MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI - Talous- ja sosiaalikomitea

8.4.2016 - (2015/2159(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen


Menettely : 2015/2159(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0111/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0111/2016
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea

(2015/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014[1],

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)[2],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset[3],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman[4] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan[5],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0111/2016),

1.  myöntää talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea

(2015/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea,

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 18. marraskuuta 2015 tekemän päätöksen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa vastaan tehdyn kantelun 1770/2013/JF tutkinnan päättämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0111/2016),

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  toteaa huolestuneena, että varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) koskevia puutteita neljässä yhteensä viidestätoista tarkastetusta hankintamenettelystä;

3.   panee tyytyväisenä merkille, että vastauksena tilintarkastustuomioistuimen tekemiin huomautuksiin ETSK on perustanut erityisen julkisten hankintojen tukiyksikön, joka avustaa muita osastoja kuin logistiikkaosastoa, jolla on jo oma tukiyksikkönsä; odottaa sen olevan täysin toimintakykyinen vuonna 2016;

4.  panee merkille, että ETSK:n talousarvio vuonna 2014 oli 128 559 380 euroa eli 1,19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 (130 104 400 euroa) ja että sen toteutusaste oli 95,6 prosenttia; huomauttaa toteutusasteen kohentuneen vuonna 2014 mutta pitää valitettavana, että se jää yhä alle vuoden 2012 tason eli 96,8 prosentin;

5.  tähdentää, että ETSK:n talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

6.  panee merkille, että 29. huhtikuuta 2015 annetun varainhoitovuotta 2013 koskevan parlamentin vastuuvapauspäätöslauselman[6] suositusten seurantaa koskevat huomautukset on liitetty ETSK:n vuotuiseen toimintakertomukseen;

7.  panee merkille, että ETSK laati vuonna 2014 vähemmän mietintöjä ja lausuntoja ja piti vähemmän lainsäädäntötyöhön liittyviä kokouksia; on siksi yllättynyt, että oikeudellinen yksikkö antoi kyseisellä kaudella aiempaa enemmän oikeudellisia lausuntoja; pyytää saada tietää, mistä tällainen kehitys johtuu;

8.  toteaa tyytyväisenä, että ETSK:n ja parlamentin välinen yhteistyösopimus ja sen kaksi liitettä, jotka koskivat hallinnollista yhteistyötä ja talousarviovaikutuksia ja jotka liittyvät samalla parlamentin ja alueiden komitean väliseen rinnakkaissopimukseen, allekirjoitettiin 5. helmikuuta 2014 ja sen tavoitteena on kehittää poliittista ja hallinnollista yhteistyötä;

9.   pitää myönteisenä ETSK:n vastausta parlamentin edellä mainitussa varainhoitovuotta 2013 koskevassa vastuuvapauspäätöslauselmassa esitettyyn pyyntöön, että se laatisi oman arvionsa sopimuksen vaikutuksesta sekä henkilöresursseihin, kustannuksiin, synergioihin, lisäarvoon että sisällön laatuun;

10.  katsoo, että etenkin politiikan puolella sopimuksessa on vielä parantamisen varaa; uskoo, että nämä kolme toimielintä kykenevät kehittämään uutta synergiaa, joka lisää tuottavuutta yhteistyöaloilla kaikilla tasoilla, ja pyytää vahvistamaan konkreettiset ja yksityiskohtaiset määräykset näiden toimielinten jakamien palvelujen toteuttamisesta; pyytää selvittämään ETSK:n jäsenten tyytyväisyyttä Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) heille tarjoamiin palveluihin; pyytää, että parlamentille tiedotetaan edelleen sopimuksen jatkotoimista;

11.  pyytää, että yhteistyösopimuksen väliarviointiin sisällytetään toimielinkohtaiset yksityiskohtaiset tiedot sopimuksen tuomista säästöistä ja/tai sen aiheuttamista lisäkustannuksista;

12.  panee huolestuneena merkille, että ETSK:n edunsaajille maksettiin matkakulu- ja muita korvauksia yhteensä 17 375 864 euroa; kehottaa ETSK:aa kehittämään järjestelmällisen strategian näiden kulujen vähentämiseksi merkittävästi;

13.  panee merkille, että vuonna 2014 ETSK:n saldo oli sopimusta sovellettaessa 1 560 000 euroa ylijäämäinen; panee huolestuneena merkille, että kyseisen sopimuksen nojalla parlamenttiin siirrettiin ETSK:n käännöspalvelusta 36 virkamiestä ja alueiden komitean käännöspalvelusta 24 virkamiestä, joista useimmat olivat hyvin lähellä eläkeikää, mikä merkitsee komiteoille merkittäviä säästöjä henkilöstökuluissa (palkat ja eläkkeet) ja vastaavasti parlamentille raskaita kustannuksia sekä lyhyellä (palkat) että pitkällä (eläkkeet) aikajänteellä;

14.  pitää valitettavana, että vuonna 2014 henkilöstön virkamatkakulut kasvoivat 387 481 euroon eli 14,5 prosenttia vuodesta 2013, jolloin ne olivat 338 366 euroa;

15.  vaatii sisällyttämään ETSK:n vuotuiseen toimintakertomukseen selvityksen johtotehtävissä toimivasta henkilöstöstä kansalaisuuden, sukupuolen ja aseman mukaan jaoteltuna;

16.  panee merkille, että sukupuolten edustus johtotehtävissä tasaantui hieman vuonna 2014 (toisen sukupuolen osuus nousi 40 prosenttiin, kun se vuonna 2013 oli 39 prosenttia); pitää kuitenkin valitettavana tätä yhä suurta eroa, jollaista ei ole muilla ura-alueilla; korostaa, että on tärkeää vahvistaa keskipitkän aikavälin tavoitteita välttämättömän tasapainon aikaansaamiseksi, ja kehottaa jatkamaan aktiivisia toimia tämän eteen;

17.  suhtautuu myönteisesti siihen, että ETSK on järjestänyt erityisen kurssin aiheesta ”ammattietiikka ja rehellisyys”, jonka tarkoituksena on parantaa tietämystä ja tietoisuutta henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista; katsoo kuitenkin, että kyseisen kurssin pitäisi olla pakollinen ETSK:n koko henkilöstölle eikä vain uusille henkilöstön jäsenille;

18.  pitää valitettavana, että ETSK ei ole vielä toteuttanut kaikkia toimia, joita parlamentti pyysi edellä mainitun, vastuuvapauden myöntämisestä talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 antamansa päätöslauselman 24 kohdassa; katsoo, että ETSK teki väärin jättäessään ilmoittamatta parlamentin puhemiehistölle, ETSK:n jäsenille ja henkilöstölleen tuomioistuimen kahdesta tuomioista, jotka molemmat olivat ETSK:lle langettavia, ja sisällyttäessään tiedot sen sijaan muihin yleisluontoisiin julkaisuihin; toivoo, että tämäntyyppiset laiminlyönnit korjautuvat väärinkäytösten paljastajia koskevilla uusilla säännöillä, ja odottaa, että kyseinen tapaus korjataan jälkikäteen;

19.  toivoo myös, että soveltaessaan väärinkäytösten paljastajia koskevia uusia sääntöjä ETSK toteuttaa viipymättä ja tehokkaasti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että asianomaiset henkilöt tunnustetaan epäkohtien paljastajiksi, sekä kunnioittaakseen heidän oikeuksiaan ja arvioidakseen heidän panostaan tapauksissa, jotka unionin yleinen tuomioistuin on ennen sääntöjen hyväksymistä todennut olevan väärinkäytöstapauksia; kehottaa lisäksi toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta ETSK:n eri julkaisuissa väärinkäytösten paljastajia vastaan tehdyt hyökkäykset tyrehdytettäisiin lopullisesti;

20.  pitää valitettavana, että Euroopan oikeusasiamies ilmoitti edellä mainitussa päätöksessään Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa vastaan esitetyn kantelun 1770/2013/JF tutkinnan päättämisestä, että ETSK on hyväksynyt ainoastaan osan suosituksista hallinnollisten epäkohtiensa korjaamiseksi; pitää valitettavana, että ETSK ei ole myöntänyt hallinnollisia epäkohtia eikä virheitä päätöksessään luokitella kantelun tekijä uudelleen eikä se tunnusta näitä virheitä periaatteessa, vaikka onkin käytännössä hyväksynyt joitakin oikeusasiamiehen esittämistä suosituksista kantelun tekijän kärsimien vääryyksien hyvittämiseksi;

21.  panee merkille, että edellä mainitun, vuoden 2013 vastuuvapauspäätöslauselman seurannan yhteydessä on saatu tietoa videoneuvottelulaitteiston käytöstä; pyytää jatkossakin ajantasaisia tietoja asiassa tapahtuvasta edistyksestä; katsoo, että videoneuvottelujen ja siihen liittyvien teknisten apuvälineiden käyttö auttaa hallintoa vähentämään huomattavasti matka- ja kokouskuluja;

22.   panee merkille, että videoneuvottelulaitteistoa on käytetty kokouksissa kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna; toteaa, että ETSK:n mukaan kokouksissa, joissa ei ole tarvittu tulkkausta, on käytetty videoneuvottelulaitteistoa; kannustaa ETSK:aa hyödyntämään tehokkaasti kielikoulutusta, jotta tulkkausta tarvittaisiin vähemmän ja jotta toimielimen työ olisi tehokkaampaa;

23.   kannustaa ETSK:aa tehostamaan tiedotustaan ja viestintäänsä sekä läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa;

24.  panee merkille ETSK:n pyrkimykset parantaa näkyvyyttään tehokkain tiedotus- ja viestintätoimin; on yhtä mieltä siitä, että olisi keskityttävä toimielinten yhteistyön vahvistamiseen, jotta voitaisiin parantaa tiedotusta ja näkyvyyttä, sekä toimielinten jäsenten läsnäolon lisäämiseen jäsenvaltioiden tasolla, ja kannustaa ETSK:aa jatkamaan tämänsuuntaista työtä; suhtautuu tässä mielessä myönteisesti mahdollisiin lisätoimiin, joilla ETSK pyrkii parantamaan tiedonkulkua ja tätä kautta avoimuutta;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi käyttämättä vuonna 2014 entistä pienempi osa, 4,3 prosenttia, kun vuonna 2013 niitä jäi käyttämättä 5,1 prosenttia; odottaa sopimusehtojen tuovan lisäsäästöjä tulkkauskustannuksiin;

26.  pitää yllättävänä, että ulkoistettujen käännösten osuus väheni prosenttiyksikön edellisestä vuodesta; odottaa suuntauksen muuttuvan, sillä sopimuksen perusteella kääntämistä ulkoistetaan enemmän, kun käännöshenkilöstöä on siirretty parlamenttiin;

27.  panee merkille toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean saavuttamat tulokset sellaisten yhdenmukaisten menetelmien aikaansaamisessa, jotka mahdollistavat kaikkien toimielinten käännöskustannusten suoran vertailun; pitää myönteisenä, että ETSK toimittaa tiedot näiden menetelmien mukaisesti;

28.  pitää valitettavana, että vuonna 2014 jouduttiin lykkäämään yhtä merkittävää tapahtumaa; kehottaa jälleen ETSK:aa parantamaan sisäisten tapahtumiensa suunnittelua;

29.  pitää myönteisenä, että Euroopan petostentorjuntaviraston vuonna 2014 loppuun käsittelemien tapausten tulokset ja päätelmät on sisällytetty ETSK:n vuotuiseen toimintakertomukseen;

30.  on tyytyväinen ETSK:n päätökseen liittää vuotuiseen toimintakertomukseensa kiinteistöpolitiikkaa koskeva osuus;

31.  panee merkille ETSK:n ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välisen yhteistyön erityisesti vastuuvapausmenettelyssä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  EUVL L 51, 20.2.2014.
  • [2]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Euroopan parlamentin päätöslauselma, 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (EUVL L 255, 30.9.2015, s. 128).