Διαδικασία : 2015/2162(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0109/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0109/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0158

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 598kWORD 100k
8.4.2016
PE 571.507v02-00 A8-0109/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2015/2162(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Monica Macovei

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2015/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2014

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2015/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2016),

1.  επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου («το Συνέδριο») ότι το σύνολο των πληρωμών στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων («ο Επόπτης») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  επισημαίνει ότι το Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Επόπτη όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Συνεδρίου»), δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Επόπτη·

3.  επισημαίνει ότι το 2014 ο Επόπτης είχε συνολικό προϋπολογισμό 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR το 2013), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 92% (84,7% το 2013)· επικροτεί το βελτιωμένο αποτέλεσμα·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση του Συνεδρίου αναφερόταν ως εμπιστευτική στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη («ΕΕΔ») για το 2014·

5.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Επόπτη έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

6.  επισημαίνει ότι όλες οι ανοικτές συστάσεις που έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου είχαν ολοκληρωθεί το 2014, περιλαμβανομένης και της σύστασης περί ασφάλειας των δεδομένων, που περιεχόταν στις αξιώσεις·

7.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του Επόπτη, εγκρίθηκε για πρώτη φορά για το 2014 σχέδιο σύναψης συμβάσεων· προτρέπει τον Επόπτη να βελτιώσει την οικονομική αυτονομία του·

8.  σημειώνει ότι ο Επόπτης δεν έθεσε στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του για τη σύγκρουση συμφερόντων· προτρέπει τον Επόπτη να επιμείνει στους κανόνες που καλύπτονται από το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και να θεσπίσει σαφείς, δεσμευτικούς κανόνες αναφορικά με τη μεταπήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο στην ΕΕΔ για το 2015·

9.  σημειώνει ότι το 2015 ο Επόπτης ενέκρινε απόφαση σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από τον Επόπτη να περιλάβει αυτή την πληροφορία στην ΕΕΔ για το 2015 και να μεριμνήσει για την πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

10.  τονίζει ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τη σύναψη συμβάσεων και τα κριτήρια επιλογής των εργοληπτών είναι πολύ περιορισμένες· παρατηρεί ότι μόνο μία απόφαση ανάθεσης σύμβασης για το 2014 δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Επόπτη· καλεί τον Επόπτη να περιλάβει στην ΕΕΔ για το 2015 όλες τις αναθέσεις συμβάσεων, στις οποίες συμμετείχε, ακόμη και αν η πρωτοβουλία ανήκε σε άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και τα στοιχεία περί σύναψης των συμβάσεων και τα κριτήρια επιλογής·

11.   επισημαίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2012·

12.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενημερωθεί για τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης το 2014· χαιρετίζει την ενημέρωση για τη χρησιμοποίηση νέων συσκευών, όπως το voxbox του Κοινοβουλίου·

13.  επικροτεί τη χρησιμοποίηση των κύριων δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων· καλεί τον Επόπτη να συνεχίσει να περιλαμβάνει τον πίνακα επιδόσεων στην ΕΕΔ·

14.  επαναλαμβάνει το περσινό αίτημα του Κοινοβουλίου να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του Επόπτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος της πολιτικής αυτής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό· καλεί, ως εκ τούτου, τον Επόπτη να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα στοιχεία σχετικά με την κτιριακή του πολιτική περιλαμβάνοντάς τα στην ΕΕΔ για το 2015·

15.  επαναλαμβάνει το περσινό αίτημα του Κοινοβουλίου να λάβει εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων που βρίσκονται στη διάθεση του Επόπτη, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο και εθνικότητα· παρατηρεί ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτόματα στην ΕΕΔ του Επόπτη· καλεί, ως εκ τούτου, τον Επόπτη να παράσχει στο Κοινοβούλιο εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην παρούσα παράγραφο, περιλαμβάνοντάς τον στην ΕΕΔ για το 2015·

16.  επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν για έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες για τα μέλη και τους υπαλλήλους του παρέμειναν αμετάβλητα το 2014· καλεί τον Επόπτη να μειώνει τα έξοδα αυτά, όπου είναι δυνατόν, χωρίς να υπονομεύει το ρόλο του·

17.  καλεί τον Επόπτη να παράσχει, μέχρι τα τέλη Μαΐου 2016 στην ΕΕΔ, διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές που πραγματοποίησαν τα μέλη και οι υπάλληλοί του, περιλαμβανομένου του κόστους κάθε αποστολής·

18.  επισημαίνει τη μείωση των γραμμών του προϋπολογισμού για τη μετάφραση, τις δημοσιεύσεις και τις δραστηριότητες του Επόπτη·

19.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

(2015/2162(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι το ΕΕΣ δεν επισήμανε στην έκθεσή του για το 2014 σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα ζητήματα που ελέγχθηκαν για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων·

2.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση του ΕΕΣ αναφερόταν ως εμπιστευτική στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

3.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου ΕΕΠΔ, εγκρίθηκε για πρώτη φορά για το 2014 σχέδιο σύναψης συμβάσεων· προτρέπει τον ΕΕΠΔ να βελτιώσει την οικονομική αυτονομία του·

4.  τονίζει ότι η ενημέρωση που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ για τη σύναψη συμβάσεων, τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη· παρατηρεί ότι μόνο μία απόφαση ανάθεσης σύμβασης δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο και ζητεί από τον ΕΕΠΔ να δημοσιεύσει όλες τις ανατεθείσες συμβάσεις·

5.  σημειώνει ότι ο ΕΕΠΔ δεν έθεσε στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του για τη σύγκρουση συμφερόντων· σημειώνει ότι τα βιογραφικά και οι δηλώσεις συμφερόντων του προσωπικού στο οργανόγραμμα και των εθνικών εμπειρογνωμόνων δεν δημοσιεύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2013· παροτρύνει τον ΕΕΠΔ να λάβει διορθωτικά μέτρα και να καθορίσει αυστηρούς και σαφείς κανόνες κατά της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα·

6.  σημειώνει ότι το 2015 ο ΕΕΠΔ ενέκρινε απόφαση σχετικά με κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από τον ΕΕΠΔ να δημοσιεύσει την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για την πλήρη και υποχρεωτική συμμόρφωση με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ L 51, 20.2.2014.

(2)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 10.11.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου