Pranešimas - A8-0109/2016Pranešimas
A8-0109/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėja: Monica Macovei

Procedūra : 2015/2162(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0109/2016
Pateikti tekstai :
A8-0109/2016
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(2015/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015) 0377 – C8-0207/2015)[2],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0109/2016),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį

(2015/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0109/2016),

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – Priežiūros pareigūnas) visos administracinės ir kitos išlaidos už metus, kurie baigėsi 2014 m. gruodžio 31 d., padengtos be reikšmingų klaidų ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.  pažymi, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Priežiūros pareigūno biudžeto (toliau – Audito Rūmų ataskaita) Audito Rūmai nurodė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta rimtų trūkumų;

3.  pažymi, kad 2014 m. Priežiūros pareigūnui buvo skirtas iš viso 8 012 953 EUR biudžetas (7 661 409 EUR 2013 m.) ir kad įvykdymo lygis buvo 92 proc. (84,7 proc. 2013 m.); palankiai vertina pagerėjusius rezultatus;

4.  apgailestauja, jog Priežiūros pareigūno 2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje (MVA) teigiama, kad Audito Rūmų ataskaita yra konfidenciali;

5.  pabrėžia, kad Priežiūros pareigūno biudžetas yra išimtinai administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis;

6.  pažymi, kad visos Vidaus audito tarnybos pateiktos neįgyvendintos rekomendacijos, įskaitant rekomendaciją, kaip apsaugoti skundų duomenis, buvo įvykdytos 2014 m.;

7.  pažymi, kad ėmusis veiksmų pagal vidaus audito rekomendacijas ir pagal Priežiūros pareigūno strateginį vidaus audito planą, 2014 m. pirmą kartą priimtas viešųjų pirkimų planas; ragina Priežiūros pareigūną padidinti savo finansinį savarankiškumą;

8.  apgailestauja, kad Priežiūros pareigūnas nepaskelbė visos informacijos apie savo interesų konfliktų politiką; ragina Priežiūros pareigūną laikytis Tarnybos nuostatų 16 straipsnyje numatytų taisyklių ir nustatyti aiškias privalomas su „sukamųjų durų“ reiškiniu susijusias taisykles laikantis Komisijos paskelbtų gairių ir 2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje informuoti Parlamentą;

9.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas 2015 m. priėmė sprendimą dėl vidaus taisyklių, susijusių su demaskuojamuoju informavimu; prašo Priežiūros pareigūną į 2015 m. MVA įtraukti šią informaciją ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Tarnybos nuostatų 22c straipsnio;

10.  pažymi, kad yra labai mažai informacijos apie viešųjų pirkimų procedūras ir rangovų atrankos kriterijus; pažymi, kad Priežiūros pareigūno interneto svetainėje dėl 2014 m. paskelbtas tik vienas sprendimas skirti sutartį; ragina Priežiūros pareigūną savo interneto svetainėje ir 2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje paskelbti sąrašą visų paskirtų sutarčių, kurias vykdant jis dalyvauja, net jei jas sudarė kitos institucijos, ir jų procedūras bei atrankos kriterijus;

11.  atkreipia dėmesį į 2015 m. pabaigoje Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą dėl 2012 m. sausio 25 d. Komisijos pasiūlytos naujos duomenų apsaugos teisinės sistemos;

12.  pakartoja savo raginimą informuoti apie vaizdo konferencijų įrangos naudojimą 2014 m.; palankiai vertina informaciją apie naudojamus naujus įrenginius, pvz., Parlamento internetinės televizijos ir radijo studiją „VoxBox“;

13.  pritaria, kad siekiant įvertinti, ar veiksmingai naudojami ištekliai, būtų naudojamasi pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais; ragina Priežiūros pareigūną ir toliau savo metinėse veiklos ataskaitose teikti rezultatų suvestinę;

14.  pakartoja praėjusių metų Parlamento prašymą, kad Priežiūros pareigūnas prie savo MVA pridėtų pastatų politikos dokumentus, ypač atsižvelgiant į tai, kad tokios politikos išlaidos turi būti tinkamai racionalizuotos ir ne pernelyg didelės; todėl ragina Priežiūros pareigūną savo pastatų politiką biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti metinėje 2015 m. veiklos ataskaitoje;

15.  pakartoja praėjusių metų Parlamento prašymą, kad Priežiūros pareigūnas parengtų lentelę, kurioje būtų pateikti išsamūs duomenys apie visus jo žinioje esančius žmogiškuosius išteklius, suskirstytus pagal kategorijas, lytį ir pilietybę; pažymi, kad ši lentelė turi būti automatiškai įtraukiama į Priežiūros pareigūno MVA; todėl ragina Priežiūros pareigūną šioje pastraipoje nurodytą visų žmogiškųjų išteklių lentelę Parlamentui pateikti metinėje 2015 m. veiklos ataskaitoje;

16.  pažymi, kad narių ir darbuotojų misijoms, kelionėms ir kitoms papildomoms išlaidoms skirti asignavimai 2014 m. nepakito; ragina Priežiūros pareigūną, jei tik įmanoma, tas išlaidas mažinti, tačiau nemažinant institucijos vaidmens;

17.  ragina Priežiūros pareigūną iki 2016 m. gegužės mėn. pabaigos metinėje veiklos ataskaitoje pateikti išsamią informaciją apie narių ir darbuotojų vykdytas misijas, įskaitant kiekvienos misijos sąnaudas;

18.  pažymi, kad sumažėjo biudžeto išlaidos vertimo raštu paslaugoms, publikacijoms ir Priežiūros pareigūno veiklai.

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(2015/2162(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai 2014 m. ataskaitoje nenurodė jokių didelių trūkumų, susijusių su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – EDAPP) audito metu tikrintomis sritimis;

2.  apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų ataskaita Metinėje veiklos ataskaitoje nurodoma kaip konfidenciali;

3.  pažymi, kad ėmusis veiksmų pagal vidaus audito rekomendacijas ir pagal EDAPP strateginį vidaus audito planą, 2014 m. pirmą kartą priimtas viešųjų pirkimų planas; ragina EDAPP padidinti savo finansinį savarankiškumą;

4.  pabrėžia, kad Agentūros interneto svetainėje pateikta mažai arba nepateikta informacijos apie viešųjų pirkimų procedūras, draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose ir atrankos kriterijus; pažymi, kad šioje svetainėje paskelbtas tik vienas sprendimas dėl sutarties sudarymo, ir prašo EDAPP paskelbti visas sudarytas sutartis;

5.  ragina EDAPP paskelbti visą informaciją apie savo interesų konfliktų politiką; pažymi, kad organizacinės struktūros darbuotojų ir nacionalinių ekspertų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos nėra skelbiami laikantis 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos gairių; prašo EDAPP imtis taisomųjų priemonių ir nustatyti griežtas ir aiškias kovos su „sukamųjų durų“ reiškiniu taisykles;

6.  pažymi, kad 2015 m. EDAPP patvirtino sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus taisyklių; prašo EDAPP paskelbti šį sprendimą ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai ir privaloma tvarka laikomasi ES tarnybos nuostatų, įsigaliojusių 2014 m. sausio 1 d., 22c straipsnio.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  OL L 51, 2014 2 20.
  • [2]  OL C 377, 2015 11 13, p. 1.
  • [3]  OL C 373, 2015 11 10, p. 1.
  • [4]  OL C 377, 2015 11 13, p. 146.
  • [5]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.