Postupak : 2015/2185(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0110/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0110/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.49
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0185

IZVJEŠĆE     
PDF 570kWORD 81k
8.4.2016
PE 569.763v02-00 A8-0110/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.

(2015/2185(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.

(2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(4), a posebno članak 8. njezina Priloga,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.

(2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. s odgovorima Agencije(5),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(6) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(7), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(8), a posebno članak 8. njezina Priloga,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za opskrbu Euratoma odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.

(2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 104 000 EUR, što je jednak iznos kao i 2013. godine;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,08 %, što je pad od 3,92 % u odnosu na 2013.; utvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,13 %, što je povećanje od 21,91 % u odnosu na 2013.;

Ostale primjedbe

2.  prima na znanje da je Agencija u svojim godišnjim financijskim izvještajima dala procjenu troškova za administrativne usluge plaćene izravno iz proračuna Komisije;

3.  navodi da bi godišnja izvješća o institucijama i agencijama Unije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva institucije Unije da uvrste tipsko poglavlje o tim komponentama u svoja godišnja izvješća;

4.  potvrđuje da Agencija provodi odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima i njihovu kontrolu; nadalje, napominje da je Agencija poduzela sve potrebne mjere za procjenu i smanjenje rizika kako bi uskladila svoj sustav unutarnje kontrole sa zahtjevima Revizorskog suda;

°

°  °

5.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](9) o [uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].).

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 19.12.2015., str. 299.

(2)

SL C 409, 19.12.2015., str. 299.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(5)

SL C 409, 19.12.2015., str. 299.

(6)

SL C 409, 19.12.2015., str. 299.

(7)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(9)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti