Procedūra : 2015/2202(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0113/2016

Pateikti tekstai :

A8-0113/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.59
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0195

PRANEŠIMAS     
PDF 659kWORD 96k
8.4.2016
PE 571.621v02-00 A8-0113/2016

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2202(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki birželio 26 d. metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL, ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį(5),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2016),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki birželio 26 d. metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL, ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį(12),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2016),

1.  atideda bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2016),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio 20 d. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ENIAC (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – parengti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinėms nanoelektronikos technologijoms plėtoti įvairiose taikymo srityse;

B.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, Belgija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Švedija, Jungtinė Karalystė ir Europos nanoelektronikos veiklos asociacija (AENEAS);

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 450 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos biudžeto;

E.  kadangi didžiausias AENEAS įnašas yra 30 000 000 EUR, skirtas Bendrosios įmonės einamosiomis išlaidomis padengti, o valstybės narės prie einamųjų išlaidų turi prisidėti nepiniginiais įnašais ir finansiniais įnašais, kurie turi būti bent 1,8 karto didesni už ES įnašą;

F.  kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ARTEMIS (ARTEMIS) buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pripažįsta, kad Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose už 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. birželio 26 d. laikotarpį jos finansinė būklė 2014 m. birželio 26 d. ir operacijų ir pinigų srautų rezultatai, susiję su tą dieną pasibaigusiu laikotarpiu, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, yra pateikti teisingai visais pagrindiniais aspektais;

2.  yra susirūpinęs, kad Audito Rūmai ketvirtus metus iš eilės savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės 2014 finansinių metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki birželio 26 d. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) paskelbė sąlyginę nuomonę dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, remdamiesi tuo, kad su nacionalinėmis finansavimo institucijomis (NFI) pasirašytuose administraciniuose susitarimuose dėl projektų išlaidų deklaracijų nėra nustatytos praktinės ex post auditų tvarkos;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Bendroji įmonė nevertino iš NFI gautų audito ataskaitų, susijusių su užbaigtų projektų išlaidomis, kokybės; todėl pažymi, kad, įvertinus trijų NFI audito strategijas, buvo neįmanoma nustatyti, ar ex post auditai yra veiksmingi, nes NFI taikė skirtingas metodikas ir todėl Bendroji įmonė negalėjo apskaičiuoti nei patikimo klaidų lygio svertinio vidurkio, nei likutinio klaidų lygio; taip pat pažymi, kad ECSEL JTI patvirtino, kad atlikus išsamius nacionalinių sistemų patikimumo vertinimus buvo nustatyta, jog šios sistemos užtikrina gana gerą Bendrųjų įmonių narių finansinių interesų apsaugą;

4.  ragina ECSEL JTI, įvertinus nacionalinių institucijų taikomas procedūras, paraginti nacionalines institucijas pateikti įrodymų, kad nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pagrįstą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą;

5.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje paskelbta sąlyginė nuomonė, kurioje akcentuojama, kad nebuvo pateikta reikiamos informacijos, reikalingos patikimam klaidų svertiniam vidurkiui ar likutiniam klaidų lygiui apskaičiuoti po to, kai NFI atliko ex post auditus; ragina Audito Rūmus surinkti reikiamus papildomus dokumentus ir informaciją, kurių bendroji įmonė neturi įgaliojimų reikalauti iš nacionalinių audito įstaigų arba kompetentingų departamentų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalies nuostatas; be to, ragina Audito Rūmus panaudoti tą papildomą informaciją, kaip alternatyvų būdą, savo nuomonei pagrįsti ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių papildomų elementų įvertinimą.

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2014 m. biudžete buvo numatyta 2 356 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 76 500 250 EUR mokėjimų asignavimų(15);

7.  pažymi, kad pirminiame 2014 m. biudžete buvo numatyta tik einamųjų išlaidų įsipareigojimų asignavimų 2 300 000 EUR suma ir kad biudžete nenumatyti operatyvinės veiklos įsipareigojimų asignavimai; be to, pažymi, kad administracinių įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 43 proc.; pažymi, kad tai lėmė Bendrosios įmonės ir ARTEMIS susijungimas ir tai, kad biudžetas buvo patvirtintas visiems metams(16);

8.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, įmonių susijungimo metu buvo prisiimti įsipareigojimai dėl visos kvietimams teikti pasiūlymus numatytos sumos;

9.  atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės pateiktą informaciją, pripažįsta, kad buvo atlikta šalių, gaunančių 54,2 proc. Bendrosios įmonės dotacijų, nacionalinio patikimumo procedūrų apžvalga; remia jos iniciatyvą didinti apžvalgos aprėptį; ragina ECSEL JTI tęsti savo vertinimą, kad jis apimtų 100 proc. visų dotacijų, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie 2014 finansiniais metais padarytą pažangą(17);

10.  apgailestauja, kad trūksta informacijos apie nepiniginius ir grynųjų pinigų įnašus; ragina Audito Rūmus ateityje į ataskaitas įtraukti konkrečias nuostatas dėl vertinimo procedūros ir nepiniginio ir grynųjų pinigų įnašo lygio;

Vidaus auditas

11.  yra įsitikinęs, remdamasis Bendrosios įmonės metinėmis ataskaitomis, kad 2014 finansiniais metais vidaus audito tarnyba neparengė naujų ataskaitų, kad Bendrosios įmonės valdyba ėmėsi veiksmų dėl visų rekomendacijų, įtrauktų į ankstesnes ataskaitas, pagrindė juos dokumentais ir pateikė juos ataskaitų sistemoje ir kad šie veiksmai buvo sutelkti į naujų procedūrų laikymąsi; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šioje srityje vykdytus veiksmus ir padarytą pažangą(18);

Vidaus kontrolė

12.  pažymi, kad reikėjo pagerinti vidaus audito skyriaus (VAS) dokumentų tvarkymą, ir ypač rekomenduoja taikyti elektroninę sistemą;

13.  pripažįsta, remdamasis Bendrosios įmonės metinėmis ataskaitomis, kad VAS įgyvendino savo patvirtintą darbo programą, apimančią administracinių sandorių, taip pat valdymo sandorių, vykdomų bendradarbiaujant su NFI, teisėtumą ir tvarkingumą, ir pranešė rezultatus valdybai ir vykdomajam direktoriui; be to, pažymi, kad atkreiptas dėmesys į galimybes siekti tolesnės pažangos; prašo Bendrosios įmonės pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių imtasi šiam klausimui spręsti(19);

14.  pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmų darbo programa apima specialią ataskaitą dėl Bendrųjų įmonių veiklos audito.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 25.

(2)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 26.

(3)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

(5)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(6)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(8)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 25.

(9)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 26.

(10)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

(12)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(13)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(15)

  Audito Rūmų ataskaita

(16)

  Audito Rūmų ataskaita

(17)

  ENIAC metinė veiklos ataskaita, p.  17

(18)

  ENIAC metinė veiklos ataskaita, p. 17

(19)

  ENIAC metinė veiklos ataskaita, p. 17

Teisinis pranešimas - Privatumo politika