MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Monica Macovei

Menettely : 2015/2162(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0109/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0109/2016
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2015/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014[1],

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset[3],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman[4] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[5] ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2016),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2015/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2016),

1.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että vuonna 2014 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja kaikkiaan 8 012 953 euroa (vuonna 2013 talousarvio oli 7 661 409 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 92 prosenttia (vuonna 2013 se oli 84,7 prosenttia); panee tyytyväisenä merkille, että tulos on parantunut;

4.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli luottamuksellinen;

5.  tähdentää, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

6.  panee merkille, että kaikki avoinna olleet sisäisen tarkastuksen antamat suositukset pantiin täytäntöön vuonna 2014, mukaan lukien valituksiin sisältyvien tietojen suojaamista koskeva suositus;

7.  panee merkille, että sisäisen tarkastuksen suositusten johdosta ja tietosuojavaltuutetun sisäisen tarkastuksen strategisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2014 hyväksyttiin ensimmäinen hankintasuunnitelma; kannustaa tietosuojavaltuutettua lisäämään taloudellista riippumattomuuttaan;

8.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutettu ei asettanut saataville täydellisiä tietoja eturistiriitoihin sovellettavista toimintatavoistaan; kehottaa tietosuojavaltuutettua noudattamaan henkilöstösääntöjen 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sääntöjä ja laatimaan niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat selkeät ja sitovat säännöt komission julkaisemien ohjeiden mukaisesti sekä antamaan parlamentille asiasta tiedot vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa;

9.  panee merkille, että tietosuojavaltuutettu hyväksyi vuonna 2015 päätöksen väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä; pyytää tietosuojavaltuutettua sisällyttämään asiaa koskevat tiedot vuoden 2015 vuotuiseen toimintakertomukseen ja varmistamaan, että 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen 22 c artiklaa noudatetaan kaikilta osin;

10.  panee merkille, että hankintamenettelyistä ja sopimuspuolten valintaperusteista on saatavilla hyvin vähän tietoja; panee merkille, että tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla on julkaistu ainoastaan yksi hankintasopimuksen tekemistä koskeva päätös vuodelta 2014; kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään verkkosivustollaan ja vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa luettelon kaikista tehdyistä hankintasopimuksista, joissa se on ollut mukana, vaikka hankintamenettely olisi ollut toisten toimielinten käynnistämä, samoin kuin tiedot niitä koskevista menettelyistä ja valintaperusteista;

11.   panee merkille, että parlamentti ja neuvosto pääsivät vuoden 2015 lopulla sopimukseen komission 25. tammikuuta 2012 ehdottamasta uudesta tietosuojalainsäädännöstä;

12.   toistaa pyyntönsä saada tietoja videoneuvotteluvälineiden käytöstä vuonna 2014; panee tyytyväisenä merkille tiedot parlamentin voxbox-multimediastudion kaltaisten uusien laitteiden käytöstä;

13.  kannattaa keskeisten tulosindikaattoreiden käyttöä resurssien käytön tehokkuuden arviointiin; kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään edelleen tulostaulukon sen vuotuisissa toimintakertomuksissa;

14.  toistaa edellisvuonna esittämänsä pyynnön liittää tietosuojavaltuutetun vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskeva osuus, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina; kehottaa tietosuojavaltuutettua siksi esittelemään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kiinteistöpolitiikkansa vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa;

15.  kehottaa viime vuonna esittämänsä pyynnön mukaisesti tietosuojavaltuutettua esittämään kattavan taulukon kaikista sen käytettävissä olevista henkilöresursseista ura-alueen, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan jaoteltuna; katsoo, että taulukko olisi liitettävä automaattisesti vuotuisiin toimintakertomuksiin; kehottaa siksi tietosuojavaltuutettua esittämään parlamentille vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa kattavan taulukon kaikista henkilöresursseista tässä kohdassa esitetyllä tavalla;

16.  panee merkille, että sen jäsenille ja henkilöstölle virkamatka- ja matkakuluja ja muita niihin liittyviä menoja varten myönnetyt määrärahat pysyivät ennallaan vuonna 2014; kehottaa tietosuojavaltuutettua mahdollisuuksien mukaan vähentämään näitä menoja heikentämättä kuitenkaan tietosuojavaltuutetun asemaa;

17.  kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään toukokuun 2016 loppuun mennessä toimintakertomuksessa yksityiskohtaiset tiedot sen jäsenten ja henkilöstön tekemistä virkamatkoista ja kunkin virkamatkan kustannuksista;

18.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetun käännöstoimintaa, julkaisuja ja muuta toimintaa koskevien budjettikohtien määrärahoja on leikattu.

19.2.2016

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2015/2162(DEC))

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 kertomuksen mukaan Euroopan tietosuojavaltuutettua (EDPS) koskevilla aihealueilla tehdyssä tarkastuksessa ei tullut esiin merkittäviä puutteita;

2.  pitää valitettavana, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus pidettiin luottamuksellisena vuotuisessa toimintakertomuksessa;

3.  panee merkille, että sisäistä tarkastuksia koskevien suositusten johdosta ja EDPS:n strategisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti vuonna 2014 hyväksyttiin ensimmäinen hankintasuunnitelma; kannustaa EDPS:ää lisäämään taloudellista riippumattomuuttaan;

4.  painottaa, että viraston verkkosivustolla on vain vähän tai ei lainkaan tietoja hankintamenettelyistä sekä poissulkemis- ja valintaperusteista; panee merkille, että ainoastaan yksi hankintasopimusta koskeva päätös on julkaistu verkkosivustolla, ja pyytää EDPS:ää julkaisemaan kaikki tehdyt sopimukset;

5.  pitää valitettavana, että EDPS ei asettanut saataville täydellisiä tietoja eturistiriitoihin sovellettavista toimintatavoistaan; panee merkille, että organisaatiokaavioon merkityn henkilöstön jäsenten ja kansallisten asiantuntijoiden ansioluetteloita ja etunäkökohtia koskevia ilmoituksia ei julkisteta komission joulukuussa 2013 antamien suuntaviivojen mukaisesti; kehottaa EDPS:ää toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä ja esittämään niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat tiukat ja selkeät säännöt;

6.  panee merkille, että EDPS hyväksyi vuonna 2015 päätöksen väärinkäytösten paljastamista koskevista säännöistä; pyytää EDPS:ää julkistamaan tämän päätöksen ja takaamaan, että 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden unionin henkilöstösääntöjen 22 c artiklaa noudatetaan täysimääräisesti.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  EUVL L 51, 20.2.2014.
  • [2]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.