Förfarande : 2015/2166(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0108/2016

Ingivna texter :

A8-0108/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.53
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0189

BETÄNKANDE     
PDF 291kWORD 95k
8.4.2016
PE 569.767v02-00 A8-0108/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2015/2166(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2015/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 334.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 334.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2015/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2015/2166(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2016),

A.  Enligt redovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 21 229 000 EUR, vilket utgör en minskning med 0,56 % jämfört med 2013. Byråns budget kommer till 99 % från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, dvs. samma som föregående år, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 69,45 %, vilket motsvarar en minskning med 0,82 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att den höga totala andelen anslag för vilka åtaganden hade ingåtts visar att åtagandena hade ingåtts i tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att 25 % av åtagandebemyndigandena i avdelning II (administrativa utgifter) och 75 % i avdelning III (driftsutgifter) fördes över till 2015. Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens uppgifter att de belopp som fördes över inom avdelning II främst avsåg det planerade inköpet av it-varor och it-tjänster för vilka betalningar skulle göras först 2015. Parlamentet noterar också att överföringarna inom avdelning III främst beror på att byråns operativa projekt är fleråriga och att betalningarna då görs i enlighet med en tidsplan.

3.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandegraden för de anslag som fördes över från 2013 till 2014 var 97,68 % 2014. De förfallna anslagen uppgick till endast 147 430 EUR, vilket utgör 2,32 % av totalbeloppet. Parlamentet konstaterar att denna låga nivå på de förfallna anslagen ligger ordentligt under byråns mål.

Överföringar

4.  Europaparlamentet uppmärksammar att tre budgetöverföringar som gjordes mellan budgetrubriker och som översteg 10 % av den godkända budgeten, hade godkänts av byråns styrelse 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar uppgick till 947 932 EUR och hänförde sig i första hand till omfördelning av överskott inom administrativa utgifter till operativa projekt eller till driftsutgifter.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att man för att förbättra anbudens kvalitet hade sett till att alla upphandlingsförfaranden genomgick en tillsynsgranskning innan upphandlingsförfarandet inleddes. Parlamentet noterar att dessa granskningar vid behov åtföljdes av korrigerande åtgärder, såsom ändringar av anbudsspecifikationerna.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån tog i bruk ett nytt bedömningssystem 2014 som ett resultat av de ändringar av tjänsteföreskrifterna som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 1023/2013(7). Parlamentet noterar särskilt att byråns bedömningsrapporter nu inkluderar en övergripande bedömning av huruvida den anställdes prestationer varit tillfredsställande. Parlamentet konstaterar att utbildning ordnades för personalen i hur specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål (SMART-mål) liksom stabila resultatindikatorer ska fastställas samt hur tydliga bedömningar ska utformas.

7.  Europaparlamentet välkomnar att byrån när så är möjligt deltar i kommissionens upphandlingsförfaranden. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån tog i bruk gemensamma upphandlingsförfaranden med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för utveckling av intranet-tillämpningar och med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för insamling av uppgifter för att stödja genomförandet av operativa projekt.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i slutet av 2014 såg över och antog sina harmoniserade bestämmelser för förebyggande av intressekonflikter med avseende på styrelsen och den vetenskapliga kommittén. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån utarbetade och antog riktlinjer för förebyggande av intressekonflikter med avseende på personalen.

9.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att man offentliggjort intresseförklaringarna och meritförteckningarna för sina styrelseledamöter och medlemmar av den vetenskapliga kommittén liksom för medlemmarna av högsta ledningen.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byrån tillämpar kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden efter ett beslut av styrelsen(8). Parlamentet konstaterar dessutom att personalen är skyldig att rapportera uppgifter som tyder på eventuell olaglig verksamhet, inbegripet bedrägerier eller korruption, eller allvarlig underlåtenhet att fullgöra de yrkesmässiga skyldigheterna. Parlamentet konstaterar att byrån ökade medvetenheten om denna politik internt. Parlamentet uppmärksammar att byrån kommer att fortsätta att tillämpa kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden fram till dess att kommissionen enligt planerna antar en ny policy för larm om missförhållanden under 2016.

11.  Europaparlamentet beklagar dock att rättsliga åtgärder upprepade gånger vidtagits mot byrån i samband med fall där uppgiftslämnare behandlats illa, och understryker att Europeiska ombudsmannen har slagit fast att byrån gjort sig skyldig till administrativa missförhållanden genom att vägra låta utföra en korrekt och detaljerad undersökning av de påståenden om mobbning som en uppgiftslämnare framfört. Parlamentet uppmanar byrån att efterleva de domar som meddelats av personaldomstolen, i synnerhet personaldomstolens dom av den 8 oktober 2015(9).

12.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

13.  Europaparlamentet uppmanar byrån att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av uppgiftslämnare i samband med det direktiv som snart ska antas, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas.

14.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

Internrevision

15.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) inte gjorde några nya revisioner under 2014. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån följde upp de två revisioner som hade gjorts 2013 avseende mänskliga resurser och kontraktsförvaltning. Parlamentet konstaterar att byrån lade fram handlingsplaner för att hantera IAS rekommendationer, vilka bedömdes positivt av IAS. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att IAS under 2015 gjorde en uppföljningsrevision som avslutades med positivt resultat, utan några återstående rekommendationer markerade som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar att alla de rekommendationer som IAS hade utfärdat före december 2013 hade avslutats.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport påpekar att ändringen av tjänsteföreskrifterna, 2004 genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004(10), inkluderade bestämmelser om att framtida löner till tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska vara lägre än enligt de tidigare tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar att man vid revisionen upptäckte att dessa bestämmelser inte respekterades när det gällde 10 av de 26 tjänstemän som var anställda vid den tiden, vilket ledde till en för låg betalning på 45 892 EUR under perioden 2005–2014. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att löneberäkningen sköts externt av kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar. Parlamentet noterar att byrån vidtog nödvändiga åtgärder för att åtgärda denna fråga.

17.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de grundläggande uppgifterna om byrån finns på dess webbplats på samtliga officiella EU-språk. Parlamentet konstaterar att byrån via sina sociala mediekanaler regelbundet lägger ut information om och uppdateringar av sina senaste rapporter och sitt övriga arbete, inbegripet interaktiv visualisering av data, infografik, fotografier och videor.

18.  Europaparlamentet konstaterar att en oberoende utvärdering av byrån gjordes 2012 för att bedöma byråns arbete i fråga om ändamålsenlighet, effektivitet, mervärde, nytta, samordning och konsekvens. Parlamentet konstaterar att en av nyckelprioriteringarna i byråns strategiska plan för perioden 2013–2017, som bygger på denna utvärdering, är att verka för att öka byråns bidrag till processer på nationell nivå. Parlamentet uppmärksammar att byrån håller på att utveckla en starkare koppling till medlemsstaterna och öka sitt samarbete med nationella aktörer i syfte att ställa byråns evidensbaserade råd i centrum för utarbetandet och genomförandet av nationell politik för grundläggande rättigheter.

19.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån i februari 2014, som en del av sin webbplatssektion om barnets rättigheter, lanserade en webbplats för barn, där barn kan finna information om sina rättigheter, vilka som bestämmer om rättigheterna och vad byrån gör för barnen samt länkar för den som vill veta mer.

20.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förstärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

21.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

22.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

°  °

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](11) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.].

19.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2014

(2015/2166(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att byråns årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet konstaterar att de stora belopp som fördes över inom avdelning II främst gäller det planerade inköpet av it-varor och it-tjänster för vilka betalningarna skulle göras först 2015, och att överföringarna inom avdelning III främst beror på att byråns operativa projekt är fleråriga och att betalningarna då görs i enlighet med planerade tidsplaner. Parlamentet tar del av byråns svar avseende överföringarnas karaktär och den låga andelen förfallna anslag i dess budget.

2.  Europaparlamentet välkomnar att budgetanslagen för 2014 enligt revisionsrättens rapport utnyttjades till fullo för åtaganden.

3.  Europaparlamentet noterar att de nya tjänsteföreskrifterna, som ändrades 2004, föreskriver att lönen för tjänstemän och övriga anställda som rekryterades före den 1 maj 2004 inte ska vara lägre än enligt de tidigare tjänsteföreskrifterna. Parlamentet beklagar att byrån i 10 fall underlät att uppfylla detta krav. Parlamentet noterar att byrån enligt revisionsrättens iakttagelser vidtog korrigerande åtgärder under 2015. Parlamentet betonar hur viktigt det är med en fullgod personalförvaltning och skydd av personalens rättigheter.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån fortfarande inte har några egna interna bindande regler för skydd av visselblåsare, trots parlamentets rekommendation 2015, även om förslag till regler som ännu inte formellt har antagits har funnits sedan 2012. Parlamentet noterar att byrån har tillämpat kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden efter ett styrelsebeslut 2012, och begär att dessa interna regler antas och offentliggörs utan dröjsmål, enligt artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014. Parlamentet ber om ett register över fall med visselblåsare som behandlats i enlighet med dessa regler.

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån 2014 antog praktiska riktlinjer för hantering och förebyggande av intressekonflikter för personalen. Parlamentet uppmanar byrån att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med information om upptäckta fall av intressekonflikter och att säkerställa att alla meritförteckningar och intresseförklaringar för dess styrelseledamöter, experter och ledning offentliggörs, tillsammans med en uppsättning tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 334.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 334.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).

(8)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf

(9)

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 oktober 2015, DD mot Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, de förenade målen F-106/13 och F-25/14, ECLI:EU:F:2015:118.

(10)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).

(11)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy