VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Monica Macovei

Procedure : 2015/2162(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0109/2016
Ingediende teksten :
A8-0109/2016
Aangenomen teksten :

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2015/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014[1],

–  gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de instellingen[3],

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer[4] voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[5], en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0109/2016),

1.  verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de Europese Raad, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese Dienst voor extern optreden, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2015/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0109/2016),

1.  is verheugd over de conclusie van de Rekenkamer dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2014 afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ("de Toezichthouder") geen materiële fouten vertonen en dat de onderzochte toezicht- en controlesystemen voor de administratieve en andere uitgaven doeltreffend waren;

2.  stelt vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag van 2014 over de uitvoering van de begroting van de Toezichthouder voor het begrotingsjaar 2014 ("het verslag van de Rekenkamer") opmerkt dat er geen ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten inzake personele middelen en aanbesteding door de Toezichthouder;

3.  stelt vast dat de Toezichthouder in 2014 over een totaalbedrag van 8 012 953 EUR aan toegekend budget beschikte (tegenover 7 661 409 EUR in 2013) en dat de uitvoeringsgraad ervan 92 % bedroeg (tegenover 84,7 % in 2013); is ingenomen met de verbeterde resultaten;

4.  betreurt het dat het verslag van de Rekenkamer in het jaarlijks activiteitenverslag van de Toezichthouder voor 2014 als vertrouwelijk wordt aangemerkt;

5.  benadrukt dat de begroting van de Toezichthouder louter administratief is, waarbij het grootste deel wordt gebruikt voor uitgaven met betrekking tot het personeel dat voor de instelling werkzaam is en de rest voor gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse werkingskosten;

6.  stelt vast dat alle openstaande aanbevelingen van de dienst Interne audit in 2014 zijn afgehandeld, waaronder ook de aanbeveling over de beveiliging van de gegevens in klachten;

7.  merkt op dat er, naar aanleiding van interne controleaanbevelingen en in overeenstemming met het strategisch intern controleplan van de Toezichthouder, voor het eerst een aanbestedingsplan is vastgesteld voor het jaar 2014; spoort de Toezichthouder aan zijn financiële autonomie te verbeteren;

8.  betreurt het dat de Toezichthouder geen volledige informatie over zijn beleid met betrekking tot belangenconflicten ter beschikking heeft gesteld; verzoekt de Toezichthouder zich te houden aan het bepaalde in artikel 16 van het personeelsstatuut en duidelijke, bindende regels voor "draaideuren" vast te leggen in overeenstemming met de door de Commissie gepubliceerde richtsnoeren, en het Parlement hiervan in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 op de hoogte te stellen;

9.  merkt op dat de Toezichthouder in 2015 een besluit heeft aangenomen tot vaststelling van regels voor klokkenluiders; verzoekt de Toezichthouder deze informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 op te nemen en toe te zien op volledige inachtneming van artikel 22, onder c), van het op 1 januari 2014 van kracht geworden Statuut;

10.  stelt vast dat er slechts zeer weinig informatie beschikbaar is over aanbestedingsprocedures en selectiecriteria voor contractanten; merkt op dat er voor 2014 slechts één gunningsbesluit op de website van de Toezichthouder is gepubliceerd; verzoekt de Toezichthouder een lijst van alle geplaatste opdrachten waaraan hij heeft deelgenomen, inclusief desbetreffende procedures en selectiecriteria, op zijn website en in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 te publiceren, ook wanneer het initiatief daartoe door andere instellingen is genomen;

11.   wijst op de eind 2015 tussen het Parlement en de Raad bereikte overeenstemming over het nieuwe, op 25 januari 2012 door de Commissie voorgestelde wettelijke kader voor gegevensbescherming;

12.   herhaalt zijn verzoek om te worden ingelicht omtrent het gebruik van faciliteiten voor videoconferenties in 2014; verwelkomt de informatie over het gebruik van nieuwe apparaten zoals de voxbox van het Parlement;

13.  steunt het gebruik van kernprestatie-indicatoren voor de beoordeling van het efficiënte gebruik van middelen; verzoekt de Toezichthouder het scorebord in de jaarlijkse activiteitenverslagen te blijven verschaffen;

14.  herhaalt het vorige jaar door het Parlement gedane verzoek om het vastgoedbeleid van de Toezichthouder bij het jaarlijks activiteitenverslag te voegen, met name omdat het van belang is dat de kosten van dit beleid duidelijk worden beargumenteerd en niet excessief zijn; roept de Toezichthouder daarom op de kwijtingsautoriteit in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 zijn vastgoedbeleid mee te delen;

15.  herhaalt het vorig jaar door het Parlement gedane verzoek om een gedetailleerd overzicht op te nemen van alle tot de beschikking van de Toezichthouder staande personeelsleden, uitgesplitst per rang, geslacht en nationaliteit; merkt op dat dit overzicht automatisch onderdeel van het jaarlijkse activiteitenverslag van de Toezichthouder dient te zijn; verzoekt de Toezichthouder daarom in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 een volledig overzicht van alle arbeidskrachten, zoals in dit lid omschreven, aan het Parlement te verstrekken;

16.  stelt vast dat de aan missies, reizen en andere bijkomende uitgaven van de leden en personeelsleden toegewezen kredieten in 2014 niet zijn gewijzigd; verzoekt de Toezichthouder die uitgaven waar mogelijk te verlagen, zonder af te doen aan zijn werk;

17.  verzoekt de Toezichthouder uiterlijk eind mei 2016 gedetailleerde gegevens over de missies van zijn leden en personeelsleden, met inbegrip van de kosten van iedere missie, in zijn jaarlijkse activiteitenverslagen op te nemen;

18.  wijst op de bezuinigingen op de begrotingsonderdelen voor vertaling, publicaties en activiteiten van de Toezichthouder.

19.2.2016

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2015/2162(DEC))

Rapporteur voor advies: Monica Macovei

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  merkt op dat de Rekenkamer in haar verslag van 2014 geen ernstige tekortkomingen heeft vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS);

2. betreurt dat het verslag van de Rekenkamer in het jaarlijkse activiteitenverslag werd aangeduid als vertrouwelijk;

3.  merkt op dat er, naar aanleiding van interne controleaanbevelingen en in overeenstemming met het strategisch intern controleplan van de EDPS, voor het eerst een aanbestedingsplan is vastgesteld voor het jaar 2014; spoort de EDPS aan zijn financiële autonomie te verbeteren;

4.  benadrukt dat op de website van het Agentschap weinig tot geen informatie beschikbaar is over aanbestedingsprocedures, uitsluitings- en selectiecriteria; merkt op dat er slechts één besluit tot gunning van een opdracht op de website is gepubliceerd en verzoekt de EDPS alle gegunde opdrachten te publiceren;

5.  roept de EDPS op volledige informatie over zijn beleid inzake belangenconflicten ter beschikking te stellen; wijst erop dat de cv's en belangenverklaringen van het personeel in de personeelsformatie en van nationale deskundigen niet zijn gepubliceerd overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie van december 2013; verzoekt de EDPS corrigerende maatregelen te treffen en strenge en duidelijke regels tegen "draaideur"-constructies vast te stellen;

6.  wijst erop dat de EDPS in 2015 een besluit betreffende regels inzake klokkenluiders heeft vastgesteld; dringt er bij de EDPS op aan dit besluit te publiceren en volledige, bindende naleving te garanderen van artikel 22 ter van het Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

4

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  PB L 51 van 20.2.2014.
  • [2]  PB C 377 van 13.11.2015, blz. 1.
  • [3]  PB C 373 van 13.11.2015, blz. 1.
  • [4]  PB C 377 van 13.11.2015, blz. 146.
  • [5]  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.