ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Monica Macovei

Postup : 2015/2162(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0109/2016
Předložené texty :
A8-0109/2016
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2015/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014[1],

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů[3],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2016),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2015/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2016),

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2014 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektora“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu inspektora za rok 2014 (dále jen „výroční zprávě“) uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  bere na vědomí, že v roce 2014 měl inspektor k dispozici celkem 8 012 953 EUR (v roce 2013 se jednalo o 7 661 409 EUR) a že míra čerpání prostředků dosáhla 92 % (84,7 % v roce 2013); s potěšením bere na vědomí lepší výsledky;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že ve výroční zprávě inspektora o činnosti za rok 2014 bylo uvedeno, že zpráva Účetního dvora je důvěrná;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet inspektora je čistě administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje na zaměstnance a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje;

6.  bere na vědomí, že všechna otevřená doporučení útvaru interního auditu byla v roce 2014 uzavřena, včetně doporučení ohledně zabezpečení údajů obsažených ve stížnostech;

7.  bere na vědomí, že na základě doporučení vydaných v rámci interního auditu a v souladu se strategickým plánem interního auditu byl poprvé přijat plán zadávání zakázek pro rok 2014; vyzývá inspektora, aby zvýšil svou finanční nezávislost;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že inspektor nezveřejnil vyčerpávající informace o své politice prevence střetu zájmů; vyzývá inspektora, aby se řídil pravidly podle článku 16 služebního řádu a aby v souladu s pokyny Komise stanovil jasná závazná pravidla týkající se efektu otáčivých dveří a informoval o nich Parlament ve své příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015;

9.  bere na vědomí, že inspektor v roce 2015 přijal rozhodnutí o interních pravidlech pro whistleblowing; žádá inspektora, aby tyto informace uvedl ve své příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 a zajistil plný soulad s článkem 22c služebního řádu úředníků Evropské unie, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

10.  konstatuje, že je k dispozici velmi málo informací o postupech zadávání zakázek a o kritériích pro výběr dodavatelů; shledává, že na internetové stránce inspektora je zveřejněno jediné rozhodnutí o udělení zakázky za rok 2014; vyzývá inspektora, aby na svých internetových stránkách a v příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 uvedl seznam všech udělených zakázek, v nichž má účast, i když byly iniciovány jiným orgánem či institucí, i jejich postupy a výběrová kritéria;

11.   bere na vědomí dohodu, které na konci roku 2015 dosáhly Parlament a Rada o návrhu Komise o novém právním rámci pro ochranu údajů předloženém dne 25. ledna 2012;

12.   znovu žádá, aby byl informován o využívání zařízení pro videokonference v roce 2014; vítá informace o používání nových zařízení, jako je např. hlasová schránka EP (voxbox);

13.  plně podporuje využívání klíčových ukazatelů výkonnosti, jež slouží k hodnocení účinného využívání zdrojů; žádá inspektora, aby ve svých výročních zprávách o činnosti i nadále uváděl přehled výsledků;

14.  opakuje svou žádost z minulého roku, aby inspektor do výroční zprávy o činnosti zahrnul politiku v oblasti nemovitostí, neboť je mimořádně důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké; vyzývá proto inspektora, aby v příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 poskytl orgánu udělujícímu absolutorium informace o své politice v oblasti nemovitostí;

15.  opakuje svou žádost z minulého roku o vyčerpávající tabulku všech lidských zdrojů, které má inspektor k dispozici, rozdělených podle platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti; podotýká, že tato tabulka by měla být automaticky zařazována do výroční zprávy o činnosti; vyzývá proto inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2015 poskytl Parlamentu úplnou tabulku lidských zdrojů zpracovanou podle požadavků uvedených v tomto odstavci;

16.  konstatuje, že prostředky vyčleněné na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje jeho členů a zaměstnanců nedoznaly v roce 2014 žádných změn; vyzývá inspektora, aby tyto výdaje pokud možno snížil tak, aby tím neohrozil fungování této instituce;

17.  vyzývá inspektora, aby do konce května 2016 poskytl ve své výroční zprávě o činnosti podrobné informace o služebních cestách svých členů a zaměstnanců, včetně nákladů na jednotlivé služební cesty;

18.  bere na vědomí, že inspektor snížil prostředky v rozpočtových položkách na překlad, publikace a činnosti.

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2015/2162(DEC))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2014 nezjistil žádné závažné nedostatky u témat, která byla u evropského inspektora ochrany údajů (EDPS) předmětem auditu;

2.  s politováním konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti bylo uvedeno, že zpráva Účetního dvora je považována za důvěrnou;

3.  bere na vědomí, že na základě doporučení vydaných v rámci interního auditu a v souladu se strategickým plánem interního auditu EDPS byl plán zadávání zakázek přijat poprvé pro rok 2014; vyzývá EDPS, aby zvýšil svou finanční nezávislost;

4.  zdůrazňuje, že na internetové stránce agentury nejsou k dispozici téměř žádné informace o postupech zadávání zakázek, ani o kritériích pro vyloučení a výběr; shledává, že na internetové stránce je zveřejněno jediné rozhodnutí o udělení zakázky, a vyzývá EDPS, aby zveřejnil všechny udělené zakázky;

5.  vyzývá EDPS, aby zveřejnil vyčerpávající informace o své politice ve věci střetu zájmů; poznamenává, že životopisy a prohlášení o finančních zájmech zaměstnanců jeho organizační struktury a národních odborníků nejsou zveřejňovány v souladu s pokyny Komise z prosince 2013; žádá EDPS, aby přijal opravná opatření a stanovil přísná a jednoznačná pravidla, která zabrání tzv. efektu otáčivých dveří;

6.  bere na vědomí, že EDPS přijal v roce 2015 rozhodnutí o pravidlech pro oznamování (whistleblowing); naléhavě vybízí EDPS, aby toto rozhodnutí zveřejnil a zajistil jeho plné a povinné dodržování.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
  • [2]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.