Διαδικασία : 2015/2182(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0112/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0112/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.55
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0191

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 670kWORD 100k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2182(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, η ενωσιακή επιδότηση στον προϋπολογισμό του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 25 369 058 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 81,55% σε σχέση με το 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,84%, το ίδιο με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 63,16%, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 17,37% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  σημειώνει ότι οι μεταφορές από έτος σε έτος για τις ανειλημμένες πιστώσεις για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 3 400 000 EUR (54%)· παρατηρεί ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν στον Οργανισμό το 2014 για τις οποίες όμως τα τιμολόγια παρελήφθησαν μόλις το 2015, καθώς και ορισμένες μεγάλης αξίας συμβάσεις ΤΠ οι οποίες υπεγράφησαν στο τέλος του 2014, τα έργα ΤΠ στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2015, αλλά ξεκίνησαν το 2014 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που αποδεσμεύθηκαν χάρη σε εξοικονόμηση πόρων σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να μειώσει το επίπεδο των μεταφορών από έτος σε έτος μέσω της δέσμευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού στις αρχές του έτους, στο μέτρο του δυνατού, και κατά συνέπεια να επιτρέψει την καταβολή πληρωμών εγκαίρως· σημειώνει ακόμη ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται νέο εργαλείο διαχείρισης προϋπολογισμού που προορίζεται να συμβάλει στην εκτέλεση, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για κύριο προϋπολογισμό και προϋπολογισμό που υπόκειται σε κατ’ ανάθεση διαχείριση με σκοπό να βελτιωθεί η διαχείριση τόσο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των πιστώσεων πληρωμών· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις βελτιώσεις που παρατηρούνται χάρη την καθιέρωση του εν λόγω εργαλείου·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

4.  διαπιστώνει, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, αναφορικά με την εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), ο Οργανισμός ανέθεσε οκταετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών («σύμβαση ESP») με αρχική αξία της σύμβασης 436 000 000 EUR· σημειώνει ότι το 2014, κατόπιν διαδικασίας απευθείας διαπραγμάτευσης, ο Οργανισμός τροποποίησε την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με προσθήκη 6 300 000 EUR για την αγορά και συντήρηση 14 δεκτών δορυφορικών σημάτων, 14 γεννητριών σημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε σχέση με την EGNOS· σημειώνει ότι μεταξύ του αναδόχου και των δύο υπεργολάβων του συνήφθη συμφωνία, όπως είχε συμβεί με την αρχική σύμβαση, η οποία οδήγησε σε συσσώρευση γενικών εξόδων και κερδών, και μόνον 3 200 000 EUR από τα 6 300 000 EUR αφορούσαν άμεσες δαπάνες, 1 400 000 EUR γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες και 1 700 000 EUR κέρδη και αμοιβές των (υπ)εργολάβων·

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, η σύμβαση ESP ανατέθηκε μέσω διαγωνισμού και ότι επελέγη προκειμένου να διασφαλιστεί η απαίτηση για ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών για την υπηρεσία Safety-of-Life (SoL) βάσει ενός εξειδικευμένου και πιστοποιημένου συστήματος· παρατηρεί ότι η τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά εγγενές και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ESP επειδή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η συντήρηση του εν λόγω συστήματος και η παροχή της υπηρεσίας SoL σύμφωνα με την υποχρεωτική πιστοποίηση·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

6.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, τον Σεπτέμβριο 2015, ενέκρινε πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ακόμη ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του· προτρέπει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού να υποβάλουν τις δηλώσεις συμφερόντων τους με σκοπό την περαιτέρω δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Οργανισμού·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να βελτιωθεί το ηθικό πλαίσιο με καλύτερη εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας και των ηθικών αρχών, ούτως ώστε να ενισχυθεί μια κοινή και αποτελεσματική νοοτροπία ακεραιότητας·

8.  δηλώνει ότι η ετήσια έκθεση του Οργανισμού θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

9.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός κατέληξε σε συμφωνία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για να ενισχυθεί η διαδικασία χειρισμού των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων της διαχείρισης των επιχορηγήσεων· παρατηρεί ότι ορισμένες πτυχές τεκμηρίωσης και το αντίστοιχο εγχειρίδιο διαχείρισης των επιχορηγήσεων χρειάζονται βελτίωση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται στο ζήτημα αυτό·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  αναγνωρίζει ότι η συνολική συμμόρφωση του Οργανισμού με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 ήταν ικανοποιητική· παρατηρεί ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες σε τομείς όπως η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, οι συγκρούσεις συμφερόντων, η διαχείριση κινδύνων και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου με σκοπό να διορθωθεί η μη συμμόρφωση· παρατηρεί ακόμη ότι ο Οργανισμός σημειώνει πρόοδο σε τομείς στους οποίους εξακολουθεί να συμμορφώνεται εν μέρει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των εγγράφων· καλεί τον Οργανισμό να επικοινωνήσει με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αναφορικά με την πρόοδο που σημειώνεται στο ζήτημα αυτό·

Λοιπά σχόλια

11.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού με καθαρή λογιστική αξία 1 000 000 EUR· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός αναλύει επί του παρόντος τους κινδύνους, την αξία και την κρισιμότητα κάθε στοιχείου ενεργητικού που διαθέτει, με στόχο να αξιολογήσει τον τύπο ασφάλισης που θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός μοιράζεται το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων με σκοπό να δημιουργηθούν συνέργειες και να επιτευχθεί καλή σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας

13.  σημειώνει ότι το 2014 ο Οργανισμός, για να προωθήσει το έργο του και να βελτιώσει την προβολή του στο κράτος μέλος υποδοχής, διοργάνωσε εκδήλωση «ημερίδας γνωριμίας» στην έδρα του στην Πράγα, συνέδρια, δημόσιες εκθέσεις και τακτικές δημόσιες εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Επιτροπή·

°

°  °

14.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 353.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 353.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 11.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 353.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 353.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 11.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου