Postup : 2015/2182(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0112/2016

Predkladané texty :

A8-0112/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.55
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0191

SPRÁVA     
PDF 525kWORD 96k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(10), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(12) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre európsky GNSS sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavovala dotácia z Únie do rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 25 369 058 EUR, čo je nárast o 81,55 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,84 %, rovnako ako v roku 2013; dodáva navyše, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 63,16 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 17,37 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 3 400 000 EUR (54 %); poznamenáva, že tieto prenosy sa týkali najmä služieb poskytnutých agentúre v roku 2014, za ktoré boli faktúry doručené až v roku 2015, a niekoľkých zmlúv v oblasti IT vysokej hodnoty, ktoré boli podpísané koncom roka 2014 a týkali sa projektov v oblasti IT pôvodne naplánovaných na rok 2015, ktoré sa však už začali v roku 2014, aby sa mohli využiť finančné prostriedky uvoľnené z úspor z iných rozpočtových riadkov;

3.  uznáva úsilie agentúry znížiť mieru prenosov tým, že v prípade, ak je to možné, uvoľní prostriedky z rozpočtu v konkrétnom roku skôr, aby umožnila skoršiu úhradu platieb; okrem toho konštatuje, že agentúra vyvíja nový nástroj riadenia rozpočtu zameraný na podporu vykonávania a monitorovania základného i delegovaného rozpočtu, ako aj podávania správ o nich s cieľom zlepšiť riadenie viazaných i platobných rozpočtových prostriedkov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zlepšeniach, ktoré tento nástroj priniesol;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

4.  konštatuje podľa správy Dvora audítorov, že pokiaľ ide o využívanie Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS), agentúra uzavrela osemročnú zmluvu o poskytovaní služieb s počiatočnou zmluvnou hodnotou 436 000 000 EUR; konštatuje, že v roku 2014 v nadväznosti na priame rokovacie konanie agentúra zmenila pôvodnú zmluvu o 6 300 000 EUR na nákup a údržbu 14 satelitných signálových prijímačov, 14 generátorov signálu a ďalšieho vybavenia v súvislosti s EGNOS; so znepokojením poznamenáva, že došlo k dohode medzi zmluvným dodávateľom a jeho dvomi subdodávateľmi, rovnako ako v prípade pôvodnej zmluvy, čo viedlo ku kumulácii režijných nákladov a ziskov, pričom len 3 200 000 z celkovej sumy 6 300 000 EUR sa týkalo priamych nákladov, 1 400 000 EUR predstavovali režijné a iné náklady a 1 700 000 EUR zisky a odmeny subdodávateľov;

5.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že zmluva o poskytovaní služieb bola uzavretá na základe súťažného výberového konania a že tento typ zmluvy bol použitý z toho dôvodu, aby bola splnená požiadavka kontinuity pre tzv. službu ochrany života (safety-of-life) s využitím kvalifikovaného a certifikovaného systému; konštatuje, že zmena tejto zmluvy sa musí považovať za zásadnú a neoddeliteľnú časť zmluvy o poskytovaní služieb, pretože je nevyhnutná na zabezpečenie údržby uvedeného systému a poskytovanie služby ochrany života v súlade s povinnou certifikáciou;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

6.  berie na vedomie, že správna rada agentúry prijala v septembri 2015 politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov; konštatuje ďalej, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu; nabáda členov správnej rady agentúry, aby predložili vyhlásenia o záujmoch, aby mohli byť následne zverejnené na webovom sídle agentúry;

7.  zdôrazňuje potrebu posilniť integritu a etický rámec lepším vykonávaním kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru integrity;

8.  konštatuje, že výročná správa agentúry by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Vnútorný audit

9.  konštatuje, že agentúra dosiahla dohodu s Útvarom pre vnútorný audit Komisie o akčnom pláne na zlepšenie postupu vykonávania ex ante a ex post auditov riadenia grantov; konštatuje, že treba zlepšiť niektoré aspekty dokumentácie, ako aj príslušný manuál riadenia grantov; vyzýva agentúru, aby predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

Vnútorné kontroly

10.  uznáva, že agentúra počas rozpočtového roka 2014 vo všeobecnosti v uspokojivej miere dodržiavala štandardy vnútornej kontroly (ICS); poznamenáva, že v oblastiach, ako je stratégia boja proti podvodom, konflikty záujmov a riadenie rizika a vnútorného auditu, sa vynaložilo úsilie s cieľom napraviť prípady ich nedodržiavania; okrem toho konštatuje, že agentúra dosahuje pokrok v oblastiach, v ktorých tieto štandardy dosahuje len čiastočne, najmä pokiaľ ide o kontinuitu činnosti a správu dokumentov; vyzýva agentúru, aby predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

Ďalšie pripomienky

11.  berie na vedomie na základe správy Dvora audítorov, že agentúra nemá poistený dlhodobý hmotný majetok v čistej účtovnej hodnote 1 000 000 EUR; uznáva, že agentúra v súčasnosti analyzuje riziká, hodnotu a dôležitosť každého aktíva, ktoré vlastní, aby mohla posúdiť typ poistenia, ktorý by vyhovoval jej požiadavkám; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku;

12.  konštatuje, že agentúra využíva svoje oddelenie vnútorného auditu spolu s Európskou chemickou agentúrou s cieľom vytvoriť synergický účinok a dosiahnuť nákladovú efektívnosť;

13.  berie na vedomie, že agentúra s cieľom podporiť svoju činnosť a zlepšiť viditeľnosť v hostiteľskom členskom štáte zorganizovala v roku 2014 vo svojom ústredí v Prahe deň otvorených dverí, konferencie, verejné výstavy a pravidelné verejné podujatia v spolupráci s Komisiou;

°

°  °

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 353.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 353.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 353.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 353.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia