Postopek : 2015/2162(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0109/2016

Predložena besedila :

A8-0109/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0158

POROČILO     
PDF 504kWORD 94k
8.4.2016
PE 571.507v02-00 A8-0109/2016

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2015/2162(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Monica Macovei

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2015/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2016),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2015/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2016),

1.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu o izvrševanju proračuna nadzornika za proračunsko leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo resnejših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2014 znašal 8.012.953 EUR (leta 2013 je znašal 7.661.409 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 92 % (84,7 % v letu 2013); pozdravlja izboljšan rezultat;

4.  obžaluje, da je bilo poročilo Računskega sodišča v letnem poročilu o dejavnostih nadzornika za leto 2014 označeno kot zaupno;

5.  poudarja, da je proračun nadzornika zgolj upravne narave in da se velik znesek porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške;

6.  ugotavlja, da so bila vsa odprta priporočila službe za notranjo revizijo zaključena v letu 2014, vključno s priporočilom o zagotavljanju podatkov iz pritožb;

7.  ugotavlja, da je bil v skladu s priporočili notranje revizije in strateškim načrtom za notranjo revizijo nadzornika za leto 2014 prvič sprejet načrt javnih naročil; spodbuja nadzornika, naj izboljša svojo finančno neodvisnost;

8.  obžaluje, da nadzornik ni dal na voljo popolnih informacij o svoji politiki o navzkrižju interesov; poziva nadzornika, naj upošteva pravila iz člena 16 kadrovskih predpisov ter določi jasna in zavezujoča pravila o izmeničnem zaposlovanju v javnem in zasebnem sektorju v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija, ter naj obvesti Parlament v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015;

9.  ugotavlja, da je nadzornik v letu 2015 sprejel sklep o notranjih pravilih o prijavljanju nepravilnosti; poziva nadzornika, naj to informacijo vključi v letno poročilo o dejavnostih 2015 ter zagotovi popolno skladnost s členom 22c kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014;

10.  ugotavlja, da so na voljo zelo omejene informacije o postopkih javnih naročil in merilih za izbor pogodbenikov; ugotavlja, da je bila na spletišču nadzornika objavljena le ena odločitev o oddaji javnega naročila za leto 2014; poziva nadzornika, naj na spletišču objavi seznam vseh oddanih naročil, pri katerih je sodeloval, čeprav so jih začele izvajati druge institucije, ter postopke in merila za izbor ter jih vključi v poročilo o dejavnostih za leto 2015;

11.   je seznanjen z dogovorom, ki sta ga ob koncu leta 2015 dosegla Parlament in Svet, o novem pravnem okviru za varstvo podatkov, ki ga je Komisija predlagala 25. januarja 2012;

12.   ponovno poziva, naj se ga obvesti o uporabi videokonferenčne opreme v letu 2014; pozdravlja informacije o uporabi novih naprav, kot je VoxBox Parlamenta;

13.  podpira uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bi ocenili učinkovitost uporabe virov; poziva nadzornika, naj v letnih poročilih o dejavnostih še naprej ponuja pregled stanja;

14.  ponavlja zahtevo Parlamenta iz lanskega leta, da je treba letnemu poročilu o dejavnostih priložiti nepremičninsko politiko nadzornika, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani; zato poziva nadzornika, naj v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015 seznani organ za podelitev razrešnice s svojo nepremičninsko politiko;

15.  ponavlja zahtevo Parlamenta iz lanskega leta, naj nadzornik priloži podrobno tabelo vseh človeških virov, ki jih ima na razpolago, razdeljenih po razredu, spolu in narodnosti; ugotavlja, da bi bilo treba tabelo samodejno priložiti letnim poročilom o dejavnostih; zato poziva nadzornika, naj Parlamentu skupaj z letnim poročilom o dejavnostih za leto 2015 predloži podrobno tabelo vseh človeških virov, kot je podrobno razloženo v tem odstavku;

16.  ugotavlja, da so sredstva, dodeljena za službena potovanja, potovanja in dodatne stroške članov in osebja, v letu 2014 ostala nespremenjena; poziva nadzornika, naj zmanjša odhodke, kadar je le mogoče, ne da bi to ogrozilo njegovo vlogo;

17.  poziva nadzornika, naj do konca maja 2016 v letnem poročilu o dejavnostih predloži podrobne informacije o službenih potovanjih njenih članov in uslužbencev, vključno s stroški vsakega službenega potovanja;

18.  ugotavlja, da je prišlo do zmanjšanja sredstev v proračunskih vrsticah za prevajanje, publikacije in dejavnosti nadzornika.

19.2.2016

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2015/2162(DEC))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da Evropsko računsko sodišče v poročilu za leto 2014 na področjih, ki jih je revidiralo v zvezi z uradom Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik), ni odkrilo hujših pomanjkljivosti;

2.  obžaluje, da je bilo v letnem poročilu o dejavnostih poročilo Evropskega računskega sodišča zaupno;

3.  ugotavlja, da je bil v skladu s priporočili notranje revizije in strateškim načrtom za notranjo revizijo nadzornika za leto 2014 prvič sprejet načrt javnih naročil; spodbuja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, naj izboljša svojo finančno neodvisnost;

4.  poudarja, da je na spletnem mestu nadzornika na voljo le malo ali skoraj nič informacij o javnih naročilih ter izključitvenih in izbirnih merilih; ugotavlja, da je na spletnem mestu objavljen le en sklep o oddaji javnega naročila, zato evropskega nadzornika za varstvo podatkov poziva, naj objavi vsa oddana naročila;

5.  poziva nadzornika, naj da na voljo popolne informacije o svoji politiki o navzkrižju interesov; ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih osebja v organizacijski shemi in nacionalnih strokovnjakov niso objavljeni v skladu s smernicami Komisije iz decembra 2013; poziva evropskega nadzornika za varstvo podatkov, naj sprejme popravljalne ukrepe ter opredeli stroga in jasna pravila za preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

6.  ugotavlja, da je evropski nadzornik za varstvo podatkov leta 2015 sprejel sklep o pravilih glede prijavljanja nepravilnosti; poziva nadzornika, naj ta sklep objavi in zagotovi popolno in zavezujočo skladnost s členom 22c kadrovskih predpisov EU, ki so začeli veljati 1. januarja 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL L 51, 20.2.2014.

(2)

UL C 377, 13.11.2015, str. 1.

(3)

UL C 373, 10.11.2015, str. 1.

(4)

UL C 377, 13.11.2015, str. 146.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov