ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

8.4.2016 - (2015/2159(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen


Διαδικασία : 2015/2159(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0111/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0111/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2015/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014[1],

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)[2],

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0111/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2015/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 18ης Νοεμβρίου 2015, με την οποία περατώνεται η έρευνα σχετικά με την αναφορά 1770/2013/JF κατά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0111/2016),

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σε τέσσερις περιπτώσεις από τις 15 διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εξέτασε·

3.   χαιρετίζει το γεγονός ότι, ανταποκρινόμενη στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΟΚΕ προχώρησε στη συγκρότηση υπηρεσίας υποστήριξης για τις δημόσιες συμβάσεις, για να συνδράμει άλλες διευθύνσεις πέραν της διεύθυνσης υλικοτεχνικής υποστήριξης, η οποία διαθέτει ήδη υπηρεσία αυτού του είδους· αναμένει ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι πλήρως λειτουργική το 2016·

4.  σημειώνει ότι, το 2014, ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR, το 2013), ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,19% σε σύγκριση με το 2013, με ποσοστό απορρόφησης 95,6%· επισημαίνει την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης που παρατηρήθηκε το 2014, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανέλθει στο 96,8% του 2012·

5.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι χρησιμοποιείται κατά μέγα μέρος σε δαπάνες που αφορούν άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορα έξοδα λειτουργίας·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις που επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας της ΕΟΚΕ όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013[6]·

7.  σημειώνει ότι το 2014 η ΕΟΚΕ εκπόνησε λιγότερες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις και πραγματοποίησε λιγότερες συνεδριάσεις αφιερωμένες στο νομοθετικό έργο· εκφράζει, ωστόσο, την έκπληξή του για την αύξηση του αριθμού των νομικών γνωμοδοτήσεων που εκπόνησε η νομική μονάδα την περίοδο αυτή· ζητεί να πληροφορηθεί τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω αύξηση·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στις 5 Φεβρουαρίου 2014, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου, με δύο παραρτήματα σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και τον δημοσιονομικό αντίκτυπο, μαζί με παράλληλη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, με στόχο την ανάπτυξη της πολιτικής και διοικητικής συνεργασίας·

9.   χαιρετίζει την απόκριση της ΕΟΚΕ στο αίτημα του Κοινοβουλίου στο προαναφερθέν ψήφισμά του για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 ως προς τη διενέργεια μεμονωμένης αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που έχει η συμφωνία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων όσο και από άποψη δαπανών, συνεργειών, προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικής ποιότητας·

10.  διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας, ιδιαίτερα στο πολιτικό πεδίο· πιστεύει ότι τα τρία θεσμικά όργανα είναι ικανά να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς συνεργασίας και ζητεί τη θέσπιση ειδικών λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών που μοιράζονται τα τρία θεσμικά όργανα· ζητεί να ερωτηθούν τα μέλη της ΕΟΚΕ κατά πόσον είναι ικανοποιημένα από τις υπηρεσίες που τους παρέχει η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να συνεχίσει να ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίνεται στη συμφωνία·

11.  ζητεί να περιληφθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση της συμφωνίας λεπτομερής κατανομή ανά όργανο των εξοικονομήσεων και/ή της αύξησης των δημοσιονομικών δαπανών που είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι η συνολική επιστροφή ταξιδιωτικών εξόδων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 17 375 864 EUR· προτρέπει το όργανο να αναπτύξει μια συστηματική στρατηγική για την ουσιαστική μείωση των δαπανών αυτών·

13.  σημειώνει ότι το 2014 η ΕΟΚΕ είχε θετικό υπόλοιπο ύψους 1 560 000 EUR βάσει της συμφωνίας· σημειώνει με ανησυχία ότι 36 υπάλληλοι από την ΕΟΚΕ και 24 από την Επιτροπή των Περιφερειών, όλοι από τις μεταφραστικές υπηρεσίες και, ως επί το πλείστον, κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, μεταφέρθηκαν βάσει της εν λόγω συμφωνίας, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων για την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών στα κεφάλαια που αφορούν το προσωπικό (μισθοί και συντάξεις) και σημαντικές αυξήσεις για το Κοινοβούλιο τόσο βραχυπρόθεσμα (μισθοί) όσο και μακροπρόθεσμα (συντάξεις)·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αύξηση των εξόδων αποστολής του προσωπικού από 338 366 EUR το 2013 σε 387 481 EUR το 2014 (αύξηση κατά 14,5%)·

15.  υποστηρίζει ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας θα πρέπει να περιληφθεί κατάσταση του προσωπικού που κατέχει διευθυντικές θέσεις, ανά εθνικότητα, φύλο και θέση·

16.  σημειώνει τη μικρή βελτίωση που υπήρξε το 2014 ως προς τον αριθμό ατόμων του ενός από τα φύλα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις (40%, έναντι 39% το 2013)· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το μόνιμο χάσμα, αντίστοιχο του οποίου δεν υπάρχει στις άλλες κατηγορίες· τονίζει τη σημασία του καθορισμού μεσοπρόθεσμων στόχων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία, και ενθαρρύνει τη συνέχιση της ενεργού δράσης προς την κατεύθυνση αυτή·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση από την ΕΟΚΕ ειδικού μαθήματος με θέμα «Δεοντολογία και ακεραιότητα για τη βελτίωση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού» ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του· θεωρεί, ωστόσο, ότι το μάθημα αυτό δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο για τα νέα μέλη του προσωπικού, αλλά για όλο το προσωπικό της ΕΟΚΕ·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δεν έχει ακόμη εφαρμόσει όλα τα μέτρα που ζητούσε το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 24 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του για την απαλλαγή για το 2013· θεωρεί ότι, με την απόφασή της να μη διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με δύο δικαστικές αποφάσεις κατά της ΕΟΚΕ στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου, στα μέλη της ΕΟΚΕ και στο ίδιο το προσωπικό της, αλλά, αντ’ αυτού, να περιλάβει τις πληροφορίες αυτές σε άλλες δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα, η ΕΟΚΕ δεν ενήργησε ως όφειλε· ελπίζει ότι παραλείψεις αυτού του είδους θα επιλυθούν με τη διαμόρφωση νέων κανόνων σχετικά με όσους καταγγέλλουν δυσλειτουργίες και ότι, κατά συνέπεια, ότι θα υπάρξει αναδρομικά επανόρθωση στη συγκεκριμένη περίπτωση·

19.  ευελπιστεί επίσης ότι, με την επιβολή των νέων κανόνων για όσους καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, η ΕΟΚΕ θα λάβει τα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται αναγνώριση, σεβασμός και εκτίμηση στους καταγγέλλοντες σε υποθέσεις δυσλειτουργιών αναγνωρισμένες από το Γενικό Δικαστήριο, οι οποίες έχουν συμβεί πριν από την έκδοση των κανόνων· ζητεί επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να παύσουν διά παντός οι κάθε είδους επιθέσεις που δέχονται τα άτομα αυτά μέσω διαφόρων δημοσιεύσεων της ΕΟΚΕ·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην προαναφερθείσα απόφαση περάτωσης της έρευνας 1770/2013/JF κατά της ΕΟΚΕ, η Διαμεσολαβήτρια επισημαίνει ότι η ΕΟΚΕ αποδέχτηκε μόνο ένα μέρος της πρότασης που διατυπώθηκε για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης από πλευράς της· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δεν αναγνώρισε ούτε κακοδιοίκηση ούτε οιοδήποτε σφάλμα στο πλαίσιο της απόφασής της για ανατοποθέτηση του καταγγέλλοντος· εκφράζει την απαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δεν έχει συμφωνήσει καταρχήν να αναγνωρίζει τα σφάλματα αυτά, μολονότι στην πράξη έχει αποδεχτεί ορισμένες από τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τη χορήγηση αποζημίωσης στον καταγγέλλοντα για τις αδικίες που υπέστη·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα για την απαλλαγή για το 2013 σχετικά με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης· ζητεί να συνεχίσει να ενημερώνεται για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο θέμα αυτό· φρονεί ότι η χρήση της τηλεδιάσκεψης και παρεμφερών τεχνολογιών θα επιτρέψει στην ΕΟΚΕ να μειώσει σημαντικά τα έξοδα ταξιδίου και συνεδριάσεων·

22.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες γίνεται χρήση τηλεδιάσκεψης έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται στις συνεδριάσεις στις οποίες δεν απαιτείται διερμηνεία· ενθαρρύνει την ΕΟΚΕ να αξιοποιήσει κατάλληλα τη γλωσσική κατάρτιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μειωθούν οι ανάγκες σε διερμηνεία και, ως εκ τούτου, το έργο του οργάνου θα είναι αποτελεσματικότερο·

23.   ενθαρρύνει την ΕΟΚΕ να ενισχύσει την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας της καθώς και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

24.  σημειώνει την προσπάθεια της ΕΟΚΕ να αναβαθμίσει την εικόνα της μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας· συμφωνεί με την εστίαση των προσπαθειών της ΕΟΚΕ στην προαγωγή της θεσμικής συνεργασίας προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία και η προβολή, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας μελών των οργάνων σε εθνικό επίπεδο, και ενθαρρύνει την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, κάθε περαιτέρω προσπάθεια από πλευράς ΕΟΚΕ για τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών και, ως εκ τούτου, της διαφάνειας·

25.  σημειώνει με ικανοποίηση την πτωτική πορεία του ποσοστού υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν, από 5,1%, το 2013, σε 4,3%, το 2014· αναμένει ότι οι όροι που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εξασφαλίσουν περαιτέρω μειώσεις του κόστους διερμηνείας·

26.  εκφράζει την έκπληξή του για τη μείωση της εξωτερικής μετάφρασης κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναμένει ότι η τάση αυτή θα μεταβληθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, η οποία προβλέπει περισσότερη εξωτερική ανάθεση μετάφρασης μετά τη μεταφορά του προσωπικού της μεταφραστικής υπηρεσίας στο Κοινοβούλιο·

27.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας ως προς την καθιέρωση εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις του κόστους της μετάφρασης σε όλα τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ παρέχει στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία αυτή·

28.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 2014 μία μεγάλη εκδήλωση χρειάστηκε να αναβληθεί· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την ΕΟΚΕ για καλύτερο σχεδιασμό της διοργάνωσης εσωτερικών εκδηλώσεων·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων και των συνεπειών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης που περατώθηκαν το 2014 στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας·

30.  χαιρετίζει την απόφαση της ΕΟΚΕ να επισυνάψει την πολιτική ακινήτων της στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

31.  σημειώνει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
  • [2]  ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
  • [5]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [6]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ.128).