Izvješće - A8-0109/2016Izvješće
A8-0109/2016

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestiteljica: Monica Macovei

Postupak : 2015/2162(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0109/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0109/2016
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2015/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.[1],

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija[3],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2016),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2015/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2016),

1.  prima na znanje zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Nadzornika za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Nadzornika;

3.  prima na znanje da je Nadzorniku 2014. dodijeljen ukupan proračun od 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR za 2013.) i da je stopa izvršenja bila 92 % (84,7 % za 2013.); pozdravlja poboljšanje rezultata;

4.  izražava žaljenje što je u godišnjem izvješću o radu Nadzornika za 2014. izvješće Revizorskog suda označeno kao povjerljivo;

5.  naglašava da je proračun Nadzornika u cijelosti administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove;

6.  prima na znanje da su sve preporuke Službe za unutarnju reviziju provedene tijekom 2014., uključujući preporuke o osiguranju podataka sadržanih u pritužbama;

7.  napominje da je, prema preporukama Službe za unutarnju reviziju i Strateškom planu unutarnje revizije Nadzornika, Plan nabave prvi puta usvojen za 2014.; potiče Nadzornika da poboljša svoju financijsku autonomiju;

8.  žali što Nadzornik nije stavio na raspolaganje sve podatke o svojoj politici o sukobu interesa; poziva Nadzornika da se pridržava propisa iz članka 16. Pravilnika o osoblju te odredi jasna obvezujuća pravila protiv prakse „rotirajućih vrata” u skladu sa smjernicama koja je objavila Komisija i da o tome obavijesti Parlament u svom godišnjem izvješću o radu za 2015.;

9.  napominje da je Nadzornik 2015. donio odluku o internim pravilima o zviždačima; poziva Nadzornika da uvrsti taj podatak u svoje godišnje izvješće o radu za 2015. i zajamči potpunu usklađenost s člankom 22.c Pravilnika o osoblju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.;

10.  napominje da je dostupno vrlo malo informacija o postupcima nabave i kriterijima odabira ugovornih suradnika; primjećuje da su na internetskim stranicama Nadzornika objavljeni podaci o samo jednoj odluci o dodjeli ugovora za 2014.; poziva Nadzornika da na svojim internetskim stranicama i u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. objavi popis svih sklopljenih ugovora u kojima je sudjelovao, čak i ako su ih pokrenule druge institucije, te njihove postupke i kriterije odabira;

11.   napominje da su krajem 2015. Parlament i Vijeće postigli dogovor o novom pravnom okviru za zaštitu podataka, koji je Komisija predložila 25. siječnja 2012.;

12.   ponovno poziva da ga se obavijesti o uporabi videokonferencijske opreme tijekom 2014.; pozdravlja obavijest o uporabi novih uređaja, kao što je studio Voxbox Parlamenta;

13.  podržava uporabu ključnih pokazatelja uspješnosti u procjeni učinkovite uporabe resursa; poziva Nadzornika da u godišnje izvješće o radu i dalje uvrštava analizu stanja;

14.  ponavlja prošlogodišnji zahtjev Parlamenta da se godišnjem izvješću o radu prilože podaci o politici Nadzornika za upravljanje nekretninama, posebno s obzirom na to da je važno troškove takve politike svesti u razumne okvire kako ne bi bili pretjerani; stoga poziva Nadzornika da u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svojoj politici upravljanja nekretninama;

15.  ponavlja prošlogodišnji zahtjev Parlamenta da mu se dostavi iscrpan popis osoblja koje Nadzorniku stoji na raspolaganju, raspoređenog prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti; napominje da bi taj popis trebalo automatski uključivati u godišnje izvješće o radu Nadzornika; stoga poziva Nadzornika da u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. dostavi Parlamentu iscrpan popis osoblja, kako je navedeno u ovom stavku;

16.  prima na znanje da su odobrena sredstva dodijeljena za misije, putovanja i ostale popratne rashode članova i osoblja ostala nepromijenjena za 2014.; poziva Nadzornika da te rashode smanji kad god je to moguće, no da se pritom njegova uloga ne dovede u pitanje;

17.  poziva Nadzornika da do kraja svibnja 2016. u godišnjem izvješću o radu iznese detaljne informacije o misijama u kojima su sudjelovali njegovi članovi i osoblje, uključujući trošak svake misije;

18.  prima na znanje smanjenje proračunskih linija za usluge prijevoda, publikacija i aktivnosti Nadzornika.

19.2.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2015/2162(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da Europski revizorski sud u svome izvješću o Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za 2014. nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom;

2.  izražava žaljenje što je u godišnjem izvješću o radu izvješće Europskog revizorskog suda bilo označeno kao povjerljivo;

3.  napominje da je, prema preporukama unutarnje revizije i Strateškom planu unutarnje revizije Europskog nadzornika za zaštitu podataka, Plan nabave prvi puta usvojen za 2014.; potiče Europskog nadzornika za zaštitu podataka da poboljša svoju financijsku autonomiju;

4.  naglašava da na internetskim stranicama Agencije postoji malo informacija o postupcima nabave te kriterijima isključenja i odabira ili ih uopće nema; primjećuje da su na internetskim stranicama objavljeni podaci o samo jednoj odluci o dodjeli ugovora te od Europskog nadzornika za zaštitu podataka traži da objavi podatke o svim sklopljenim ugovorima;

5.  žali što Europski nadzornik za zaštitu podataka nije stavio na raspolaganje sve podatke o svojoj politici o sukobu interesa; napominje da životopisi i izjave o financijskim interesima osoblja u organigramu i nacionalnih stručnjaka nisu objavljeni u skladu sa smjernicama Komisije iz prosinca 2013.; apelira na Europskog nadzornika za zaštitu podataka da poduzme korektivne mjere i uspostavi stroga i jasna pravila protiv načela „rotirajućih vrata”;

6.  napominje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka 2015. usvojio odluku o pravilima za zviždače; od Europskog nadzornika za zaštitu podataka traži da objavi ovu odluku i zajamči potpunu usklađenost s člankom 22.c Pravilnika o osoblju EU-a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  SL L 51, 20.2.2014.
  • [2]  SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
  • [3]  SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
  • [4]  SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
  • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.