ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

8.4.2016 - (2015/2159(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Андерс Примдал Вистисен


Процедура : 2015/2159(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0111/2016
Внесени текстове :
A8-0111/2016
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

(2015/2159(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година[1],

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)[2],

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2016),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2015/2159(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет,

–  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 ноември 2015 г. за приключване на разследването във връзка с жалба 1770/2013/JF срещу Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2016),

1.  приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва със загриженост, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира слабости в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в четири от общо 15 проверени процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.   приветства факта, че в отговор на забележките на Сметната палата ЕИСК е създал специална служба за подкрепа в областта на обществените поръчки, която да подпомага дирекции, различни от дирекция „Логистика“, която вече разполага с такава служба; очаква тя да започне на функционира пълноценно през 2016 г.;

4.  отбелязва, че бюджетът на ЕИСК за 2014 г. възлиза на 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR през 2013 г.), което съответства на намаление с 1,19% спрямо годишния бюджет за 2013 г., със степен на усвояване от 95,6%; отбелязва увеличението на степента на усвояване през 2014 г., но изразява съжаление, че тя все още не е достигнала 96,8-те процента от 2012 г.;

5.  подчертава, че бюджетът на ЕИСК е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

6.  отбелязва забележките относно последващите действия в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година от 29 април 2015 г., приложени към годишния отчет за дейността на ЕИСК[6];

7.  отбелязва, че през 2014 г. ЕИСК е изготвил по-малък брой доклади и становища и е провел по-малък брой заседания, свързани със законодателната работа; изразява при все това изненада във връзка с увеличения брой правни становища, изготвени от правната служба за същия период; изисква да бъде информиран за причините за това увеличение;

8.  отбелязва със задоволство, че на 5 февруари 2014 г. беше подписано споразумение за сътрудничество между ЕИСК и Парламента, с две приложения относно административното сътрудничество и отражението върху бюджета, наред с паралелно споразумение между Парламента и Комитета на регионите, с цел да се развива политическото и административното сътрудничество;

9.   приветства отговора на ЕИСК на искането на Парламента в горепосочената негова резолюция за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година за индивидуална оценка на въздействието на споразумението както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на разходите, взаимодействията, добавената стойност и качеството на съдържанието;

10.  счита, че има възможност за допълнителни подобрения в рамките на споразумението, особено в политическата област; счита, че трите институции са способни да развият нови взаимодействия, които ще повишат производителността в областите на сътрудничество на всички равнища, и призовава за утвърждаването на конкретни и подробни разпоредби относно функционирането на службите, споделяни от трите институции; призовава да се проведе проучване на удовлетвореността на членовете на ЕИСК във връзка с услугите, които им се предоставят от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания; изисква да продължи да бъде информиран за резултатите от контрола на изпълнението на споразумението;

11.  изисква средносрочният преглед на споразумението да включва подробна разбивка по институции на икономиите и/или увеличените бюджетни разходи, произтичащи от споразумението за сътрудничество;

12.  отбелязва със загриженост, че общият размер на възстановените пътни разноски и на изплатените надбавки на бенефициентите от ЕИСК възлиза на 17 375 864 EUR; призовава настоятелно институцията да разработи системна стратегия за значително намаляване на тези разходи;

13.  отбелязва, че през 2014 г. в рамките на споразумението ЕИСК има положителен баланс в размер на 1 560 000 EUR; отбелязва със загриженост, че в рамките на посоченото споразумение бяха прехвърлени 36 длъжностни лица от ЕИСК и 24 длъжностни лица от Комитета на регионите, работещи в службите за писмени преводи и в по-голямата си част на възраст, много близка до пенсионната, вследствие на което както ЕИСК, така и Комитетът на регионите ще реализират значителни икономии по главите от бюджета, посветени на разходите за персонал (възнаграждения и пенсии), за сметка на голямо увеличение на разходите на Парламента – както в краткосрочен план (възнаграждения), така и в дългосрочен план (пенсии);

14.  изразява съжаление предвид увеличението на разходите за командировки на персонала от 338 366 EUR през 2013 г. на 387 481 EUR през 2014 г. (увеличение с 14,5%);

15.  призовава настоятелно за включването в годишния отчет за дейността на преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

16.  отбелязва лекото увеличение през 2014 г. на броя представители на един от половете, заемащи ръководна длъжност (40%; 39% през 2013 г.); изразява съжаление за все така неравномерното съотношение, което не се наблюдава в другите категории; подчертава, че е важно да се установят средносрочни цели, с помощта на които да се постигне необходимото равновесие, и призовава настоятелно да се продължи активната работа в тази посока;

17.  приветства стартирането от страна на ЕИСК на специфичен курс на тема „Етика и почтеност“ с цел да се подобрят познанията и да се повиши осведомеността относно правата и задълженията на персонала; счита обаче, че въпросният курс следва бъде задължителен не само за новоназначените служители, но и за всички служители на ЕИСК;

18.  изразява съжаление, че ЕИСК все още не е приложил всички мерки, изискани от Парламента в параграф 24 от горепосочената резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година; счита, че не е било правилно ЕИСК да не предостави информация на Бюрото на Парламента, на членовете на ЕИСК и на служителите си относно две съдебни решения срещу ЕИСК, като вместо това е включил информацията в други публикации от общ характер; изразява надежда подобен вид пропуски да бъдат отстранени чрез разработването на нови правила относно лицата, които подават сигнали за нередности, и след това да бъде възможно в конкретния случай те да бъдат поправени със задна дата;

19.  изразява надежда също така, че с прилагането на новите правила относно лицата, които подават сигнали за нередности, ЕИСК незабавно и ефикасно ще предприеме необходимите мерки, за да осигури признаването, зачитането и вземането под внимание на лицата, които подават сигнали за нередности, в случаите, признати като такива от Съда на ЕС и които са възникнали преди приемането на правилата; призовава също така да се вземат необходимите мерки, за да се сложи окончателно край на нападките срещу тях, отправяни в различни публикации на ЕИСК;

20.  изразява съжаление поради факта, че в горецитираното решение за приключване на разследването по жалба 1770/2013/JF срещу ЕИСК Омбудсманът заявява, че ЕИСК е приел само част от предложението, което му е било отправено с цел решаване на случая на лошо администриране, за който ЕИСК носи отговорност; изразява съжаление поради факта, че ЕИСК не признава лошо администриране, нито грешки в своето решение за преназначаване на жалбоподателя на друга длъжност; изразява съжаление поради факта, че ЕИСК не се е съгласил да признае тези грешки по принцип, въпреки че на практика е приел някои от препоръките на Омбудсмана за предоставяне на обезщетение на жалбоподателя за причинените несправедливости;

21.  отбелязва предоставената информация в рамките на последващите действия във връзка с горепосочената резолюция за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година относно използването на оборудването за провеждане на видеоконференции; изисква да продължи да бъде информиран относно напредъка, постигнат по този въпрос; счита, че използването на оборудване за провеждане на видеоконференции и сходни технологии ще даде възможност на организацията да съкрати значително разходите за път и заседания;

22.   взема под внимание, че броят на заседанията, в рамките на които се използва оборудването за провеждане на видеоконференции, се е удвоил в сравнение с предходната година; отбелязва въз основа на информация от ЕИСК, че оборудването за провеждане на видеоконференции е било използвано за заседанията, за които не е необходим устен превод; насърчава ЕИСК да използва ефективно чуждоезиковото обучение, за да се намали потребността от устен превод, като по този начин работата на институцията стане по-ефикасна;

23.   насърчава ЕИСК да укрепи своята информационна и комуникационна политика, както и присъствието си в социалните медии;

24.  отбелязва усилието на ЕИСК да повиши своята видимост чрез ефективна информационна и комуникационна политика; изразява съгласие с поставяния от ЕИСК акцент върху засилването на институционалното сътрудничество с цел подобряване на комуникацията и видимостта, както и върху засилването на присъствието на членовете на институциите на национално равнище, и насърчава ЕИСК да продължи да работи в тази посока; приветства във връзка с това всички по-нататъшни усилия от страна на ЕИСК за подобряване на потока от информация, а по този начин и за повишаване на прозрачността;

25.  отбелязва със задоволство низходящата тенденция по отношение на дела на неизползваните заявени услуги по устен превод от 5,1% през 2013 г. на 4,3% през 2014 г.; очаква договорените в рамките на споразумението условия да осигурят възможност за още по-големи икономии на разходи за устен превод;

26.  счита за изненадващо намалението от 1% на писмените преводи, възлагани на външни изпълнители, в сравнение с предходната година; очаква тази тенденция да се промени вследствие на споразумението, съгласно което се предвижда възлагането на повече писмени преводи на външните изпълнители след прехвърлянето на преводачи в Парламента;

27.  потвърждава резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи във връзка с установяването на хармонизирана методология, която да създава условия за пряка съпоставка на разходите за писмен превод на всички институции; приветства факта, че ЕИСК предоставя данни съобразно тази методология;

28.  изразява съжаление, че през 2014 г. едно значимо мероприятие е трябвало да бъде отложено; призовава отново ЕИСК да планира по-добре организацията на вътрешните мероприятия;

29.  приветства включването в годишния отчет за дейността на резултатите и последствията от приключени през 2014 г. разследвания на Европейската служба за борба с измамите;

30.  приветства решението на ЕИСК да приложи своята политика в областта на сградния фонд към годишния отчет за дейността;

31.  отбелязва сътрудничеството между ЕИСК и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ОВ L 51, 20.2.2014 г.
  • [2]  ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
  • [5]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [6]  Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 128).