniam komitetui; taip pat pažymi, kad Agentūra parengė ir priėmė darbuotojams skirtas interesų konfliktų prevencijos gaires;

9.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad ji paskelbė valdančiosios tarybos ir mokslinio komiteto narių ir vadovaujančio personalo narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus;

10.  pažymi, kad Agentūra, vadovaudamasi vykdomosios valdybos sprendimu, taiko Komisijos parengtas informavimo apie pažeidimus gaires(14); taip pat pažymi, kad personalo nariai privalo pranešti apie faktus, rodančius, kad galbūt vykdoma neteisėta veikla, įskaitant sukčiavimą ar korupciją, arba padarytas rimtas profesinių pareigų vykdymo pažeidimas; pažymi, kad Agentūra padidino vidinį informuotumą apie šią politiką; pripažįsta, kad Agentūra ir toliau taikys Komisijos parengtas informavimo apie pažeidimus gaires, kol Komisija priims naują informavimo apie pažeidimus politiką, numatomą priimti 2016 m.;

11.  vis dėlto apgailestauja, kad Agentūra ne vieną kartą buvo traukiama atsakomybėn už netinkamą elgesį su informatoriais, ir pabrėžia, kad Europos ombudsmenas nurodė Pagrindinių teisių agentūros netinkamo administravimo atvejį, kai ji atsisakė atlikti išsamų ir teisingą tyrimą dėl skundo pateikėjų kaltinimų psichologiniu priekabiavimu; ragina Agentūrą vykdyti Tarnautojų teismo sprendimus, ypač Tarnautojų teismo 2015 m. spalio 8 d. sprendimą(15);

12.  ragina Agentūrą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomu aptarimu vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą;

13.  ragina Agentūrą ypatingą dėmesį skirti informatorių apsaugai atsižvelgiant į netrukus ketinamą priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo;

14.  ragina tas Sąjungos institucijas, įskaitant Europos Parlamentą, ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, patobulinti jų įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

Vidaus auditas

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) neatliko jokių naujų auditų; be to, pažymi, kad Agentūra ėmėsi tolesnių veiksmų po to, kai 2013 m. buvo atlikti du auditai, susiję su žmogiškaisiais ištekliais ir sutarčių valdymu; konstatuoja, kad Agentūra, siekdama įgyvendinti VAT rekomendacijas, pateikė veiksmų planus ir kad VAT palankiai įvertino šiuos planus; pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad 2015 m. VAT atliko tolesnį auditą, kurio rezultatai buvo teigiami, ir kad neliko vykdytinų rekomendacijų, pažymėtų žyma „labai svarbu“; pažymi, kad visos iki 2013 m. gruodžio mėn. VAT pateiktos rekomendacijos yra įgyvendintos;

Kitos pastabos

16.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad, Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004(16) iš dalies pakeitus Tarnybos nuostatus, buvo įtrauktos nuostatos, kad prieš 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų būsimas darbo užmokestis neturėtų būti mažesnis nei įdarbintų pagal ankstesnius Tarnybos nuostatus; pažymi, kad Audito Rūmai atlikdami auditą nustatė, kad šių nuostatų nebuvo laikomasi ir kad dėl to 10 iš 26 tuo metu įdarbintų pareigūnų atveju 2005–2014 m. laikotarpiu susidarė 45 892 EUR nepriemoka; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, pažymi, kad skaičiuoti atlyginimus pavesta Komisijos individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui; pažymi, jog Agentūra ėmėsi būtinų veiksmų, kad ištaisytų šią padėtį;

17.  su pasitenkinimu pažymi, kad pagrindinė informacija apie Agentūrą pateikiama jos interneto svetainėje visomis Sąjungos kalbomis; pažymi, kad Agentūra, naudodamasi socialinės žiniasklaidos kanalais, nuolat pateikia ir atnaujina informaciją, įskaitant interaktyvias duomenų vizualizacijas, grafinę informaciją, nuotraukas ir vaizdo medžiagą, susijusią su naujausiomis savo ataskaitomis ir kita veikla;

18.  konstatuoja, kad 2012 m. buvo atliktas nepriklausomas Agentūros vertinimas siekiant įvertinti Agentūros veiklos veiksmingumą, rezultatyvumą, pridėtinę vertę, naudingumą, koordinavimą ir nuoseklumą; pažymi, kad vienas iš svarbiausių prioritetinių uždavinių, nurodytų minėtu vertinimu pagrįstame Agentūros 2013–2017 m. strateginiame plane, yra padidinti Agentūros indėlį į nacionaliniu lygmeniu vykdomus procesus; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra, siekdama, kad Agentūros įrodymais pagrįsti patarimai taptų centriniu elementu formuojant ir įgyvendinant nacionalinę pagrindinių teisių politiką, plėtoja glaudesnius ryšius su valstybėmis narėmis ir plečia bendradarbiavimą su nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2014 m. vasario mėn. Agentūros interneto svetainės vaiko teisėms skirtame skyriuje pradėjo veikti vaikams skirtas tinklalapis, kuriame vaikai gali rasti informacijos apie tai, kokios yra jų teisės, kas priima sprendimus dėl jų teisių, kokių veiksmų imasi Agentūra vaikų labui, ir kuriame pateiktos nuorodos, jei jie norėtų sužinoti daugiau;

20.  ragina Agentūrą plėtoti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

21.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja, taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

22.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūrą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

°  °

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](17) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2166(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito rūmų išvadas, kad Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir kad jos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; pripažįsta, kad pagal II antraštinę dalį į kitą laikotarpį perkeltos didelės lėšų sumos daugiausia susijusios su planuotu IT prekių ir paslaugų, už kurias reikėjo sumokėti tik 2015 m., pirkimu, ir kad pagal III antraštinę dalį į kitą laikotarpį perkeltos sumos daugiausia atspindi Agentūros veiklos projektų daugiametį pobūdį, kai mokėjimai atliekami laikantis planinių tvarkaraščių; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą dėl perkėlimų į kitą laikotarpį pobūdžio ir mažo panaikintų asignavimų lygio jos biudžete;

2.  teigiamai vertina tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog 2014 m. biudžeto asignavimai buvo panaudoti iki galo;

3.  pažymi, kad pagal naujuosius Tarnybos nuostatus su 2004 m. pakeitimais pareigūnų ir kitų tarnautojų, įdarbintų iki 2004 m. gegužės 1 d., atlyginimas turėtų būti ne mažesnis kaip atlyginimas pagal ankstesnius Tarnybos nuostatus; apgailestauja, kad esama dešimt atvejų, kai Agentūra nesilaikė šio reikalavimo; pripažįsta, kad Audito Rūmams pateikus pastabas Agentūra 2015 m. ėmė taikyti taisomąsias priemones; pabrėžia patikimo žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbuotojų teisių apsaugos svarbą;

4.  pažymi, kad Agentūra, nepaisydama 2015 m. Parlamento rekomendacijos, vis dar nenustatė savo privalomų vidaus taisyklių dėl informatorių apie pažeidimus apsaugos, nors jau 2012 m. parengtas nuostatų projektas, kurį reikia oficialiai priimti; pažymi, kad po to, kai 2012 m. Vykdomoji valdyba priėmė sprendimą, Agentūra taiko Komisijos gaires dėl informavimo apie pažeidimus, ir prašo, kad šios vidaus taisyklės būtų nedelsiant priimtos ir paskelbtos, laikantis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Tarnybos nuostatų 22c straipsnio; prašo pateikti duomenis apie informavimo apie pažeidimus atvejus, kurie buvo tvarkomi laikantis minėtų taisyklių;

5.  pripažįsta, kad 2014 m. Agentūra priėmė savo darbuotojų interesų konfliktų valdymo ir prevencijos praktines gaires; prašo Agentūros pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai duomenis apie nustatytus interesų konfliktų atvejus ir užtikrinti, kad būtų paskelbti visi jos Valdančiosios tarybos ekspertų ir vadovaujančio personalo gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat pateikti aiškias taisykles, kuriomis būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 334.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 334.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 334.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 334.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(14)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf

(15)

2015 m. spalio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje DD/Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), sujungtos bylos F-106/13 ir F-25/14, ECLI:EU:F:2015:118.

(16)

2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).

(17)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika