Ziņojums - A8-0111/2016Ziņojums
A8-0111/2016

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

8.4.2016 - (2015/2159(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Anders Primdahl Vistisen


Procedūra : 2015/2159(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0111/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0111/2016
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(2015/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu[1],

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)[2],

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes[3],

–  ņemot vērā deklarāciju[4] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[5] un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0111/2016),

1.  sniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(2015/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda 2015. gada 18. novembra lēmumu slēgt izmeklēšanu saistībā ar sūdzību 1770/2013/JF pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0111/2016),

1.  pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, secinājusi, ka kopumā 2014. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

2.  ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta 2014. gada ziņojumā konstatēja nepilnības attiecībā uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) četrās no 15 pārbaudītajām iepirkuma procedūrām;

3.   atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz Revīzijas palātas konstatējumiem, EESK ir izveidojusi īpašu atbalsta dienestu, lai sniegtu atbalstu direkcijām, izņemot Loģistikas direkcijai, kurai jau ir šāds dienests; sagaida, ka 2016. gadā tas būs pilnībā darbspējīgs;

4.  pieņem zināšanai, ka 2014. gadā EESK budžets bija EUR 128 559 380 (2013. gadā — EUR 130 104 400), kas ir par 1,19 % mazāk, salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izlietojuma līmenim sasniedzot 95,6 %; atzīmē izlietojuma līmeņa palielināšanos 2014. gadā, bet pauž nožēlu, ka tas tomēr nav sasniedzis 2012. gada līmeni — 96,8 %;

5.  uzsver, ka EESK budžets paredzēts tikai administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta cilvēkiem, kuri strādā šajā iestādē, pārējais — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem;

6.  pieņem zināšanai saistībā ar Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu veikto pasākumu konstatējumus, kas pievienoti EESK gada darbības pārskatam, attiecībā uz 2013. finanšu gadu[6];

7.  norāda, ka EESK 2014. gadā sagatavoja mazāk ziņojumu un atzinumu un notika mazāk ar likumdošanas darbu saistītu sanāksmju; tomēr pauž pārsteigumu par to juridisko atzinumu lielo skaitu, kurus juridiskā nodaļa sniegusi minētajā laikposmā; prasa informēt par šī palielinājuma pamatojumu;

8.  ar gandarījumu norāda, ka Komitejas, EESK un Parlamenta sadarbības nolīgums ar diviem pielikumiem par administratīvo sadarbību un ietekmi uz budžetu tika parakstīts 2014. gada 5. februārī vienlaicīgi ar līdzīgu nolīgumu starp Parlamentu un Reģionu komiteju ar mērķi izveidot politisko un administratīvo sadarbību;

9.   atzinīgi vērtē EESK rīcību, atbildot uz Parlamenta iepriekš minētajā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu par 2013. finanšu gadu pausto aicinājumu katrai iestādei atsevišķi izvērtēt minētā nolīguma ietekmi cilvēkresursu, izdevumu, sinerģijas un pievienotās vērtības ziņā un attiecībā uz kvalitāti pēc būtības;

10.  uzskata, ka nolīgumā joprojām ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši politiskajā ziņā; uzskata, ka visas trīs iestādes var vēl vairāk uzlabot sinerģiju, kas palielinās ražīgumu visās sadarbības jomās, un noteikt īpašus sīki izstrādātus noteikumus par visu trīs iestāžu kopīgi izmantoto dienestu darbību; prasa veikt EESK locekļu aptauju par viņu apmierinātību ar pakalpojumiem, ko tiem sniedz Eiropas Parlamenta Izpētes dienests; prasa pastāvīgi informēt par turpmākajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar nolīgumu;

11.  prasa veikt nolīguma vidusposma novērtēšanu, lai iekļautu sīku no sadarbības nolīguma izrietošo ietaupījumu un/vai budžeta izdevumu pieauguma sadalījumu pa iestādēm;

12.  ar bažām norāda, ka kopējā atlīdzība par ceļa izdevumiem un piemaksām EESK saņēmējiem bija EUR 17 375 864; mudina iestādi izstrādāt sistemātisku stratēģiju, lai ievērojami samazinātu šos izdevumus;

13.  ņem vērā, ka 2014. gadā saistībā ar nolīgumu EESK bija pozitīva bilance EUR 1 560 000 apmērā; ar bažām norāda, ka 36 EESK ierēdņi un 24 Reģionu komitejas ierēdņi (visi no rakstiskās tulkošanas dienestiem un lielākā daļa tuvu pensionēšanās vecumam) tika pārcelti saskaņā ar minēto nolīgumu, kā rezultātā EESK un Reģionu komiteja veiks ievērojamus ietaupījumus ar personālu saistītajās nodaļās (algas un pensijas), savukārt Parlamenta izdevumi ievērojami palielināsies īstermiņā (algas) un ilgtermiņā (pensijas);

14.  pauž nožēlu par personāla komandējuma izdevumu pieaugumu no EUR 338 366 2013. gadā līdz EUR 387 481 2014. gadā (palielinājums par 14,5 %);

15.  mudina gada darbības pārskatā iekļaut vadošo darbinieku sadalījumu pēc valstspiederības, dzimuma un amata;

16.  norāda uz nelielo uzlabojumu 2014. gadā attiecībā uz viena dzimuma skaitu vadošajos amatos (40 %; 39 % 2013. gadā); tomēr pauž nožēlu par joprojām pastāvošo neatbilstīgo atšķirību citās kategorijās; uzsver, ka ir svarīgi noteikt mērķus vidējam termiņam, līdz kuram varētu sasniegt vajadzīgo līdzsvaru, un mudina turpināt aktīvo darbu, lai sasniegtu šo mērķi;

17.  atzinīgi vērtē to, ka EESK ir uzsākusi īpašu mācību kursu par ētiku un integritāti, lai uzlabotu zināšanas un izpratni par darbinieku tiesībām un pienākumiem; tomēr uzskata, ka šīm mācībām vajadzētu būt obligātām ne tikai jaunajiem darbiniekiem, bet arī visiem pārējiem EESK darbiniekiem;

18.  pauž nožēlu par to, ka EESK vēl nav īstenojusi visus pasākumus, kurus Parlaments bija prasījis veikt 24. punktā iepriekš minētajā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu 2013. gadā; uzskata, ka, izvēloties nevis informēt Parlamenta Prezidiju, EESK locekļus un savus darbiniekus par diviem tiesas spriedumiem pret EESK, bet gan iekļaut šo informāciju citās vispārēja rakstura publikācijās, EESK nav rīkojusies atbilstīgi; pauž cerību, ka šāda veida trūkumi tiks novērsti, īstenojot jaunos noteikumus par trauksmes cēlējiem un tādējādi šo konkrēto gadījumu varēs atrisināt ar atpakaļejošu spēku;

19.  turklāt pauž cerību, ka, īstenojot jaunos noteikumus par trauksmes cēlējiem, EESK nekavējoties un efektīvi veiks pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atzinību, cieņu un uzmanību pret trauksmes cēlējiem gadījumos, kurus šajā sakarībā atzinusi Vispārējā tiesa un kuri notikuši pirms minēto noteikumu pieņemšanas; turklāt prasa veikt vajadzīgos pasākumus, lai beidzot pilnībā pārtrauktu pret tiem dažādās EESK publikācijās vērstos uzbrukumus;

20.  pauž nožēlu par to, ka iepriekšminētajā lēmumā par izmeklēšanas 1770/2013/JF pret EESK slēgšanu Ombuds ir norādījis, ka EESK ir tikai daļēji pieņēmusi priekšlikumu par to, kā novērst EESK administratīvo kļūmi; pauž nožēlu par to, ka EESK nav atzinusi administratīvo kļūmi vai jebkādu kļūdu savā lēmumā par sūdzības iesniedzēja pārcelšanu; pauž nožēlu par to, ka EESK principā nevēlas atzīt šīs kļūdas, lai gan praktiski tā ir pieņēmusi dažus Ombuda ieteikumus piešķirt sūdzību iesniedzējam kompensāciju par nodarīto netaisnību;

21.  pieņem zināšanai saistībā ar iepriekš minēto rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu 2013. gadā sniegto informāciju par videokonferenču izmantošanu; prasa arī turpmāk informēt par šajā jautājumā gūtajām sekmēm; uzskata, ka videokonferenču un līdzīgu tehnoloģiju izmantošana ļaus organizācijai ievērojami samazināt ceļa izdevumus un sanāksmju izmaksas;

22.   ņem vērā, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir dubultojies to sanāksmju skaits, kurās izmantota videokonferenču rīkošanas iespēja; pieņem zināšanai EESK sniegto informāciju par to, ka videokonferenču rīkošanas iespēja tika izmantota sanāksmēs, kurās nebija nepieciešama mutiskā tulkošana; mudina EESK efektīvi izmantot valodu apmācību, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamību pēc mutiskās tulkošanas un tādējādi palielinātu iestādes darba efektivitāti;

23.   mudina EESK pilnveidot tās informācijas un komunikācijas politiku, kā arī tās darbības atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;

24.  ņem vērā EESK centienus veicināt tās atpazīstamību, īstenojot efektīvu informācijas un komunikācijas politiku; atbalsta EESK centienus koncentrēties uz iestāžu sadarbības palielināšanu, lai uzlabotu saziņu un pamanāmību, kā arī to, lai palielinātu iestāžu locekļu līdzdalību valstu līmenī, un mudina EESK turpināt darbu šajās jomās; šajā sakarībā atzinīgi vērtē visus turpmākos EESK centienus uzlabot informācijas plūsmu un tādējādi — pārredzamību;

25.  ar gandarījumu norāda uz vērojamo tendenci — samazinās pieprasīto, bet neizmantoto mutiskās tulkošanas pakalpojumu īpatsvars (no 5,1 % 2013. gadā līdz 4,3 % 2014. gadā); sagaida, ka saistībā ar nolīgumu apspriestie noteikumi ļaus vēl vairāk samazināt ar mutisko tulkošanu saistītās izmaksas;

26.  ir pārsteigts, ka ārējo tulkotāju pakalpojumu izmantošana ir samazinājusies par 1 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; paredz, ka šī tendence mainīsies saistībā ar nolīgumu, kurā ir paredzēts, ka pēc rakstiskās tulkošanas darbinieku pārcelšanas uz Parlamentu ārējo tulkotāju pakalpojumu izmantošana palielināsies;

27.  atzinīgi vērtē Iestāžu mutiskās un rakstiskās tulkošanas komitejas rezultātus, izstrādājot saskaņotu metodiku, kas ļauj tieši salīdzināt visu iestāžu rakstiskās tulkošanas izmaksas; atzinīgi vērtē to, ka EESK sniedz datus, balstoties uz šo metodiku;

28.  pauž nožēlu par to, ka 2014. gadā vienu svarīgu pasākumu nācās pārcelt; atgādina savu aicinājumu EESK uzlabot iekšējo pasākumu organizēšanas plānošanu;

29.  atzinīgi vērtē Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 2014. gadā izskatīto lietu rezultātu un seku iekļaušanu gada darbības pārskatā;

30.  atzinīgi vērtē EESK lēmumu gada darbības pārskatam pievienot tās nekustamā īpašuma politiku;

31.  pieņem zināšanai sadarbību starp EESK un Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, jo īpaši attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  OV L 51, 20.2.2014.
  • [2]  OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.
  • [3]  OV C 373, 10.11.2015., 1. lpp.
  • [4]  OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.
  • [5]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [6]  Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (OV L 255, 30.9.2015., 128. lpp.).