Pranešimas - A8-0114/2016Pranešimas
A8-0114/2016

  PRANEŠIMAS dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  8.4.2016 - (2015/2171(DEC))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Derek Vaughan

  Procedūra : 2015/2171(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0114/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0114/2016
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (2015/2171(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais[1],

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8 - 0069/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą[4], ypač į jo 68 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[5],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6], ypač į jo 108 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0114/2016),

  1.  patvirtina Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

  2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

  (2015/2171(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais[7],

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[8],

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8 - 0069/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[9], ypač į jo 208 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą[10], ypač į jo 68 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[11],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[12], ypač į jo 108 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0114/2016),

  1.  pažymi, kad Europos vaistų agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

  2.  pritaria Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

  (2015/2171(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0114/2016),

  A.  kadangi, remiantis Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2014 finansinių metų biudžetas buvo 282 474 000 EUR, t. y. 12,29 proc. didesnis nei 2013 m.; kadangi 12,53 proc. Agentūros biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

  B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

  Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

  1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl vienos Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų ataskaitoje ji pažymėta žyma „užbaigta“;

  Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

  2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūros mokesčių reglamente[13] yra pateikti galutiniai terminai, iki kurių turi būti surinkti mokesčiai iš pareiškėjų ir Agentūra turi atlikti atitinkamus mokėjimus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms; pabrėžia, kad daugumos Audito Rūmų tikrintų operacijų atveju šių galutinių terminų nesilaikyta; remdamasis Agentūros suteikta informacija, patikina, kad Agentūra pertvarkė ir racionalizavo savo pagrindinius veiklos procesus, įskaitant susijusius su finansiniais leidimais ir mokesčių rinkimu; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra planavo iki 2015 m. pabaigos atlikti tolesnį šių procesų automatizavimą; ragina Agentūrą, kad ji imtųsi visų reikiamų tolesnių veiksmų siekdama užtikrinti visapusišką farmakologinio budrumo prievolių vykdymą ir veiksmingai informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant ištaisyti padėtį;

  Biudžeto ir finansų valdymas

  3.  primena, kad, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) biudžeto įplaukos grindžiamos piniginėmis lėšomis – Europos Sąjungos įnašais, mokesčiais už paraiškas dėl leidimo prekiauti farmacijos produktais ir poregistracinę veiklą, taip pat įvairią administravimo veiklą;

  4.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,32 proc.; vis dėlto apgailestauja, kad jis yra 2,44 proc. mažesnis nei ankstesniais metais; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,30 proc.; vėlgi apgailestauja, kad jis yra 3,98 proc. mažesnis nei 2013 m.;

  5.  atkreipia dėmesį į tai, kad panaikinti asignavimai 2014 m. sudarė 16 054 189 EUR (5,68 proc. galutinių asignavimų); be to, pažymi, kad Agentūra yra priklausoma nuo pajamų, gaunamų iš mokesčių, ir kad panaikintų asignavimų lygis nerodo, jog vėluojama įgyvendinti Agentūros darbo programą; pabrėžia, kad šie panaikinti asignavimai atitinka nesurinktų įplaukų lėšas metų pabaigoje (10 688 070 EUR), todėl gaunamas teigiamas bendras balansas (1,90 proc. galutinių asignavimų);

  Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

  6.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į įsipareigojimų asignavimų, kuriuos Agentūra perkėlė į kitą laikotarpį, lygį; visų pirma pažymi, kad savaiminiai įsipareigojimų asignavimų perkėlimai į 2015 finansinius metus sudarė 17,7 proc. ir kad nesavaiminių perkėlimų nebuvo; be to, pripažįsta, kad Audito Rūmų atlikto metinio audito metu nerasta jokių svarbių problemų, susijusių su perkėlimų lygiu 2014 m., ir teigiamai vertina tai, kad Agentūra laikosi metinio periodiškumo principo ir laiku vykdo savo biudžetą;

  7.  ragina Agentūrą ateityje, kiek įmanoma labiau, sumažinti į kitą laikotarpį perkeliamų įsipareigojimų asignavimų apimtį, kad būtų geriau užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė;

  Perkėlimai

  8.  pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita ir Audito Rūmų išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2014 m. ir toliau atitiko finansines taisykles; remdamasis Agentūros suteikta informacija, patikina, kad per 2014 m. Agentūra atliko devynis biudžeto lėšų perkėlimus, tai sudarė bendrą 29 811 800 EUR sumą arba 11,85 proc. galutinių asignavimų; visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad perkelti asignavimai daugiausia buvo naudojami išlaidoms, susijusioms su verslo IT plėtojimu, mokėjimais pranešėjams ir kitais administracinio biudžeto punktų tikslinimo atvejais, padengti;

  Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

  9.  remdamasis Agentūros suteikta informacija, pažymi, kad, siekdama padidinti pagrindinei veiklai skiriamus žmogiškuosius išteklius, Agentūra toliau tobulina savo įdarbinimo ir išteklių planavimo procedūras; remdamasis Audito Rūmų ataskaita, patikina, kad 2014 m. Agentūra sudarė 15 000 000 EUR vertės aukšto lygmens vadovybės konsultavimo paslaugų preliminariąją sutartį, apimančią 2014–2017 m. laikotarpį; pažymi, kad siektini tikslai ir vykdytina veikla nebuvo pakankamai konkretūs tam, kad būtų galima pagrįsti pirkimo sprendimą arba sutarties dydį; todėl ragina Agentūrą, siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, iš tiesų sukonkretinti siektinus tikslus ir vykdytiną veiklą; be to, pažymi, kad Audito Rūmai nerado įrodymų, kad priimant sprendimą dėl pirkimų buvo konsultuotasi su Agentūros valdančiąja taryba; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad pagal finansines taisykles šiuo atveju nereikėjo konsultuotis su valdančiąja taryba;

  10.  ragina Agentūrą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, t. y. visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

  11.  patikina, kad Agentūra padidino įdarbinimo procedūrų skaidrumą, nes savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie vykdomų išorės procedūrų ir rezervo sąrašų padėtį, ir kad ji taip pat patobulino su įdarbinimo procedūromis susijusią dokumentaciją;

  12.  pažymi, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas, įsteigtas 2012 m., kad būtų galima išnagrinėti viešųjų pirkimų sutartis iki jas pasirašant Agentūros vardu, 2014 m. peržiūrėjo 73 bylas; pažymi, kad 2014 m. Agentūra, vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, sudarė 28 naujas viešųjų pirkimų sutartis, kurių kiekvienos vertė viršija 25 000 EUR, o 2013 m. buvo sudaryta 30 sutarčių ir 2012 m. – 40 sutarčių;

  13.  patikina, kad Agentūra naudojasi Komisijos išankstinio perspėjimo sistema ir turi prieigą prie duomenų bazės, suteikiančios galimybę Agentūrai patikrinti galimų rangovų finansinę padėtį; pažymi, kad kiekvienos nustatytos rizikos atveju perspėjamas Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas ir atitinkamas leidimus suteikiantis pareigūnas; palankiai vertina tai, kad 2014 m. gruodžio mėn. sukurtas centrinis aprūpinimo biuras, kurio tikslas – pagerinti Agentūros viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo veiksmingumą ir rezultatyvumą, kartu užtikrinant atitinkamo reglamento laikymąsi;

  14.  palankiai vertina tai, kad iki 2014 m. pabaigos 580 etatai iš 599 turimų buvo užimti ir kad Agentūroje dirbo 210 sutartininkai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir įdarbinimo agentūrų darbuotojai; palankiai vertina tai, kad darbo vietų užpildymo rodiklis, palyginti su 2013 m. rodikliu, pagerėjo; pažymi, kad sutartininkų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų bei įdarbinimo agentūrų darbuotojų dalis, palyginti su 2013 m. duomenimis, padidėjo; sveikina Agentūrą, kad 79 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai, ir pažymi, kad šis rodiklis, palyginti su 2013 m., šiek tiek sumažėjo;

  Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

  15.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūra paskelbė persvarstytą mokslinių komitetų narių ir ekspertų interesų deklaracijų tvarkymo politiką, kuri įsigaliojo 2015 m.; pripažįsta, kad Agentūra apibrėžė, kas yra tiesioginiai ir netiesioginiai interesai, ir nurodė visiems ekspertams savo metinėse interesų deklaracijose deklaruoti visus tiesioginius ir netiesioginius interesus; be to, pažymi, kad ekspertams, deklaruojantiems tiesioginius ar netiesioginius interesus, kurie priklauso nuo veiklos, kurioje šie ekspertai dalyvauja, taikomi apribojimai ir laikomasi politinio tų interesų diferencijavimo principo vadovaujantis atitinkamų teisės aktų nuostatomis;

  16  ragina Agentūrą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos labiau didinti savo personalo informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

  17.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja, šiuo tikslu taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis;

  18.  ragina Agentūrą gerinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

  19.  pažymi, kad 2014 m. gruodžio mėn. Agentūros valdančioji taryba patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją, parengtą vadovaujantis 2012 m. liepos mėn. Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintu Bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras; be to, pažymi, kad kovos su sukčiavimu strategijos aprėptis neapima sukčiavimo reguliavimo srityje, ir ši problema sprendžiama taikant kitas priemones, pavyzdžiui, vykdant patikras; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patikina, kad bus dar kartą apsvarstyta galimybė išplėsti minėtos strategijos aprėptį siekiant į ją įtraukti šios rūšies sukčiavimą;

  20  reiškia labai didelį susirūpinimą dėl to, kad, nepaisant nustatytų farmakologinio budrumo veikimo trūkumų, 2014 m. kovo mėn. Agentūra pradėjo bandomąjį pritaikomojo licencijavimo projektą, nors šio projekto nepatvirtino nei Parlamentas, nei Taryba, nes pradėjus taikyti pritaikomąjį licencijavimą įrodymų našta bus perkelta iš laikotarpio prieš pateikimą rinkai į laikotarpį po šio pateikimo, todėl susidarys padėtis, kai per anksti išduoti rinkodaros leidimai galėtų tapti įprasta praktika;

  21.  ragina Agentūrą ypatingą dėmesį skirti informatorių apsaugai atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo, kuri netrukus turi būti priimta;

  22.  pabrėžia, kad Agentūra turėtų užtikrinti didžiausią skaidrumą suteikdama galimybę susipažinti su klinikinėmis ataskaitomis, ir teigiamai vertina Agentūros sprendimą aktyviai skelbti klinikinių tyrimų duomenis;

  Vidaus kontrolė

  23.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra įvykdė administracinę procedūrą, susijusią su jos Informacijos, ryšių ir technologijų (IRT) padaliniu; pažymi, kad nustatyta reikšmingų trūkumų valdymo kontrolės srityje, dėl kurių Agentūrai iškilo nemaža veiklos ir finansinė rizika; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pabrėžia, kad jokia svarbi finansinė rizika nebuvo nurodyta Agentūros vykdomajam direktoriui skirtoje administracinėje tyrimo ataskaitoje; atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant išspręsti šią problemą, buvo parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą, kai tos priemonės bus įvertintos;

  24.  pažymi, kad Agentūra įvertino savo pagrindinių vidaus kontrolės sistemų efektyvumą 2014 m.; pažymi, kad remiantis patikrinimo rezultatais matyti, jog Agentūros vidaus kontrolė veikė gerai visus metus, nebuvo rasta kontrolės trūkumų, dėl kurių Agentūrai būtų kilusi nustatyta rizika;

  Vidaus auditas

  25.  pripažįsta, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko santykių su suinteresuotaisiais subjektais administravimo ir komunikacijos su jais Agentūroje auditą, kurio metu nustatyta, kad šios sritys valdomos efektyviai; be to, pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė savo konsultacijų, vykdytų 2013 m. pabaigoje ir susijusių su IT projektų valdymu, ataskaitą; atkreipia dėmesį į tai, kad šioje ataskaitoje pateikiami keli nustatyti trūkumai, kuriuos Agentūra ėmėsi šalinti keisdama struktūrą ir vidaus atskaitomybę; su pasitenkinimu pažymi, kad metų pabaigoje nebuvo neįgyvendintų ypatingos svarbos rekomendacijų ir kad veiksmai, kurių imtasi pagal labai svarbias rekomendacijas, buvo vykdomi laikantis nustatytų terminų, nurodytų Agentūros veiksmų planuose;

  26.  pažymi, kad 2014 m. Agentūros vidaus audito skyrius atliko kelių sričių auditą ir kad metų pabaigoje nebuvo neįgyvendintų ypatingos svarbos rekomendacijų;

  Kitos pastabos

  27.  palankiai vertina Agentūros metines aplinkosaugos ataskaitas;

  28.  primena, kad Farmakologinio budrumo rinkliavų reglamentas[14] buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2014 m. birželio 27 d. ir nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. taikomas procedūroms, nors metiniai mokesčiai, skirti informacinių technologijų sistemoms ir literatūros stebėsenai remti, netaikomi iki 2015 m.; nori pabrėžti, kad pagal šį reglamentą dabar Agentūra gali rinkti rinkliavas iš rinkodaros leidimų turėtojų, kad galėtų finansuoti Sąjungos lygiu vykdomą farmakologinio budrumo veiklą, susijusią su žmonėms skirtais vaistais; pažymi, kad šios pajamos naudojamos tam, kad kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų atlyginta už mokslinius vertinimus, kuriuos atlieka Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto pranešėjai, ir jomis prisidedama prie Agentūros farmakologinio budrumo išlaidų;

  °

  °  °

  29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... .. d.][15] rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

  22.1.2016

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

  pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

  dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (2015/2171(DEC))

  Nuomonės referentas: Giovanni La Via

  PASIŪLYMAI

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1.  primena, kad, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) biudžeto įplaukos grindžiamos piniginėmis lėšomis – Europos Sąjungos įnašais, mokesčiais už paraiškas dėl leidimo prekiauti farmacijos produktais ir poregistracinę veiklą, taip pat įvairią administravimo veiklą;

  2.  primena, kad Farmakologinio budrumo rinkliavų reglamentas[16] buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2014 m. birželio 27 d. ir nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. taikomas procedūroms, nors metiniai mokesčiai, skirti informacinių technologijų sistemoms ir literatūros stebėsenai remti, nebus taikomi iki 2015 m.; nori pabrėžti, kad pagal šį reglamentą dabar Agentūra gali rinkti rinkliavas iš rinkodaros leidimų turėtojų, kad galėtų finansuoti Sąjungos lygiu vykdomą farmakologinio budrumo veiklą, susijusią su žmonėms skirtais vaistais; pažymi, kad šios pajamos naudojamos tam, kad kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų atlyginta už mokslinius vertinimus, kuriuos atlieka Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto pranešėjai, ir jomis prisidedama prie Agentūros farmakologinio budrumo išlaidų;

  3.  pažymi, kad leisti panaudoti asignavimai Agentūros pradiniame 2014 m. biudžete iš viso sudarė 297 169 000 EUR, t. y. 28,33 % didesnę sumą nei 2013 m. pradiniame biudžete (231 560 000 EUR), ir kad 2014 m. buvo parengti du taisomieji biudžetai, visų pirma siekiant atsižvelgti į 8 000 000 EUR sumažėjusias pajamas už suteiktas paslaugas ir 6 000 000 EUR sumažėjusį prašytą Sąjungos įnašą;

  4.  pažymi, kad dėl to visi 2014 m. Agentūrai skirti ištekliai sudarė 282 474 000 EUR, t. y. padidėjo 12,3 %, palyginti su 2013 m., o šį padidėjimą didžia dalimi lėmė tai, kad 2014 m. apskritai gauta daugiau paraiškų; atkreipia dėmesį į tai, kad 80,09 % visų pajamų sudarė pajamos, gautos iš vaistų vertinimo ir kitos su verslu susijusios veiklos, ir kad Sąjungos įnašas 2014 m. sudarė apie 11 % visų pajamų (29 936 000 EUR, įskaitant specialų įnašą, skirtą nuolaidoms retiesiems vaistams – 9 432 100 EUR); norėtų pabrėžti, kad ši suma sudaro 0,021 % bendro Sąjungos biudžeto;

  5.  pažymi, kad, kalbant apie įsipareigojimų asignavimus, pasakytina, jog Agentūra taip ir nepanaudojo 7,6 mln. EUR sumos, kadangi 2011 m. ir 2012 m. buvo atlikta darbo užmokesčio svorinio daugiklio peržiūra (6 mln. EUR), o 2012 m. – sąskaitų korekcija, kurios paprašė Audito Rūmai ir po kurios Agentūros 2012 m. įvykdymo rezultatas buvo prastesnis nei planuota; be to, pažymi, kad 2 mln. EUR suma vis dar galėtų būti perkelta kitai agentūrai (Eurojustui) kaip subsidija, paliekant nepanaudotus 5,6 mln. EUR;

  6.  pažymi, kad, kalbant apie mokėjimų asignavimus, pasakytina, jog visi 2014 m. asignavimų buvo panaudoti ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo 95,8 %, t. y. nepanaudoti asignavimai sudarė 1,5 mln. EUR; toks neįvykdymo lygis atitinka nepanaudotų asignuotųjų įplaukų sumą (Agentūros 2013 m. biudžeto vykdymo rezultatai), kuri buvo panaudota 2015 m.;

  7.  palankiai vertina tai, kad iki 2014 m. pabaigos 580 etatai iš 599 turimų buvo užimti ir kad Agentūroje dirbo 210 sutartininkai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir įdarbinimo agentūrų darbuotojai; palankiai vertina tai, kad darbo vietų užpildymo rodiklis, palyginti su 2013 m. rodikliu, pagerėjo; pažymi, kad sutartininkų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų bei įdarbinimo agentūrų darbuotojų dalis, palyginti su 2013 m. duomenimis, padidėjo; sveikina Agentūrą, kad 79 % savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai, ir pažymi, kad šis rodiklis, palyginti su 2013 m., šiek tiek sumažėjo;

  8.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir kontroliuodama žmonėms ar gyvūnams skirtus vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir stiprinimo srityje; pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūra paskelbė persvarstytą mokslinių komitetų narių ir ekspertų interesų deklaracijų tvarkymo politiką, ir palankiai vertina tai, kad persvarstymo rezultatai atspindi labiau subalansuotą požiūrį į interesų deklaracijų tvarkymą ir kad siekiama veiksmingai apriboti ekspertų, galinčių turėti interesų konfliktų, dalyvavimą Agentūros veikloje, išlaikant Agentūros galimybę naudotis pažangiausia patirtimi; pabrėžia, kad Agentūra turėtų užtikrinti didžiausią skaidrumą suteikdama galimybę susipažinti su klinikinėmis ataskaitomis, ir teigiamai vertina Agentūros sprendimą aktyviai skelbti klinikinių tyrimų duomenis;

  9.  nerimaudamas pažymi, kad, nepaisant to, jog Agentūros mokesčių reglamente[17] nustatyti mokesčių iš pareiškėjų rinkimo ir Agentūros mokėjimų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms terminai, šių terminų nebuvo laikomasi daugelio operacijų, kurių auditą atliko Audito Rūmai, atveju ir ragina Agentūrą šių terminų laikytis;

  10.  pažymi, kad Audito Rūmai nurodė, kad 2014 m., Agentūrai atlikus administracinę procedūrą, buvo nustatyta reikšmingų vadovybės kontrolės trūkumų, dėl kurių Agentūrai iškilo nemaža veiklos ir finansinė rizika; pripažįsta, kad, siekiant išspręsti šią problemą, buvo parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas, ir ragina Agentūrą nuodugniai įvertinti taikytų priemonių veiksmingumą;

  11.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra sudarė 15 mln. EUR vertės aukšto lygmens vadovybės konsultavimo paslaugų preliminariąją sutartį (apimančią 2014–2017 m.); apgailestauja, kad tikslai ir atliktina veikla nebuvo pakankamai konkretūs tam, kad būtų galima pagrįsti pirkimo sprendimą arba sutarties apimtį, ir kad nesama įrodymų, kad dėl pirkimų sprendimo buvo konsultuotasi su Valdančiąja taryba, o tai, atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir vertę, būtų buvę tikslinga, nepaisant to, kad pagal Finansinį reglamentą tai nėra privaloma;

  12.  palankiai vertina Agentūros metines aplinkosaugos ataskaitas;

  13.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. Agentūra priėmė kovos su sukčiavimu strategiją;

  14.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Agentūros 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

  15.  atsižvelgdamas į turimus duomenis rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

  GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  21.1.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  49

  10

  9

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Daniel Dalton

  GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  4.4.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  15

  3

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Marian-Jean Marinescu

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Bodil Valero

  • [1]  OL C 409, 2015 11 9, p. 197.
  • [2]  OL C 409, 2015 11 9, p. 197.
  • [3]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [4]  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
  • [5]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [6]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [7]  OL C 409, 2015 11 9, p. 197.
  • [8]  OL C 409, 2015 11 9, p. 197.
  • [9]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [10]  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
  • [11]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [12]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [13]  Reglamento (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai, 10 straipsnio 1 dalis ir 11 straipsnio 1 dalis.
  • [14]  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą (OL L 189, 2014 6 27, p. 112).
  • [15]  Tos dienos priimti tekstai, P[8(_TA-PROV)(2016)0000].
  • [16]  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą (OL L 189, 2014 6 27, p. 112).
  • [17]  1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai (OL L 035, 1995 2 15, p. 1).