RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Monica Macovei

Menetlus : 2015/2162(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0109/2016
Esitatud tekstid :
A8-0109/2016
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2015/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet[1],

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega[3],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[4] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[5], eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele oma 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2015/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2016),

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et oma aastaaruandes andmekaitseinspektori eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) täheldas kontrollikoda, et ei leidnud andmekaitseinspektori juures auditeeritud inimressursside ja hangetega seotud küsimustes suuri puudusi;

3.  märgib, et 2014. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 8 012 953 eurot (2013. aastal 7 661 409 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 92 % (2013. aastal 84,7 %); väljendab rahulolu tulemuse paranemise üle;

4.  peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektori 2014. aasta tegevusaruandes väideti, et kontrollikoja aruanne on konfidentsiaalne;

5.  rõhutab, et andmekaitseinspektori eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks;

6.  märgib, et 2014. aastal viidi ellu kõik siseauditi talituse tehtud soovitused, mis olid selle ajani täitmata, kaasa arvatud soovitus kaebustes sisalduvate andmete kaitsmise kohta;

7.  märgib, et siseauditi soovituste alusel ning vastavalt andmekaitseinspektori strateegilisele siseauditi kavale võeti 2014. aastal esimest korda vastu hankekava; ergutab andmekaitseinspektorit oma majanduslikku sõltumatust suurendama;

8.  peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektor ei ole avaldanud kogu teavet oma huvide konflikte käsitleva poliitika kohta; nõuab tungivalt, et andmekaitseinspektor järgiks personalieeskirjade artiklis 16 sätestatud eeskirju ja kehtestaks selged ja siduvad eeskirjad nn pöördukse juhtumite kohta vastavalt komisjoni avaldatud suunistele ning teavitaks parlamenti nendest oma 2015. aasta tegevusaruandes;

9.  märgib, et 2015. aastal võttis andmekaitseinspektor vastu otsuse rikkumisest teatamist puudutavate sise-eeskirjade kohta; palub andmekaitseinspektoril lisada see teave oma 2015. aasta tegevusaruandesse ning tagada täielik vastavus personalieeskirjade artiklile 22c, mis jõustus 1. jaanuaril 2014;

10.  märgib, et hankemenetluste ja töövõtjate valiku kriteeriumite kohta on kättesaadav väga piiratud teave; märgib, et andmekaitseinspektori veebisaidil avaldati 2014. aastal ainult üks hankelepingu sõlmimise otsus; palub andmekaitseinspektoril lisada oma veebisaidile ja 2015. aasta tegevusaruandesse nimekirja kõigist sõlmitud lepingutest, milles ta on osaline, isegi kui need on algatatud teiste institutsioonide poolt, ning teabe lepingutega seotud menetluste ja valikukriteeriumite kohta;

11.  märgib, et 2015. aasta lõpus jõudsid parlament ja nõukogu kokkuleppele uues andmekaitse õigusraamistikus, mille komisjon oli esitanud 25. jaanuaril 2012;

12.  kordab oma nõudmist, et talle antaks teavet videokonverentsisüsteemide kasutamise kohta 2014. aastal; peab rõõmustavaks teavet uute seadmete, näiteks parlamendi voxboxi kasutamise kohta;

13.  kiidab heaks põhiliste tulemusnäitajate kasutamise ressursside kasutamise tõhususe hindamiseks; palub andmekaitseinspektoril esitada tulemustabeli ka edaspidi oma iga-aastastes tegevusaruannetes;

14.  kordab parlamendi eelmisel aastal esitatud nõudmist, et andmekaitseinspektor lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika osa, eelkõige seetõttu, et on oluline selle valdkonna kulusid nõuetekohaselt ratsionaliseerida ja mitte ülemäära paisutada; palub andmekaitseinspektoril seetõttu esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teave oma kinnisvarapoliitika kohta 2015. aasta tegevusaruandes;

15.  kordab parlamendi eelmisel aastal esitatud nõudmist esitada kõigi andmekaitseinspektori käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalik tabel, mis kajastaks töötajate jagunemist palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel; märgib, et see tabel peaks automaatselt sisalduma andmekaitseinspektori iga-aastastes tegevusaruannetes; palub andmekaitseinspektoril seetõttu esitada parlamendile käesolevas punktis kirjeldatud üksikasjaliku tabeli kogu personali kohta oma 2015. aasta tegevusaruandes;

16.  märgib, et andmekaitseinspektori institutsiooni liikmete ja töötajate lähetusteks, reisideks ja muudeks nendega seotud kuludeks eraldatud assigneeringud püsisid 2014. aastal muutumatuna; kutsub andmekaitseinspektorit üles neid kulusid võimaluse korral vähendama, ohustamata sealjuures tema rolli;

17.  palub andmekaitseinspektoril esitada 2016. aasta maikuu lõpuks üksikasjalikud andmed oma institutsiooni liikmete ja töötajate iga-aastastes tegevusaruannetes kajastatud lähetuste kohta, sealhulgas iga lähetuse kulude kohta;

18.  märgib, et kirjaliku tõlke, väljaannete ja andmekaitseinspektori tegevuse eelarveridu on kärbitud.

19.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2015/2162(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta aruande kohaselt ei leitud Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) auditeerimisel olulisi puudusi;

2.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Kontrollikoja aruande kohta öeldi tegevuse aastaaruandes, et see on salastatud;

3.  võtab teadmiseks, et siseauditi soovituste alusel ning vastavalt andmekaitseinspektori strateegilisele siseauditi kavale võeti 2014. aastal esimest korda vastu hankekava; ergutab andmekaitseinspektorit oma majanduslikku sõltumatust suurendama;

4.  märgib, et andmekaitseinspektori veebisaidil ei ole peaaegu üldse teavet hankemenetluste ning menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumite kohta; täheldab, et veebisaidil on avaldatud ainult üks hankelepingu sõlmimise otsus, ning palub, et andmekaitseinspektor avaldaks kõik sõlmitud lepingud;

5.  palub, et andmekaitseinspektor avaldaks kogu teabe oma huvide konflikti käsitleva poliitika kohta; märgib, et organisatsiooni struktuuri kuuluvate töötajate ja riiklike ekspertide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ei ole avaldatud kooskõlas komisjoni 2013. aasta detsembri suunistega; nõuab, et andmekaitseinspektor võtaks parandusmeetmeid ning kehtestaks ranged ja selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu;

6.  märgib, et andmekaitseinspektor võttis 2015. aastal vastu otsuse rikkumisest teatamise eeskirjade kohta; palub tungivalt, et andmekaitseinspektor avaldaks selle otsuse ning tagaks täieliku kooskõla 1. jaanuaril 2014 jõustunud ELi personalieeskirjade artikliga 22c.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ELT L 51, 20.2.2014.
  • [2]  ELT C 377 13.11.2015, lk 1.
  • [3]  ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.
  • [4]  ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
  • [5]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.