ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor

8.4.2016 - (2015/2159(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen


Postup : 2015/2159(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0111/2016
Předložené texty :
A8-0111/2016
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor

(2015/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014[1],

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)[2],

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů[3],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví[4] a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0111/2016),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2015/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. listopadu 2015, kterým se uzavírá její šetření ve věci žaloby č. 1770/2013/JF vůči Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0111/2016),

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  se znepokojením konstatuje, že ve své výroční zprávě za rok 2014 Účetní dvůr směřoval připomínky Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (EHSV) ohledně nedostatků týkajících se čtyř případů z 15 výběrových řízení, které byly hodnoceny;

3.   vítá skutečnost, že EHSV vytvořil s ohledem na doporučení Účetního dvora zvláštní asistenční službu pro veřejné zakázky s cílem poskytnout podporu příslušným ředitelstvím, vyjma ředitelství pro logistiku, které již takovou službu má; očekává, že služba bude plně v provozu v roce 2016;

4.  konstatuje, že rozpočet EHSV na rok 2014 činil 128 559 380 EUR (v roce 2013 to bylo 130 104 400 EUR), což představuje snížení o 1,19 % oproti rozpočtu na rok 2013, přičemž míra čerpání činila 95,6 %; všímá si zvýšení míry čerpání v roce 2014, avšak vyjadřuje politování nad tím, že stále nebylo dosaženo míry 96,8 % z roku 2012;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet EHSV je čistě administrativní, přičemž se významný objem prostředků využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje;

6.  bere na vědomí navazující připomínky k usnesení Parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti EHSV[6];

7.  bere na vědomí, že v roce 2014 EHSV vypracoval méně zpráv a stanovisek a uspořádal méně schůzí věnovaných legislativní činnosti; je nicméně překvapen vyšším počtem právních stanovisek, které v tomto období vydalo právní oddělení; žádá, aby byl informován o důvodech tohoto nárůstu;

8.  s uspokojením konstatuje, že dne 5. února 2014 byla společně se souběžnou dohodou mezi Parlamentem a Výborem regionů podepsána dohoda o spolupráci mezi EHSV a Parlamentem za účelem prohloubení spolupráce v oblasti politiky a správy, která obsahuje dvě přílohy – o spolupráci v oblasti správy a o rozpočtovém dopadu;

9.   vítá reakci EHSV na žádost Parlamentu uvedenou ve výše zmíněném usnesení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, aby bylo vypracováno samostatné hodnocení dopadu této dohody jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a hmotné kvality;

10.  domnívá se, že v rámci dohody stále existuje prostor ke zlepšením, zejména pokud jde o oblast politiky; je přesvědčen, že tyto tři instituce jsou schopny dosáhnout další součinnosti, která posílí produktivitu v oblastech spolupráce na všech úrovních, a žádá vytvoření konkrétních a podrobných ustanovení o fungování služeb, které spolu tyto tři instituce sdílí; žádá uskutečnění průzkumu spokojenosti členů EHSV se službami, které jim poskytuje výzkumná služba Evropského parlamentu; žádá, aby byl i nadále informován o opatřeních navazujících na dohodu;

11.  žádá, aby bylo do přezkumu dohody o spolupráci v polovině období zařazeno podrobné posouzení úspor jednotlivých institucí nebo zvýšení rozpočtových výdajů vyplývajících z této dohody;

12.  se znepokojením konstatuje, že celkové cestovní výdaje a příspěvky, které byly příjemcům EHSV vyplaceny, dosáhly 17 375 864 EUR; naléhavě tuto instituci žádá, aby vypracovala systematickou strategii, díky níž by se podařilo tyto výdaje podstatně snížit;

13.  bere na vědomí, že EHSV vykazoval v rámci dohody v roce 2014 pozitivní bilanci ve výši 1 560 000 EUR; se znepokojením konstatuje, že v rámci této dohody došlo k převedení 36 úředníků EHSV a 24 úředníků Výboru regionů, kteří působili v překladatelské službě a z nichž se většina svým věkem blížila hranici odchodu do důchodu, což znamená významnou úsporu v oddílu pracovníků (platy a důchody) EHSV a Výboru regionů, zato však nezanedbatelné zvýšení nákladů na straně Parlamentu, ať již z krátkodobého hlediska (platy), nebo z dlouhodobého hlediska (důchody);

14.  vyjadřuje politování nad zvýšením nákladů na pracovní cesty pracovníků z 338 366 EUR v roce 2013 na 387 481 EUR v roce 2014 (nárůst o 14,5 %);

15.  naléhavě vyzývá k tomu, aby byl do výroční zprávy o činnosti začleněn přehled zaměstnanců v řídících pozicích rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a pracovní pozice;

16.  konstatuje, že v roce 2014 došlo k mírnému zlepšení, pokud jde o počet zástupců jednoho z pohlaví na řídících postech (40 %; v roce 2013 to bylo 39 %); vyjadřuje nicméně politování nad tím, že stále přetrvává nepoměr, který neodpovídá situaci v jiných kategoriích; trvá na tom, že je důležité stanovit střednědobé cíle, které umožní dosáhnout potřebné rovnováhy, a že je nezbytné aktivně v tomto směru pracovat i nadále;

17.  vítá zahájení zvláštního kurzu ze strany EHSV o „Etice a integritě“, jehož účelem je informovat pracovníky o jejich právech a povinnostech a zlepšit jejich znalosti v této oblasti; domnívá se ovšem, že tento kurz musí být povinný nejen pro nově přijaté pracovníky, ale také pro všechny stávající pracovníky EHSV;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že EHSV neprovedl všechna opatření, která po něm Parlament požadoval v bodu 24 svého výše uvedeného usnesení o udělení absolutoria za rok 2013; domnívá se, že EHSV nejednal správně, když neinformoval předsednictvo Parlamentu, členy EHSV a jeho pracovníky o dvou rozhodnutích Soudního dvora, jimiž bylo rozhodnuto v neprospěch EHSV, a namísto toho se rozhodl tyto informace zahrnout do jiných obecných publikací; doufá, že podobná nedopatření se podaří napravit vypracováním nových pravidel pro zveřejňování informací a že by tudíž tato nedopatření mohla být v tomto konkrétním případě napravena retroaktivně;

19.  rovněž doufá, že spolu s uplatňováním nových pravidel pro zveřejňování informací přijme EHSV neprodleně a účinně nezbytná opatření, která osobám, jež se rozhodly zveřejnit informace, zajistí uznání, respekt a náležitý ohled v případech, které byly takto uznány Soudním dvorem Evropské unie a k nimž došlo ještě před přijetím těchto pravidel; rovněž žádá, aby byla přijata nezbytná opatření, která pomohou skoncovat jednou provždy s útoky proti osobám, které informace zveřejnily, prostřednictvím různých publikací EHSV;

20.  vyjadřuje politování nad tím, že veřejná ochránkyně práv ve svém výše uvedeném rozhodnutí o ukončení šetření ve věci žaloby č. 1770/2013/JF vůči EHSV uvádí, že EHSV přijal jen část jejích návrhů na nápravu nesprávného úředního postupu EHSV; vyjadřuje politování nad tím, že EHSV nesprávnost úředního postupu ani svého rozhodnutí přeřadit žalobce na jiné místo neuznal; vyjadřuje politování nad tím, že EHSV odmítl tyto chyby v zásadě uznat, ačkoli některá doporučení veřejné ochránkyně práv ohledně odškodnění žalobce za křivdu, která na něm byla spáchána, prakticky přijal;

21.  všímá si informací poskytnutých v návaznosti na výše uvedené usnesení o udělení absolutoria za rok 2013 týkajících se využívání videokonferencí; žádá, aby byl průběžně informován o pokroku v této věci; je přesvědčen, že videokonference a podobné technologie umožní, aby organizace omezila výrazně náklady na cesty a schůze;

22.   bere na vědomí, že počet schůzí, při nichž bylo použito videokonference, se oproti předchozímu roku zdvojnásobil; bere na vědomí informaci EHSV, že videokonference byly při schůzích využity v případech, kdy nebylo zapotřebí tlumočení; vybízí EHSV, aby účinně využíval jazykovou výuku a zajistil tak menší potřebu tlumočení a účinnější fungování této instituce;

23.   vybízí EHSV, aby posílil svoji informační a komunikační politiku a rovněž svoji přítomnost v sociálních médiích;

24.  všímá si úsilí EHSV o zvýšení své viditelnosti pomocí účinné informační a komunikační politiky; souhlasí s tím, aby bylo vynaloženo úsilí k posílení institucionální spolupráce za účelem zlepšení komunikace a viditelnosti a rovněž k posílení přítomnosti členů těchto institucí na národní úrovni, a vybízí EHSV, aby v tomto směru vyvíjel další činnost; v této souvislosti vítá veškeré snahy EHSV o zvýšení informačního toku, což přispěje ke zvýšení transparentnosti;

25.  s uspokojením si všímá poklesu míry požadovaných avšak nevyužitých tlumočnických služeb z 5,1 % v roce 2013 na 4,3 % v roce 2014; očekává, že podmínky sjednané v dohodě zajistí další snížení nákladů na tlumočení;

26.  s překvapením zjišťuje, že ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení externích překladů o 1 %; očekává, že se tento vývoj změní díky dohodě, která předpokládá větší externalizaci překladů poté, co budou překladatelé zaměstnaní touto institucí přeřazeni do Parlamentu;

27.  bere na vědomí výsledky interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení, který se shodl na harmonizované metodice umožňující přímé srovnávání nákladů všech orgánů na překlady; vítá skutečnost, že EHSV poskytuje údaje podle této metodiky;

28.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2014 došlo k odložení jedné významné akce; opakuje svou výzvu EHSV, aby zkvalitnil plánování interních akcí;

29.  vítá, že byly do výroční zprávy o činnosti zahrnuty výsledky a důsledky případů uzavřených Evropským úřadem pro boj proti podvodům v roce 2014;

30.  vítá, že EHSV přijal rozhodnutí o tom, že k výroční zprávě o činnosti bude přiložena jeho politika v oblasti nemovitostí;

31.  bere na vědomí spolupráci mezi EHSV a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
  • [2]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 373,10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 128).