ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Моника Маковей

Процедура : 2015/2162(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0109/2016
Внесени текстове :
A8-0109/2016
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

(2015/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година[1],

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0109/2016),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(2015/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0109/2016),

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  отбелязва, че в годишния доклад на Палатата относно изпълнението на бюджета на Надзорния орган за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган;

3.  отбелязва, че през 2014 г. Надзорният орган е разполагал с бюджет, възлизащ на общо 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR през 2013 г.), и че степента на изпълнение е 92% (84,7% през 2013 г.); приветства подобрения резултат;

4.  изразява съжаление, че докладът на Сметната палата е квалифициран като поверителен в годишния отчет за дейността на Надзорния орган за 2014 г.;

5.  подчертава, че бюджетът на Надзорния орган е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

6.  отбелязва, че всички неприключени препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит, са изпълнени през 2014 г., включително препоръката за осигуряване на сигурността на данните, съдържащи се в исковете;

7.  отбелязва, че вследствие на препоръките от вътрешния одит и в съответствие със стратегическия план за вътрешен одит на Надзорния орган е приет план за възлагане на обществени поръчки за първи път за 2014 г.; насърчава Надзорния орган да подобри финансовата си автономност;

8.  изразява съжаление, че Надзорният орган не е предоставил цялостна информация относно политиката си в областта на конфликтите на интереси; призовава настоятелно Надзорния орган да спазва правилата, обхванати от член 16 от Правилника за персонала, и да утвърди ясни задължителни правила по отношение на „кадровата въртележка“ в съответствие с публикуваните от Комисията насоки, както и да информира Парламента в годишния си отчет за дейността за 2015 г.;

9.  отбелязва, че през 2015 г. Надзорният орган е приел решение относно вътрешни правила за подаването на сигнали за нередности; изисква от Надзорния орган да включи тази информация в годишния си отчет за дейността за 2015 г. и да гарантира пълно спазване на член 22в от Правилника за персонала, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

10.  отбелязва наличието на съвсем оскъдна информация относно процедурите за възлагане на обществени поръчки и критериите за подбор на изпълнители; отбелязва, че на уебсайта на Надзорния орган е публикувано само едно решение за възлагане на договор за 2014 г.; призовава Надзорния орган да включи списък на всички възложени договори, в които е участвал, дори по инициатива на други институции, както и съответните процедури и критерии за подбор, на своя уебсайт и в годишния си отчет за дейността за 2015 г.;

11.   отбелязва постигнатото в края на 2015 г. споразумение между Парламента и Съвета във връзка с новата правна рамка относно защитата на данните, предложена от Комисията на 25 януари 2012 г.;

12.   призовава отново да бъде информиран относно използването на оборудването за провеждане на виодеконференции през 2014 г.; приветства информацията относно използването на нови устройства, като студиото „VoxBox“ на Парламента;

13.  подкрепя използването на основни показатели за изпълнението за оценка на ефикасното използване на ресурсите; призовава Надзорния орган да продължи да включва таблицата в своя годишен отчет за дейността;

14.  отправя отново искането си от предходната година политиката на Надзорния орган в областта на сградния фонд да бъде прилагана към неговия годишен отчет за дейността, особено с оглед на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни; призовава следователно Надзорния орган да предостави на органа по освобождаване от отговорност своята политика в областта на сградния фонд в годишния си отчет за дейността за 2015 г.;

15.  отправя отново искането си от предходната година за представяне на изчерпателна таблица с данни за всички човешки ресурси, с които разполага Надзорният орган, с разбивка по степен, пол и националност; отбелязва, че тази таблица следва да бъде автоматично включвана в годишните отчети за дейността на Надзорния орган; призовава следователно Надзорния орган да предостави на Парламента изчерпателна таблица с всички човешки ресурси, както е посочено в настоящия параграф, в годишния си отчет за дейността за 2015 г.;

16.  отбелязва, че бюджетните кредити, разпределени за командировки, пътувания и други допълнителни разходи на неговите членове са без промяна през 2014 г.; призовава Надзорния орган да намали тези разходи, където това е възможно, без да се компрометира ролята му;

17.  призовава Надзорния орган да предостави, до края на май 2016 г., подробна информация относно командировките, осъществени от неговите членове и персонал, в своя годишен отчет за дейността, като включи разходите за всяка от тях;

18.  отбелязва съкращаването на средствата по бюджетните редове за писмен превод, публикации и дейности на Надзорния орган.

19.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

(2015/2162(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в доклада си за 2014 г. Сметната палата не е констатирала сериозни слабости по отношение на темите, одитирани за Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД);

2. изразява съжаление, че докладът на Сметната палата е квалифициран като поверителен в годишния отчет за дейността;

3.  отбелязва, че вследствие на препоръките за вътрешен одит и в съответствие със стратегическия план за вътрешен одит на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) беше приет план за възлагане на обществени поръчки за пръв път през 2014 г.; насърчава ЕНОЗД да подобри финансовата си автономност;

4.  подчертава, че на уебсайта на Органа е налице оскъдна или никаква информация относно процедурите за възлагане на обществени поръчки, критериите за изключване и подбор; отбелязва, че на уебсайта е публикувано само едно решение за възлагане на договор и отправя искане към ЕНОЗД да публикува всички сключени договори;

5.  призовава ЕНОЗД да предостави цялостна информация относно политиката си в областта на конфликтите на интереси; отбелязва, че професионалните автобиографии и декларациите за интереси за персонала от щатната таблица и за националните експерти не са публикувани в съответствие с насоките на Комисията от декември 2013 г.; отправя искане към ЕНОЗД да предприеме коригиращи мерки и да определи строги и ясни правила срещу „кадровите въртележки“;

6.  отбелязва, че през 2015 г. ЕНОЗД прие решение относно лицата, подали сигнал за нередности; настоятелно призовава ЕНОЗД да публикува решението и да гарантира пълното и задължително спазване на член 22в от Правилника за длъжностните лица на ЕС, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ОВ L 51, 20.2.2014 г.
  • [2]  ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
  • [5]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.