Postupak : 2015/2182(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0112/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0112/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.55
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0191

IZVJEŠĆE     
PDF 585kWORD 95k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

(2015/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

(2015/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za GNSS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016-C8-0080/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

(2015/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za GNSS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016-C8-0080/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za europski GNSS odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.,

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L)..

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

(2015/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Agencije za europski GNSS („Agencija”) Unija subvencionirala njezin proračun za financijsku godinu 2014. s 25 369 058 EUR, što predstavlja povećanje od 81,55 % u odnosu na 2013.,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,84 %, isto kao 2013.; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 63,16 %, što predstavlja smanjenje od 17,37 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

2.  primjećuje da je razina prijenosa za rezervirana odobrena sredstva za glavu II. (administrativni rashodi) bila 3 400 000 EUR (54 %); primjećuje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na usluge pružene Agenciji 2014. godine za koje su računi zaprimljeni tek 2015. te na nekoliko ugovora velike vrijednosti za informatičke usluge potpisanih krajem 2014. Ti informatički projekti, izvorno planirani za 2015., započeti su 2014. kako bi se iskoristila sredstva ušteđena u drugim proračunskim linijama;

3.  potvrđuje da je Agencija uložila trud u smanjenje razine prijenosa provedbom proračuna ranije u godini, kad je to bilo moguće, i time omogućila ranija plaćanja; nadalje primjećuje da Agencija razvija novi instrument upravljanja proračunom za lakšu provedbu, praćenje i izvještavanje o osnovnom i delegiranom proračunu u cilju poboljšanja upravljanja odobrenim sredstvima za plaćanje i preuzimanje obveza; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o poboljšanjima kojima je pridonijelo uvođenje tog instrumenta;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

4.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da je, u pogledu upotrebe Europskoga geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS), Agencija dodijelila osmogodišnji ugovor o pružanju usluga za upotrebu EGNOS-a (ugovor ESP) s početnom vrijednošću od 436 000 000 EUR; prima na znanje da je 2014., nakon izravnog pregovaračkog postupka, Agencija izmijenila ugovor o pružanju usluga za iznos od 6 300 000 EUR za kupnju i održavanje 14 satelitskih prijamnika, 14 generatora signala i druge opreme povezane sa sustavom EGNOS; sa zabrinutošću primjećuje da je sporazum dogovoren između izvođača i njegovih dvaju podizvođača, kao i u okviru prvotnog ugovora, doveo do akumulacije općih troškova i dobiti pa je od ukupnog iznosa od 6 300 000 EUR na direktne troškove otišlo samo 3 200 000 EUR, 1 400 000 EUR na opće i ostale troškove, a 1 700 000 EUR na dobit i plaće podizvođača i izvođača;

5.  primjećuje da je, na temelju navoda Suda, ugovor ESP dodijeljen u natječajnom postupku i da je odabran radi osiguravanja zahtjeva kontinuiteta usluge „sigurnost života” (SoL) temeljene na potvrđenom i certificiranom sustavu; primjećuje da se izmjena tog ugovora mora smatrati sastavnim i neodvojivim dijelom ugovora ESP jer je potrebna za osiguravanje održavanja sustava i pružanje usluge „sigurnost života” u pogledu obvezne certifikacije;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u tim situacijama te transparentnost

6.  potvrđuje da je u rujnu 2015. Upravni odbor Agencije usvojio politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa; nadalje potvrđuje da je Agencija objavila na svojoj internetskoj stranici životopise i izjave o financijskim interesima svojeg izvršnog direktora i članova višeg rukovodstva; potiče članove Upravnog odbora Agencije da podnesu svoje izjave o financijskim interesima radi daljnjeg objavljivanja na internetskoj stranici Agencije;

7.  ističe potrebu za većim integritetom i boljim etičkim okvirom uz pomoć kvalitetnije provedbe kodeksa ponašanja i etičkih načela u cilju poboljšanja zajedničke i učinkovite kulture integriteta;

8.  navodi da bi godišnje izvješće Agencije moglo imati važnu ulogu u poštovanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Unutarnja revizija

9.  ustanovio je da je Agencija postigla sporazum sa Službom Komisije za unutarnju reviziju o akcijskom planu za poboljšanje postupka za obradu ex ante i ex post revizija o upravljanju bespovratnim sredstvima; primjećuje da je potrebno poboljšati određene aspekte dokumentacije i odgovarajući priručnik za upravljanje bespovratnim sredstvima; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o ostvarenom napretku u tom pogledu;

Unutarnje kontrole

10.  potvrđuje da je sveukupna usklađenost Agencije sa standardima unutarnje kontrole tijekom financijske godine 2014. bila zadovoljavajuća; primjećuje da su uloženi napori u područjima kao što su strategija za borbu protiv prijevara, sukobi interesa, upravljanje rizikom i Odjel za unutarnju reviziju radi ispravljanja neusklađenosti; nadalje primjećuje da Agencija ostvaruje napredak u područjima u kojima je i dalje djelomično usklađena, osobito u pogledu kontinuiteta poslovanja i upravljanja dokumentima; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o ostvarenom napretku u tom pogledu;

Druge primjedbe

11.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da Agencija nema osiguranje za dugotrajnu materijalnu imovinu s neto knjigovodstvenom vrijednosti od 1 000 000 EUR; potvrđuje da Agencija trenutačno provodi analizu rizika, vrijednosti i značajnosti svakog dijela svoje imovine radi procjene vrste osiguranja koja bi odgovarala njezinim zahtjevima; traži od Agencije da izvijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o ostvarenom napretku;

12.  primjećuje da Agencija dijeli Odjel za unutarnju reviziju s Europskom agencijom za kemikalije radi stvaranja sinergija i veće uštede;

13.  prima na znanje da je Agencija, u svrhu promicanja svojeg rada i poboljšanja svoje vidljivosti u državi članici domaćinu, 2014.organizirala događaj otvorenog karaktera u svojem sjedištu u Pragu, konferencije, javne izložbe i redovita javna događanja u suradnji s Komisijom;

°

°  °

14.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](13) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].)..

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 353.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 353.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 276, 20.10.2010., str. 11.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 353.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 353.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 276, 20.10.2010., str. 11.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi s tim datumom, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti