Postup : 2015/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2016

Predkladané texty :

A8-0108/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.53
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0189

SPRÁVA     
PDF 548kWORD 121k
8.4.2016
PE 569.767v02-00 A8-0108/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2015/2166(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2015/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2015/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(10), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2015/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 21 229 000 EUR, čo je pokles o 0,56 % v porovnaní s rokom 2013; keďže 99 % rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov (ďalej len „dvor“) vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo rovnako ako rok predtým mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 69,45 %, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníženie o 0,82 %; uznáva, že vysoká celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje včasné prijatie záväzkov;

Záväzky a prenosy

2.  berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 dosiahli v prípade hlavy II (administratívne výdavky) výšku 25 % a v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) 75 %; na základe informácií Dvora audítorov uznáva, že prostriedky prenesené v prípade hlavy II sa týkajú najmä plánovaného nákupu tovaru a služieb IT, za ktoré boli platby splatné až v roku 2015. uznáva ďalej, že prenesené rozpočtové prostriedky v prípade hlavy III sú najmä dôsledkom viacročnej povahy operačných projektov agentúry, pri ktorých sa platby uhrádzajú podľa plánovaného harmonogramu;

3.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 do roku 2014 dosiahla v roku 2014 97,68 %, pričom zrušené boli len prostriedky vo výške 147 430 EUR, t. j. 2,32 % z celkovej sumy; konštatuje ďalej, že táto nízka miera zrušených rozpočtových prostriedkov je omnoho nižšia ako cieľ agentúry v tejto oblasti;

Presuny

4.  berie na vedomie, že tri rozpočtové presuny medzi hlavami rozpočtu, ktoré presahovali 10 % schváleného rozpočtu, schválila správna rada agentúry v roku 2014; poznamenáva, že tieto presuny dosiahli výšku 947 932 EUR a súviseli najmä s prerozdelením prebytku vzniknutého v oblasti administratívnych výdavkov, a to na operačné projekty alebo v rámci operačných výdavkov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že s cieľom zvýšiť kvalitu verejného obstarávania boli všetky postupy verejného obstarávania pred vyhlásením výzvy na predkladanie ponúk preskúmané orgánom dohľadu; berie na vedomie, že v nadväznosti na takéto preskúmania boli v prípade potreby vykonané nápravné opatrenia, ako napríklad zmena technických špecifikácií k verejnej súťaži;

6.  konštatuje, že agentúra zaviedla od roku 2014 nový systém hodnotenia v súvislosti so zmenou služobného poriadku v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013(13); konštatuje najmä, že hodnotiace správy agentúry teraz zahŕňajú celkové hodnotenie, či bol výkon úradníka uspokojivý; konštatuje, že pre zamestnancov sa zorganizovali školenia o tom, ako si stanovovať konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené ciele (SMART), náročné ukazovatele výkonnosti a ako písať zrozumiteľné hodnotenia;

7.  víta to, že agentúra sa vždy, keď je to možné, zúčastňuje na postupoch verejného obstarávania Komisie; okrem toho konštatuje, že agentúra vypísala s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) spoločnú verejnú súťaž v oblasti vývoja intranetových aplikácií a s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) spoločnú verejnú súťaž na zber údajov s cieľom podporovať vykonávanie operačných projektov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  uznáva, že na konci roku 2014 agentúra revidovala a prijala harmonizované pravidlá prevencie konfliktov záujmov členov správnej rady a členov vedeckého výboru; okrem toho konštatuje, že agentúra vypracovala a prijala usmernenia na prevenciu konfliktov záujmov u svojich zamestnancov;

9.  berie na vedomie informáciu agentúry, že zverejnila vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady a vedeckého výboru, ako aj riadiaceho tímu;

10.  konštatuje, že na základe rozhodnutia svojej výkonnej rady agentúra uplatňuje usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania nekalých praktík(14); ďalej konštatuje, že jej zamestnanci sú povinní oznámiť skutočnosti poukazujúce na možnú nezákonnú činnosť vrátane podvodu alebo korupcie alebo na závažné porušenie svojich pracovných povinností; potvrdzuje, že agentúra zvýšila v rámci svojho pracovného prostredia povedomie o tejto politike; uznáva, že agentúra bude aj naďalej uplatňovať usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, kým Komisia neprijme novú politiku v tejto oblasti, ktorá sa má prijať v roku 2016;

11.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na agentúru bola viackrát podaná žaloba za prípady zlého zaobchádzania s oznamovateľmi nekalých praktík, a zdôrazňuje, že európsky ombudsman uviedol, že agentúra pre základné práva sa dopustila nesprávneho úradného postupu tým, že odmietla vykonať riadne, hĺbkové vyšetrenie sťažnosti oznamovateľa nekalých praktík na psychické obťažovanie; žiada agentúru, aby rešpektovala rozsudky Súdu pre verejnú službu Európskej únie, najmä rozsudok z 8. októbra 2015(15);

12.  nabáda agentúru, aby popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti svojich zamestnancov lepšie informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov a aby zahrnula integritu a transparentnosť ako povinné témy počas postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti;

13.  vyzýva agentúru, aby osobitnú pozornosť venovala ochrane oznamovateľov nekalých praktík v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením, ktorá má byť čoskoro prijatá;

14.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že v roku 2014 nevykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie žiadne nové audity; ďalej konštatuje, že agentúra prijala nadväzujúce opatrenia na dva audity vykonané v roku 2013 v oblasti ľudských zdrojov a riadenia zmlúv; konštatuje, že agentúra predložila akčné plány zamerané na odporúčania IAS, ktoré IAS priaznivo posúdil; berie na vedomie informáciu agentúry o tom, že IAS uskutočnil v roku 2015 následný audit s pozitívnym výsledkom, pričom žiadne nevykonané odporúčania neboli označené ako „veľmi dôležité“; konštatuje, že všetky odporúčania vydané IAS do decembra 2013 boli vykonané;

Ďalšie pripomienky

16.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že služobný poriadok zmenený v roku 2004 nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(16)zahŕňal ustanovenia o tom, že platy úradníkov, ktorí boli prijatí do 1. mája 2004, by v budúcnosti nemali byť nižšie ako platy podľa predchádzajúceho služobného poriadku; konštatuje, že na základe auditu Dvora audítorov sa zistilo, že toto ustanovenie nebolo dodržané a že to v prípade 10 z 26 úradníkov zamestnaných v tom čase viedlo k nedoplatkom v mzdách vo výške 45 892 EUR za obdobie 2005 – 2014; na základe informácií agentúry uznáva, že výpočet platov zamestnancov agentúry externe zabezpečuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov; berie na vedomie, že agentúra podnikla potrebné kroky na nápravu tohto problému;

17.  s uspokojením konštatuje, že základné informácie o agentúre sa poskytujú na jej internetovej stránke vo všetkých jazykoch Únie; konštatuje, že agentúra v sociálnych médiách pravidelne uverejňuje informácie a aktualizácie týkajúce sa jej najnovších správ a inej činnosti, a to vrátane interaktívnych vizualizácií údajov, infografických zobrazení, fotografií a videí;

18.  konštatuje, že v roku 2012 sa uskutočnilo nezávislé hodnotenie agentúry s cieľom posúdiť účinnosť, efektívnosť, pridanú hodnotu, užitočnosť, koordináciu a ucelenosť práce agentúry; berie na vedomie, že jednou z kľúčových priorít strategického plánu agentúry na roky 2013 – 2017, ktorý vychádza z tohto hodnotenia, je podporiť prínos agentúry k procesom na vnútroštátnej úrovni; berie na vedomie, že agentúra sa približuje členským štátom a posilňuje spoluprácu s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť, aby sa pri tvorbe a vykonávaní politík v oblasti základných práv na vnútroštátnej úrovni vychádzalo predovšetkým z expertízy agentúry, ktorá je založená na dôkazoch;

19.  s uspokojením konštatuje, že agentúra spustila vo februári 2014 webovú stránku pre deti ako súčasť sekcie o právach dieťaťa, kde si deti môžu nájsť informácie o tom, aké sú ich práva, kto rozhoduje o ich právach, čo robí agentúra pre deti a v prípade, ak chcú vedieť viac, nájdu tam aj ďalšie odkazy;

20.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aby sa aktívne zapojila do procesu udelenia absolutória orientovaného na výsledky;

21.  požaduje celkové zlepšenie v prevencii korupcie a boja proti nej na základe holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo sprísnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

22.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

°  °

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](17) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2015/2166(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že účtovná závierka agentúry verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jej operácie sú zákonné a riadne; uznáva, že vysoké sumy prenesené v rámci hlavy II sa týkajú najmä plánovaného nákupu tovaru a služieb v oblasti IT, ktoré mali byť uhradené až v roku 2015, a sumy prenesené v rámci hlavy III sú najmä dôsledkom viacročného charakteru operačných projektov agentúry, pri ktorých sa platby vykonávajú podľa stanoveného kalendára; berie na vedomie odpoveď agentúry týkajúcu sa povahy prenosov a nízkej úrovne zrušených prostriedkov v jej rozpočte;

2.   víta, že podľa správy Dvora audítorov boli rozpočtové prostriedky na rok 2014 zaviazané v plnej miere;

3.  konštatuje, že podľa nového služobného poriadku zmeneného v roku 2004 by odmena úradníkov a ostatných zamestnancov prijatých pred 1. májom 2004 nemala byť nižšia ako odmena podľa predchádzajúceho služobného poriadku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra túto požiadavku v 10 prípadoch nedodržala; berie na vedomie, že agentúra po poznámkach Dvora audítorov prijala v roku 2015 nápravné opatrenia; zdôrazňuje význam dobrého riadenia ľudských zdrojov a ochrany práv zamestnancov;

4.  poznamenáva, že agentúra stále nemá vlastné vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov napriek odporúčaniu Parlamentu z roku 2015, hoci návrh ustanovení čakajúcich na formálne prijatie existuje od roku 2012; konštatuje, že agentúra na základe rozhodnutia svojej výkonnej rady z roku 2012 uplatňuje usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovateľov, a požaduje, aby tieto vnútorné pravidlá boli bezodkladne prijaté a uverejnené v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014; žiada o zoznam prípadov, na ktoré oznamovatelia upozornili a ktoré boli riešené v súlade s týmito pravidlami;

5.  berie na vedomie, že agentúra prijala v roku 2014 pre svojich zamestnancov praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla zoznam zistených prípadov konfliktov záujmov a aby zabezpečila, aby všetky životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, expertov a členov manažérskeho tímu boli zverejnené, a to spolu s jasným súborom pravidiel proti tzv. javu otáčavých dverí.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 334.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 334.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 334.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 334.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(14)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf

(15)

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. októbra 2015, DD proti Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA), spojené veci F-106/13 a F-25/14, ECLI:EU:F:2015:118.

(16)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(17)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia