Postup : 2015/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2016

Predkladané texty :

A8-0113/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.59
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0195

SPRÁVA     
PDF 518kWORD 99k
8.4.2016
PE 571.621v02-00 A8-0113/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(5), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(11),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(12), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2016),

1.  odkladá účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2016),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom stanoviť a vykonávať plán výskumu pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške aspoň 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 na obdobie 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  uznáva, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 1. januára 2014 do 26. júna 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 26. júnu 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 (správa Dvora audítorov) vydal už štvrtý rok za sebou výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania (VOF) o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex-post;

3.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od VOF, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po hodnotení stratégií auditu troch NFA nebolo možné posúdiť, či audity ex-post fungujú účinne , keďže NFA používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zostatkovú chybovosť; poznamenáva tiež, že STI ECSEL potvrdila, že zo záverov jej rozsiahleho hodnotenia vnútroštátnych systémov záruk vyplynulo, že môžu poskytovať primeranú ochranu finančných záujmov členov spoločného podniku;

4.  vyzýva STI ECSEL, aby po posúdení postupov uplatňovaných vnútroštátnymi orgánmi vyzvala vnútroštátne orgány, aby predložili dôkaz o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

5.  konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje výrok s výhradou, ktorý je založený na nedostatku informácií potrebných na výpočet buď váženej chybovosti, alebo zvyškovej chybovosti po vykonaní auditov ex-post zo strany vnútroštátnych finančných orgánov. Vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zhromažďoval od vnútroštátnych orgánov auditu alebo vnútroštátnych príslušných útvarov dodatočné a potrebné dokumenty a informácie, ktoré spoločný podnik nie je oprávnený požadovať; okrem toho vyzýva Dvor audítorov, aby využíval tieto dodatočné dokumenty a dodatočné informácie ako alternatívny spôsob na odôvodnenie svojho stanoviska a informoval orgán udeľujúci absolutórium o svojom posúdení týchto dodatočných prvkov;

6.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 356 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 76 500 250 EUR(15);

7.  konštatuje, že pôvodný rozpočet na rok 2014 zahŕňal len viazané rozpočtové prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov vo výške 2 300 000 EUR a že rozpočet neobsahoval viazané rozpočtové prostriedky na operačné činnosti; poznamenáva ďalej, že miera plnenia administratívnych viazaných rozpočtových prostriedkov bola 43 %; poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov to bolo z dôvodu zlúčenia spoločného podniku so spoločným podnikom Artemis a tiež preto, lebo rozpočet bol prijatý na celý rok(16);

8.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola v čase zlúčenia viazaná celá suma plánovaná na výzvy na predkladanie návrhov;

9.  berie na vedomie, na základe informácií spoločného podniku, že vnútroštátne systémy záruk boli preskúmané v prípade krajín prijímajúcich 54,2 % grantov spoločného podniku; podporuje jeho iniciatívu ďalej zvyšovať tento percentuálny podiel; vyzýva STI ECSEL, aby v skúmaní naďalej pokračovala s cieľom priblížiť sa k 100 % všetkých grantov a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v rozpočtovom roku 2014(17);

10.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; žiada Dvor audítorov, aby v budúcich správach uviedol konkrétne ustanovenia o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov ;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku útvar pre vnútorný audit nevypracoval počas rozpočtového roka 2014 nové správy, že riadenie spoločného podniku prijalo opatrenia na základe všetkých odporúčaní uvedených v predchádzajúcich správach, zdokumentovalo ich a zverejnilo ich v systéme podávania správ a že tieto činnosti boli zamerané na podporu nových postupov; vyzýva spoločný podnik, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o prijatých opatreniach a pokroku dosiahnutom v tejto súvislosti(18);

Vnútorná kontrola

12.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu si vyžiadalo zlepšenie systému vedenia dokumentov a odporučilo najmä elektronický systém;

13.  berie na vedomie, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku oddelenie vnútorného auditu vykonalo svoj schválený pracovný program týkajúci sa zákonnosti a riadnosti administratívnych operácií, ako aj príslušných operačných transakcií vykonaných v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi financovania a výsledky sa oznámili správnej rade a výkonnému riaditeľovi; okrem toho konštatuje, že boli naznačené možnosti ďalšieho zlepšovania; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tejto otázky(19);

14.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.

(10)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(12)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(13)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Správa EDA.

(16)

  Správa EDA.

(17)

  Výročná správa ENIAC - s. 17

(18)

  Výročná správa ENIAC - s. 17

(19)

  Výročná správa ENIAC - s. 17

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia