Förfarande : 2015/2171(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0114/2016

Ingivna texter :

A8-0114/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.40
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0176

BETÄNKANDE     
PDF 307kWORD 107k
8.4.2016
PE 569.754v03-00 A8-0114/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2171(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014(2015/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C80069/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(4), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0114/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen(8) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C80069/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(10), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0114/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2171(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0114/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens (härefter ”myndigheten”) årsredovisning uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2014 till 282 474 000 EUR, vilket är en ökning med 12,29 % jämfört med 2013. 12,53 % av myndighetens budget kommer från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om Europeiska läkemedelsmyndighetens årsredovisning för budgetåret 2014 (härefter ”revisionsrättens rapport”) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2013 har korrigerande åtgärder vidtagits och kommentaren är nu markerad som ”har genomförts”.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att i myndighetens avgiftsbestämmelser(13) fastställs tidsfrister för när avgifter ska ha samlats in från sökande och för när myndighetens motsvarande betalningar ska göras till nationella behöriga myndigheter. Dessa tidsfrister iakttogs inte när det gäller merparten av de transaktioner som revisionsrätten granskade. Parlamentet erfar från myndigheten att den har omstrukturerat och effektiviserat sina huvudsakliga verksamhetsprocesser, däribland de som gäller finansiella godkännanden och avgiftsinsamling. Parlamentet noterar att myndigheten hade planerat att ytterligare automatisera dessa processer fram till slutet av 2015. Myndigheten uppmanas att vidta alla ytterligare åtgärder som krävs för att se till att man helt och fullt kan uppfylla sina skyldigheter avseende säkerhetsövervakning, och att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med denna fråga.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet påminner om att myndighetens budgetinkomster enligt budgetförordningen dels består av medel i form av bidrag från unionen, dels av avgifter som tas ut för ansökningar om godkännande för försäljning av läkemedel, för verksamheter efter godkännandet för försäljning och för olika typer av administration.

4.  Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 94,32 %. Parlamentet beklagar dock att detta innebär en nedgång med 2,44 % jämfört med föregående år. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndiganden låg på 82,30 %. Även här innebär detta beklagligtvis en minskning, med 3, 98 %.

5.  Europaparlamentet konstaterar att de förfallna anslagen 2014 uppgick till 16 054 189 EUR (5,68 % av de slutliga anslagen). Parlamentet noterar vidare att myndigheten är beroende av avgifter för sin finansiering, och att nivån på de förfallna anslagen inte tyder på att myndigheten är försenad med genomförandet av sitt arbetsprogram. Dessa förfallna anslag samverkar med ej inkomna planerade intäkter på 10 688 070 EUR vid årsskiftet, vilket skapade ett positivt resultat totalt på 1,90 % av de slutliga anslagen.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de nivåer på gjorda åtaganden som myndigheten har överfört till efterföljande budgetår. Parlamentet noterar särskilt att automatiska överföringar till budgetåret 2015 var 17,7 % av gjorda åtaganden, och att inga icke automatiska överföringar gjordes. Europaparlamentet konstaterar vidare att revisionsrätten vid sin årliga granskning inte fann några särskilda problem när det gäller andelen överföringar under 2014 och lovordar myndigheten för att den har följt principen om ettårighet och genomfört sin budget i tid.

7.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att i framtiden, så långt som möjligt, minska omfattningen på gjorda åtaganden som förs över till påföljande budgetår, så att transparens och redovisningsskyldighet förbättras.

Överföringar

8.  Europaparlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar under budgetåret 2014 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser, både enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens iakttagelser. Parlamentet erfar från myndigheten att den under 2014 hade gjort nio överföringar på totalt 29 811 800 EUR eller 11,85 % av de slutliga anslagen. Parlamentet noterar särskilt att de överförda anslagen i första hand användes till företagsutveckling inom it-området, betalning för rapporter och andra justeringar avseende administrativa budgetposter.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att den för att öka andelen anställda med operativa arbetsuppgifter ytterligare förbättrar sina rekryterings- och planeringsrutiner. Parlamentet ser i revisionsrättens rapport att myndigheten 2014 slöt ett ramkontrakt värt 15 000 000 EUR för managementkonsulttjänster på hög nivå under perioden 2014‑2017. Målen och de aktiviteter som skulle genomföras var inte tillräckligt specifika för att motivera upphandlingsbeslutet eller kontraktets omfattning. Myndigheten uppmanas därför i transparensens och redovisningsskyldighetens intresse att se till att målen och den verksamhet som ska genomföras verkligen specificeras. Revisionsrätten fann dessutom inget som tydde på att myndighetens styrelse hade rådfrågats om upphandlingsbeslutet. Parlamentet erfar från myndigheten att det i detta fall inte var obligatoriskt, enligt budgetbestämmelserna, att rådfråga styrelsen.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har förbättrat transparensen i sina rekryteringsförfaranden genom att på sin externa webbplats offentliggöra statusen för de pågående externa förfarandena och för reservlistorna, och att man också har förbättrat dokumentationen i samband med rekryteringsförfarandena.

12.  Europaparlamentet noterar att den rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt som inrättades 2012 för att granska upphandlade kontrakt innan myndigheten undertecknar dem, gick igenom 73 ärenden under 2014. Parlamentet noterar att myndigheten under 2014 ingick 28 nya upphandlade kontrakt som översteg 25 000 EUR i värde, jämfört med 30 sådana kontrakt 2013 och 43 sådana kontrakt 2012.

13.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten använder kommissionens system för tidig varning och har tillträde till en databas som låter myndigheten kontrollera potentiella uppdragstagares ekonomiska situation. Varje konstaterad risk rapporteras till den rådgivande kommittén och berörd utanordnare. Parlamentet välkomnar inrättandet av Central Sourcing Office i december 2014, som inriktar sig på att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i myndighetens hantering av upphandlingar och kontrakt, samtidigt som man ser till att det relevanta regelverket följs.

14.  Europaparlamentet gläder sig över att 580 tjänster av totalt 599 hade tillsatts i slutet av 2014, och att 210 kontraktsanställda, utsända nationella experter och inhyrd personal var anställda vid myndigheten. Parlamentet välkomnar att tillsättningsgraden har ökat jämfört med 2013. Parlamentet noterar att andelen kontraktsanställda, utsända nationella experter och inhyrd personal har ökat jämfört med 2013. Parlamentet ger myndigheten beröm för att den avsatt ca 79 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter, och konstaterar att detta utgör en lätt minskning jämfört med situationen 2013.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att man i november 2014 offentliggjorde sin reviderade policy för hantering av förklaringar om intressekonflikter från medlemmar i vetenskapliga kommittéer och från experter, och att denna policy trädde i kraft i januari 2015. Myndigheten har definierat vad som är direkta och indirekta intressen, och har uppmanat samtliga experter att redogöra för alla direkta och indirekta intressen i sina årliga förklaringar om intressekonflikter. Parlamentet noterar dessutom att restriktioner gäller för experter som redovisar direkta eller indirekta intressen, beroende på i vilken verksamhet de är involverade, vilket upprätthåller distinktionen i policyn mellan dessa intressen, i linje med relevant lagstiftning.

16  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

17.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

18.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förstärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

19.  Europaparlamentet noterar att myndighetens styrelse i december 2014 antog en anti-bedrägeristrategi som utvecklats inom ramen för den gemensamma ansats för EU:s decentraliserade byråer som parlamentet, rådet och kommissionen antog i juli 2012. Parlamentet noterar dessutom att anti-bedrägeristrategin inte omfattar ”regleringsbedrägerier”, vilken hanteras på annat sätt, t.ex. genom inspektioner. Myndigheten meddelar att man ska överväga en eventuell utvidgning av strategins räckvidd, så att denna typ av bedrägerier också omfattas.

20.  Europaparlamentet är ytterst oroat över att myndigheten, trots konstaterade svagheter i säkerhetsövervakningen, i mars 2014 inledde ett pilotprojekt om adaptiv tillståndsgivning, något som varken parlamentet eller rådet ställt sig bakom, eftersom detta skulle leda till att bevisbördan skiftas från före utsläppandet till efter utsläppandet på marknaden och till en situation där förhastade godkännanden för försäljning skulle kunna bli regel.

21.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av uppgiftslämnare i samband med det direktiv som snart ska antas, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas.

22.  Parlamentet understryker att myndigheten bör garantera största möjliga transparens när det gäller tillgången till kliniska redogörelser, och välkomnar myndighetens beslut att proaktivt offentliggöra uppgifter om kliniska prövningar.

Interna kontroller

23.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2014 genomförde ett administrativt förfarande när det gäller dess division för information, kommunikation och teknik (ICT). Rapporter hade kommit in om väsentliga svagheter i kontrollen av förvaltningen, vilket medförde allvarliga operativa och ekonomiska risker för myndigheten. Parlamentet erfar från myndigheten att inga betydande finansiella risker rapporterades i den administrativa utredningsrapporten till myndighetens verkställande direktör. En handlingsplan upprättades och genomfördes för att ta itu med frågan. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur effektiva de vidtagna åtgärderna var, efter att de har blivit utvärderade.

24.  Europaparlamentet noterar att myndigheten utvärderade effektiviteten hos sina viktigaste interna kontrollsystem 2014. Resultaten av utvärderingen visade att myndighetens interna kontroller fungerade väl under året, och att inga brister i kontrollerna hade utsatt myndigheten för de identifierade riskerna.

Intern revision

25.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2013 genomförde en granskning av hur kontakterna med och informationen till intressenterna fungerar, vilken visade att dessa områden fungerar effektivt. Parlamentet noterar också att IAS har presenterat den rapport om anlitandet av konsulter i samband med ledningen av IT-projekt, som man genomförde i slutet av 2013. Denna rapport visade på åtskilliga svagheter som myndigheten satte igång att rätta till genom att förändra sin struktur och interna ansvarskedja. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga kritiska rekommendationer var oåtgärdade vid årsskiftet och att åtgärderna med anledning av mycket viktiga rekommendationer hade vidtagits inom den överenskomna tiden i myndighetens handlingsplaner.

26.  Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevision 2014 gjorde granskningar inom åtskilliga områden, och att inga kritiska rekommendationer var oåtgärdade vid årets slut.

Övriga kommentarer

27.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens årliga miljörapportering.

28.  Europaparlamentet påminner om att förordningen om avgifter för säkerhetsövervakning av humanläkemedel(14) offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 juni 2014 och har tillämpats på förfaranden som inletts från och med den 26 augusti 2014, även om årsavgifter för att stödja informationstekniksystem och litteraturbevakningsverksamhet kommer att tas ut först 2015. Parlamentet önskar understryka att denna förordning nu ger myndigheten möjlighet ta ut avgifter av innehavare av ett godkännande för försäljning för att finansiera denna säkerhetsövervakning av humanläkemedel som utförs på unionsnivå. Parlamentet påpekar att inkomsterna används till att betala ersättning till nationella behöriga myndigheter för den vetenskapliga bedömning som görs av rapportörerna i myndighetens kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel och bidrar till att täcka myndighetens kostnader för säkerhetsövervakning av humanläkemedel.

°

°  °

29.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](15)[om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

22.1.2016

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2171(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska läkemedelsmyndighetens (nedan kallad myndigheten) budgetinkomster, enligt budgetförordningen, består av dels medel i form av bidrag från Europeiska unionen, dels avgifter som tas ut för ansökningar om godkännande för försäljning av läkemedel, för verksamheter efter godkännandet för försäljning och för olika typer av administrativ verksamhet.

2.  Europaparlamentet påminner om att förordningen om avgifter för säkerhetsövervakning av humanläkemedel(16) offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 juni 2014 och har tillämpats på förfaranden som inletts från och med den 26 augusti 2014, även om årsavgifter för att stödja informationstekniksystem och litteraturbevakningsverksamhet kommer att tas ut först 2015. Parlamentet önskar understryka att denna förordning nu ger myndigheten möjlighet ta ut avgifter av innehavare av ett godkännande för försäljning för att finansiera denna säkerhetsövervakning av humanläkemedel som utförs på unionsnivå. Parlamentet påpekar att inkomsterna används till att betala ersättning till nationella behöriga myndigheter för den vetenskapliga bedömning som görs av rapportörerna i myndighetens kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel och bidrar till att täcka myndighetens kostnader för säkerhetsövervakning av humanläkemedel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de anslag som hade beviljats i myndighetens ursprungliga budget för 2014 uppgick till 297 169 000 EUR, vilket innebär en ökning på 28,33 % jämfört med 2013 års ursprungliga budget (231 560 000 EUR) och att två ändringsbudgetar antogs 2014 för att i första hand hantera en minskning med 8 000 000 EUR av inkomsterna från utförda tjänster och en minskning med 6 000 000 EUR av det begärda unionsbidraget.

4.  Europaparlamentet konstaterar att som ett resultat av detta uppgick de totala resurser som stod till myndighetens förfogande under 2014 till 282 474 000 EUR, vilket utgör en ökning med 12,3 % jämfört med 2013, vilket i första hand är en följd av det totalt sett större antalet ansökningar 2014. Parlamentet konstaterar att av de totala inkomsterna härrörde 80,09 % från utvärdering av läkemedel och annan affärsrelaterad verksamhet, och att bidraget från unionen utgjorde ungefär 11 % av inkomsterna 2014 (29 936 000 EUR, inklusive ett särskilt bidrag till sänkta avgifter för särläkemedel på 9 432 100 EUR). Parlamentet betonar att detta belopp motsvarar 0,021 % av unionens samlade budget.

5.  Europaparlamentet konstaterar ifråga om åtagandebemyndiganden att ett belopp på 7,6 miljoner EUR överhuvudtaget inte utnyttjades av myndigheten till följd av en översyn av lönejusteringsfaktorn för åren 2011 och 2012 (6 miljoner EUR) och en korrigering av räkenskaperna för 2012 som hade begärts av revisionsrätten, vilket fick till följd att myndighetens resultat för 2012 blev mer negativt än planerat. Parlamentet konstaterar vidare att 2 miljoner EUR dock kunde överföras som bidrag till en annan byrå (Eurojust), vilket innebar att 5,6 miljoner EUR kvarstod som ett outnyttjat belopp.

6.  Europaparlamentet konstaterar ifråga om betalningsbemyndiganden att alla anslag för 2014 utnyttjades, och att genomförandenivån var 95,8 %, vilket utgör ett belopp på 1,5 miljoner EUR i outnyttjade anslag. Parlamentet konstaterar att detta underutnyttjande hänför sig till de outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål (myndighetens budgetgenomförande 2013) som återanvändes under 2015.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att 580 tjänster av totalt 599 hade tillsatts i slutet av 2014, och att 210 kontraktsanställda, utsända nationella experter och inhyrd personal var anställda vid myndigheten. Parlamentet välkomnar att tillsättningsgraden har ökat jämfört med 2013. Parlamentet noterar att andelen kontraktsanställda, utsända nationella experter och inhyrd personal har ökat jämfört med 2013. Parlamentet ger myndigheten beröm för att den avsatt ca 79 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter, och konstaterar att detta utgör en lätt minskning jämfört med situationen 2013.

8.  Europaparlamentet framhåller myndighetens viktiga roll för att skydda och främja folkhälsan och djurs hälsa genom sina utvärderingar och övervakningar av läkemedel för människor och djur. Parlamentet uppmärksammar offentliggörandet, i november 2014, av myndighetens reviderade policy för hantering av förklaringar om intressekonflikter från medlemmar i vetenskapliga kommittéer samt från experter, och välkomnar att översynen återspeglar en mer balanserad syn på hanteringen av intresseförklaringar och syftar till att effektivt begränsa involvering av experter med eventuella intressekonflikter i myndighetens arbete, samtidigt som myndighetens möjligheter att få tillgång till bästa möjliga expertis bibehålls. Parlamentet understryker att myndigheten bör säkerställa största möjliga transparens i tillgången till kliniska redogörelser och välkomnar myndighetens beslut att proaktivt offentliggöra uppgifter om de kliniska prövningar som ligger till grund.

9.  Europaparlamentet konstaterar med oro att trots att myndigheten förfogar över en förordning om avgifter(17), i vilken tidsfrister fastställs för uttag av avgifter av sökande och för myndighetens relaterade betalningar till nationella behöriga myndigheter, respekterades dessa tidsfrister inte för de flesta transaktioner som granskades av revisionsrätten. Parlamentet uppmanar myndigheten att respektera dessa tidsfrister.

10.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten påpekar att man 2014 i samband med ett administrativt förfarande rapporterade stora brister i förvaltningskontrollen, vilka medförde betydande operativa och finansiella risker för myndigheten. Parlamentet konstaterar att en handlingsplan för att åtgärda ärendet inrättades och genomfördes, och uppmanar myndigheten att noggrant bedöma hur effektiva de vidtagna åtgärderna varit.

11.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under 2014 ingick ett ramkontrakt på 15 miljoner EUR (för åren 2014–2017) för konsulttjänster till den högsta ledningen. Parlamentet beklagar att de mål som skulle uppnås och de verksamheter som skulle genomföras inte var tillräckligt specifika för att motivera upphandlingsbeslutet eller kontraktets volym, och att det inte fanns några bevis för att styrelsen skulle ha konsulterats om upphandlingsbeslutet, vilket hade varit lämpligt med tanke på kontraktets karaktär och värde, även om det inte krävs enligt budgetförordningen.

12.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens årliga miljörapportering.

13.  Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten 2014 utarbetade och antog en strategi för bedrägeribekämpning.

14.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för myndighetens årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

15.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

21.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

10

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Daniel Dalton

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT E 409, 9.11.2015, s. 197.

(2)

EUT E 409, 9.11.2015, s. 197.

(3)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT E 409, 9.11.2015, s. 197.

(8)

EUT E 409, 9.11.2015, s. 197.

(9)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Artikel 10.1 och 11.1 i förordning (EG) nr 297/95 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 den 15 maj 2014 om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel (EUT L 189, 27.6.2014, s. 112).

(15)

Antagna texter, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 den 15 maj 2014 om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel (EUT L 189, 27.6.2014, s. 112).

(17)

Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EGT L 035, 15.2.1995, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy