SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

8.4.2016 - (2015/2162(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Monica Macovei

Postup : 2015/2162(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0109/2016
Predkladané texty :
A8-0109/2016
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2015/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014[1],

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)[2],

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  udeľuje absolutórium európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2015/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu dozorného úradníka za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania dozorného úradníka;

3.  konštatuje, že v roku 2014 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR v roku 2013) a že miera plnenia dosiahla 92 % (84,7 % v roku 2013); víta dosiahnuté zlepšenie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa Dvora audítorov bola vo výročnej správe o činnosti (AAR) dozorného úradníka za rok 2014 označená za dôvernú;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet dozorného úradníka je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  konštatuje, že všetky otvorené odporúčania Útvaru pre vnútorný audit boli v roku 2014 vykonané, vrátane odporúčania, ktoré sa týkalo zabezpečenia údajov obsiahnutých v sťažnostiach;

7.  berie na vedomie, že v nadväznosti na odporúčania vnútorného auditu a podľa strategického plánu vnútorných auditov dozorného úradníka bol na rok 2014 prvýkrát prijatý plán verejného obstarávania; nabáda dozorného úradníka, aby zlepšil svoju finančnú nezávislosť;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dozorný úradník nesprístupnil úplné informácie o svojej politike v oblasti konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby dodržiaval pravidlá stanovené v článku 16 služobného poriadku a stanovil jasné, záväzné pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré uverejnila Komisia, a aby informoval Parlament vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015;

9.  konštatuje, že rozhodnutie o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík prijal dozorný úradník v roku 2015; žiada dozorného úradníka, aby tieto informácie zahrnul do AAR za rok 2015 a aby zaručil úplný súlad s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

10.  konštatuje, že sú k dispozícii len veľmi obmedzené informácie o postupoch verejného obstarávania a podmienkach účasti dodávateľov; poznamenáva, že na webovej stránke dozorného úradníka je za rok 2014 zverejnené len jedno rozhodnutie o zadaní zákazky; vyzýva dozorného úradníka, aby na svojej webovej stránke a vo svojej AAR za rok 2015 uviedol zoznam všetkých verejných obstarávaní, na ktorých sa zúčastnil, a to aj v prípade, ak ich organizovali iné inštitúcie, ako aj ich postupy a podmienky účasti;

11.   berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Parlamentom a Radou koncom roka 2015 o novom právnom rámci na ochranu údajov, ktorý Komisia navrhla 25. januára 2012;

12.   opakuje svoju žiadosť o poskytnutie informácií o využívaní videokonferenčných zariadení v roku 2014; víta informácie o používaní nových zariadení, napr. zariadenia EP voxbox;

13.  schvaľuje využívanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posudzovanie efektívnosti využívania zdrojov; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojich AAR naďalej uvádzal hodnotiacu tabuľku;

14.  pripomína svoju požiadavku z minulého roku, aby sa k AAR dozorného úradníka priložila jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium svoju politiku v oblasti nehnuteľností;

15.  pripomína svoju minuloročnú žiadosť o poskytnutie podrobnej tabuľky s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by sa mala automaticky zahŕňať do AAR dozorného úradníka; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 Parlamentu poskytol podrobný prehľad všetkých ľudských zdrojov, ako sa uvádza v tomto odseku;

16.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky pridelené na služobné cesty, cesty a ostatné súvisiace výdavky jeho členov a zamestnancov sa v roku 2014 nezmenili; vyzýva dozorného úradníka, aby tieto výdavky podľa možnosti znížil bez toho, aby oslabil svoju úlohu;

17.  vyzýva dozorného úradníka, aby do konca mája 2016 vo svojej AAR poskytol podrobné informácie o služobných cestách, ktoré vykonali jeho členovia a zamestnanci, vrátane nákladov na každú služobnú cestu;

18.  berie na vedomie zníženie rozpočtových riadkov na preklady, publikácie a činnosti dozorného úradníka.

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2015/2162(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že Dvor audítorov neuviedol vo svojej správe z roku 2014 žiadne vážne nedostatky, pokiaľ ide o témy kontrolované v súvislosti s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS);

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa EDA bola vo výročnej správe o činnosti označená za dôvernú;

3.  berie na vedomie, že v nadväznosti na odporúčania vnútorného auditu a podľa strategického plánu vnútorných auditov EDPS bol na rok 2014 prvýkrát prijatý plán obstarávania; nabáda EDPS, aby zlepšil svoju finančnú nezávislosť;

4.  zdôrazňuje, že na internetovej stránke agentúry sú k dispozícii len obmedzené resp. nie sú žiadne informácie o postupoch verejného obstarávania, kritériách vylúčenia a podmienkach účasti; poznamenáva, že na webovej stránke je zverejnené len jedno rozhodnutie o výsledku obstarávania, a žiada EDPS, aby zverejnil všetky zadané zákazky;

5.  vyzýva EDPS, aby sprístupnil úplné informácie o svojej politike v oblasti konfliktu záujmov; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch zamestnancov v rámci organizačnej štruktúry a národných odborníkov nie sú zverejnené v súlade s usmerneniami Komisie z decembra 2013; žiada EDPS, aby prijal nápravné opatrenia a stanovil prísne a jasné pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí;

6.  berie na vedomie, že EDPS prijal v roku 2015 rozhodnutie o pravidlách pre whistleblowing; naliehavo vyzýva EDPS, aby toto rozhodnutie zverejnil a zabezpečil úplný a záväzný súlad s článkom 22c služobného poriadku EÚ, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.