RAPORT Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

  8.4.2016 - (2015/2171(DEC))

  Eelarvekontrollikomisjon
  Raportöör: Derek Vaughan

  Menetlus : 2015/2171(DEC)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0114/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0114/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(2015/2171(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

  –  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega[1],

  –  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8 - 0069/2016),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)[4], eriti selle artiklit 68,

  –  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[5],

  –  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[6], eriti selle artiklit 108,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0114/2016),

  1.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

  2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Ravimiameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta(2015/2171(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

  –  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega[7],

  –  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[8] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8 - 0069/2016),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[9], eriti selle artiklit 208,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)[10], eriti selle artiklit 68,

  –  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[11],

  –  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[12], eriti selle artiklit 108,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0114/2016),

  1.  märgib, et Euroopa Ravimiameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

  2.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa(2015/2171(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma otsust Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0114/2016),

  A.  arvestades, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 282 474 000 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 12,29 % suurust kasvu; arvestades, et 12,53 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

  B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

  2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

  1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning nüüd on kontrollikoja aruandes märgitud kommentaari seisuks „lõpetatud”;

  Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

  2.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ameti lõivude määruses[13] sätestatakse taotlejatelt lõivude kogumise ja ameti poolt riiklikele pädevatele asutustele vastavate maksete tegemise tähtajad; märgib, et neid tähtaegu enamiku kontrollikoja poolt auditeeritud tehingute puhul ei järgitud; võtab ametilt saadud andmete põhjal teadmiseks, et amet on ümber kavandanud ja korraldanud oma peamised tegevusprotsessid, sealhulgas finantstehingute volitamise ja lõivude kogumise; võtab teadmiseks, et amet kavatses neid protsesse 2015. aasta lõpuks veelgi automatiseerida; palub ametil võtta kõik vajalikud täiendavad meetmed ravimiohutuse järelevalvega seotud ülesannete täieliku täitmise tagamiseks ja anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimuse parandamiseks võetud meetmetest tõhusalt aru;

  Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

  3.  tuletab meelde, et nagu on sätestatud Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) finantseeskirjades, on ameti eelarvetulu aluseks liidu rahalisest toetusest, ravimite müügiloa taotluste teenustasudest ning müügiloa väljastamise järgse tegevuse ja mitmesuguse haldustegevuse eest saadav raha;

  4.  märgib, et eelarveaastal 2014 tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 94,32 %; märgib siiski kahetsusega, et täitmise määr on eelnenud aastaga võrreldes 2,44 % vähenenud; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,30 %; peab ka sel puhul kahetsusväärseks, et täitmise määr on 3,98 % vähenenud;

  5.  märgib, et tühistatud assigneeringute summa oli 2014. aastal 16 054 189 eurot (5,68 % lõplikest assigneeringutest); märgib ka, et amet sõltub tasudest saadavast sissetulekust ja tühistatud assigneeringute määr ei osuta viivitustele ameti tööprogrammi rakendamisel; märgib, et need tühistamised vastavad aasta lõpu seisuga kogumata jäänud tulu assigneeringute summale (10 688 070 eurot), mis andis lõplike assigneeringute puhul positiivse 1,90 % suuruse eelarvetulemi;

  Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

  6.  on rahul ameti kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute tasemega; juhib eriti tähelepanu sellele, et automaatsete ülekandmiste määr aastasse 2015 oli 17,7 % kulukohustustega seotud assigneeringutest ning et mitteautomaatseid ülekandmisi ei olnud; tõdeb ka, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus ei leitud 2014. aastal üle kantud assigneeringute tasemega seoses märkimisväärseid probleeme, ja tunnustab ametit aastasuse põhimõtte järgimise ning eelarve õigeaegse täitmise eest;

  7.  palub ametil läbipaistvuse ja vastutuse suurendamiseks vähendada edaspidi nii palju kui võimalik järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määra;

  Ümberpaigutamised

  8.  märgib, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2014. aastal ümberpaigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; võtab ameti andmetele toetudes teadmiseks, et amet tegi 2014. aastal üheksa ümberpaigutamist kogusummas 29 811 800 eurot ehk 11,85 % lõplikest assigneeringutest; toob eriti välja, et ümberpaigutatud assigneeringuid kasutati eelkõige ameti IT-süsteemide arendamiseks, raportööridele tasumiseks ja haldusega seotud eelarvepunktide muuks korrigeerimiseks;

  Hanke- ja töölevõtmismenetlused

  9.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et amet parandab operatiivülesanneteks eraldatud inimressursside määra tõstmiseks veelgi oma töölevõtmis- ja ressursside planeerimise menetlusi; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2014. aastal sõlmis amet perioodiks 2014–2017 kõrgetasemeliste juhtimisalaste nõustamisteenuste raamlepingu suurusega 15 000 000 eurot; märgib, et elluviidavad eesmärgid ja tegevused ei olnud hankeotsuse ja lepingu suuruse põhjendamiseks piisavalt spetsiifilised; palub seetõttu ametil läbipaistvuse ja aruandekohustuse huvides tagada elluviidavate eesmärkide ja tegevuste eelneva täpsustamise; märgib ka, et kontrollikoda ei leidnud tõendeid, et ameti haldusnõukoguga oleks hankeotsuse osas nõu peetud; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et haldusnõukoguga nõupidamine ei olnud finantseeskirjadega nõutav;

  10.  palub ametil avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

  11.  võtab teadmiseks ameti töölevõtmismenetluste suurenenud läbipaistvuse, kuna ameti välisel veebisaidil avaldatakse nüüd käimasolevate välismenetluste ja reservnimekirjade seis, ning selle, et amet parandas ka töölevõtmismenetlustega seotud dokumentatsiooni;

  12.  märgib, et hangete ja lepingute nõuandekomitee, mis moodustati 2012. aastal hankelepingute kontrollimiseks enne nende ameti poolt allakirjutamist, vaatas 2014. aastal läbi 73 toimikut; märgib, et 2014. aasta jooksul sõlmiti hankemenetluste järel kokku 28 uut hankelepingut, mille maksumus ületas 25 000 eurot, võrreldes 30 lepinguga 2013. aastal ja 43 lepinguga 2012. aastal;

  13.  märgib, et amet kasutab komisjoni varajase hoiatamise süsteemi ja tal on juurdepääs andmebaasile, mis võimaldab ametil kontrollida potentsiaalsete töövõtjate rahalist olukorda; märgib, et kõikidest tuvastatud riskidest antakse teada hangete ja lepingute nõuandekomiteele ja asjaomasele eelarvevahendite käsutajale; väljendab heameelt selle üle, et 2014. aasta detsembris loodi keskne hankebüroo, mille eesmärk on parandada ameti hangete ja lepingute haldamise tõhusust ja tulemuslikkust, tagades samal ajal asjaomase määruse järgimise;

  14.  peab kiiduväärseks, et 2014. aasta lõpuks oli 599 ametikohast täidetud 580 ja et ametis töötas 210 lepingulist töötajat, riikide lähetatud eksperti ja renditöötajat; väljendab heameelt selle üle, et ametikohtade täitmise määr on 2013. aastaga võrreldes tõusnud; märgib, et lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja renditöötajate osakaal on 2013. aastaga võrreldes suurenenud; avaldab ametile tunnustust selle eest, et ameti inimressurssidest kasutatakse ligikaudu 79 % operatiivülesannete täitmiseks, ning märgib, et 2013. aastaga võrreldes on see määr veidi langenud;

  Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

  15.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et amet avaldas 2014. aasta novembris oma teaduskomitee liikmete ja ekspertide huvide deklaratsioonide käsitlemise muudetud poliitika, mis jõustus 2015. aasta jaanuaris; võtab teadmiseks, et amet on määratlenud, mis on otsesed ja kaudsed huvid, ning nõudnud, et kõik eksperdid deklareeriksid kõik oma otsesed ja kaudsed huvid oma iga-aastastes huvide deklaratsioonides; märgib ka, et otseseid või kaudseid huve deklareerivatele ekspertidele rakendatakse piiranguid, mis sõltuvad tegevusest, millega nad on hõlmatud, ning et need huvid hoitakse vastavalt asjaomastele õigusaktidele poliitiliselt lahus;

  16  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

  17.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

  18.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

  19.  märgib, et ameti haldusnõukogu võttis 2014. aasta detsembris vastu pettustevastase strateegia, mis töötati välja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aasta juulis vastu võetud detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi raames; märgib ka, et pettustevastase strateegia kohaldamisala ei hõlma „reguleerimisega seotud pettusi“, millega tegeletakse muude mehhanismide, nt kontrollide abil; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et strateegia kohaldamisala kaalutakse laiendada, et see hõlmaks ka nimetatud tüüpi pettusi;

  20  tunneb sügavat muret selle pärast, et ravimiohutuse järelevalve toimimises tuvastatud puudustest hoolimata käivitas amet 2014. aasta märtsis lubade andmise kohanduvat süsteemi käsitleva katseprojekti, mida ei toetanud ei Euroopa Parlament ega nõukogu, kuna kohanduvate müügilubade rakendamine nihutaks tõendamiskohustuse turustamiseelsest etapist turustamisjärgsesse etappi, tuues kaasa olukorra, kus müügiloa enneaegne andmine võib muutuda reegliks;

  21.  kutsub ametit üles pöörama erilist tähelepanu rikkumisest teatajate kaitsele, võttes arvesse peatselt vastu võetavat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset;22.  rõhutab, et amet peaks tagama võimalikult suure läbipaistvuse kliiniliste aruannete juurdepääsetavuse osas, ning tunneb heameelt ameti otsuse üle avaldada ennetavalt kliinilisi uuringuid käsitlevaid andmeid;

  Sisekontroll

  23.  võtab teadmiseks selle, et amet viis 2014. aastal läbi haldusmenetluse oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) üksuse suhtes; märgib, et halduskontrollis leiti olulisi puudusi, mis kujutavad endast ametile olulisi tegevus- ja finantsalaseid riske; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et tegevdirektorile ei teatatud haldusmenetluse aruandes olulistest finantsriskidest; märgib, et probleemi lahendamiseks koostati ja viidi ellu tegevuskava; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmetest pärast nende hindamist aru anda;

  24.  märgib, et amet hindas eelarveaasta 2014 jooksul oma peamiste sisekontrollisüsteemide tulemuslikkust; märgib, et läbivaatamise tulemused näitavad, et ameti sisekontrollisüsteemid toimisid aasta jooksul hästi ja kontrollis ei esinenud puudusi, mis oleksid võinud ameti tuvastatud riskidele avatuks muuta;

  Siseaudit

  25.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus tegi 2013. aastal sidusrühmade haldamise ja nendega suhtlemise kohta auditi, millest ilmes, et amet haldab neid valdkondi tulemuslikult; märgib ka, et siseauditi talitus esitas aruande IT-projekti juhtimisega seotud nõustamistoimingu kohta, mis viidi läbi 2013. aasta lõpul; märgib, et selles aruandes toodi välja mitmed puudused, mida amet asus parandama, muutes oma struktuuri ja sisemist aruandekohustust; märgib rahuloluga, et aasta lõpus ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse täitmist ning väga oluliste soovituste suhtes võetavad meetmeid täideti ameti tegevuskavades määratud ajakava kohaselt;

  26.  märgib, et ameti siseauditi üksus viis 2014. aastal läbi auditeid mitmes valdkonnas ning aasta lõpus ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse täitmine;

  Muud kommentaarid

  27.  väljendab heameelt ameti iga-aastaste keskkonnaaruannete üle;

  28.  tuletab meelde, et määrus ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta[14] avaldati Euroopa Liidu Teatajas 27. juunil 2014. aastal ning seda on kohaldatud menetluste suhtes alates 26. augustist 2014. aastal, kuigi kuni 2015. aastani ei nõuta sisse infotehnoloogia süsteemi tagamise ja kirjanduse jälgimise aastatasusid; soovib rõhutada, et nimetatud määrusega lubatakse ametil nüüd nõuda müügiloa omanikelt tasu selleks, et rahastada inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute teostamist liidu tasandil; juhib tähelepanu sellele, et tulu kasutatakse siseriiklikele pädevatele asutustele tasu maksmiseks teadusliku hindamise teenuste eest, mida hindajad osutavad EMA ravimiohutuse riskihindamise komitee liikmetena, ja see aitab katta ameti ravimiohutuse järelevalve kulusid;

  °

  °  °

  29.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta][15] resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].).

  22.1.2016

  KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

  eelarvekontrollikomisjonile

  Euroopa Ravimiameti (EMA) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

  (2015/2171(DEC))

  Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

  ETTEPANEKUD

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

  1.  tuletab meelde, et nagu on sätestatud finantsmääruses, on Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) eelarvetulu aluseks Euroopa Liidu rahalisest toetusest, ravimite müügiloa taotluste teenustasudest ning müügiloa väljastamise järgse tegevuse ja mitmesuguse haldustegevuse eest saadav raha;

  2.  tuletab meelde, et määrus ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta[16] avaldati Euroopa Liidu Teatajas 27. juunil 2014. aastal ning seda on kohaldatud menetluste suhtes alates 26. augustist 2014. aastal, kuigi kuni 2015. aastani ei nõuta sisse infotehnoloogia süsteemi tagamise ja kirjanduse jälgimise aastatasusid; soovib rõhutada, et nimetatud määrusega lubatakse ametil nüüd nõuda müügiloa omanikelt tasu selleks, et rahastada inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute teostamist liidu tasandil; juhib tähelepanu sellele, et tulu kasutatakse siseriiklikele pädevatele asutustele tasu maksmiseks teadusliku hindamise teenuste eest, mida hindajad osutavad EMA ravimiohutuse riskihindamise komitee liikmetena, ja see aitab katta ameti ravimiohutuse järelevalve kulusid;

  3.  märgib, et ameti 2014. aasta esialgne heakskiidetud eelarve oli kokku 297 169 000 eurot, mis oli 2013. aasta esialgse eelarvega (231 560 000 eurot) võrreldes 28,33 % suurem, ning et 2014. aastal võeti vastu kaks paranduseelarvet, et võtta arvesse peamiselt osutatud teenuste eest saadud tulu vähenemist summas 8 000 000 eurot ning taotletud liidu toetuse vähenemist summas 6 000 000 eurot;

  4.  märgib, et selle tulemusena oli 2014. aastal ameti käsutuses kokku 282 474 000 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 12,3protsendilist kasvu, mille peamiseks põhjuseks oli taotluste üldiselt suurem arv 2014. aastal; märgib, et 2014. aastal saadi 80,09 % kogutulust ravimite hindamisest ja muust äritegevusest ning et liidu toetus andis ligikaudu 11 % tulust (29 936 000 eurot, sh harva kasutatavate ravimite tasude alandamiseks antav eritoetus summas 9 432 100 eurot); sooviks rõhutada, et see summa moodustab 0,021 % liidu kogueelarvest;

  5.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute osas on amet 2011. ja 2012. aasta palkade kaaluteguri läbivaatamise (6 miljonit eurot) ja kontrollikoja taotlusel 2012. aasta eelarve paranduse tõttu jätnud kasutamata 7,6 miljoni euro suuruse summa, mille tulemusel ameti 2012. aasta puudujääk oli kavandatust suurem; märgib lisaks, et 2 miljonit eurot oleks võimalik veel ümber paigutada subsiidiumina teisele ametile (Eurojust), mis jätaks kasutamata summaks 5,6 miljonit eurot;

  6.  märgib, et maksete assigneeringute osas kasutati ära kõik 2014. aasta assigneeringud ning et täitmismäär on 95,8 %, mis tähendab, et kasutamata assigneeringute summa oli 1,5 miljonit eurot; märgib, et see alatäitmine vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2013. aasta tulem), mis võeti uuesti kasutusse 2015. aastal;

  7.  peab kiiduväärseks, et 2014. aasta lõpuks oli 599 ametikohast täidetud 580 ja et ametis töötas 210 lepingulist töötajat, riikide lähetatud eksperti ja renditöötajat; väljendab heameelt selle üle, et ametikohtade täitmise määr on 2013. aastaga võrreldes tõusnud; märgib, et lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja renditöötajate osakaal on 2013. aastaga võrreldes suurenenud; avaldab ametile tunnustust selle eest, et ameti inimressurssidest kasutatakse ligikaudu 79 % operatiivülesannete täitmiseks, ning märgib, et 2013. aastaga võrreldes on see määr veidi langenud;

  8.  kordab, kui tähtsat rolli täidab amet inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalve kaudu inimeste ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel; võtab teadmiseks, et amet avaldas 2014. aasta novembris muudetud poliitika teaduskomitee liikmete ja ekspertide huvide deklaratsioonide käsitlemise kohta, ning väljendab heameelt, et muudatused kajastavad tasakaalustatumat lähenemisviisi huvide deklaratsioonide käsitlemisele ning nende eesmärk on piirata tulemuslikult võimalike huvide konfliktidega ekspertide osalemist ameti töös, säilitades samal ajal ameti võime pääseda juurde parimatele kättesaadavatele ekspertteadmistele; rõhutab, et amet peaks tagama võimalikult suure läbipaistvuse kliiniliste aruannete juurdepääsetavuse osas, ning tunneb heameelt ameti otsuse üle avaldada ennetavalt kliinilisi uuringuid käsitlevaid andmeid;

  9.  märgib murega, et vaatamata ametile makstavate lõivude määrusele[17], milles nähakse ette taotlejate makstavate lõivude ja nendega seonduvate siseriiklikele pädevatele asutustele tehtavate ameti maksete maksetähtpäevad, ei ole enamiku kontrollikoja auditeeritud tehingute puhul neist maksetähtpäevadest kinni peetud, ning kutsub ametit üles neist tähtpäevadest kinni pidama;

  10.  märgib, et kontrollikoda juhtis tähelepanu sellele, et 2014. aastal viis amet läbi haldusmenetluse, mille käigus leiti halduskontrollis olulisi puudusi, mis kujutavad endast ametile olulisi tegevus- ja finantsalaseid riske; võtab teadmiseks, et probleemi lahendamiseks koostati ja viidi ellu tegevuskava, ning palub ametil võetud meetmete tulemuslikkust põhjalikult hinnata;

  11.  märgib, et 2014. aastal sõlmis amet kõrgetasemeliste juhtimisalaste nõustamisteenuste raamlepingu suurusega 15 miljonit eurot (hõlmas perioodi 2014–2017); peab kahetsusväärseks, et elluviidavad eesmärgid ja tegevused ei olnud hankeotsuse ega lepingu suuruse põhjendamiseks piisavalt spetsiifilised ning et puuduvad tõendid selle kohta, et haldusnõukoguga oleks hankeotsuse osas nõu peetud, mis lepingu olemust ja suurust arvestades oleks olnud mõistlik, kuigi finantsmäärusega seda ei nõuta;

  12.  väljendab heameelt ameti iga-aastaste keskkonnaaruannete üle;

  13.  väljendab heameelt selle üle, et amet töötas 2014. aastal välja ja võttis vastu pettustevastase strateegia;

  14.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul olid ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

  15.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel.

  NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  21.1.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  49

  10

  9

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Daniel Dalton

  VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  4.4.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  15

  3

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Marian-Jean Marinescu

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Bodil Valero

  • [1]  ELT C 409, 9.11.2015, lk 197.
  • [2]  ELT C 409, 9.11.2015, lk 197.
  • [3]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [4]  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
  • [5]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
  • [6]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
  • [7]  ELT C 409, 9.11.2015, lk 197.
  • [8]  ELT C 409, 9.11.2015, lk 197.
  • [9]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [10]  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
  • [11]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
  • [12]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
  • [13]  Määruse (EÜ) nr 297/95 (Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta) artikli 10 lõige 1 ja artikli 11 lõige 1.
  • [14]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 112).
  • [15]  Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].
  • [16]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 112).
  • [17]  Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta (EÜT L 035, 15.2.1995, lk 1).