SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawczyni: Monica Macovei

Procedura : 2015/2162(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0109/2016
Teksty złożone :
A8-0109/2016
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2015/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014[1],

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[4] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2016),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2015/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2016),

1.  przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym Trybunału dotyczącym wykonania budżetu Inspektora na rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.  zauważa, że w 2014 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR w 2013 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 92% (84,7% w 2013 r.); z zadowoleniem przyjmuje lepsze wyniki;

4.  ubolewa nad tym, że sprawozdanie Trybunału określono jako poufne w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektora za 2014 r.;

5.  podkreśla, że budżet Inspektora jest czysto administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne;

6.  zauważa, że wszystkie niewdrożone zalecenia wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego zostały wdrożone w 2014 r., w tym zalecenie dotyczące zabezpieczenia danych zawartych w skargach;

7.  zauważa, że w następstwie zaleceń sformułowanych w wyniku audytu wewnętrznego i zgodnie ze strategicznym planem kontroli wewnętrznej Inspektora przyjęto po raz pierwszy plan zamówień na rok 2014; zachęca Inspektora do zwiększenia swojej niezależności finansowej;

8.  ubolewa nad tym, że Inspektor nie udostępnił wszystkich informacji dotyczących jego strategii zapobiegania konfliktom interesów; wzywa Inspektora do przestrzegania zasad zawartych w art. 16 regulaminu pracowniczego i do określenia jasnych i wiążących zasad dotyczących efektu „drzwi obrotowych” zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Komisję, a także do poinformowania o tym Parlamentu w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

9.  zauważa, że Inspektor przyjął w 2015 r. decyzję w sprawie zasad wewnętrznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach; zwraca się do Inspektora, by włączył te informacje do rocznego sprawozdania z działalności za 2015 r. i zapewnił pełną zgodność z art. 22c regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2014 r.;

10.  zauważa, że dostępnych jest bardzo mało informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia i kryteriach wyboru wykonawców; zwraca uwagę, że na stronie internetowej Inspektora opublikowano tylko jedną decyzję o udzieleniu zamówienia w 2014 r.; wzywa Inspektora, by umieścił listę wszystkich udzielonych zamówień, w których uczestniczył, nawet jeśli postępowania zapoczątkowały inne instytucje, a także odnośnych procedur i kryteriów wyboru na swojej stronie internetowej i w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

11.   przyjmuje do wiadomości porozumienie osiągnięte pod koniec 2015 r. przez Parlament i Radę w sprawie nowych ram prawnych dotyczących ochrony danych, zaproponowanych przez Komisję dnia 25 stycznia 2012 r.;

12.   ponownie apeluje, by poinformowano go o korzystaniu z infrastruktury wideokonferencyjnej w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje informacje o wykorzystywaniu nowych urządzeń, jak VoxBox Parlamentu;

13.  popiera wykorzystywanie kluczowych wskaźników efektywności do oceny efektywnego wykorzystania zasobów; wzywa Inspektora do dalszego przedstawiania tablicy wyników w rocznych sprawozdaniach z działalności;

14.  ponawia zeszłoroczny apel Parlamentu o uwzględnianie w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektora jego polityki w dziedzinie nieruchomości, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane; wzywa zatem Inspektora, by przedstawił organowi udzielającemu absolutorium swoją politykę w dziedzinie nieruchomości w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

15.  ponawia zeszłoroczny wniosek Parlamentu o przedstawianie kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo; zauważa, że ta tabela powinna być automatycznie włączana do rocznych sprawozdań z działalności Inspektora; w związku z tym wzywa Inspektora do przedstawienia Parlamentowi w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r. kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich określonej w niniejszym ustępie;

16.  zwraca uwagę, że środki przydzielone na misje, podróże i inne nieprzewidziane wydatki członków i pracowników instytucji pozostały w 2014 r. niezmienione; wzywa Inspektora, by w miarę możliwości ograniczył te wydatki, bez szkody dla roli instytucji;

17.  apeluje do Inspektora, by do końca maja 2016 r. przedłożył szczegółowe informacje na temat ujętych w rocznych sprawozdaniach z działalności misji podjętych przez członków i pracowników instytucji, wraz z kosztem każdej misji;

18.  odnotowuje cięcia w liniach budżetowych przeznaczonych na tłumaczenia, publikacje i działalność Inspektora.

19.2.2016

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2015/2162(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monica Macovei

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że ETO w sprawozdaniu za 2014 r. stwierdził, że nie wykrył żadnych poważnych nieprawidłowości w skontrolowanych obszarach w odniesieniu do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD);

2. ubolewa, że sprawozdanie ETO zostało określone jako poufne w rocznym sprawozdaniu z działalności;

3.  zauważa, że w następstwie zaleceń sformułowanych w wyniku audytu wewnętrznego i zgodnie ze strategicznym planem kontroli wewnętrznej EIOD przyjęto po raz pierwszy plan zamówień na rok 2014; zachęca EIOD do zwiększenia swej niezależności finansowej;

4.  podkreśla, że na stronie internetowej EIOD jest niewiele lub w ogóle brak jest informacji na temat procedur przetargowych oraz kryteriów wykluczenia i wyboru; zauważa, że na stronie internetowej opublikowano tylko jedną decyzję o udzieleniu zamówienia i zwraca się do EIOD o opublikowanie wszystkich udzielonych zamówień;

5.  wzywa EIOD do udostępnienia wszystkich informacji dotyczących jego strategii zapobiegania konfliktom interesów; odnotowuje, że życiorysy oraz deklaracje o braku konfliktu interesów w odniesieniu do pracowników ujętych w schemacie organizacyjnym i ekspertów krajowych nie są publikowane zgodnie z wytycznymi Komisji z grudnia 2013 r; zwraca się do EIOD o podjęcie działań naprawczych oraz o ustanowienie surowych i przejrzystych zasad przeciwdziałania tzw. efektowi „drzwi obrotowych”;

6.  zauważa, że decyzja w sprawie zasad dotyczących zgłaszania naruszeń została przyjęta przez EIOD w 2015 r.; wzywa EIOD do opublikowania tej decyzji oraz zapewnienia pełnej i wiążącej zgodności z art. 22c regulaminu pracowniczego UE, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
  • [2]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, p. 1.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.