Procedūra : 2015/2185(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0110/2016

Pateikti tekstai :

A8-0110/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.49
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0185

PRANEŠIMAS     
PDF 642kWORD 81k
8.4.2016
PE 569.763v02-00 A8-0110/2016

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2185(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0110/2016),

1.  patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(5),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(6),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(8), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0110/2016),

1.  pažymi, kad Euratomo tiekimo agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0110/2016),

A.  kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 104 000 EUR, t. y. toks pats kaip ir 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog šios metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 91,08 proc., t. y. 3,92 proc. mažesnis nei 2013 m.; konstatuoja, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 81,13 proc., t. y. 21,91 proc. didesnis negu 2013 m.;

Kitos pastabos

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra savo metinėse ataskaitose pateikė administracinių paslaugų, už kurias mokama tiesiai iš Komisijos biudžeto, sąmatą;

3.  teigia, kad Sąjungos institucijų ir agentūrų metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Sąjungos institucijas ir agentūras į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

4.  pripažįsta, kad Agentūra nustatė tinkamą rizikos valdymo ir kontrolės strategiją; be to, pažymi, jog Agentūra ėmėsi visų būtinų veiksmų, susijusių su rizikos vertinimu ir mažinimu, kad savo vidaus kontrolės sistemą suderintų su Audito Rūmų reikalavimais;

°

°  °

5.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... ... d.](9) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 19, p. 299.

(2)

OL C 409, 2015 12 19, p. 299.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(5)

OL C 409, 2015 12 19, p. 299.

(6)

OL C 409, 2015 12 19, p. 299.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(9)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika